Dosje javnega naročila JN2302/2011
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Blago: Razni gradbeni materiali
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN2302/2011 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 10.03.2011
JN2672/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2011
JN3499/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2011
JN3726/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2011
    JN2302/2011 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2011/S 051-084069
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Razni gradbeni materiali

Datum objave: 10. 3. 2011
Številka objave: JN2302/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: nabava@slo-zeleznice.si, V roke: Boris Čerle, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 29 14 532. Telefaks 01 29 14 833. E-pošta boris.cerle@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI NAROČNIKAŽelezniški promet
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: LESENI ŽELEZNIŠKI PRAGOVI 2011-2013
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbeDobava blaga.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RAZLIČNE LOKACIJE PO SLOVENIJI
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Največje število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 3.
Trajanje okvirnega sporazuma: mesecih: 12
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: - BUKOVI TIRNI IMPREGNIRANI PRAGOVI DIM 26X16X260 CM - 35.300 KOS
- HRASTOVI KRETNIŠKI IMPREGNIRANI PRAGOVI - 1.080,00 M3
- HRASTOVI MOSTOVNI PRAGOVI NEIMPREGNIRANI - 396 KOS
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 44190000 (Razni gradbeni materiali)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg SKLOP 1 - 35.300 KOS BUKOVI IMPREGNIRANI PRAGOVI
SKLOP 2 - 1.080,00 M3 HRASTOVI KRETNIŠKI IMPREGNIRANI PRAGOVI
SKLOP 3 - 396 KOS HRASTOVI MOSTOVNI NEIMPREGNIRANI PRAGOVI
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 28. 2. 2011, Zakljucek 30. 11. 2013.
SKLOP ŠT.
NASLOV LESENI ŽELEZNIŠKI PRAGOVI 2011-2013
1)KRATEK OPIS BUKOVI TIRNI IMPREGNIRANI PRAGOVI
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 44190000 (Razni gradbeni materiali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 35.300 KOS TIRNI BUKOVI IMPREGNIRANI ŽELEZNIŠKI PRAGOVI DIM 26X16X260 CM
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 28. 2. 2011, Zakljucek 30. 11. 2013.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH POSAMEZNI SKLOP NI DELJIV IN SE PONUDI IN DOBAVI V CELOTI.
SKLOP ŠT.
NASLOV LESENI ŽELEZNIŠKI PRAGOVI 2011-2013
1)KRATEK OPIS HRASTOVI KRETNIŠKI IMPREGNIRANI PRAGOVI
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 44190000 (Razni gradbeni materiali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1.080,00 M3 HRASTOVI KRETNIŠKI IMPREGNIRANI PRAGOVI DIM 26X16XRAZNE DOLŽINE ( PRILOGA)
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 28. 2. 2011, Zakljucek 30. 11. 2013.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH POSAMEZNI SKLOP NI DELJIV IN SE PONUDI IN DOBAVI V CELOTI
SKLOP ŠT.
NASLOV LESENI ŽELEZNIŠKI PRAGOVI 2011-2013
1)KRATEK OPIS HRASTOVI MOSTOVNI PRAGOVI
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 44190000 (Razni gradbeni materiali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 396 KOS - HRASTOVI MOSTOVNI NEIMPREGNIRANI PRAGOVI RAZNE DIMENZIJE (PRILOGA)
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 28. 2. 2011, Zakljucek 30. 11. 2013.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH POSAMEZNI SKLOP NI DELJIV IN SE PONUDI IN DOBAVI V CELOTI.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva -BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE V VREDNOSTI 10% OD VREDNOSTI PONUDBE Z VELJAVNOSTJO DO 03.09.2011
- BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA V VREDNOSTI 10% OD VREDNOSTI PONUDBE Z VELJAVNOSTJO DO 30.10.2013
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: MINIMALNI ROK PLAČILA JE 90 DNI OD DNEVA DOBAVE
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
EVROPSKI NORMATIV EN 13145
EVROPSKI NORMATIV EN 13991
POSEBNI TEHNIČNI POGOJI SLOVENSKIH ŽELEZNIC D.O.O.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: - PONUDNIK OZ. NJEGOV ZAKONITI ZASTOPNIK NE SME BITI PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SO OPREDELJENA B KAZENSKEM ZAKONIKU ((UR.LIST RS ŠT.63/94,70/94,23/99,60/99,40/04,37/05 IN 17/06)
- HUDODELSKO ZDRUŽENJE
- SPREJEMANJE PODKUPNINE PRI VOLITVAH (VELJA ZA FIZIČNE OSEBE), NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL, NEDOVOLJENO DAJANJE DARIL, JEMANJE PODKUPNIN ( ZA FIZIČNE OSEBE), DAJANJE PODKUPNIN, SPREJEMANJE DARIL ZA NEZAKONITO POSREDOVANJE.
- GOLJUFIJA, POSLOVNA GOLJUFIJA, PRESLEPITEV PRI PRIDOBITVI POSOJILA ALI UGODNOSTI IA ZATAJITVI FINANČNIH OBVEZNOSTI TER GOLJUFIJA ZOPER FINANČNE INTERESE EVROPSKE SKUPNOSTI V SMISLU 1. ČL. KONVENCIJE O ZAŠČITI FINANČNIH INTERESOV EVROPSKE SKUPNOSTI.
- PRANJE DENARJA.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: V PRIMERU, DA PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI MORA IMETI PORAVNANE VSE ZAPADLE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV V PREDHODNIH POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN PRILOGI.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. PONUDBENA VREDNOST. Pondeniranje: 90
2. PLAČILNI ROK. Pondeniranje: 10
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 13. 4. 2011
Čas: 13:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 20. 4. 2011
Čas: 13:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 20. 8. 2011
IV.3.7)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 21. 4. 2011
Čas: 11:00
Kraj: SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O.,PODROČJE ZA NABAVO, KOLODVORSKA 11, 1506 LJUBLJANA,SOBA ŠT. 606.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJAVI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTIVI.3)DODATNE INFORMACIJE VSE DODATNE INFORMACIJE SO NAVEDENE V PRILOGI.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/3/4282-105268957885248/EVROPSKI_STAN
DARD_-_PREVOD_Z_SKICAMI.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 3. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2672/2011, Blago: Razni gradbeni materiali; datum objave: 18. 3. 2011
  • JN3499/2011, Blago: Razni gradbeni materiali; datum objave: 6. 4. 2011
  • JN3726/2011, Blago: Razni gradbeni materiali; datum objave: 12. 4. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2011   12:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V 3. alineji točke 1.2 Navodil ponudnikom navajate, da mora ponudnik v svoji ponudbi med drugim predložiti tudi potrdilo / certifikat o sistemu varovanja okolja v skladu z ISO 14001:2004.
Gospodarske družbe niso obvezane certificiranju po standardu ISO 14001, obvezane pa so spoštovanju pravne regulative, ki ureja področje urejenosti in varovanja okolja.
Ali je za naročnika sprejemljivo, da ponudnik, če nima pridobljenega certifikata ISO 14001, v ponudbi opiše, kako bo sistem varovanja okolja zagotavljal.


ODGOVOR:

Spoštovani

Certifikat ISO 14001:2004, ki ureja področje varovanja okolja je potreben zaradi ekološko sporenega impregnacijskega sredstva ( kreozotnega olja), ki ga pragovi vsebujejo.

LP

Datum objave: 04.04.2011   12:06
Certifikat ISO 14001:2004, ki ureja področje varovanja okolja, mora imeti proizvajalec blaga, ki je predmet tega javnega naročila, ni pa potrebno, da ga ima ponudnik.

Datum objave: 11.04.2011   10:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano za JN 2302 / 11 prosimo za naslednja pojasnila :

1. Merila za ocenjevanje ponudb
- sprašujemo ali niso Merila za ocenjevanje ponudb tč.2.6. v nasprotju s prisilnim predpisom 6.čl. in 7.čl. Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih UL 18/2011, kar pomeni posledično, da so merila za izbor nezakonita ?

2. Količine 2011 - 2013
- za katere količine iz specifikacije naročil 2011 - 2013 bo oddano prvo naročilo in za katere količine naslednja posamična naročila v okviru Okvirnega sporazuma ( 2 x letno odpiranje konkurence ) ?

3. Obrazec 6. Predračun
- ali je potrebno zagotavljati fiksnost cen za celotno ponujeno količino za ves čas trajanja Okvirnega sporazuma ( navedba v Obrazcu 6. ) oz. ali pričakujete in dovoljujete , da se bodo cene spreminjale na višji in nižji nivo od ponujenih ?

4. Bančna garancija za dobro izvedbo posla
- sprašujemo, kako naj ponudnik potrdi priloženi tekst obrazca Bančne garancije za dobro izvedbo posla, ki ni vsebinsko usklajen s tekstom vzorca Okvirnega sporazuma, ki ne vsebuje glavnih pogodbenih lastnosti ( cen, količlin in skupne vrednosti za 3 letno obdobje )?

5. Okvirni sporazum
- čl.7 : ali naj razumemo, da bo naročnik uskladil plačilne roke z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih UL 18 / 2011 ?
- čl.8. : bančne garancije v višini 10 % na osnovi tega člena ni mogoče predložiti, ker ni vrednostne osnove ( cen, količin in skupne vrednosti za 3 leta ).


ODGOVOR:

1 - V merilih za ocenjevanje ponudb se briše točka 2. - rok plačila. Ostane samo eno merilo, to je cena.

2 - Naročilo za leto 2011 bo vsebovalo količine iz razpisne dokumentacije za leto 2011, za leto 2012 in 2013 se bodo izvedla pogajanja dvakrat letno in prav tako izdalo naročilo za določeno količino, ki jo bo dobil izbran ponudnik, po podanih količinah v javnem razpisu za posamezno leto.

3 - za okvirni sporazum se da v ponudbi trenutna cena, ki jo poda ponudnik in mora biti fiksna. Sprememba teh cen je možna ob vsakih pogajanjih.

4 - bančna garancija za dobro izvedbo posla se poda v vrednosti 10% od vrednosti pridobljenega naročila in temelji na osnovi cene naročila.

5 - plačilni rok se bo uskladil skladno z zakonskimi določili.

Datum objave: 13.04.2011   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji v razpisnem obrazcu zahtevate da je cena nespremenljiva za ves ča trajanja okvirnega sporazuma (3 leta), po drugi strani pa v razpisu piše, da bo Naročnik v skladu z okvirnim sporazumom poslal povpraševanje dvakrat letno vsem izbranim ponudnikom, ki bodo imeli z naročnikom sklenjen okvirni sporazum. Na podlagi prejetih ponudb za določeno blago, bo naročnik le-to naročil pri ponudniku, ki bo v danem trenutku predložil najugodnejšo ponudbo za posamezno blago. Prosim za natančno obrazložitev načina določanja cene ter izbora dobavitelja, saj iz zgoraj navedenega ne razumemo katera cena je merodajna - začetna cena, ki naj velja ves čas sporazuma ali cena iz naknadno poslane ponudbe.

ODGOVOR:

Kot nespremenjena ali fiksna cena se smatra cena za posamezno naročilo blaga za posamezno leto ali pol leta, ki ga bo ponudnik pridobil z oddajo ponudbe ko bo to zahteval kupec. Trije ponudniki bodo torej sklenili okvirni sporazum s kupcem. Po vsakem letnem ali polletnem pozivu kupca za oddajo ponudbe se bo oddalo novo naročilo ponudniku, ki bo ponudil najnižjo ceno,v katerem bo cena fiksna in nespremenljiva.