Dosje javnega naročila JN3452/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Komunikacijska infrastruktura
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN3452/2015 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.05.2015
    JN3452/2015 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 104-189744
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Komunikacijska infrastruktura

Datum objave: 28. 5. 2015
Številka objave: JN3452/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava in vzpostavitev digitalne UKV mreže.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Lokacije Elektro Primorske (Sedež družbe, Gorica, Koper, Sežana in Tolmin).
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava in vzpostavitev digitalne UKV mreže na območju Elektro Primorske.
Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 32571000 (Komunikacijska infrastruktura)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 650 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bančno garancija za resnost ponudbe izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 7.000,00 EUR, ki mora veljati najmanj do 7.10.2015.
Bančno garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani ponudnik jo mora dostaviti v roku 10 dni od podpisa pogodbe).
Bančno garancija za odpravo napak v garancijskem roku izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 3 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani ponudnik jo mora dostaviti najkasneje ob izstavitvi zadnjega računa).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kandidat zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Kandidat je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Kandidat mora imeti bonitetno oceno vsaj SB5, za tuje ponudnike enakovredno bonitetno oceno tuje bonitetne hiše.Kandidat mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe. V primeru skupne ponudbe mora vse pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

5. DOKAZILO:
S.BON-1/P in BON 2 (za pravne osebe-gospodarske družbe) ali S.BON-1 (za samostojne podjetnike) in ustrezno število potrdil bank, pri katerih ima samostojni podjetnik prijavljen transakcijski račun
Za tuje ponudnike ustrezno dokazilo tuje bonitetne hiše.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Kandidat izkaže, da je v obdobju od 1.1.2012 do roka za oddajo prijav na področju EU :

- izvedel vsaj eno postavitev digitalne UKV mreže (elektrogospodarstvo) z več kot 200 uporabniki in je za te uporabnike nudil storitve vzdrževanja terminalne opreme za obdobje vsaj 24 mesecev
- pri enem naročniku implementiral tehnično rešitev roaminga v enovito konvergenčno omrežje v obsegu najmanj 100 fiksnih in 100 mobilnih uporabnikov.
- izvedel vsaj eno postavitev digitalne UKV mreže (elektrogospodarstvo) z vrednostjo dobavljene opreme in izvedbe instalacije večja od 100.000,00 €
- pri enem naročniku na ključ implementiral tehnično rešitev DMR dispečerskega centra, ki za prenos govora do repetitorskih postaj v obe smeri uporablja ethernet povezave.
Seštevanje referenc v smislu prijave več manjših referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo zahtevan minimalni obseg in primerljivost poslu, ki se oddaja, se ne dopušča.
.

6. DOKAZILO:
Seznam referenc .Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani končnih kupcev.

7.Kandidat mora imeti veljavno dovoljenje in certifikat proizvajalca opreme za opravljanje prodaje opreme v Sloveniji.

7.DOKAZILO:
Dovoljenje in certifikat proizvajalca opreme za opravljanje prodaje opreme v Sloveniji.

8. Kandidat mora imeti veljavno dovoljenje in certifikat proizvajalca opreme za opravljanje programiranja in nudenja podpore programske opreme v Sloveniji.

8. DOKAZILO:
Dovoljenje in certifikat proizvajalca opreme za opravljanje programiranja in nudenja podpore programske opreme v Sloveniji.

9. Kandidat mora imeti veljavno dovoljenje , oz. dokazilo proizvajalca opreme za servisiranje opreme v Sloveniji.

9. DOKAZILO:
Dovoljenje , oz. dokazilo proizvajalca opreme za servisiranje opreme v Sloveniji

10. Kandidat mora v primeru pridobitve posla zagotavljati 24-urno servisno ekipo sestavljeno iz najmanj petih, redno zaposlenih, strokovnjakov za tehnično pomoč in odpravo napak na terenu, stalno locirano na lokaciji, ki lahko do vsake od štirih glavnih lokacij naročnika (Nova Gorica, Koper, Sežana in Tolmin) prispe v največ 120 minutah po pozivu naročnika. Za odpravo napak morata biti 24 ur na dan na voljo vsaj dva tehnika.

10. DOKAZILO:
- Izjava kandidata o zagotavljanju 24 urne servisne ekipe
- Navedba servisne ekipe

11. Kandidat mora potrditi sodelovanje pri preizkusu ponujene opreme na poligonu.
11. DOKAZILO:
- Izjava kandidata o sodelovanju na poligonu in strinjanju z zapisnikom

12. Kandidat mora soglašati, da bo po demontaži opreme obstoječe UKV mreže le to na lokacijah v Novi Gorici, Kopru, Sežani in Tolminu prevzel in poskrbel za strokovno odstranitev skladno z uredbami o ravnanju z odpadki
12. DOKAZILO:
Izjava kandidata o brezplačnem prevzemu in odstranitvi dotrajane in odpisane opreme obstoječe UKV mreže
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7-B/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 7. 7. 2015
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 7. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 7. 9. 2015
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 7. 7. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/1838-32326388949524146204/Dobava_i
n_vzpostavitev_digitalne_UKV_mreze.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 27. 6. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 5. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2015   11:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Med potrebnimi dokazili o sposobnosti ste napisali "izvedel vsaj eno postavitev digitalne UKV mreže (elektrogospodarstvo) z več kot 200 uporabniki in je za te uporabnike nudil storitve vzdrževanja terminalne opreme za obdobje vsaj 24 mesecev" in še "izvedel vsaj eno postavitev digitalne UKV mreže (elektrogospodarstvo) z vrednostjo dobavljene opreme in izvedbe instalacije večja od 100.000,00 €".
Prosimo za pojasnilo, ali res zahtevate, da je referenčno omrežje postalvjeno za potrebe elektrogospodarstva?
V primeru pritrdilnega odgovora na prejšnje vprašanje prosimo tudi za natančno pojasnilo, zakaj omejujete ustreznost reference le na referenco iz elektrogospodarstva, oziroma pojasnilo, zakaj druge reference (ustreznih ali večjih obsegov) iz na primer obrambnega, transportnega (avio) ali kakega drugega področja ne bi bile sprejemljive.
Hvala lepa za odgovor.

ODGOVOR:
Zaradi naše osnovne dejavnosti na elektroenergetskem področju smatramo, da so naše potrebe specifične. Značilnosti našega UKV radijskega omrežja, so med drugim tudi formiranje skupin uporabnikov. Poteki komunikacij so zato prilagojeni osnovni dejavnosti, kar je nemotenemo zagotavljanje oskrbe z električno energijo. Zato zahtev v referencah iz razpisne dokumentacije ne bomo spreminjali

Datum objave: 08.06.2015   11:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Pri razpisanih delih gre za gradnjo komunikacijskega omrežja, za katero pa niste, v skladu z določili prvega in tretjega odstavka 10.člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) sporočili pristojni agenciji namere o gradnji in poziva zainteresiranim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji teh zmogljivosti.
Pozivamo vas, da to naredite, saj je glede na specifiko rešitve soinvestitorje potrebno vključiti že v postopek izbire izvajalca.
LP

ODGOVOR:
V vsebini razpisne dokumentacije so opredeljeni namen, potrebe in obseg razpisanih del. Gre za lastno UKV radijsko omrežje, ki ga zaposleni Elektro Primorske uporabljajo za opravljanje svoje osnovne dejavnosti. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da so predmet razpisa komunikacijske naprave in ne javno komunikacijsko omrežje. Zaradi navedenega, obveščanje pristojne agencije o nameri nakupa razpisane opreme ni potrebno.

Datum objave: 29.06.2015   11:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je postavil testni poligon z DMR napravami blagovne znamke MOTOTRBO, katerih proizvajalec je MOTOROLA. To je razvidno iz tehničnih zahtev za "dobavo in vzpostavitev digitalne UKV mreže". Pogoj za priznanje sposobnosti ponudnika, ki ga je razpisal naročnik, je uspešno praktično parametriranje naprav v testnem poligonu. Ponudnik mora parametriranje izvesti na osnovi naročnikovih zahtev. Njegovo izvedbo parametriranja testnega poligona bo naročnik ocenil, pozitivna ocena pa je pogoj, da ponudnik lahko pristopi k pogajanjem. Menimo, da je na ta način naročnik dal prednost enemu samemu proizvajalcu DMR opreme, to je Motoroli in njenim zastopnikom ter ostale proizvajalce (TAIT, Hytera itd.) in njihove zastopnike, izločil. To je diskriminatoren odnos do potencialnih ponudnikov, ki ne ponujajo Motoroline opreme, kar pa ni v skladu z javnim naročanjem še posebno zato, ker naročnik šele pričenja z gradnjo digitalnega radijskega omrežja, torej ga obstoječe stanje ne veže k skladnosti z na novo nabavljenimi napravami.

Naročnika torej prosimo, da nam odgovori na naslednja vprašanja:

1. Ali lahko ponudniki, razen Motoroline DMR opreme, ponudijo DMR opremo drugih proizvajalcev, ki prav tako zadovoljujejo vsem tehničnim kriterijem po standardu ETSI TS 102 361-1 in lahko zadovoljijo končnim tehničnim zahtevam naročnika?

2. Če je odgovor "DA", naj nam naročnik razloži kako si predstavlja parametriranje naprav v obstoječem testnem poligonu s strani ponudnikov, ki ponujajo DMR opremo drugega proizvajalca. Dejstvo je, da se programska oprema različnih proizvajalcev, razlikuje in da se, kljub standardu, DMR oprema in njihova razvojna stopnja med proizvajalci razlikujejo. Ali naročnik morda pričakuje, da morajo biti ponudniki DMR opreme drugih proizvajalcev, za pridobitev sposobnosti, usposobljeni tudi za parametriranje Motoroline opreme in da morajo za to izvedbo posedovati tudi vso programsko in drugo potrebno opremo? Ali naročnik morda pričakuje, da bodo morali ponudniki DMR opreme drugih proizvajalcev postaviti lastne testne poligone, da bodo na njih prikazali sposobnost parametriranja radijskega sistema, ki je predmet "dobave in vzpostavitve digitalne UKV mreže"?

3. Ali ponudnik lahko z geslom zaklene svoje tehnične rešitve pri parametriranju testnega poligona?

4. Ali izvajalec, če bi bil izbran kot ponudnik, lahko z geslom zaklene svoje tehnične rešitve v času izgradnje sistema in v času garancijskega obdobja?

Zahvaljujemo se vam za odgovore ter pojasnila in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
Elektro Primorska uporablja radijsko UKV omrežje na VHF področju od 1971. Takrat so se določale lokacije repertitorskih postaj in postavljalo omrežje z radijskimi postajami Storno. V naslednjih letih so v omrežju delovale radijske postaje proizvajalcev: Iskra, IRET, Icom, Kenwood, Maxon in Motorola. V trenutno delujočem radijskem omrežju so uporabljene izključno radijske postaje Motorola, oprema pa je bila dobavljena na osnovi razpisa v letu 1995. Pomembno je poudariti, da so prav vse radijske postaje v zelo dobrem stanju in služijo svojemu namenu. To se je še posebej izkazalo ob vseh izrednih situacijah, ki so jih povzročili žled, burja in poplave. Lastno radijsko UKV omrežje je bila v večini takih primerov, edina možnost, ki so jo imele intervencijske ekipe za medsebojno komuniciranje pri odpravljanju posledic.

Za potrebe vzdrževanja opreme in delovanja radijskega UKV omrežja ima Elektro Primorska zaposlen lasten kader. Ob uvajanju nove tehnologije, ki jo predstavlja DMR, se je poleg same zamenjave radijskih postaj, pojavila tudi želja izkoristiti možnosti, ki jih DMR nudi in jih čim bolj prilagoditi komunikacijskim potrebam različnih uporabnikov različnih služb. Današnje stanje in način komuniciranja so opisani v 1. poglavju tehničnega dela razpisne dokumentacije. Na osnovi lastnega znanja, izkušenj in ocene razmer na tržišču se je Elektro Primorska odločila za nakup nekaj DMR opreme z namenom čim bolje spoznati delovanje in možnosti. Pred objavo razpisa se je strokoven tehnični kader Elektro Primorske dve leti ukvarjal z proučevanjem zmožnosti DMR in prilagoditve lastnim potrebam. Pri tem je postavljen cilj čim bolje izkoristiti možnost, ki jih nova tehnologije omogoča. Večina današnjih delujočih DMR omrežij uporabnikom ne nudi funkcionalnosti, ki jo Elektro Primorski nudi današnje analogno radijsko UKV omrežje.

Add 1.: Opremo in storitve lahko ponudijo vsi ponudniki, pri tem naj upoštevajo tehnične zahteve razpisne dokumentacije.

Add 2.: Naročnik je v mapi 2 Tehnične zahteve podrobno opisal sedanje stanje radijskega UKV omrežja, njegovo analizo DMR topologij in njegova pričakovanja, oz. zahteve. V poglavju 4 – Poligon so poleg ostalega navedene lokacije montaže repetitorskih radijskih postaj in njihove povezave z ethernet omrežjem. Lokacije so izbrane načrtno, saj naročnik smatra, da bo na ta način možno simulirati stanje celotnega področja, ki ga z električno energijo oskrbuje Elektro Primorska, prav tako pa bo možno tudi preizkusiti vse opisane in zahtevane komunikacijske potrebe in tokove ter formiranje vseh skupin uporabnikov.
Naročnik meni, da so v poglavju 4 – Poligon podani odgovori na vsa vaša vprašanja, in da ponudnikom ne more razlagati kako naj nastopijo na poligonu.

Add 3.: Da.

Add 4.: Ne.


Datum objave: 29.06.2015   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Imamo dva vprašanja za katera prosimo odgovor:
1. V Mapi 2 razpisne dokumentacije sicer opisujete delovanje sedanjega analognega in predvidenega novega digitalnega sistema, vendar pa smatramo, da je tehnične zahteve potrebno opredeliti ne le z opisom, pač pa tudi s sklicevanjem na relevantne tehnične standarde. To je zahteva Pravilnika o javnem naročanju v Elektro Primorski d.d. , ki naputuje na ZJNVETPS , leta pa obveznost naročnika, da tehnične zahteve opredeli s standardi po prednostnem vrstnem redu določa v 41. členu (3a odstavek). Glede na to da so ETSI standardi tako za konvencionalni kot snopovni DMR prevzeti v slovensko zakonodajo prosimo, da eksplicitno navedete katerim tehničnim standardom mora ponujena oprema ustrezati.
2. Na strani 30 v Mapi 2 razpisne dokumentacije je konkretno z proizvajalcem in tipom repetitorjev in radijskih postaj navedena oprema poligona, ki jo nameravate uporabiti v končni obliki digitalne UKV mreže, kar je v nasprotju s temeljnimi pravili javnega naročanja.


ODGOVOR:
Add1.: ETSI TS 102 361-1, ETSI TS 102 361-2, ETSI TS 102 361-3, Mapa 2, strani 39 do 42.

Add 2.: Obstoječo opremo bo moral izbrani ponudnik integrirati z dobavljeno opremo v novem UKV omrežju.