Dosje javnega naročila JN9776/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN9776/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 06.08.2013
JN10527/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2013
JN10725/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2013
    JN9776/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 6. 8. 2013
Številka objave: JN9776/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: REKONSTRUKCIJA SEKUNDARNE OPREME NA DALJINSKO VODENIH LOČILNIH MESTIH.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Naročnik opremlja posamezna progovna ločilna mesta z napravami, ki zagotavljajo daljinsko posluževanje odklopnikov.
Zahtevana je demontaza in odvoz obstoječih krmilnih omaric ter dobava, dostava in namestitev krmilnih omaric (zaščita in daljinsko vodenje) za zunanjo montažo ter vključitev v obstoječi sistem daljinskega vodenja. za 19 ločilnih mest.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopihII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Garancija za resnost prijave v višini 3.000,00 EUR.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Seznam o že izvedenih dobavah.
Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference ponujenega blaga, katero je bilo v obdobju od 1.1.2010 do roka za oddajo prijav, dobavljeno končnim kupcem in se nanaša na dobavo v skupni vrednosti najmanj 35.000 EUR (brez DDV)
6. DOKAZILO:
Razvidno iz Priloge 5 RD »Reference«.
Potrjene reference s strani končnih kupcev.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 6-B/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 28. 8. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 8. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 28. 10. 2013
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 8. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/8/1838-5844907487465526715/REKONSTRU
KCIJA_SEKUNDARNE_OPREME_DVPLM.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 8. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10527/2013, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 21. 8. 2013
  • JN10725/2013, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 26. 8. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2013   16:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
1. V tehničnem delu opisa ni podatka o pomožni napetosti potrebni za napajanje odklopnika. Ali lahko posredujete ta podatek?
2. Zahteva se, da se brez glavnega napajanja zagotovi 50 ciklov manipulacij odklopnika. Pri tem ni na voljo podatka, koliko energije je
potrebno za en takšen cikel. Ali lahko posredujete ta podatek?
3. Želi se avtonomijo sistema zaščite, vodenja in komunikacij 18 ur. Prav tako se želi avtonomijo 50 ciklov vklop izklop sitkala. Ali je zahteva po avtonomiji za oboje skupaj (18 ur + 50 ciklov) ali le za tisto, ki potrebuje več energije od teh dveh?
4. Sistem se vključuje v center vodenja po protokolu IEC 104. Na GPRS modemu je treba zagotoviti tudi pretvorbo protokola101, kar je dražje od enostavnega modema. Ali je zato za uporabo IEC 104 dana kakšna bonifikacija?
5. V razpisu se omenja protokol DNP3.0, ki pa v dokumentaciji omenjenega Gatewy-a ni naveden. Kako se torej zagotavlja prenos podatkov od opreme, ki ne podpira IEC101 ali IEC104?
Hvala za odgovore in lep pozrdav

ODGOVOR:
1.) pomozna napetost je 80 do 90 V.

2.) za cikel, ki traja 40 msek, je potreben pri napajanju iz baterij (24 VDC) min tok 0,5 A ali pri napajanju iz napetostnika 125 VAC min. tok 0,3 A ali 250 VAC min tok 0,2A . Vse to poteka preko kondenzatorjev, ki morajo biti napolnjeni ( 80 do 90 V)

3.) zahteva se tisto ki potrebuje vec energije


4.) Za uporabo IEC 104 ni dana nobena bonifikacija.
5.) Na EP imamo na koncentratorju v DCV razviti gonilnik za pretvorbo iz DNP3 na IEC 104Datum objave: 20.08.2013   16:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosili bi odgovore na nekaj vprašanj.
1. Za potrditev referenc je priložen formular v slovenskem jeziku, rok za oddajo ponudbe pa je zelo kratek in sovpada z dopustniškim časom.
Ali je sprejemljivo, če se za reference opreme v tujini priloži podpisana referenčna izjava končnega kupca, vse navedene podatke o kontaktnih osebah in vrednosti pogodbe pa se izpolni na formularju danem v razpisu? Pridobitev podpisa odgovorne osebe iz tujine je namreč v tako kratkem času nemogoče izvesti, saj so potrebni overjeni prevodi in tudi same procedure podpisa v tujih jezikih so dolgotrajne, tudi če ne upoštevamo časa dopustov. Z zavrnitvijo te možnosti bi se po ne potrebnem omejevalo konkurenco na razpisu kljub temu, da bi bili podani vsi zahtevani podatki, kar po našem prepričanju ni v interesu naročnika.
2. V razpisu je podanih kar nekaj zahtev vezanih na merjenje faznih in residualne napetosti (usmerjene zaščite, meritve..). Omenjen pa je le napetostnik za napajanje. Vprašanje je, kakšni napetostni transformatorji so nameščeni in kako so vezani? Kakšne so sekundarne vrednosti? Ali obstajajo kakšne posebne zahteve vezane na napetostne vhode - naprimer senzorski vhoti in kapacitivnosti tokokrogov?
3. Ker je treba nadomestiti kable do odklopnika in napetostnika manjka podatek o priključkih - tip konektorja na odklopniku?
4. Iz razpisa ni nedvoumno jasno, kakšno prenosno opremo za zagotaljanje energije naročnik poseduje in katere ne?
5. Zahteva se prenapetostna zaščita za anteno, ki jo dobavi naročnik. Ni pa jasno, kakšni antenski konektorji so uporabljeni?
V naprej se zahvaljujemo za odgovore na vprašanja.
Lep pozdrav
J. Curk

ODGOVOR:
1.) Je sprejemljivo

2.) kot odgovor bomo v dopolnitvi priložili shemo vezav stikala

3.) KONEKTOR GVR proizvajalec HARTING tip PC GF-20

4.) ECD NAPRAVA - lithium baterije 96V, kontaktor in preklopka, ter wago konektor

5.) Za to bo poskrbel naročnik in ni vec predmet razpisa!