Dosje javnega naročila 902362/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Terenska vozila
ZJNVETPS: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 678.482,00 EUR

JN2362/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN000138/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2016
JN000279/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.04.2016
JN001029/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2016
JN004478/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.08.2016
JN004478/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2016
JN004478/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2016
JN004478/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2016
JN004478/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2016
JN004478/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2016
Zahtevek za revizijo
    JN2362/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 066-116048
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Terenska vozila

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: JN2362/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Transportna sredstva.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava vozil z nizkimi emisijami. Natančnejši opis je naveden v priloženi razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34113200 (Terenska vozila)
34113000 (Vozila s pogonom na štiri kolesa)
34136100 (Lahka dostavna vozila)
34110000 (Osebni avtomobili)
34142100 (Tovornjaki z dvigalnimi platformami)
34142000 (Vozila z dvigali in prekucniki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Manjše osebno vozilo 4x4
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34113000 (Vozila s pogonom na štiri kolesa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Manjša osebna vozila
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34110000 (Osebni avtomobili)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2 kosa
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Osebno vozilo
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34110000 (Osebni avtomobili)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Osebno vozilo 4x4
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34113000 (Vozila s pogonom na štiri kolesa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 3 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Kombinirano vozilo za prevoz tovora 4x4
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34136100 (Lahka dostavna vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA TERENSKO VOZILO S PODALJŠANO KABINO 4x4
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34113200 (Terenska vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2 kosa
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA TOVORNO VOZILO Z DVIGALOM
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34142000 (Vozila z dvigali in prekucniki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA TOVORNO VOZILO S PLATFORMO 4x4
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34142100 (Tovornjaki z dvigalnimi platformami)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA TOVORNO VOZILO Z DVIGALOM 4X4
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34142000 (Vozila z dvigali in prekucniki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA TOVORNO VOZILO S PLATFORMO 4X2
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34142100 (Tovornjaki z dvigalnimi platformami)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno vsaj SB5, za tuje ponudnike enakovredno bonitetno oceno tuje bonitetne hiše.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe. V primeru skupne ponudbe mora vse pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

5. DOKAZILO:
S.BON-1/P in BON 2 (za pravne osebe-gospodarske družbe) ali S.BON-1 (za samostojne podjetnike), za tuje ponudnike ustrezno dokazilo tuje bonitetne hiše.
(PRILOGA 5)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Tehnična dokumentacija proizvajalca mora biti skladna s tehničnimi zahtevami iz točke 5 razpisne dokumentacije.

6. DOKAZILO:
Dokazila o skladnosti transportnih sredstev z zahtevami iz točke 5. razpisne dokumentacije (homologacija)
(PRILOGA 6)

7. Servis za vozilo in nadgradnjo (sklop 7,8,9 in 10) mora izvajati pooblaščeni serviser
7. DOKAZILO:
Izjava, da bo servis za vozilo in nadgradnjo izvajal pooblaščeni serviser
Potrdilo pooblaščenega serviserja – ločeno za vozilo in nadgradnjo
(PRILOGA 7)
8. Odzivni čas servisa mora biti 24 ur od prvega poziva
8. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, da bo odzivni čas servisa 24 ur od prvega poziva
(PRILOGA 8)
9. Vozilo z nadgradnjo (sklop 7,8,9 in 10) ustreza vsem predpisom varstva pri delu
9. DOKAZILO:
Izjava, da bo ponudnik ob dobavi predložil ustrezen dokument s strani pooblaščene institucije za varnost in zdravje pri delu s katerim bo potrjeno, da vozilo z nadgradnjo ustreza vsem predpisom varstva pri delu Izjava o pregledu vozila z nadgradnjo (PRILOGA 9)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 6-B/2016
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 10. 5. 2016
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 10. 5. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 7. 2016
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 5. 2016
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/1838-57280092659466860424/Razpisna
_dokumentacija_vozila_2016.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 4. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2016   12:21
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 7
Ali lahko ponudimo bazo in steber dvigala varjene izvedbe z zaščitenimi cevmi z kotom vrtenja 4000 in dosegom 16,3 m ter nosilnostjo 2300kg na 16,2m ter mehanskim podaljškom 4,5m nosilnosti 1250 kg in hidravličnim rezervoarjem z ustrezno zaščito proti prerjavenju ?


ODGOVOR št.1
- Naročnik vztraja na liti izvedbi podstavka.
- Ponudite lahko dvigalo z rezervoarjem olja iz nerjaveče pločevine ali aluminija
- Hidravlične cevi morajo biti zaščitene in ne smejo biti speljane po zunanji strani stebra
- Lahko ponudite kot vrtenja 400°
- lahko ponudite roko s hidravličnim dosegom min. 16.2 m (nosilnost na koncu roke min 2300 kg) in dvema ročnima podaljškoma min 4,5 m , nosilnosti min 1250 kg

Datum objave: 04.05.2016   12:22
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 7
Ali lahko ponudimo bazo in steber dvigala varjene izvedbe z zaščitenimi cevmi z kotom vrtenja 400 stopinj in dosegom 16,3 m ter nosilnostjo 2300kg na 16,2m ter mehanskim podaljškom 4,5m nosilnosti 1250 kg in hidravličnim rezervoarjem z ustrezno zaščito proti prerjavenju ?


ODGOVOR št.2
- -Naročnik vztraja na liti izvedbi podstavka.
- -Ponudite lahko dvigalo z rezervoarjem olja iz nerjaveče pločevine ali aluminija
- -Hidravlične cevi morajo biti zaščitene in ne smejo biti speljane po zunanji strani stebra
- -Lahko ponudite kot vrtenja 400°
- -lahko ponudite roko s hidravličnim dosegom min. 16.2 m (nosilnost na koncu roke min 2300 kg) in dvema ročnima podaljškoma min 4,5 m , nosilnosti min 1250 kg

Datum objave: 04.05.2016   12:23
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 3: je točna zahteva "Pogon 4x4" ?

ODGOVOR št.3
Pravilna zahteva je pogon 4x2
Datum objave: 04.05.2016   12:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu št. 7

- naročnik zahteva motor prostornine min 12.700 ccm z močjo 330 - 350 kW in min 2200 Nm navora ter medosje 3350 - 3500mm. Ali lahko ponudnik ponudi motor manjše prostornine 12.400 ccm vendar večje moči 353 kW in navora 2300 Nm ter serijsko medosje 3600 mm, brez dodatnih posegov po krajšanju podvozja in zmanjšanim obračalnim krogom.

- naročnik zahteva prečni nosilec D=200. Ponudnik prosi za dodatno razlago.

Zahvaljujemo se vam za odgovore

Lep pozdrav

ODGOVOR št.4
Naročnik vztraja pri minimalni prostornini 12.700 ccm, dopušča pa večjo moč in navor.
Zaradi lažjega manevriranja in manjšega obračalnega kroga, naročnik vztraja pri medosni razdalji max: 3500 mm.
D 200 kN je vlečna sila, ki jo naročnik zahteva.

Datum objave: 04.05.2016   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je obvezna opcija možnost prostoročnega telefoniranja v Sklopu 1 in 2 ?
Ali lahko skupna dovoljena masa vozila v sklopu 3 presega zahtevano za 50 kg, ali je rezervoar goriva manjši od 60 L , (npr. 50 L) ?
Ali je lahko rezervoar goriva za vozilo v sklopu 4 manjši od 60 L (npr. 48 L) ?

ODGOVOR št.5
Sklop 1 in 2: opcija možnosti prostoročnega telefoniranja je obvezna.
Sklop 3: skupna dovoljena masa ne sme presegati zahtevane.
Rezervar goriva je lahko od min. 55l do max.60l.
Sklop 4: Rezervoar za gorivo je lahko min.55l do max 60 l .

Datum objave: 04.05.2016   19:36
Ponudnike obveščamo, da smo danes na osnovi odgovorov na vprašanja in odprave nekaterih napak poslali v objavo na Portal javnih naročil in v Uradni list Evropske skupnosti čistpis razpisne dokumentacije za pripravo ponudbe za dobavo transportnih sredstev.
Ponudniki lahko čistopis razpisne dokumentacije dobijo tudi na naslovu:
http://91.216.172.23/ep/dwl/

uporabniško ime: dlep
geslo: ep508


Datum objave: 05.05.2016   15:24
Ponudniki lahko čistopis razpisne dokumentacije dobijo tudi na POPRAVLJENEM naslovu:

http://91.216.172.23/ep/dwl/Razpisna dokumentacija vozila 2016 popr-2.pdf

uporabniško ime: dlep
geslo: ep508