Dosje javnega naročila JN13159/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Osebni računalniki
ZJNVETPS: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

JN13159/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.10.2013
JN13915/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2013
    JN13159/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Osebni računalniki

Datum objave: 16. 10. 2013
Številka objave: JN13159/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Računalniška oprema in tiskalniki
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Naročeno blago mora biti dostavljeno FCO naročnika, razloženo na lokacijah Elektro Primorske (sedež družbe, Gorica, Koper, Sežana in Tolmin)
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava osebnih in prenosnih računalnikov, tiskalnikov in monitorjev.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30213000 (Osebni računalniki)
30213100 (Prenosni računalniki)
30232100 (Tiskalniki in risalniki)
33195100 (Monitorji)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6.Seznam o že izvedenih dobavah.
Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference, da je v obdobju od 1.1.2010 do oddaje prijav dobavil končnim kupcem opremo, ki jo ponuja naročniku, enakovrednih karakteristik in se nanašajo na dobavo v višini najmanj 130.000,00 EUR
DOKAZILO:
Seznam referenc (PRILOGA 5)
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani končnih kupcev
(PRILOGA 5.1.)
7. Dokumente o ustreznosti dobavljene opreme
DOKAZILO:
Dokazila o ustreznosti, ki potrjujejo skladnost opreme ali izjava o skladnosti ponujene opreme (lahko izpis tehničnih podatkov s strani proizvajalca.)(PRILOGA 6)
8.Kandidat mora biti sposoben dobaviti ponujeno blago v obsegu in rokih, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji
DOKAZILO:
Pisna izjava proizvajalca, ali pooblaščenega zastopnika za Slovenijo, ali
Fotokopijo pogodbe z proizvajalcem ( vsaj prvo in zadnjo stran)s katero izkazuje poslovni odnos s proizvajalcem (PRILOGA 7 )
9.Kandidat mora o zagotavljati možnost servisiranja ponujene opreme v Sloveniji.
DOKAZILO:
Izjava o zagotavljanju servisa v Sloveniji.(PRILOGA 8)
10. Kandidat mora na zahtevo naročnika v roku štirih dni dobaviti en računalnik v testiranje
DOKAZILO:
Izjava kandidata v zvezi s testiranjem računalnikov (PRILOGA 9)
11. Naprave morajo biti kompatibilne z MyQ sistemom za nadzor tiskanja in omogočati priklop MyQ embedded terminala.
DOKAZILO:
Certifikat principala, da je usposobljen MyQ partner
12. Ponujena oprema mora biti energetsko (min. Energy star 5.0) in okoljsko učinkovita (ITECO declaration)5
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve
(PRILOGA 10)
13. Osebni računalniki z ohišji: – »small form factor«, – »mini tower faktor« ali – »convertible mini tower«12 morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. (PRILOGA 11)
14. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB (za CMT ohišje 22dB)v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpA v dB.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (IT ECO deklaracija, poročilo SIQ, …), . (PRILOGA 12)
15. Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (Priloga 13)
16. Prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. (PRILOGA 14)
17. Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (IT ECO deklaracija, poročilo SIQ, …), (PRILOGA 15)
18. Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (IT ECO deklaracija, poročilo SIQ, …), (PRILOGA 16)
19. Tiskalniki: Oprema za slikovno obdelavo mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (IT ECO deklaracija, poročilo SIQ, …), (PRILOGA 17)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 16-B/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 6. 11. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 6. 11. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 6. 1. 2014
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 6. 11. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, d.d., erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/10/1838-42627314820556930874/16_Racu
nalniki_in_tiskalniki.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 10. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 10. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN13915/2013, Blago: Osebni računalniki; datum objave: 30. 10. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2013   14:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki 5.6 in 5.7 Tiskalnik zahtevate spomin 1,5 GB do 160 GB. Kaj ste mislili s tem? (RAM, HDD...)


ODGOVOR:
Opravičujemo se za nastalo tiskarsko napako. Zahtevati smo želeli sledeče: 1,5GB RAMa in 160GB diska.
Naročnik bo navedeno objavil tudi kot popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 30.10.2013   10:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V vezi z razpisom za dobavo računalniške opreme in tiskalnikov Štev: 16-B/2013 imam nekaj vprašanj.

2.11 Dokumenti…Točka 17 Navaja da naprave morajo biti kompatibilne z MyQ sistemom za nadzor tiskanja in omogočati priklop MyQ embedded terminala.

Listina: Certifikat principala, da je usposobljen MyQ partner ???

Ker je predmet nabave tiskalnik in NE MyQ programska oprema, razumem, da morajo biti naprave kompatibilne z MyQ sistemom in da certifikat principala NI potreben.

Mislim, da naročnik v tem primeru Elektro Primorska mora imeti kupljeno licenco za MyQ programsko opremo in podpisano pogodbo za vzdrževanje MyQ programske opreme z partnerjem kateri si je pridobil Certifikat principala za MyQ programsko opremo . Principal za My Q je podjetje JANUŠ trade CZ, Distributor pa Xenon Forte d.o.o., Certifikat principala, da je usposobljen MyQ partner mislim, da je v domeni skrbnika MyQ sistema.
Proizvajalci tiskalnikov kot so Konica Minolta, Canon, Ricoh, Kyocera…. kot principali takih certifikatov, kot jih zahtevate v razpisu NE poznajo.

Zahvaljujem se za odgovor.

Lep pozdrav,

Valter Faganelj

Copigraf Faganelj d.o.o.
Ulica Tolminskih puntarjev 4,
5000 Nova Gorica, Slovenija

T: 00386 (0) 5 33 33 456
F: 00386 (0) 5 33 33 457
E: servis@copigraf.siODGOVOR:
Naročnik ne zahteva, da je kandidat certificiran MyQ partner, mora pa v svoji prijavi ponuditi tiskalnike, ki so kompatibilni z MyQ sistemom ter Licence za MyQ programsko opremo.

Naročnik bo spremembo popravil in objavil v čistopisu razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.