Dosje javnega naročila 902392/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 614.243,85 EUR

JN2392/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN000326/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2016
JN000676/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2016
JN005463/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 13.09.2016
JN005463/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2016
Zahtevek za revizijo
    JN2392/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 065-113953
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve zavarovanja motornih vozil

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: JN2392/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Zavarovanje vozil za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2021.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 6.
Glavni kraj izvedbe: Območje Elektro Primorske.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Zavarovanje vozil.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 66514110 (Storitve zavarovanja motornih vozil)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 1. 2017, Zakljucek 31. 12. 2021.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo 1. Mesečni obrok zapade 20. v mesecu in bo poravnan na osnovi izdanega dokumenta (računa) zavarovalnice.
2.Zagotovilo kandidata, da bo v primeru škodnega dogodka z višino ocenjene škode nad 25.000,00 EUR, poravnal 50% odškodnine (zavarovalnine) v obliki akontacije pred popolno likvidacijo škode v roku 14 dni od skupaj ocenjene škode v sodelovanju med zavarovancem in zavarovalnico.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto gradbenih del, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1.Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Kandidat mora biti sposoben izvesti naročilo strokovno in kakovostno
Dokazilo:
6. Izjava o strokovni in kakovostni izvedbi posla (PRILOGA 5)
7. Kandidat bo naročniku vsakih šest mesecev poročal o višini zneskov, datumih in upravičencih, ki jim je izplačal odškodnino iz naslova posameznih vrst zavarovanj , ko so predmet tega naročila .
Dokazilo:
7. Pisno izjava kandidata o šestmesečnem poročanju o izplačilu odškodnin
(PRILOGA 6).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 9-S/2016
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 19. 5. 2016
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 5. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 8. 2016
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 5. 2016
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22 5000 Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/1838-91585648114339681444/9_ZAVARO
VANJE_VOZIL.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 5. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2016   13:40
Zavarovalni posrednik deluje v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu za naročnika.
Plačilo zavarovalnega posrednika (provizija) pa je predmet pogodbe med izbranim ponudnikom/zavarovalnico in zavarovalnim posrednikom in ga plačuje izbrana zavarovalnica v okviru administrativnega dela premije.Datum objave: 11.04.2016   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ker v postopku izvedbe JN sodeluje posrednik, vas prosimo za podatek, koliko znaša posrednikova provizija.

Hvala in Lep pozdrav

ODGOVOR
Zavarovalni posrednik deluje v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu za naročnika.
Plačilo zavarovalnega posrednika (provizija) pa je predmet pogodbe med izbranim ponudnikom/zavarovalnico in zavarovalnim posrednikom in ga plačuje izbrana zavarovalnica v okviru administrativnega dela premije.Datum objave: 13.04.2016   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali so v seznamu vozil navedene vrednosti vozil upoštevane z ali brez DDV? Ali pri tovornih, delovnih in priključnih vozilih, za katere želite kasko zavarovanje, želite zavarovanje z ali brez DDV?
2. Prosimo za potrditev - Kritje stroškov reševanja vozila, pomoč na cesti želite le za osebna in tovorna vozila (do skupne mase 3,5 ton) in ne za vsa vozila?
3. V tč. 2.9.13 Splošnih navodil za pripravo ponudbe zahtevate, da mora biti v ponudbi letna premija izkazana za vsako vozilo in vsako zavarovano postavko....v predračunih in pogodbi pa ni razvidno po posamezni postavki...manjka strojelom in asistenca? Torej potem strojelom in asistenco prištejemo kasku?
4. V 2. členu pogodbe kot predmet pogodbe nikjer ne navajate zavarovanja asistence. Prosimo za pojasnilo oz. popravek?
5. Prosimo vas, da posredujete podatke o izplačanih in rezerviranih škodah po zavarovalnih vrstah za pretekla 3 leta in letos ter morebitne rezerve?

6. Prosimo, če lahko zaradi lažje obdelave seznam vozil objavite tudi v obliki Excel datoteke.

Hvala in lp,


ODGOVOR
1. Vrednosti vozil so opredeljene na 19. str. razpisne dokumentacije. V tabeli navedene vrednosti so povzete po do sedaj sklenjenih policah. Za osebna vozila bi morale biti vrednosti podane z ddv, , za tovorna vozila, delovne stroje ipd. pa brez ddv. Zaradi primerljivosti ponudb upoštevajte vrednosti podane v tabeli.

2. Da, si pa pridržujemo pravico spreminjanja kritij kot navedeno na 19 str. razpisne dokumentacije.

3. Da, strojelom in asistenco prištejte k kasku.
Točka 2.9.13 razpisne dokumentacije se dopolni s stavkom:
Obvezna priloga je ponudben izračun zavarovalnice na obrazcu zavarovalnice, ki izpolnjuje vse zahteve podane v tej točki.

4. 2. člen pogodbe se spremeni in sicer se glasi:Predmet pogodbe je avtomobilsko zavarovanje AO, AO+, kasko ter zavarovanje asistence in strojelomno zavarovanje vozil in delovnih strojev navedenih v seznamu vozil
5. V preteklem obdobju smo imeli zavarovanja sklenjena pri treh zavarovalnicah. Od 1.11.2013 naprej smo pričeli s prenosom zavarovanj na zavarovalnico, ki je bila izbrana na javnem razpisu.
Vse smo zaprosili za podatke o izplačanih škodah. Podatke bomo objavili na Portalu javnih naročil, takšne, kot smo jih prejeli od vsake posamezne zavarovalnice.

6. Tabelo excel bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali so v seznamu vozil navedene vrednosti vozil upoštevane z ali brez DDV? Ali pri tovornih, delovnih in priključnih vozilih, za katere želite kasko zavarovanje, želite zavarovanje z ali brez DDV?
2. Prosimo za potrditev - Kritje stroškov reševanja vozila, pomoč na cesti želite le za osebna in tovorna vozila (do skupne mase 3,5 ton) in ne za vsa vozila?
3. V tč. 2.9.13 Splošnih navodil za pripravo ponudbe zahtevate, da mora biti v ponudbi letna premija izkazana za vsako vozilo in vsako zavarovano postavko....v predračunih in pogodbi pa ni razvidno po posamezni postavki...manjka strojelom in asistenca? Torej potem strojelom in asistenco prištejemo kasku?
4. V 2. členu pogodbe kot predmet pogodbe nikjer ne navajate zavarovanja asistence. Prosimo za pojasnilo oz. popravek?
5. Prosimo vas, da posredujete podatke o izplačanih in rezerviranih škodah po zavarovalnih vrstah za pretekla 3 leta in letos ter morebitne rezerve?

6. Prosimo, če lahko zaradi lažje obdelave seznam vozil objavite tudi v obliki Excel datoteke.

Hvala in lp,


ODGOVOR
Odgovorjeno v odgovoru št. 2

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila:
1. Za delni kasko za vsa vozila želite kritje škod zaradi razbitja, poškodbe ali tatvine standardno vgrajenih stekel, steklenih teles in ogledal.
Ali želite kritje tudi za škodo na dodatkih v steklih (kot so npr. senzor za dež, gretje vetrobranskih stekle, antene..), vgrajenih strešnih steklih, ksenonskih žarometih in/ali žarnicah?

2. Kritje za zavarovanje stroškov reševanja vozila, pomoč na cesti oz. asistenco navajate v sklopu kaska, torej ste predvideli, da navedeno premijo v predračun in pogodbi vključimo v kolono kasko? Ker je to dejansko druga zavarovalna vrsta, saj je tudi v seznamu vozil posebej opredeljena kolona, prosimo, če lahko popravite tabelo v predračunu in vzorcu pogodbe in vključite še ločeno navedeno kritje?


ODGOVOR
1. Da, za vse navedeno, razen žarnic.

2. Da, strojelom in asistenco prištejte k kasku.

Točka 2.9.13 razpisne dokumentacije se dopolni s stavkom:
Obvezna priloga je ponudben izračun zavarovalnice na obrazcu zavarovalnice, ki izpolnjuje vse zahteve podane v tej točki.
Tabele ne bomo spreminjali.
Datum objave: 19.04.2016   20:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ob pregledu seznama vozil ugotavljamo, da je na seznamu kar nekaj vozil, ki so že odjavljena iz prometa ali prodana (že v 2015) , sicer nova vozila so upoštevana.
Prosimo za informacijo na kateri dan je ažuriran seznam vozil oz. za ažuriranje seznama?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Seznam vozil je narejen na podlagi podatkov iz sklenjenih polic za zadnji dve leti. Seznama vozil ne bomo spreminjali ali dopolnjevali.
Ponudbe zaradi primerljivosti naredite na podlagi objavljenega seznama vozil.Datum objave: 19.04.2016   20:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ob pregledu seznama vozil ugotavljamo, da je na seznamu kar nekaj vozil, ki so že odjavljena iz prometa ali prodana (že v 2015) , sicer nova vozila so upoštevana.
Prosimo za informacijo na kateri dan je ažuriran seznam vozil oz. za ažuriranje seznama?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Odgovorjeno v odgovoru št. 5.Datum objave: 19.04.2016   20:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Glede na to, da imamo pri vozilih povezavo z bazo eMRVL (Enotni matični register vozil in listin RS) ugotavljamo, da se pri nekaterih vozilih izkazujejo določene spremembe v osnovnih podatkih vozila (vrsta, kW, nosilnost) glede na podatke v vašem seznamu, kar posledično vpliva na višino premije.
Prosimo, da ponovno pregledate seznam vozil in le tega ažurirate s pravilnimi podatki, kajti podatkov iz baze ne moremo koregirati?

lp

ODGOVOR

Podatkov o vozilih zaradi primerljivosti ponudb ne bomo spreminjali. V kolikor se bodo pokazale kakšne nepravilnosti, napake v podatkih ( kw, nosilnost, podvojeno vozilo ipd.) bomo na razpisu izbranemu ponudniku- zavarovalnici seveda dopustili korekcijo.


Datum objave: 19.04.2016   20:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Glede na to, da imamo pri vozilih povezavo z bazo eMRVL (Enotni matični register vozil in listin RS) ugotavljamo, da se pri nekaterih vozilih izkazujejo določene spremembe v osnovnih podatkih vozila (vrsta, kW, nosilnost) glede na podatke v vašem seznamu, kar posledično vpliva na višino premije.
Prosimo, da ponovno pregledate seznam vozil in le tega ažurirate s pravilnimi podatki, kajti podatkov iz baze ne moremo koregirati?

lp

ODGOVOR
Odgovorjeno v odgovoru št. 7Datum objave: 20.04.2016   23:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zaradi lažjega in bolj preglednega vpisovanja podatkov, vas prosimo za objavo obrazcev v Wordovi obliki.

Hvala i lep pozdrav

ODGOVOR

Razpisno dokumentacijo (v Wordovi obliki) smo danes poslali na Portal javnh naročil.


Datum objave: 20.04.2016   23:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je razpisno dokumentacijo možno dobiti v obliki, da lahko računalniško izpolnimo zahtevane podatke?

Hvala in lp

ODGOVOR

Razpisno dokumentacijo (v Worovi obliki) smo danes poslali v objavo na Portal javnih naročil


Datum objave: 22.04.2016   15:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

RD v Wordu na spletu ne najdemo...

Prosimo za objavo linka za dostopanje.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija v Wordovi obliki je bila 20.4.2016 poslana na Portal javnih naročil in na TED. Glede na to, da je javno naročilo objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije, se objave objavljajo skladno z 53. členom ZJN-3. Dokumentacija se lahko dobi tudi na
http://91.216.172.23/ep/dwl/ (uporabniško ime: dlep geslo: ep508)
Datum objave: 25.04.2016   19:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje (1):
V poglavju I. ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI v točki 6 navajate:

6. Zavarovanje ne krije škod zaradi uporabe samovoznih delovnih strojev, ki funkcijsko obratujejo, se pa ne premikajo.
Prosimo za obrazložitev, iz katerega zavarovanja se krijejo zgoraj navedene škode.

Vprašanje (2):
V poglavju III. ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKEGA KASKA pod točko 1 navajate:

- stroški za reševanja vozila, pomoč na cesti za vsa vozila. Za osebna in tovorna do skupne mase 3,5 ton vključno z asistenčnimi storitvami z najboljšim kritjem ki ga ponuja izbrana zavarovalnica, navedena kritja veljajo tudi za vozila, ki niso kasko zavarovana.

Prosimo za obrazložitev, kaj naročnik razume pod »pomoč na cesti za vsa vozila«. To je namreč že del avtomobilske asistence, za katero v nadaljevanju omenjate, da je zahtevana le za osebna in tovorna vozila do skupne mase 3,5 tone.
Prosimo za potrditev, da so stroški reševanja vozila del kasko zavarovanja, medtem ko je pod pomoč na cesti mišljeno asistenčno zavarovanje za osebna in tovorna vozila na način, kot je to določeno v nadaljevanju tega stavka.

V nadaljevanju v poglavju III. ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKEGA KASKA pod točko 1 navajate:

- V zavarovanje polnega avtomobilskega kaska je zajeta tudi dodatna oprema, ki se nahaja na ali v vozilu.

Prosimo za obrazložitev ali je v ceni vozil, ki jih podajate, omenjena oprema že zajeta in katera je ta oprema.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
1. Zavarovanje ne rabi kriti škod zaradi uporabe samovoznih delovnih strojev, ki funkcijko obratujejo se pa ne premikajo ker je tovrstna odgovornost zavarovana v okviru zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti.

2. Da potrjujemo, da so stroški reševanja lahko mišljeni kot del kasko zavarovanja. Pomoč na cesti pa je mišljena kot del asistenčnega zavarovanja.

Obrazložitev vrednosti vozil je podana na 19. str. Razpisne dokumentacije.
Vrednost je povzeta po do sedaj sklenjenih policah in bi morala vsebovati zavarovano opremo. Zaradi primerljivosti ponudb uporabite vrednosti podane v tabeli. V primeru, da se kasneje pokaže odstopanje bomo dopuščali korekcijo, ki je posledica spremenjene vrednosti vozila
Datum objave: 25.04.2016   19:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, da se razpisna dokumentacija dopolni z novim ažuriranim seznamom, saj so odstopanja tako v tehničnih podatkih posameznih vozil, kakor tudi dejanskem številu vozil v voznem parku. Dopolnitev je potrebna tudi glede na določila zakona o JN, kjer je ena izmed ključnih kategorij enakopravne obravnave vseh ponudnikov, da se zagotovi vsem ponudnikom enake, verodostojne in pravilne podatke, ki so ključni za pravilno pripravo ponudbe.
V tem primeru so ti podatki, vključno s podatki o zgodovini škodnega dogajanja take narave, da ključno vplivajo na končno kalkulacijo zavarovalne premije glede na dejansko izpostavljenost rizika.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Danes bo poslan v objavo nov seznam vozil z nazivom SENZNAM VOZIL E.P. 2.
Prvotno objavljen seznam vozil je žal vseboval tudi odtujena vozila in nekaj drugih napačnih podatkov.
Zato je nujno, da se ponudbe pripravijo na podlagi novega seznama vozil.
Seznam vozil najdete tudi na
http://91.216.172.23/ep/dwl/SENZNAM VOZIL E.P. 2.pdf

uporabniško ime: delp
geslo: ep508


Datum objave: 25.04.2016   19:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, da se razpisna dokumentacija dopolni z novim ažuriranim seznamom, saj so odstopanja tako v tehničnih podatkih posameznih vozil, kakor tudi dejanskem številu vozil v voznem parku. Dopolnitev je potrebna tudi glede na določila zakona o JN, kjer je ena izmed ključnih kategorij enakopravne obravnave vseh ponudnikov, da se zagotovi vsem ponudnikom enake, verodostojne in pravilne podatke, ki so ključni za pravilno pripravo ponudbe.
V tem primeru so ti podatki, vključno s podatki o zgodovini škodnega dogajanja take narave, da ključno vplivajo na končno kalkulacijo zavarovalne premije glede na dejansko izpostavljenost rizika.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pravilno uporabniško ime je : dlep


Datum objave: 25.04.2016   20:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kljub pojasnilu in dostopnih geslih in Portala Jn, še vedno ni mogoče dostopati do razpisne dokumentacije. Ponovno vas prosimo, da jo objavite na Portalu oz. posredujete link do vaše strani.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija (v Wordovi obliki) je objavljena
pod št. JN000676/2016-K01
Dobite jo tudi na:
http://91.216.172.23/ep/dwl/Razpisna
uporabniško ime: dlep
geslo: ep508
Datum objave: 09.05.2016   09:13
VPRAŠANJE
Vprašanje 1:

V poglavju III. ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKEGA KASKA pod točko 1 navajate:

- stroški za reševanja vozila, pomoč na cesti za vsa vozila. Za osebna in tovorna do skupne mase 3,5 ton vključno z asistenčnimi storitvami z najboljšim kritjem ki ga ponuja izbrana zavarovalnica, navedena kritja veljajo tudi za vozila, ki niso kasko zavarovana.

Glede zgornje zahteve prosimo da jasno zapišete kakšno kritje želite, saj izraz » z najboljšim kritjem ki ga ponuja izbrana zavarovalnica« ne vemo kaj moramo nuditi, kar posledično pomeni, da ponudbe med seboj ne bodo primerljive.

Vprašanje 2:

Tudi v primeru posredniške provizije, ki naj bi jo ponudniki vključili v svoje ponudbe nimamo jasne informacije o višini posredniške provizije. Zaradi tega prosimo, da jo objavite. V kolikor tega podatka ni tudi ne moremo izdelati končne ponudbene cene, saj ponudnikom manjka enoznačna informacija o eni izmed bistvenih sestavin za pripravo ponudbe.


Vprašanje 3:

Glede višine provizijskih stopenj posrednikom, ki se pri javnih naročilih gibljejo od manj kot 2 % pa tja do 4,5 %, ali je sprejemljivo, da upoštevamo sredinsko vrednost, se pravi 3,25 % provizijsko stopnjo? Prosimo za potrditev.


ODGOVOR
1. Zahteva pri avtomobilski asistenci se spremeni in ni več najboljša, ki jo ponuja izbrana zavarovalnica. Nova definicija je:
Avtomobilska asistenca mora vsebovati vsaj kritje doma in v tujini za vleko ali prevoz vozila zaradi okvare ali prometne nesreče do 1.000,- eur.

2. Provizija je 3 %.

3.Provizija je 3 %.
Datum objave: 09.05.2016   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji je zapisano, da je pri pripravi razpisne dokumentacije sodeloval zavarovalni posrednik PROZAVA, zavarovalno posredovanje, d.o.o., Cesta proletarskih brigad 59, 2000 Maribor

S tem v zvezi prosimo za jasno navedbo višine provizije posrednika. Glede predmetne problematike ( nujnosti razkrivanja višine provizije posrednika) se je pozitivno opredelilo že Ministrstvo za finance z dne 17.02.2014 v zadevi «Storitve zavarovalnega posrednika pri izvedbi postopka javnega naročanja za zavarovanje«.
Prav tako je pozitivno stališče zavzela tudi Državna revizijska komisija v enem izmed svojih nedavnih sklepov.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Provizija je 3 %.