Dosje javnega naročila JN6756/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN6756/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.06.2013
JN7388/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2013
JN7425/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2013
    JN6756/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Gradnje

Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo

Datum objave: 4. 6. 2013
Številka objave: JN6756/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Adaptacija stavbe 20 kV stikališča v RP 20 kV Gradišče
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RP 20 kV Gradišče
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gradbena prenova 20 kV stikališča in pomožnih prostorov.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45250000 (Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Vlitje AB plošče, ureditev klimatizacije in električnih istalacij. Podrobni opis je naveden v Mapi 2 razpisne dokumentacije.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 8. 2013, Zakljucek 30. 10. 2013.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bančna garancija za resnost prijavev višini 2.500,00 EUR (z DDV).
Zahteve glede drugih finančnih zavarovanj so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30 dni po izstavitvi računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da kandidat nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun sodelujočih ter delež in vrsto posla, ki ga opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Kandidat in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 (Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence) za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Kandidat na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73, člena ZJNPOV. ( v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.Kandidat zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
2.Kandidat je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
DOKAZILO:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
3.Kandidat ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih javnih razpisih. (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
DOKAZILO:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference za izvedbo gradbenih del v nestanovanjskih stavbah, katera so bila v obdobju od 01.06.2008 do roka za oddajo prijav, izvedena in zaključena v skupni vrednosti najmanj 300.000 EUR (brez DDV).
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec v prilogi 5 razpisne dokumentacije.
Reference morajo biti potrjene s strani končnega kupca/naročnika.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 9-G/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 27. 6. 2013
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 27. 6. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 30. 8. 2013
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 27. 6. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska Erjavčeva 22 Nova Gorica; velika sejna soba
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/6/1838-58182870468784819954/9_ADAPTA
CIJA_STAVBE_20_KV_STIKALISCA_RP_GRADISCE.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 17. 6. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 6. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7388/2013, Gradnje: Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo; datum objave: 17. 6. 2013
  • JN7425/2013, Gradnje: Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo; datum objave: 17. 6. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.06.2013   17:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da spremeni zahteve glede referenc v smislu števila let, v katerem je zgradil objekt in sicer je naš predlog, da se zahtevek spremeni iz petih let (obdobje od 01.06.2008 do roka za oddajo) na deset let ter se tako prizna reference v obdobju zadnjih 10 let, saj prav tako odražajo stanje sposobnosti podjetja (poleg izpolnjevanja ostalih kriterijev), da prevzame izvedbo takšnega objekta. Na tak način si bo naročnik zagotovil prejem večjega števila konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR:
Naročnik kriterija glede priznanja referenc ne bo spreminjal.

Datum objave: 14.06.2013   17:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Zanima nas koliko je ocenjena vrednost investicije, koliko referenc potrebujemo.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Zadostuje ena referenca v vrednosti kot je predpisana v Mapi 2 v točki 2.11. podtočka 11 razpisne dokumentacije.
Ocenjene vrednosti naročila naročnik ni navedel.

Datum objave: 14.06.2013   18:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo za objavo shem stavbnega pohištva in
definiranje kovinskih vrat: ali Fe, ali ALU profili in polnila.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Vrata so iz Alu profilov in polnil.
Shemo stavbnega pohištva bo naročnik objavil v osnovni objavi.

Datum objave: 17.06.2013   08:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da zahtevate garancijo za resnost ponudbe v višini 2.500 € , iz Portala javnih naročil je razvidno, da zahtevate bančno garancijo. Vzorca bančne garancije pa v objavjeni dokumentaciji ne zasledimo, zanima nas ali banka garancijo za resnost ponudbe izda na lastnem obrazcu, ali boste vzorec garancije objavili?
Prosimo Vas za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Garancijo za resnost ponudbe izda banka na lastnem obrazcu.

Datum objave: 17.06.2013   08:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da zahtevate garancijo za resnost ponudbe v višini 2.500 € , iz Portala javnih naročil je razvidno, da zahtevate bančno garancijo. Vzorca bančne garancije pa v objavjeni dokumentaciji ne zasledimo, zanima nas ali banka garancijo za resnost ponudbe izda na lastnem obrazcu, ali boste vzorec garancije objavili?
Prosimo Vas za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Na vpršašanje smo že odgovorilo pod Odgovor št. 4.

Datum objave: 17.06.2013   14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo popisov:
Klimatske naprave so v popisih navedene v obrtniških delih in posebej v elaktroinstalacijah. Ali se ponuja oboje...?

Zaradi pomanjkljivih popisov prosimo za objavo načrtov (tlorisov in prerezov objekta), ker se po popisih ne more pripraviti ponudbe.


ODGOVOR:

V dokumentu 9 RP Gradišče - adaptacija stavbe Mapa 2.xls se pri zavihku elektroinstalacije, ne upošteva postavka 36 Klimatske naprave, saj je oprema že zajeta pri zavihku Obrtniška dela pri postavki 27 Strojne Instalacije.

Tlorisi in prerezi objekta so bili objavljeni v dopolnitvi razpisne dokumentacije na JN7425/2013.