Dosje javnega naročila 901599/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 580.578,16 EUR

JN1599/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.03.2016
JN000160/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2016
JN002260/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 06.06.2016
JN002260/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2016
Zahtevek za revizijo
    JN1599/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 050-083709
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 8. 3. 2016
Številka objave: JN1599/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Sandi Mesarič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914532. Telefaks +386 12914833. E-pošta sandi.mesaric@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nabava rezervnih delov za vzdrževanje električnih vlakov serije 310.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava rezervnih delov za vzdrževanje električnih vlakov serije 310.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 1
1)KRATEK OPIS Rezervni deli za vzdrževanje električnih vlakov serije 310.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 2
1)KRATEK OPIS Rezervni deli za vzdrževanje električnih vlakov serije 310,
Stekla.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 8. 4. 2016
Čas: 08:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 8. 4. 2016
Čas: 09:00
Kraj: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/13692-6238425924398112476/Nabava_r
ezervnih_delov_za_vzdrzevanje_elektricnih_vlakov_serije_310.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 1. 4. 2016
Čas: 11:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.04.2016   11:38
Spoštovani,
ugodili bomo podaljšanju roka za oddajo ponudbe, in sicer za en teden. Skupen rok za oddajo ponudb bo tako 1 mesec in 1 teden od objave v Uradnem listu ter
1 mesec od objave na internetni strani Slovenskih železnic, kjer objavljamo aktualne javne razpise, kar je po mnenju naročnika dovolj.
Že prvotno določeni rok za prejem prijav na podlagi obvestila o javnem naročilu je ustrezal 55. členu ZJNVETPS.

Lep pozdrav


Datum objave: 07.04.2016   11:23
DODATNO POJASNILO:
Zaradi tehničnih težav Portala javnih naročil, na tem mestu objavljamo popravek oz. podaljšanje rokov, in sicer:
- rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje se podaljša na dan 15.4.2016 najkasneje do 11.00 ure
- javno odpiranje ponudb bo izvedeno 15.04.2016 ob 12.00 uri
- rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu JN se podaljša na dan 8.4.2016 do 11.00 ure.

Zahvaljujemo se in prosimo za razumevanje.

Sandi Mesarič
Služba za nabavo in investicije

Slovenske železnice, d.o.o.
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 29 14 532
Fax: +386 1 29 14 833
http://www.slo-zeleznice.si