Dosje javnega naročila JN3008/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Terenska vozila
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN3008/2015 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.05.2015
    JN3008/2015 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 094-171300
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Terenska vozila

Datum objave: 13. 5. 2015
Številka objave: JN3008/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Vozila z nizkimi emisijami.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava vozil z nizkimi emisijami. Natančnejši opis je naveden v priloženi razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34113200 (Terenska vozila)
34113000 (Vozila s pogonom na štiri kolesa)
34100000 (Motorna vozila)
34136100 (Lahka dostavna vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Manjša osebna vozila 4x4
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34113000 (Vozila s pogonom na štiri kolesa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 3 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Osebno vozilo
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34100000 (Motorna vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Osebna vozila
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34100000 (Motorna vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 3 kos.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Osebno vozilo (karavan 4x4)
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34113000 (Vozila s pogonom na štiri kolesa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 1 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Osebna vozila za prevoz tovora 4x4
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34136100 (Lahka dostavna vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Osebna vozila 4x4
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34113000 (Vozila s pogonom na štiri kolesa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 2 kosa.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Terenska vozila s podaljšano kabino
1)KRATEK OPIS Natančnejši opis je v priloženi razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34113200 (Terenska vozila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG 3 kos
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno vsaj SB5, za tuje ponudnike enakovredno bonitetno oceno tuje bonitetne hiše.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe. V primeru skupne ponudbe mora vse pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

5. DOKAZILO:
S.BON-1/P in BON 2 (za pravne osebe-gospodarske družbe) ali S.BON-1 (za samostojne podjetnike), za tuje ponudnike ustrezno dokazilo tuje bonitetne hiše.
(PRILOGA 5)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Tehnična dokumentacija proizvajalca mora biti skladna s tehničnimi zahtevami iz točke 5 razpisne dokumentacije.

6. DOKAZILO:
Dokazila o skladnosti transportnih sredstev z zahtevami iz točke 5. razpisne dokumentacije (homologacija)
(PRILOGA 6)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4-B/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 23. 6. 2015
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 23. 6. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 23. 8. 2015
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 23. 6. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/1838-53472222226689100007/razpisna
_dokumentacija_vozila_2015.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 13. 6. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 5. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.05.2015   09:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas izračun emisij po formuli ki je navedena v točki 3.1. kriterij za ocenjevanje najugodnejše ponudbe.
Kako se naredi ta izračun, namreč nimamo vseh podatkov da naredimo izračun.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila (LCC) izvede naročnik na podlagi parametrov vozila, ki jih ponudnik za posamezen sklop vpiše v tabelo v točki 5 razpisne dokumentacije Tehnične zahteve in navodila ter nabavne vrednosti vozila z DDV.

Datum objave: 09.06.2015   07:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

se lahko prijavimo z vozilom, katerega karakteristike se ne ujemajo popolnoma z vašimi zahtevami ? Bo tako vozilo avtomatsko izločeno iz igre?

ODGOVOR:
Za popolnost ponudbe morajo biti vozila ponujena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 15.06.2015   16:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ali v sklopu 6 lahko ponudimo vozilo z medosno razdaljo 2637 mm, ter navorom več kot 156 Nm?

Prav tako v sklopu 6 ni definirana barva?

SKLOP 7: prav tako ni definirana barva vozila, pogon vozila, oprema vozila?

ODGOVOR:
V sklopu 6 je potrebno za popolnost ponudbe ponuditi vozila skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije bele ali sive barve.

V sklopu 7 gre za štirikolesni pogon, zato je zahtevan reduktor, blokada diferenciala, klima naprava, ostalih zahtev glede opreme nimamo.Datum objave: 15.06.2015   16:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
sklop 5: ali lahko ponudimo vozilo z 110 KW?
Ali lahko dobavni rok za sklop 5 podaljšate na 120 dni?

ODGOVOR:
Za popolnost ponudbe morajo biti vozila ponujena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Dobavni rok podaljšujemo na 120 dni


Datum objave: 15.06.2015   16:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ALI V SKLOPU 5 lahko ponudimo vozilo z 110 kw in ali je lahko dobavni rok 120 dni?

ODGOVOR:
Za popolnost ponudbe morajo biti vozila ponujena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Dobavni rok podaljšujemo na 120 dni


Datum objave: 15.06.2015   16:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SKLOP 5: Dovoljujete dolžino vozila 4.506 mm ?ODGOVOR:
Za popolnost ponudbe morajo biti vozila ponujena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 15.06.2015   16:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SKLOP 5: Ogrevanje mirujočega vozila: je to zahteva ?

ODGOVOR:
Ne, ogrevanje mirujočega vozila ni zahtevano