Dosje javnega naročila 902393/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve zavarovanja tehnične opreme
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.337.417,42 EUR

JN2393/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN000743/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.04.2016
JN001404/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2016
JN2393/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2016
JN006915/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 31.10.2016
JN006915/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2016
Zahtevek za revizijo
    JN2393/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 066-116125
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve zavarovanja tehnične opreme

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: JN2393/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV od 01.01.2017 do 31.12.2021
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 6.
Glavni kraj izvedbe: Območje Elektro Primorske.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 66519200 (Storitve zavarovanja tehnične opreme)
66516000 (Storitve zavarovanja odgovornosti)
66515000 (Storitve škodnega zavarovanja)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 1. 2017, Zakljucek 31. 12. 2021.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo 1. Mesečni obrok .zapade 20. v mesecu in bo poravnan na osnovi izdanega dokumenta (računa) zavarovalnice
2.Zagotovilo kandidata, da bo v primeru škodnega dogodka z višino ocenjene škode nad 25.000,00 EUR, poravnal 50% odškodnine (zavarovalnine) v obliki akontacije pred popolno likvidacijo škode v roku 14 dni od skupaj ocenjene škode v sodelovanju med zavarovancem in zavarovalnico.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto gradbenih del, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1.Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Kandidat mora biti sposoben izvesti naročilo strokovno in kakovostno
Dokazilo:
6. Izjava o strokovni in kakovostni izvedbi posla (PRILOGA 5)
7. Kandidat bo naročniku vsakih šest mesecev poročal o višini zneskov, datumih in upravičencih, ki jim je izplačal odškodnino iz naslova posameznih vrst zavarovanj , ko so predmet tega naročila .
Dokazilo:
7. Pisno izjava kandidata o šestmesečnem poročanju o izplačilu odškodnin
(PRILOGA 6).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 10-S/2016
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 24. 5. 2016
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 24. 5. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 8. 2016
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 24. 5. 2016
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE POZOR!!

Zavarovalno tehnično dokumentacijo in vzorec pogodbe kandidati lahko (proti potrdilu o prejemu)prevzamejo na vložišču naročnika (navedeno v točki 2.4. razpisne dokumentacije).

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/1838-95937500048988527896/Razpisna
_dokumentacija_za_zavarovanje_premozenja_2017-2021.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 14. 5. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2016   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ker v postopku JN sodeluje posrednik, vas prosimo za podatek o posrednikovi proviziji.

Hvala in Lep pozdrav,

ODGOVOR
Zavarovalni posrednik deluje v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu za naročnika.
Plačilo zavarovalnega posrednika (provizija) pa je predmet pogodbe med izbranim ponudnikom/zavarovalnico in zavarovalnim posrednikom in ga plačuje izbrana zavarovalnica v okviru administrativnega dela premije.Datum objave: 25.04.2016   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za podatek o izplačanih škodah ter morebitnih rezervah po zavarovalnih vrstah za preteklo obdobje 2012, 2013,2014 , 2015 .

Lp

ODGOVOR

Na portalu bomo objavili željene podatke o izplačanih škodah od leta 2013 do 2016.
Ponudniki lahko te podatke dobijo tudi na:
http://91.216.172.23/ep/dwl/Škode_2013-_2016 premoženje.pdf

Uporabniško ime: dlep
Geslo: ep508
Datum objave: 13.05.2016   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanja se nanašajo v celoti na Zavarovalno Tehnično dokumentacijo:
1. Uporaba pogojev – določilo na str. 2 – Manimo, da je določilo za zavarovalnico nesprejemljivo, saj lahko določila pogojev in klavzul nudijo širša kritja, kot jih opredeljujejo pogoji javnega naročila. Z navedbo zahtevanih kritij izražate jasno stališče o želenih jamstvih. Potencialno zavarovalnica zaradi konkurenčnosti ne more revidirati rizikov, ki jih pogoji morebiti širijo. Pogoji se med ponudniki lahko razlikujejo. Tako je določena zavarovalnica lahko neupravičeno v prednosti pred drugo, ker ima za zavarovanca »slabše« pogoje.
Predlagamo, da spremenite določilo Uporabe pogojev z dopolnilom, da je jamstvo podano le za v dokumentaciji zahtevana kritja, ne glede na to, ali pogoji in klavzule ponujajo širše. Pogoji zavarovalnice se uporabljajo zgolj v smislu boljše in jasnejše pojasnitve zavarovalnega kritja, ki je zahtevano v javnem naročilu in se v primeru nejasnosti določil pogodbe, tehnične dokumentacije, itd. razlagajo v korist ponudnika, kot je navedeno v 83. členu OZ.
2. V zavarovalno tehnični dokumentaciji opredeljujete posamezna kritja po zavarovalnih vrstah. Tako pri posameznih zavarovalnih vrstah kot v splošnih določilih na str. 2 ne navajate izključitve kritja za terorizem, pri požarnem zavarovanju pa ni izključen potres.
Ali želite ti dve nevarnosti zavarovati? V kolikor ne, vas prosimo za dopolnitev izključitev v Splošnih določilih na str. 2.
3. Na str. 3 opredeljujete zavarovalni primer. V 1. točki vas prosimo za dopolnitev z nevarnostjo žleda, ki se v obdobju 96 zaporednih ur obravnava kot en zavarovalni primer.
4. Zadnji odstavek na str. 4, da so vsi objekti, oprema, nabavljeni, grajeni,… preidejo v zavarovanje, ko riziko preide na naročnika. Zaradi izpostavljenosti zavarovalnic vas prosimo, da se omejite z limitom. Predlagamo do 15% zavarovalne vsote obstoječe lokacije za zgradbe in opremo ter do 1 mio. EUR za nove pridobitve.
5. Nadzemni vodi imajo limit 3 mio. in agregat 6 mio. za naravne nevarnosti. Predlagamo spremembo dikcije in sicer, da velja navedeni limit in agregat za vse nevarnosti premoženjskih zavarovanj predmetov zavarovanja nadzemnih vodov.
6. Ali iz tabel zavarovalnih vsot pravilno sklepamo, da nadzemni vodi niso predmet strojelomnega zavarovanja?
7. Pri opredelitvi požarnega in strojelomnega zavarovanja opažamo definicije zavarovalnih vrednosti, ki da so knjigovodske nabavne vrednosti. Menimo, da je opredelitev malce nerodna. Knjigovodske nabavne vrednosti naj bi bile zavarovalne vsote, zavarovalna vrednost pa je lahko opredeljena kot nova vrednost, dejanska vrednost,… Ali predvidevamo pravilno, da so knjigovodske nabavne vrednosti torej zavarovalne vsote?
8. Pri opredelitvi gradbenih objektov, ki so deljeni na energetski del in »ostale« zgradbe, pogrešamo enotno terminologijo. Način zavarovanja za poslovne in obratne stavbe je različen preostalim gradbenim objektom. Poimenovanje pa je v različnih točkah požarnega zavarovanja različno (str. 4, 12 in 13). Predlagamo uporabo terminologije poslovne in obratne zgradbe, ki so zavarovane na novo vrednost, ter ostali gradbeni objekti, ki so zavarovani na dejansko vrednost (kot na str. 12).
9. Na str. 12 opredeljujete zavarovanje poslovnih in obratnih zgradb kot zavarovanje na novo vrednost. Kaj je z amortizacijo? Predlagamo vam, da so zavarovane na novo vrednost, v kolikor amortizacija ne presega 50% nove vrednosti. V nasprotnem so zavarovane na dejansko vrednost.
10. Na str. 12 je pri požarnem zavarovanju opredeljeno kritje za stroške iskanja, zemeljskih del, asfaltiranja,… brez omejitev. Predlagamo uvedbo limita, kot je to pri strojelomnem zavarovanju (85.000 EUR).
11. Ali imate kakšno počitniško kapaciteto, ali kakršno koli ostalo premoženje v tujini? Če da, katero in koliko je ZV?
12. Opažamo precejšnja odstopanja pri zavarovalnih vsotah med požarnim in strojelomnim zavarovanjem za isto kategorijo predmetov zavarovanja. Ker le-te niso podane po podrobnem seznamu osnovnih sredstev, vas prosimo za pojasnilo, kaj je predmet zavarovanja pri požarnem zavarovanju, ki nima strojelomnega kritja ter obratno. Navajamo primer vgrajene elektroenergetske opreme (RTP, RP in TP in druga).
13. Na strani 2 v splošnih določilih navajate kritje škod iz naslova malomarnosti oz. grobe malomernosti. Predlagamo vam, da v celoti ta odstavek nadomestite z določili 938. člena OZ.
14. Zavarovanje odgovornosti:
- Drugi odstavek na str. 20 – zavarovalnica jamči za nenaden, presenetljiv,… dogodek mora biti prav tako »od zavarovančeve volje neodvisen« dogodek. Predlagamo, da vsebino jamčenja dopolnite.
- Tatvina in izginitev stvari delavcev na str. 21 – Glede na opredelitev gre za klasično premoženjsko nevarnost, saj je kritje podano le v dobro zaprtih in zaklenjenih prostorih. S takšno dikcijo ne vidimo, kako bi lahko bil zavarovanec odgovoren za takšno škodo.
Predlagamo vam, da kritje te nevarnosti vključite v vlomsko jamstvo z limitom kritja npr. 500 EUR po dogodku, saj gre po definiciji za klasično vlomsko nevarnost.
- Menimo, da je opredelitev kritja »posrednih škod« v zadnji alineji na str. 20 nerodno definirana, saj gre za posledične in ne posredne škode. Npr. Obratovalni zastoj nastane kot posledica uresničene nevarnosti in ni posredna posledica. Predlagamo popravek na kritje »posledičnih škod«.
- Malomarnost kot kritje je iz zavarovanj odgovornosti izključeno.


ODGOVOR št.3
1. Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena. Zahteve izražene v razpisni dokumentaciji gre razumeti kot minimalne zahteve. Primarno veljajo splošni in dopolnilni pogoji ter klavzule zavarovalnice, ki jih v dvomu gre razlagati v korist zavarovanca. Zahteve izražene v razpisni dokumentaciji pa v dvomu gre razlagati v korist ponudnika – zavarovalnice.


2. Dopustne so izključitve zaradi terorističnih dejanj in nevarnosti povezanih s potresom v skladu s splošnimi pogoji in klavzulami zavarovalnice.

3. Razpisna dokumentacija na strani 3. bo popravljena v skladu s predlagano pripombo in se prva točka glasi:

1.) 96 zaporednih ur zaradi nevarnosti viharja, toče, mraza, snega, ledu in žleda;

4. Zadnji odstavek na str. 4, da so vsi objekti, oprema, nabavljeni, grajeni,… preidejo v zavarovanje, ko riziko preide na naročnika. Se dopolni z dikcijo: Zavarovanec se zaveže nemudoma javiti investicije, ki presegajo vrednost do 15% zavarovalne vsote od obstoječe lokacije za zgradbe in opreme ter do 1 mio. EUR za nove pridobitve vendar vedno samo kadar katerakoli posamezna investicija preseže 1 mio EUR.5. Razpisna dokumentacija bo spremenjena v skladu s predlogom.

6.Da, nadzemni vodi niso predmet strojelomnega zavarovanja.

7. Da, knjigovodske nabavne vrednosti so zavarovalne vsote. Stran 2 razpisne dokumentacije se dopolni z dikcijo.
Zavarovalnica se odpoveduje možnosti uporabe določil o podzavarovanju v kolikor je razlika v vrednosti do 20% . Pomeni, da se npr. v primeru 50% podzavarovanja upošteva 30% podzavarovanje.

8. Na strani 4 so navedeni predmeti zavarovanja razpisna dokumentacija na tej strani ostane nespremenjena,
Na strani 12 so opredeljene zavarovalne vrednosti razpisna dokumentacija na tej strani ostane nespremenjena.

9. Stran 12 razpisne dokumentacije se dopolni z definicijo ki se glasi: Zavarovane poslovne in obratne zgradbe ter gradbeni objekti počitniških kapacitet in etažne lastnine v stanovanjskih objektih, katerih izgubljena vrednost zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacije) ne presega 50 % od nove vrednosti teh stvari, so zavarovani na novo vrednost.


10. Razpisna dokumentacija bo popravljena v skladu s predlogom.

11. Kapacitete v tujini bomo zavarovali posebej ( niso predmet razpisa). Gre za dve garsonjeri in eno garažo, ki sta neustrezno knjigovodsko zajeti.

12. V strojelomnem zavarovanju elektroenergetska oprema ( oprema RTP ,RP,TP in druga ) –vgrajena ni vključena amortizacijska skupina 038-oprema jamborske TP (tudi sedaj ni bila predmet strojelomnega zavarovanja).

13.Določilo o malomarnosti in grobi malomarnosti ni v nasprotju z 938. čl. OZ., ki govori o povečani nevarnosti zato dikcija ostane nespremenjena.

14.
- Drugi odstavek na str. 20 razpisne dokumentacije ostane nespremenjen.
- Definicija tatvina in izginitev stvari na strani 21 razpisne dokumentacije ostane nespremenjena
- Definicija posrednih škod na stani 20 razpisne dokumentacije se spremeni in se glasi : zaradi posledičnih škod, ki nastanejo ob zavarovalne primeru (obratovalni zastoj, izpad dohodka ipd.)
- Vaša trditev : Malomarnost kot kritje je iz zavarovanj odgovornosti izključeno
Trditvi ne gre slediti. Določila glede izključitev pri zavarovanju odgovornosti ostanejo nespremenjena
Datum objave: 13.05.2016   13:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanja, ki se nanašajo na Pogodbo o zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov:
1. Dopolnitev in pojasnilo 5. člena.
Prosimo vas za pojasnilo določila Cene iz predhodnega člena so evrsko fiksne. Kakšen vpliv ima fiksnost cen na vsakoletna obračunavanja premije, ker te opredelitve, da so odvisne od stanja sredstev in so torej premijske stopnje fiksne, v pogodbenih določilih nismo zasledili.
Predlagamo tudi dopolnitev z določilom »Davek od prometa zavarovalnih poslov se obračuna po vsakokrat veljavni davčni stopnji.«, ker ni nujno, da bo davčna stopnja skozi celotno obdobje enaka začetku.
2. Popravek v zadnjem stavku 7. člena: »Zavarovanec je dolžan omogočiti cenilcu zavarovalnice ogled poškodovanega objekta ali opreme.« Predvidevamo, da gre za napako, saj je navedeno vozila, ki niso predmet tega naročila.
3. Prosimo za pojasnilo 9. člena – zavarovanec si pridržuje pravico spreminjati zavarovalna kritja. Prosimo za pojasnilo z navedbo kakšnega primera, kaj bi lahko v toku pogodbe spreminjali. Glede na pogodbo, ki zavezuje obe strani, pa se ključna pogodbena določila lahko spreminjajo sporazumno, zato predlagamo dopolnitev z »v soglasju z zavarovalnico«.

Lep pozdrav,

ODGOVOR št. 4
1. Z definicijo je mišljeno, da so fiksne premijske stopnje.
Davek od prometa zavarovalnih poslov se obračunava po vsakokratni veljavni stopnji.

2. Razpisna dokumentacija bo popravljena v skladu s predlogom in sicer:

7. člen
Zavarovanec je dolžan izvajati prijave škode na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za ažuren obračun in izplačilo škode. Zavarovanec je dolžan omogočiti cenilcu zavarovalnice ogled poškodovanega objekta ali opreme.

3. Razpisna dokumentacija bo popravljena v skladu s predlogom in se glasi:

9. člen
Zavarovanec si pridržuje pravico spreminjati zavarovalna kritja v soglasju z zavarovalnico.
Datum objave: 13.05.2016   13:51
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 9/34 sta pri točki 10. navedeni dve prilogi - PRILOGA 3 in 3.1.. Med prilogami (poglavje 6 PRILOGE na straneh 20-34) pa ni priloge 3.1 - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence.
Prosimo za dopolnitev razpisne dokumentacije z navedenim pooblastilom.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 5
Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo in jo ponovno objavil.Datum objave: 13.05.2016   13:51
VPRAŠANJE
Prosimo za posredovanje prilog, ki so sestavni del ponudbe, v Wordovi obliki, da se omogoči izpolnjevanje.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št. 6
Naročnik bo objavil dopolnjeno razpisno dokumentacijo v Wordovi obliki.
Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo tudi na:

http://91.216.172.23/ep/dwl/rd_zavarovanje_premozenja_2017-2021.docx

uporabniško ime: dlep
geslo: ep508
Datum objave: 15.05.2016   18:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji je zapisano, da je pri pripravi razpisne dokumentacije sodeloval zavarovalni posrednik PROZAVA, zavarovalno posredovanje, d.o.o., Cesta proletarskih brigad 59, 2000 Maribor

S tem v zvezi prosimo za jasno navedbo višine provizije posrednika. Glede predmetne problematike ( nujnosti razkrivanja višine provizije posrednika) se je pozitivno opredelilo že Ministrstvo za finance z dne 17.02.2014 v zadevi «Storitve zavarovalnega posrednika pri izvedbi postopka javnega naročanja za zavarovanje«.
Prav tako je pozitivno stališče zavzela tudi Državna revizijska komisija v enem izmed svojih nedavnih sklepov.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR št. 7
Naročnik ne ve kakšna je posrednikova provizija.


Datum objave: 16.05.2016   14:01
Dodatno pojasnilo k odgovoru št. 7

Kot je že bilo napisano, naročnik nima podatka o proviziji posrednika. Ponudniki lahko informacijo zahtevajo od posrednika PROZAVA, zavarovalno posredovanje, d.o.o., Cesta proletarskih brigad 59, 2000 Maribor.