Dosje javnega naročila JN5960/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Motorna vozila
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN5960/2014 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.05.2014
    JN5960/2014 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Motorna vozila

Datum objave: 27. 5. 2014
Številka objave: JN5960/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Transportna sredstva
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Distribucijske enote Elektro Primorske d.d.
(Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Koper).
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava transportnih sredstev.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34100000 (Motorna vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Osebno vozilo 4x4
1)KRATEK OPIS Osebno vozilo 4x4 (5 oseb) 1 kos
Osebno vozilo 4x4 (8 oseb) 1 kos
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34111100 (Kombiji)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Terensko vozilo
1)KRATEK OPIS Tovorno vozilo s podaljšano kabino.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34113200 (Terenska vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Tovorno vozilo z nadgradnjo
1)KRATEK OPIS Tovorno vozilo 4x4 z dvižno košaro 1 kos
Tovorno vozilo 4x2 z dvigalom in zabojem 1 kos
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34142100 (Tovornjaki z dvigalnimi platformami)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Tovorno vozilo z zabojem
1)KRATEK OPIS Tovorno vozilo 4x4 z zabojem
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34134100 (Tovornjaki z odprtim kesonom)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila 30 dni po izstavitvi računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun sodelujočih ter delež in vrsto posla, ki ga opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 (Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2.Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73, člena ZJNPOV. ( v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
2.Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
3.Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih javnih razpisih. (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ponudniku se prizna sposobnost, v kolikor je uspešno dobavil blago enakovrednih razpisanih karakteristik končnim kupcem v obdobju od 1.1.2011 do oddaje ponudb:
• za sklop 1: 2 vozili,
• za sklop 2: 2 vozili,
• za sklop 3: 2 vozili,
• za sklop 4: 1 vozilo.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani ponudnikovega naročnika za posamezen sklop
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 10-B/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 18. 6. 2014
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 18. 6. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 18. 8. 2014
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 18. 6. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska d.d. ; Erjavčeva 22; Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/5/1838-44733796310015403366/TRANSPOR
TNA_SREDSTVA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 6. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 5. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.