Dosje javnega naročila JN9565/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve računalniških omrežij
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN9565/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 31.07.2013
JN10853/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2013
JN11214/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.09.2013
    JN9565/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 148-258188
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve računalniških omrežij

Datum objave: 31. 7. 2013
Številka objave: JN9565/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: VZDRŽEVANJE IKT OMREŽJA ELEKTRO PRIMORSKE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 5.
Glavni kraj izvedbe: Objekti na področju Elektro Primorske
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: FUNKCIONALNO VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME; PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME; SISTEMSKA POMOČ, SVETOVANJE, ADMINISTRACIJA IN INŽENIRING ; NADZOR DELOVANJA IKT OMREŽJA ELEKTRO PRIMORSKE
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 72700000 (Storitve računalniških omrežij)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Garancijo za resnost prijave v višini 10.000,00 EUR.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računu v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Kandidat mora predložiti referenčna potrdila končnih naročnikov iz katerih je razvidno, da jim je kandidat v obdobju od 1. 1. 2010 do roka za oddajo ponudbe izvajal storitve, ki so predmet tega javnega razpisa. V referenčnem potrdilu končnega naročnika so lahko navedene le storitve, ki so predmet tega javnega razpisa in skupaj vrednostno presegajo 50.000 EUR na leto. Referenčno potrdilo končnega naročnika je veljavno, če ima končni naročnik v svojem IKT omrežju vgrajena vsaj dva tipa platform iz seznama na obrazcu in ima v njem implementirane vsaj tri navedene tehnologije iz obrazca.
Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikor predloži vsaj tri ustrezna referenčna potrdila končnih naročnikov in v njih zajema vse storitve iz tega javnega razpisa.
6.DOKAZILA:
Seznam referenc končnih naročnikov; Izpolnjen obrazec Referenčno potrdilo
7. Kandidat mora v celoti izpolnjevati vse zahteve iz priloženega osnutka vzdrževalne pogodbe in njenih prilog.
7. DOKAZILA:
Izjava ponudnika o izpolnjevanju vseh zahtev iz priloženega osnutka vzdrževalne pogodbe in njenih prilog.
8. Kandidat mora imeti zaradi vzdrževanja in nadgradnje obstoječe infrastrukture, ki je zgrajena na opremi proizvajalca Cisco, pri podjetju Cisco potrjen najmanj status ‘‘Cisco Silver Certified Partner‘‘. Kandidat mora biti s strani proizvajalca opreme specializiran za področje usmerjanja in preklapljanja (Advanced Routing & Switching), za področje brezžičnih sistemov (Advanced Wireless LAN), za področje načrtovanja varnosti (Advanced Security), za področje sistemov za sodelovanje (Advanced Collaboration Architecture Specialization) in za področje načrtovanja in izgradnje brezmejnih omrežij (Advanced Borderless Networks Architecture).
Kandidat mora biti sposoben upravljati obstoječi nadzorni sistem WhatsUpGold. Sposobnost se dokazuje s partnerskim statusom, ki mora biti najmanj WhatsUpGold »Silver Partner«. Kandidat mora na svoji lokaciji zagotavljati strežniški del WhatsUpGold nadzornega sistema, na katerega prejema informacije iz naročnikovega dela WhatsUpGold nadzornega sistema. Kandidat mora zagotavljati vse potrebne licence za strežniški del (»Server«) in odjemalski del (»Client«) programske opreme nadzornega sistema, za strežniški del pa tudi strojno opremo in bazo podatkov. Kandidat mora zagotavljati upravljanje nadzornega sistema.
Kandidat lahko ponudi tudi drug nadzorni sistem, vendar mora ta omogočati vsaj tak nivo nadzora,upravljanja in administriranja, kot ga ponuja obstoječi sistem. V taki prijavi mora biti zajeta tudi vsa morebitna oprema in dodatno potrebno delo za postavitev nadzornega sistema.
8. DOKAZILA:
Kopije dokumentov iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev
9. Kandidat mora imeti v pogodbenem razmerju vse strokovnjake, ki so zahtevani s strani naročnika tega javnega naročila in proizvajalca opreme za pridobitev statusa usposobljenosti kandidata in aktivno govorijo slovenski jezik
9.DOKAZILA:
Izjava, da ima kandidat v pogodbenem razmerju vse strokovnjake, ki so zahtevani v tem javnem naročilu in so vsa dokazila o zahtevani strokovni usposobljenosti pristna in veljavna
10. Kandidat mora v prijavi predložiti s podpisom in žigom opremljeno pisno izjavo proizvajalca, da ima s proizvajalcem opreme sklenjeno pogodbo za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo v režimu 7x24 in dostop do popravkov in novih izdaj programske opreme za vso opremo, ki je navedena v prilogi 1 osnutka vzdrževalne pogodbe..
10.DOKAZILA:
Izjava proizvajalca da ima kandidat s proizvajalcem opreme sklenjeno pogodbo za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo v režimu 7x24 in dostop do popravkov in novih izdaj programske opreme za vso opremo, ki je navedena v prilogi 1 osnutka vzdrževalne pogodbe.
11. Kandidat mora imeti organizirano lastno neprekinjeno dežurno službo na teritoriju RS za organizacijo tehnične in dežurne službe.
11. DOKAZILA:
Izjava kandidata iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 12-s/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 10. 9. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 10. 9. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 10. 11. 2013
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 9. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/7/1838-61979166761713399274/Razpisna
_dokumentacija_za_vzdrzevanje_IKT_omrezja.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 31. 8. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10853/2013, Storitve: Storitve računalniških omrežij; datum objave: 28. 8. 2013
  • JN11214/2013, Storitve: Storitve računalniških omrežij; datum objave: 5. 9. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2013   14:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik navaja, da mora ponudnik predložiti dokazilo, da ima najmanj status International Silver z proizvajalcem nadzorne programske opreme WhatsUpGold, oziroma temu primerljiv status pri proizvajalcu ponujene nadzorne programske opreme. Ali lahko ponudnik, ki nima aktivnega statusa pri omenjenem proizvajalcu, na svoje stroške ponudi ekvivalentno programsko opremo za nadzor za ves čas trajanja pogodbe?

Hvala za odgovor. LP.

ODGOVOR:
V samem razpisu je ta možnost dopuščena. Ponudnik lahko ponudi tudi primerljivo oziroma boljšo programsko opremo, vendar mora v ponudbi zajeti tudi postavitev vse potrebne strojne in programske opreme pri naročniku. Naročniški del strojne in programske opreme ni vezan na čas trajanja pogodbe in mora biti avtonomen (neodvisen od delovanja ponudnikovega nadzornega sistema). Obenem mora izpolnjevati vse zahteve po izobraženosti svojih strokovnjakov za ponujeno programsko opremo (certifikacija, primerljiva z zahtevano v razpisu), predložiti mora zahtevane reference in zadostiti vsem zahtevam iz razpisa.

Datum objave: 21.08.2013   21:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v točki 2.11, v pogoju št. 14 navaja '' Kandidat mora na svoji lokaciji zagotavljati strežniški del WhatsUpGold nadzornega sistema, na katerega prejema informacije iz naročnikovega dela WhatsUpGold nadzornega sistema. Kandidat mora zagotavljati vse potrebne licence za strežniški del(»Server«) in odjemalski del (»Client«) programske opreme nadzornega sistema, za strežniški del pa tudi strojno opremo in bazo podatkov.'' Iz navedenega ne moremo razbrati količino in vrsto potrebnih licenc. Prosimo, da se dopolni razpisno dokumentacijo s celotnim seznamom potrebnih licenc in količin.

ODGOVOR:
V nadzorni sistem imamo vključene vse naprave v naši ikt infrastrukturi. Seznam naprav je naveden v prilogi 1 osnutka pogodbe. Trenutno imamo na naši strani zakupljenih 300 licenc za licenčno pokritje vseh nadzorovanih naprav, aktualni zunanji vzdrževalec naše infrastrukture pa koristi še eno strežniško licenco za spremljanje našega nadzornega sistema.

Datum objave: 28.08.2013   10:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje: Glede na ustaljeno poslovno prakso v sorodnih mednarodnih projektih, kjer se odškodninska odgovornost izvajalca omejuje tako po višini kot po vsebini, sprašujemo, ali sprejmete, da se odškodninska odgovornost izvajalca omeji na dejanko neposredno škodo in po višini do zneska skupne pogodbene vrednosti ter da se pri tem izključi odgovornost za posredno škodo, izgubo in poškodbo podatkov (glede na to, da izvajalec ne bo dostopal do informacij oziroma podatkov naročnika), zahtevke tretjih oseb (glede na to, da škoda tretjim osebam ne nastane glede na predmet pogodbe) ter za izgubljen dobiček?

ODGOVOR:
Naročnik bo popravke 11. člena osnutka pogodbe objavil na Portalu javnih naročil

Datum objave: 28.08.2013   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje: Vprašanje se navezuje na 11. člen osnutka pogodbe. Glede na dosedanjo poslovno prakso v sorodnih primerih, kjer se pogodbena kazen omejuje, sprašujemo, ali sprejmete, da se pogodbena kazen v primeru zamud pri izvajanju storitev oziroma zahtevanem odzivnem času omeji navzgor tako, da pogodbena kazen v celoti ne presega 10% celotne vrednosti pogodbe?

ODGOVOR:
Glede na pomembnost razpisanih storitev naročnik ostaja pri navedenih zahtevah višine pogodbene kazni, ki se vežejo na izvajanje pogodbenih obveznosti.

Datum objave: 28.08.2013   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje: Vprašanje se navezuje na 18. člen osnutka pogodbe. Glede na predmet pogodbe in dejstvo, da izvajalec ne bo dostopal do informacij oziroma podatkov naročnika, ki bi bile varovane po samem zakonu, sprašujemo, ali sprejmete, da se kot zaupne varujejo informacije, ki so kot takšne označene, in sicer za dobo 5 let od datuma razkritja?

ODGOVOR:
Tekst ''Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja, do katerih imata dostop pri izvajanju storitev iz pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno tajnost''
v 18. členu pogodbe se dopolni s tekstom ''skladno z določbami ZGD še dve leti po izteku veljavnosti pogodbe''.


Datum objave: 28.08.2013   10:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
''Iz razpisne dokumentacije ni razvidno ali so licence WhatsUpGold pod vzdrževanjem pri principalu. V kolikor so licence pod vzdrževanjem pri principalu vas prosimo za navedbo datuma izteka licenčnin. Podatek potrebujemo, da lahko predvidimo za koliko časa (od kdaj do kdaj) je potrebno skleniti vzdrževanje pri principalu za omenjene licence, da bodo licence urejene za čas trajanja pogodbe.''

ODGOVOR:
Licence so pod vzdrževanjem pri principalu. Za zakup potrebnih licenc in podpore skrbi naš trenutni pogodbeni partner, ki upravlja z našo IKT infrastrukturo. Licenčno pokritje nam potrjuje z predložitvijo dokumentacije o zakupu licenc in podpore. Trenutno imamo zakupljeno licenčnino do 18. 10. 2013.

Datum objave: 28.08.2013   10:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi lažjega izpolnjevanja dokumentov, naročnika prosimo za objavo razpisne dokumentacije v wordu.
hvala in lp

ODGOVOR:
Dokumenti bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 28.08.2013   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili vzorca bančne garancije za resnost prijave. Ali ga bo naročnik objavil ali banla izda bančno garancijo po svojem vzorcu?

ODGOVOR:
Banka izda bančno garancijo na svojem vzorcu.

Datum objave: 28.08.2013   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora ponudnik priložiti certifikate prijavljenih kadrov?

ODGOVOR:
Lahko priloži kopijo zahtevanih certifikatov saj z izpolnjeno in podpisano PRILOGO 8 razpisne dokumentacije jamči za pristnost in veljavnost priloženih dokazil.

Datum objave: 28.08.2013   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v točki 2.11, v pogoju št. 12, da mora naročnik predložiti vsaj 3 referenčna potrdila, ki letno presegajo 50.000 EUR letno. V prilogi 5.1 – Referenčno potrdilo, so v tabeli navedene storitve, kamor ponudniki za vsako referenčno potrdilo vpišemo vrednosti referenčnih poslov razdeljenih po posameznih storitvah. Zanima nas ali lahko ponudnik predloži referenčna potrdila v skupni vrednosti vseh naštetih storitev na referenčnem potrdilu v kolikor delitev na omenjene storitev zaradi drugačne formulacije cen v referenčnih pogodbah ni mogoča. Ugotavljamo namreč, da so navedene storitve opredeljene na drugačen način (naročnikov pristop) kot jih imamo v referenčnih poslih in jih je nemogoče poenotiti z delitvijo storitev iz referenčnega potrdila, čeprav so vsebinsko enake.

ODGOVOR:
Ponudnik mora v referenčnem potrdilu (PRILOGA 5.1 razpisne dokumentacije) navesti ocenjeno vrednost posameznih storitev, ki mu ga potrdi končni kupec storitve za zaporedno številko označbe. Pod preglednico pa naj za vsako označeno ocenjeno vrednost navede celotno vrednost zadevne pogodbe in seznam storitev, ki jih je zajemala.

Datum objave: 04.09.2013   15:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da trenutni vzdrževalec ima dostop do podatkov o serijskih številkah naprav (serial number) prosimo, da omogočite to informacijo tudi ostalim ponudnikom na način dopolnitve seznama opreme z dodatnim poljem serijska številka. S to informacijo bodo ponudniki lahko boljše pripravili ponudbe kar je tudi v interesu naročnika ter zagotovili bolj enakovreden položaj vseh ponudnikov.

ODGOVOR:
Menimo, da serijske številke opreme niso potrebne za izdelavo ponudbe. Vsa oprema je bila kupljena v Sloveniji od uradnih zastopnikov proizvajalca opreme.

Datum objave: 04.09.2013   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi zahtevnosti in obsega razpisa predlagamo, da podaljšate rok za oddajo ponudb najmanj do 17.9.2013.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do 17.9.2013. Popravek bo objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 04.09.2013   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V primeru prijave s podizvajalci ali upoštevate reference, ključno osebje oz. strokovne sodelavce skupno tako kot je eksplicitno zapisano za skupno prijavo? Prosimo za dodatno razlago v primeru prijave s podizvajalci.

ODGOVOR:
Naročnik bo ugotavljal sposobnost kandidatov skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije in 48. členom ZJNVETPS. Torej se lahko kandidati/ponudniki pri izpolnjevanju zahtev glede kadrovske sposobnosti po potrebi lahko sklicujejo na sposobnost drugih subjektov.
Pravna praksa kaže na to, da se pri podizvajalcih upošteva le reference za tisti del, ki ga bodo pri predmetnem javnem naročilu dejansko izvajali.


Datum objave: 04.09.2013   15:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali v izvedbi zahtevanih storitev iz razpisa lahko računamo na vnaprej dogovorjena servisna okna za downtime naprav? Takšen dogovor nam potencialno pomeni lažjo organizacijo vzdrževalnih del in bi želeli imeti opis trenutnega stanja oziroma možnosti kot jih vidi naročnik.

ODGOVOR:
Storitev preventivnega vzdrževanja se izvaja po dogovoru med naročnikom in izvajalcem. Vsak morebiten izpad delovanja mora biti vnaprej dogovorjen. Frekvenca izvajanja storitve na opremi je navedena v prilogi 1 v stolpcu »Pregled« (perioda je v mesecih)

Datum objave: 04.09.2013   15:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V opisu zahtevanih storitev v Tehničnih zahtevah in navodila pod 5.4. nadzor delovanja IKT omrežja navajate alinejo »Alarmiranje ob aktiviranju vnaprej izbranih dogodkov«. Ali nam lahko opišete bolj detajlno obseg predvidenih dogodkov za alarmiranje, njihove kategorije, če obstaja že definiran seznam takšnih dogodkov oziroma v kolikor ne obstaja opišete način kako bo definiran.

ODGOVOR:
V sistem alarmiranja – obveščanja so vključene vse naprave v ikt omrežju in vse pomembnejše fizične in logične povezave znotraj omrežja. Sistem se aktivira ob dogodkih, ki pomembno vplivajo na samo delovanje sistema in se določajo za vsako napravo, vmesnik ali logično povezavo posebej.

Datum objave: 04.09.2013   15:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki 2.11 (točka 14) navajate, da lahko ponudnik ponudi tudi drug nadzorni sistem. Ali lahko kot ponudnik ponudimo rešitev, ki temelji na tehnologiji proizvajalca Nagios (nadzorni sistem)? Rešitev ponuja vsaj tak nivo nadzora, upravljanja in administriranja, kot ga ponuja obstoječi sistem. Rešitev je soroden produkt obstoječemu sistemu, je mednarodno uveljavljena rešitev v uporabi tudi v mednarodnih korporacijah kot tudi v slovenskem prostoru (telekomunikacijski sektor).
Vnaprej hvala.

ODGOVOR:
Seveda. Ponudnik mora ponuditi polno operativen sistem na naročnikovi strani, tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Rešitev mora biti v skladu z varnostno politiko Elektro Primorske in vključena v ostali informacijski sistem, ki je postavljen na Microsoft-ovih produktih (Windows strežniška infrastruktura najnovejše generacije, vključitev v samodejne mehanizme nameščanja popravkov sistemske programske opreme, vključitev v antivirusni sistem, …).

Datum objave: 04.09.2013   15:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kot ponudnik imamo na razpolago najvišje usposobljene mednarodne strokovnjake z zahtevanimi strokovnimi znanji in certifikati za rešitve, s strani proizvajalca komunikacijske opreme, ki je predmet razpisa. Glede na dosedanjo uveljavljeno poslovno prakso strokovnjaki z zahtevanimi najvišjimi certifikacijami niso potrebni za dnevno operativno vzdrževanje opreme in načine vzdrževanja, ki je predmet tega razpisa. Zato menimo, da zahtevano aktivno znanje slovenskega jezika ni ključno za zagotavljanje zahtevanega nivoja storitev in sprašujemo ali kot ponudnik lahko prijavimo mednarodne strokovnjake, ki jih imamo na razpolago in aktivno ne govorijo slovenskega jezika?
Vnaprej hvala

ODGOVOR:
V ikt omrežju Elektro Primorske so uporabljene tehnologije, ki zahtevajo nivo znanja, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji.
Predmet razpisa je tudi storitev sistemske pomoči, svetovanja, administracije in inženiringa, ki vključuje tudi nadaljnji razvoj ikt omrežja. V bližnji prihodnosti nas čaka kar nekaj dela na tem področju, zato je dobro sporazumevanje ključno za uspešno sodelovanje. Zaradi navedenega, naročnik vztraja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije, da strokovnjaki aktivno govorijo slovenski jezik. Zraven minimalnega števila teh strokovnjakov, kot je zahtevano v točki 2.11.15 razpisne dokumentacije, pa so lahko še drugi mednarodno usposobljeni strokovnjaki.


Datum objave: 06.09.2013   15:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da ste podaljšali rok za oddajo ponudb nas zanima ali moramo pridobiti novo bančno garancijo za resnost ponudbe, saj je na naši že izdani garanciji navedeno, da velja od 10.9.2013 do 11.11.2013?
Ali je potrebno pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidnce (Prloga 3.1) na novo datirati, saj imamo že podpisane na datum 10.9.2013.
hvala in lp,


ODGOVOR:
Veljavnost prijave in izhodiščne ponudbe ter veljavnost garancije za resnost prijave ostajata nespremenjeni. Pooblastila ne smejo biti starejša več kot tri mesece od dneva za oddajo prijav.