Dosje javnega naročila JN5388/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Potrebščine za oskrbo z elektriko
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN5388/2014 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 12.05.2014
JN6301/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2014
    JN5388/2014 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Potrebščine za oskrbo z elektriko

Datum objave: 12. 5. 2014
Številka objave: JN5388/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: RP 20 kV KOMEN – DOBAVA IN MONTAŽA PRIMARNE IN SEKUNDARNE OPREME.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RP 20 kV Komen.
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA IN MONTAŽA PRIMARNE IN SEKUNDARNE OPREME V RP 20 KV KOMEN.
Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31682000 (Potrebščine za oskrbo z elektriko)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 1. 2015, Zakljucek 31. 3. 2015.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani ponudnik jo mora dostaviti v roku 10 dni od podpisa pogodbe).
Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 3 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani ponudnik jo mora dostaviti najkasneje ob izstavitvi zadnjega računa).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference ponujenega blaga, katero je bilo v obdobju od 31.03.2011 do roka za oddajo ponudb, dobavljeno končnim kupcem in se nanaša na dobavo v skupni vrednosti najmanj 300.000 EUR za 20 kV opremo in 100.000 EUR za sekundarno opremo (kandidat lahko izkazuje zaradi napredka tehnike reference za sekundarno opremo tudi z generacijo starejšimi napravami, kot jih ponuja v tej ponudbi).

DOKAZILA:
6. Razvidno iz Priloge 5 »Reference«.
Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.

7. Ustreznost dobavljene opreme.
DOKAZILA:
7. Dokazila o ustreznosti, ki potrjujejo skladnost opreme ali izjava o skladnosti ponujene opreme .

8. Ustreznost oziroma skladnost materialov in dimenzij s tehničnimi predpisi in specifikacijami podanih v Mapi 2
DOKAZILA:
8. Dokazila o skladnosti opreme s tehničnimi zahtevami naročnika (merske skice, tehnični podatki, …)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 5-B/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 11. 6. 2014
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 6. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 11. 8. 2014
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 6. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/5/1838-92048611192738368512/RP_Komen
_-_dobava_in_montaza_opreme.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 1. 6. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 5. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6301/2014, Blago: Potrebščine za oskrbo z elektriko; datum objave: 4. 6. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2014   12:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo da natančno specificirate koliko je celic posameznega tipa iz stališča sekundarne opreme. Iz stališča sekundarne opreme merilno in spojno celico obravnavate kot dve različni celici (stran 23, 24 in 25) v seznamu celic stran 5 pa so združene

ODGOVOR:
V razpisu je vse podrobno specificirano in navedeno. Različni proizvajalci imajo različne izvedbe stikalnih celic, ki jih navajate, od tod tudi razlog, da natančno število posameznega tipa ni navedeno. Prosim, sledite enopolni shemi, ki se po funkciji ne sme spremeniti.

Datum objave: 28.05.2014   12:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Naročnik pod točko 3.1.2 zahteva uporabo protokola IEC61850. Glede na to, da noročnik že ima objekte v obratovanju, ki uporabljajo drugačne TCP/IP protokole, nas zanima ali je možno ponuditi drugačno rešitev torej uporabiti nek drug protokol v TCP/IP tehnologiji?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Omenjeni protokol se zahteva zaradi poenotenja zadnje grajenih objektov

Datum objave: 28.05.2014   12:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik

V razpisni dokumentaciji je v enopolni shemi v celici =J04 vrisan odvodnik prenapetosti, v opisu opreme celice pod točko 2.2.2. pa odvodnikov ni navedenih. Ali to pomeni, da lahko odvodnike ponudnik namesti na transformatorju in ne v celici?

ODGOVOR:
Ponudnik naj upošteva točko 2.2.2.. odvodniki v celici za TP niso potrebni. Enako se upošteva tudi na enopolni shemi.

Datum objave: 29.05.2014   19:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Glede na to, da niste posredovali še nobenege odgovora na vprašanja zahtevamo podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 2 tedna

ODGOVOR:
Glede na to, da so odgovori podani skladno z roki iz razpisne dokumentacije, naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudbe

Datum objave: 29.05.2014   19:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Smatramo, da je namen predložitve formularja reference (Priloga 5.1 in 5.2) namenjeno pridobitvi podatkov o predhodnih dobavah enakega blaga proizvajalca, ki se ponuja v ponudbi ter kontaktne osebe pri končnem uporabniku, ki lahko potrdi navedene dobave in poda mnenje o ustreznosti.
V svetu ni praksa, da končni kupec izdaja/podpisuje formularje referenc v tujem jeziku (naprimer v Slovenščini) in to za vsako ponudbo, ki jo proizvajalec oddaja. Predstavljajte si, kolikokrat bi potrebovala podpisovanje takšnih formulajev multinacionalna firma, ki posluje po celem svetu in koliko takšnih firm je naprimer dobavitelj veikim utility-jem, kot je naprimer EDF. Njihovi managerji bi tako lahko dnevno podpisovali formularje. Zato napišejo referenčno izjavo s potrditvijo dobav in kontaktno osebo kupca enkrat v angleščini, ki potem velja za vse (to whom ever it may concern).
Menimo, da se da vse zahtevane informacije pridobiti tudi s predložitvijo takšnega referenčnega potrdila končnega kupca, kjer so razvidni kontaktni podatki kupčeve kontaktne osebe, kar naročniku omogoča preverjanje navedb. Vse podatke pa se lahko vpiše v formularje. Sicer je takšne formularje pri tujih kupcih zelo težko dobiti, saj potem zahtevajo uradne prevode in dolge prodpisne procedure in je rok razpisa za to prekratek. S tem pa tudi vsebinsko nič ne pridobite.
Zato predlagamo, da se dopusti tudi predložitev referenčne izjave kupca in s strani dobavitelja izpolnjen Fromular, ki ga ne podpisuje koncni kupec.
S tem imate še vedno vse zahtevane podatke, prav tako pa tudi osebo in kontakt pri končnem kupcu, kjer lahko te navedbe preverite.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik za priznanje sposobnosti kandidatu dopušča možnost predložitve referenčne izjave s strani končnih (''končnih'' se črta) kupcev za ponujeno blago tudi v drugi obliki (račun, pogodba, referenčne izjave…). Iz predloženih dokazil morajo biti razvidni vsi zahtevani podatki iz obrazcev 5.1 in 5.2 (proizvajalec, tip, leto vgradnje, vrednost v EUR in kontaktno osebo kupca).

Datum objave: 29.05.2014   19:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz razpisnih pogojev sodeč je možno dobaviti tudi plinsko izolirane celice za 20 kV stikališče. V njih ni izvlačljivih elementov in tako so vsi elementi
ves čas vgrajeni.
Vprašanje: Ali je tudi v takšnem primeru treba zagotoviti ozemljitev DV ob izključenem odklopniku? Logika releja z blokadami in dodatnimi fizičnimi blokadami v celici obvladuje takšen način ozemljevanja brez razlike za uporabnika. Takšna rešitev je tudi glede na stanje na trgu ugodnejša - cenejša.
Hvala za odgovor!


ODGOVOR:
Da, tudi v tem primeru je potrebno zagotoviti ozemljitev.
Razlog je v načinu obratovanja 20 kV že vgrajenih stikališč in priučenega načina obratovanja s strani osebja, ki naprave poslužuje.


Datum objave: 29.05.2014   19:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za podaljšanje roka za prejem ponudb za 14 dni.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 02.06.2014   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

predlagamo, da se uporabi s stališča varovanja poslovnih podatkov končnih uporabnikov opreme namesto vrednostnih kriterijev v EUR-ih, vrednostne kriterije v številu 20 kV celic in številu sekundarnih terminalov zaščite in vodenja, tako, da bi se potem točka 12, na strani 9 od 40 glasila:

"Kandidiatu se prizna sposobnost, v kolikor .... in se nanaša na dobavo 20 kosov celic za 20 kV opremo in 20 kosov terminalov zaščite in vodenja za sekundarno opremo (kandidat ...).

Temu ustrezno bi tudi popravili PRILOGO 5.1 in 5.2,

torej namesto "Vrednost v EUR", se nadomesti z
"Število kosov opreme"

ODGOVOR:
Naročnik vrednostnih kriterijev v Prilogi 5.1 in 5.2 za priznanje sposobnosti kandidatu ne bo spreminjal.