Dosje javnega naročila 901391/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Informacijski sistemi in strežniki
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 562.420,00 EUR

JN1391/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.02.2016
JN002804/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.06.2016
JN002804/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2016
Zahtevek za revizijo
    JN1391/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 043-071791
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Informacijski sistemi in strežniki

Datum objave: 29. 2. 2016
Številka objave: JN1391/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava in vzpostavitev opreme za sekundarni podatkovni center, vzpostavitev rezervnega podatkovnega centra ter izdelava okrevalnega načrta.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Naročeno blago mora biti dostavljeno FCO naročnika na lokacija Elektro Primorske (sedež družbe, Nova Gorica).
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava diskovnih polij, ohišja za strežnike, strežnike in vzpostavitev rezervenega informacijskega centra.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48800000 (Informacijski sistemi in strežniki)
32571000 (Komunikacijska infrastruktura)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 105 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani ponudnik jo mora dostaviti v roku 10 dni od podpisa pogodbe).
Kandidati lahko namesto bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložijo kavcijsko zavarovanje zavarovalnice pod enakimi pogoji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano 1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Kandidat in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Kandidat na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kandidat zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Kandidat je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Kandidat mora imeti bonitetno oceno vsaj SB5, za tuje ponudnike enakovredno bonitetno oceno tuje bonitetne hiše.Kandidat mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe. V primeru skupne ponudbe mora vse pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

5. DOKAZILO:
S.BON-1/P in BON 2 (za pravne osebe-gospodarske družbe) ali S.BON-1 (za samostojne podjetnike) in ustrezno število potrdil bank, pri katerih ima samostojni podjetnik prijavljen transakcijski račun
Za tuje ponudnike ustrezno dokazilo tuje bonitetne hiše.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Kandidat izkaže, da je v obdobju od 1.1.2013 do roka za oddajo prijav na področju EU dobavil končnim uporabnikom opremo, ki jo ponuja naročniku za potrebe izgradnje primarnega in sekundarnega podatkovnega centra, enakovrednih karakteristik in se nanašajo na dobavo v višini najmanj 100.000 EUR - izvedel vsaj eno postavitev digitalne UKV mreže (elektrogospodarstvo) z vrednostjo dobavljene opreme in izvedbe instalacije večja od 100.000,00 €
- pri enem naročniku na ključ implementiral tehnično rešitev DMR dispečerskega centra, ki za prenos govora do repetitorskih postaj v obe smeri uporablja ethernet povezave.
Seštevanje referenc v smislu prijave več manjših referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo zahtevan minimalni obseg in primerljivost poslu, ki se oddaja, se ne dopušča..

6. DOKAZILO:
Seznam referenc .Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani končnih kupcev.

7.Kandidat mora ponudbi obvezno predložiti izjavo vsaj 3 končnih uporabnikov, da ima z njimi sklenjeno veljavno pogodbo s področja dela predmeta naročila “najem sistemskih in komunikacijskih kapacitet“ v skupni vrednosti vsaj 100.000,00 € brez DDV za obdobje 5 let, iz katerih mora biti razvidno, da so bila dela izvedena kvalitetno in da najete storitve delujejo brezhibno.

7.DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani končnih kupcev

8. Kandidat mora imeti veljavno dovoljenje in certifikat proizvajalca opreme za opremo, ki je predmet razpisa, za opravljanje prodaje v Sloveniji
8. DOKAZILO:
Dovoljenje in certifikat proizvajalca opreme za opravljanje prodaje opreme v Sloveniji, kot npr. HPE Gold Storage Specialist, HPE Gold Server Specialist..

9. Za področje zagotavljanja DRC lokacije, mora kandidat prijavi priložiti izjavo o izpolnjevanju varnostno-tehničnih pogojev, z ustreznimi dokazili
9. DOKAZILO:
Izjava o izpolnjevanju varnostno-tehničnih pogojev

10. Za področje zagotavljanja DRC lokacije, mora kandidat prijavi priložiti natančen opis načina izvajanj storitev v zvezi s tem razpisom, ki mora vključevati najmanj:
- opis način oskrbe DRC lokacije z elektro napajanjem z vsemi rezervnimi viri;
- opis sistema hlajenja DRC lokacije z vsemi tehničnimi podatki – zagotavljanja primernih klimatskih pogojev;
- opis sistema varstva pred požarom na DRC lokaciji;
- opis načina fizičnega varovanja DRC lokacije (politike, dostopnost, nadzor in beleženje dostopov, možnost fizične ločitve omar naročnika od ostalih naročnikov pri ponudniku);
- tehnično rešitev za izvedbo komunikacijskih povezav med lokacijami naročnika in lokacijo DRC (vključno z opisom rešitve za zagotavljanje visoke razpoložljivosti), pri tem pa mora biti lokacija DRC na drugi “tektonski coni“ kot obe lokaciji naročnika (KROMBERK - ULICA VINKA VODOPIVCA 32; Nova Gorica, Erjavčeva ulica 22), zahtevana prenosna dostopna tehnologija na t.i. “last mile“ segmentu na strani naročnika pa je optika.
- navedbo zanesljivosti delovanja zahtevanih komunikacijskih storitev v %;
- navedbo zanesljivosti električnega napajanja (vključno z rezervami); podatkovnega centra na DRC lokaciji v %;
- navedbo načina preverjanja sistema s priloženimi poročili o zadnjih treh periodičnih testiranjih;

Naročnik bo iz ocenjevanja izločil vse prijave, ki ne bodo vsebovale podrobnih opisov in dokazil.
.

10. DOKAZILO:
- Kandidat lahko pripravi opise v poljubni obliki ter jih evidentira na prilogi 9 razpisne dokumentacije.

11. Kandidat mora imeti veljavno dovoljenje, oz. dokazilo proizvajalca opreme za servisiranje opreme v Sloveniji.
11. DOKAZILO:
Dovoljenje , oz. dokazilo proizvajalca opreme za servisiranje opreme v Sloveniji, kot npr. HPE Gold Services Specialist

12. Kandidat mora v primeru pridobitve posla zagotavljati 24-urno servisno ekipo za potrebe podpore in odprave napak na sistemih na lokaciji naročnika, sestavljeno iz najmanj štirih, redno zaposlenih, certificiranih strokovnjakov za tehnično pomoč in odpravo napak na terenu, in sicer najmanj 2 strokovnjaka za posamezen sklop (diskovna polja, strežniki), kot npr. Storage MASE, ASE Servers …, pri tem pa je dopuščeno, da posamezen strokovnjak pokriva oba področja. Strokovnjaki morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj
12. DOKAZILO:
Izjava kandidata o zagotavljanju 24 urne servisne ekipe

13. Kandidat mora imeti vsaj pet redno zaposlenih oseb s petimi leti delovnih izkušenj s katerimi lahko zagotovi nemoteno 24/7/365 delovanje DRC lokacije. Vsak strokovnjak mora imeti ustrezen certifikat za področje, ki ga ‘‘pokriva‘‘
13. DOKAZILO:
Izjava kandidata o zagotavljanju 24 urne servisne ekipe za področje DRC
14. Kandidat mora imeti veljavni certifikat s področja Sistema vodenja varovanja informacij (Security Management System) ISO/IEC 27001:2013.
14. DOKAZILO:
Veljavni certifikat s področja Sistema vodenja varovanja informacij (Security Management System) ISO/IEC 27001:2013 (ali primerljivo verzijo ISO 27001 certifikata) in dokazilo iz katerega je razvidno zadnje preverjanje znanja oziroma veljavnost certifikata ali potrdila (certifikat, potrdilo certifikacijskega organa, izpis iz spletne strani,…), če veljavnost ni razvidna iz samega certifikata ali potrdila.
15. . V kolikor kandidat nastopa s podizvajalcem/-i, mora imeti veljavni certifikat s področja Sistema vodenja varovanja informacij (Security Management System) ISO/IEC 27001:2013 tudi podizvajalec/-i (zadošča primerljiva verzija ISO 27.001 certifikata).
15. DOKAZILO:
Veljavni certifikat s področja Sistema vodenja varovanja informacij (Security Management System) ISO/IEC 27001:2013 (ali primerljivo verzijo ISO 27001 certifikata) in dokazilo iz katerega je razvidno zadnje preverjanje znanja oziroma veljavnost certifikata ali potrdila (certifikat, potrdilo certifikacijskega organa, izpis iz spletne strani,…), če veljavnost ni razvidna iz samega certifikata ali potrdila.
16. Terminski načrt dobave, vzpostavitve sistema in priprave okrevalnega načrta
16. DOKAZILO:
Rok dobave blaga: 45 dni od podpisa pogodbe, skladno s terminskim načrtom, ki ga pripravi kandidat. Naročeno blago mora biti dostavljeno FCO naročnika na lokacijah Elektro Primorske (sedež družbe, Nova Gorica).

Rok vzpostavitve sistema in priprave okrevalnega načrta: skladno s terminskim načrtom, ki ga pripravi kandidat in ne sme biti daljši od 60 dni od dobave opreme.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4-B/2016
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 6. 4. 2016
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 6. 4. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 6. 6. 2016
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 6. 4. 2016
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/2/1838-24143518588393105115/Sekundar
ni_podatkovni_center_in_vzpostavitev_rezervnega_centra.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 28. 3. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 2. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.