Dosje javnega naročila JN9964/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN9964/2014 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.10.2014
    JN9964/2014 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 13. 10. 2014
Številka objave: JN9964/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: PRIMARNA OPREMA ZA RTP 110/35 (20) kV.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Tolmin, RTP Idrija in RTP Postojna.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava 110 kV, 35 kV opreme za RTP Tollmin, RTP Idrija in RTP Postojna.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomocno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi z 48. členom ZJNVETPS. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za
izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.
2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvršcen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več
zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s placili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s
podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).
DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju
pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.
4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju
pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 5. Seznam o že izvedenih dobavah.
Ponudniku se prizna sposobnost, v kolikor je uspešno dobavil visokonapetostno elektroenergetsko opremo nazivne napetosti 110 kV ali višje kupcem v obdobju od 1.09.2011 do oddaje ponudb v skupni višini 250.000 EUR
DOKAZILO:
5.Seznam referenc (PRILOGA 5)
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani koncnih kupcev
(PRILOGA 5.1.)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 15-B/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 18. 11. 2014
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 18. 11. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 18. 1. 2015
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 18. 11. 2014
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Goricač
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/1838-22291666781354681924/Primarn
a_oprema_110_35(20_kV).zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 12. 11. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 10. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2014   18:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali se reference ponudnika in podizvajalca seštevajo?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Reference se seštevajo pod pogojem, da bo podizvajalec dobavil tisto vrsto blaga za katerega bo predložil reference.

Datum objave: 28.10.2014   18:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.)Ali mora biti poleg VN SF6 odklopnikov za zunanjo montažo dobavljena tudi jeklena z plinom SF6 oz. ali bo Naročnik sam dobavil jeklenko z SF6 plinom?
2.) V RD je navedeno, da mora biti vključeno tudi končno formiranje odklopnika s strani pooblaščenega seviserja proizvajalca. Prosimo, da Naročnik bolj natančno razloži kaj točno to pomeni.

ODGOVOR:
1.) Dobavljena mora biti tudi jeklenka s SF6 plinom.
2.) Po montaži odklopnika (priklop na primarni in sekundarni strani), ki ga izvede izvajalec elektromontažnih del, se formira odklopnik s strani pooblaščenega serviserja. Formiranje obsega:
• Montažo posameznih delov odklopnika (cevi za plin, mehanske povezave med aktivnimi deli odklopnika, …)
• Vizualna kontrola montaže
• Napolnitev komor odklopnika s plinom SF6
• Preizkus delovanja presostata (alarm, blokada)
• Kontrola povezanosti vgrajenih elementov
• Funkcionalni preizkus delovanja odklopnika (ročni vklop in izklop, daljinski vklop in izklop)
• Meritev istočasnosti vklopa in izklopa
• Meritev lastnega časa odklopnika
• Meritev prehodne upornosti
• Kontrola vgrajenih ozemljitev


Datum objave: 05.11.2014   15:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V RD ni jasno razvidno, ali bo Naročnik sodeloval na tovarniških prevzemih (FAT) v tovarni pri proizvajalcu. Ker so količine razpisane VN opreme majhne in bi bil strošek FAT-a v primerjavi s ceno same opreme relativno visok, predlagamo, da bi dobavitelji ob dobavi opreme naročniku le predložili vse zahtevane meritve kosovnih preizkusov (skladno z zahtevami IEC), samega FAT-a pa se ne bi udeležili. Količinski pregled opreme bi opravili ob dobavi opreme na sami lokaciji dostave pri naročniku: Elektro Primorska.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo sodeloval na tovarniških prevzemih (FAT) v tovarni pri proizvajalcu. Izvajalec mora ob dobavi opreme naročniku predložiti vse zahtevane meritve kosovnih preizkusov.
Naročnik bo izvedel količinski pregled opreme ob prevzemu na sami lokaciji ob zaključku pogodbenih obveznosti. V primeru kakršnekoli ugotovitve nepravilnosti, nedelovanja oziroma nezmožnosti spuščanja opreme v obratovanje, bo le to zavrnil in zahteval novo.


Datum objave: 10.11.2014   10:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo, da se kot ustrezno sposobnost priznajo ponudniku tudi reference proizvajalca VN opreme v terminu in obsegu iz tč. 10 na strani 7 razpisne dokumentacije. Reference naj se izkažejo z referenčno listo proizvajalca VN opreme podpisane z njegove strani. V tujini je neobičajno, da se reference potrjujejo s strani kupca.

Za naročnika je pomembna predvsem referenca opreme zanjo pa jamči proizvajalec z referenčno listo, ki je v vsakem trenutku lahko preverljiva z navedbo kupca. Ustreznost ponudnika pa se zavaruje s finančnim zavarovanjem.

Predlagamo , da se v seznam PRILOGA 5 vpišejo reference opreme, namesto PRILOGE 5.1 pa se priloži referenčna lista VN opreme s podpisom proizvajalca in podatki kupca.

Lep pozdrav !

ODGOVOR:
Naročnik z referenčno izjavo išče usposobljene ponudnike, ki so uspešno dobavili opremo nazivne napetosti 110 kV ali višje kupcem. Uspešnost izvedbe posla ponudnika pa naročnik preverja pri kupcu.
Naročnik za priznanje sposobnosti kandidatu dopušča možnost predložitve referenčne izjave s strani kupcev za ponujeno blago tudi v drugi obliki (račun, pogodba, referenčne izjave…). Iz predloženih dokazil morajo biti razvidni vsi zahtevani podatki iz obrazcev 5.1 in 5.2 (proizvajalec, tip, leto vgradnje, vrednost v EUR in kontaktno osebo kupca).


Datum objave: 10.11.2014   10:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Opremo pretežno prodamo preko inženiring podjetij, ki opremo dobavljajo končnemu kupcu. Ali nam lahko overitev reference kot kupec podpiše in potrdi inženiring podjetje?

ODGOVOR:
Overitev referenc vam lahko potrdi tudi inženiring podjetje, če je bilo njim prodano blago, ki ustreza zahtevam za izdajo referenc navedenih v točki 2.11.10.

Datum objave: 10.11.2014   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da potrdite pravilnost razumevanja RD: Elektromontažna dela niso del te razpisne dokumentacij (JN9964/2014), ampak obsega le dobavo opreme in formiranje (spuščanje v pogon) odklopnika s strani pooblaščenega serviserja.

ODGOVOR:
Potrjujemo pravilnost razumevanja. Formiranje velja in spuščanje v pogon se zahteva za vse dobavljene odklopnike.

Datum objave: 10.11.2014   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Ali lahko namesto kabla NA2XS(F)2Y 1X120/25 mm2 ponudimo kabel NA2XS(F)2Y 1X120/25 mm2?

Hvala za odgovor in lep pozdravODGOVOR:
Odgovorjeno v odgovoru na vprašanje št. 8

Datum objave: 10.11.2014   14:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Se opravičujemo tiskarska napaka. Naše vprašanje se pravilno glasi: Ali lahko namesto kabla NA2XS(F)2Y 1X120/25 mm2 ponudimo kabel NA2XS(F)2Y 1X150/25 mm2?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Namesto kabla NA2XS(F)2Y 1X120/25 mm2 se lahko ponudi tudi energetski kabel boljših električnih karakteristik kot jih naročnik zahteva v Mapi 2 razpisne dokumentacije.

Datum objave: 12.11.2014   09:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Glede na vaš odgovor, da lahko ponudimo kabel boljših električnih karakteristik kot je ... 1x120... vas prosimo, da dovolite tudi napetostni nivo 18/30/36 kV. Konkretno bi to pomenilo kabel: NA2XS(F)2Y 1X150/25 mm2 18/30/36 kV. To je popolnoma skladno z VDE standardom in prav tako z ničemer ne omejuje funkcionalne uporabe kabla v povezavi z razpisano opremo.

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
Energetiki kabel mora ustrezati sledečim zahtevam:
Nazivna fazna napetost: 20,8 kV
Nazivna medfazna napetost: 36 kV
Največja trajna dopustna napetost: 42 kV
Ali v krajšem zapisu 20,8/36/42 kV.