Dosje javnega naročila JN10664/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN10664/2014 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 07.11.2014
JN10978/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.11.2014
    JN10664/2014 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 7. 11. 2014
Številka objave: JN10664/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODENJA IN ZAŠČITE 20 KV STIKALIŠČA (BREZ TR POLJ) V
RTP 110/20 kV IDRIJA.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: V RTP 110/20 kV Idrija je potrebno izvesti rekonstrukcijo sistema vodenja in zaščite 20 kV in daljinskega vodenja stikališča (brez TR polj).
Tehnične zahteve naročnika so podane v Mapi 2.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja - Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani ponudnik jo mora dostaviti v roku 10 dni od podpisa pogodbe).

- Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 3 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani ponudnik jo mora dostaviti najkasneje ob izstavitvi zadnjega računa).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 5. Ponudnik se mora obvezno udeležiti ogleda predmetnega objekta, ki ga bo naročnik organiziral dne 14.11.2014 ob 10:00 uri v RTP Idrija. Ogled lokacije/objekta je obvezen za predstavnika ponudnika, predstavnika dejanskega izvajalca elektromontažnih del, za odgovornega projektanta ter za odgovornega vodjo del, ki bo naveden v ponudbi.
Pri ogledu objekta morajo imeti vsi zgoraj navedeni predstavniki s seboj pisno pooblastilo ponudnika za sodelovanje na ogledu.aPonudnik bo na ogledu pridobil pisno potrdilo o ogledu objekta, potrjeno s strani naročnika, ki ga mora priložiti ponudbi.
DOKAZILO:
5. Potrdilo o ogledu objekta,
6. Ponudnik mora imeti ustrezne kadre za izpeljavo posla, kot je navedeno v Prilogi 7.

Ponudnik mora biti sposoben nadgraditi obstoječi sistem zaščite in vodenja tako, da bo vanj lahko vključil novo ponujeno opremo-po tehničnih razpisnih pogojih iz mapa2.
Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo pooblaščenega vzdrževalca obstoječega sistema o integraciji nadgradnje ali referenčno potrdilo, podpisano in žigosano s strani končnega uporabnika (investitorja), o izvedbi integracije ponujenega sistema s takim sistemom, kot ga ima naročnik.
Referenčno potrdilo na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti starejše od 3 let, izkazovati pa mora, v katerem objektu je ponudnik izvedel integracijo in s katerim produktom. V referenčnem potrdilu mora biti navedena tudi kontaktna oseba, končnega uporabnika (investitorja) s kontaktnimi telefonskimi številkami.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe v predloženih referenčnih potrdilih in opraviti ogled.
DOKAZILO:
6. Izjava ponudnika in potrdilo pooblaščenega vzdrževalca obstoječega sistema o integraciji nadgradnje ali referenčno potrdilo, v skladu z navedbami/ zahtevami v razpisni dokumentaciji (tč. 12).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 16-B/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 28. 11. 2014
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 11. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 28. 1. 2015
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 11. 2014
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/11/1838-50671296386149144309/16_RTP_
IDRIJA_REKONSTRUKCIJA_SEKUNDARNE_OPREME.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 11. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 11. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10978/2014, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 20. 11. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2014   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Namen prilaganja referenc je naročniku posredovati informacije, kje je takšna oprema ali storitev bila dobavljena in kdo lahko to dobavo potrdi. Kot je bilo v zadnjih mesecih in letih ze večkrat napisano, je formaliziranje tega postopka s slovenskimi formularji, ki se za povrhu se za vsak razpis in vsakega slovenskega naročnika razlikujejo prej omejevanje konkurence, kot pridobivanje informacij o preteklih dobavah. Še posebej to velja, ko se govori o področju ENTSO-E, kjer tujci slovenskih formularjev ne podpisujejo, pa tudi večja podjetja nimajo prakse, da bi podpisovali reference vsakič posebej. V svetu je navada, da se dobavitelju po uspešni dobavi napiše potrdilo v obliki referenčnega pisma, ki ga potem lahko uporablja za dokazovanje referenc. Ker je v razpisu dopuščeno tudi predložitev referenc v drugačni obliki, za odpravo vseh dvomov naročnika pozivamo, da dovoli kot ustrezno referenčno potrdilo tudi referenčno pismo končnega uporabnika/kupca v angleščini, zraven pa ponudnik priloži tudi vse zahtevane podatke, ki bodo naročniku omogočili navedbe referenc preveriti pri končnih kupcih.
Poleg tega pa je treba povedati, da zahtevani podatki niso v skladu z direktivo EU o varovanju osebnih podatkov in s temi zahtevami tudi ponudnike silite v kršitve te zakonodaje.

2. Kdo je pooblaščeni vzdrževalec sistema v RTP Idrija? Ali je to morda kdo od potencialnih ponudnikov? Kako se bo v tem primeru na tem razpisu izognilo konfliktu interesa, ki lahko vpliva na omejevanje konkurence? Ali da potrdilo o usposobljenosti za integracijo kar naročnik?

3. Obstoječi sistem je sklop strojne in programske opreme. Predvsem s programsko opremo zna delati zelo omejeno število ljudi. Kako si naročnik predstavlja dati potrdilo o usposobljenosti za to delo ponudniku (podjetju - pravni osebi), ko pa to znanje dejansko posedujejo ljudje (fizične osebe). Torej se mora sposobnost priznati fizični osebi. Kaj se zdaj od ponudnika zahteva, da ima: a. zaposlenega v rednem delovnem razmerju človeka, ki ustrezne nadgradnje zna narediti
b. ga pogodbeno najame
c. mora z njim skelniti konzorcijsko pogodbo??
Naprej sprašujemo, kako se potrjuje usposobljenost - čisto praktično zato sprašujemo, ali je osebi, ki je pisala programsko opremo za ta sistem priznana usposobljenost in kako se bo to dokazovalo??

4. Reference so namenjene preverjanju kakovosti podanih rešitev. Naročnik je izpostavljen na 3 načine in zato se proti temu zavaruje na 3 načine: a. Za opremo želi, da se poda reference, ki jih lahko preveri pri končnemu uporabniku. Tu potrebuje podatke, kot pri točki 1. Te v končni meri lahko poda tudi proizvajalec in zato pozivamo naročnika, da omogoči tudi ta način dokazovanja ustreznosti dobavljene opreme.
b. Za storitve želi prav tako reference oziroma potrdilo usposobljenosti kadrov, ki bodo storitve izvajali. Saj samo oni lahko to dejansko izvedejo. Vprašanje je že v 2. točki. Zato prosimo za dopolnitev razpisa z jasnimi kriteriji priznavanja usposobljenosti fizičnih oseb.
c. Za sposobnost izpeljati projekt/dobavo v finančnem in organizacijskem smislu se navadno pregleda revidirane bilance, da se vidi trdnost podjetja in pole tega morda še večje projekte podjetja, ki so po vrednosti vsaj primerljivi. Tu je važna vrednost in da gre za inženirski projekt. Tega niti ne zahtevate.

5. V fazi priprave ponudbe je tudi čas, ko se ponudniki povezujejo s podizvajalci in konzorcijskimi partnerji. Tudi za to se ponudbe na zahteva v 2 dneh ampak se pušča primeren daljši čas. Pri tem ni nobene potrebe, da se mora na ogledu objekta že po enem tednu od objave razpisa pojaviti tudi projektant, vodja del in montažer. Za vse njih ponudnik nosi celotno odgovornost proti naročniku. Zato je ta zahteva lahko razumeta zgolj kot zavestno omejevanje konkurence, saj omejuje vse tiste ponudnike, ki si določene zmogljivosti zagotavljajo prek podizvajalskih ali konzorcijskih povezav. To pa ni v skladu z varovanjem konkurence. Zato naročnika pozivano, da umakne zahtevo po prisotnosti vseh teh ljudi na ogledu objekta, saj mu to v ničemer ne koristi. Zanesljivo bo izbrani ponudnik imel pred izvedbo dostop do objekta in tudi prevzeti bo moral dokumentacijo izvedenega stanja na objektu in izpolnjevati morajo zakonske zahteve.


Upamo, da so vprašanja, čeprav kompleksna, dovolj jasno zapisana, da bomo lahko dobili tudi jasne in precizne odgovore.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Ad.1.1
Kot ustrezno referenčno potrdilo se v ponudbi lahko predloži referenčno pismo končnega uporabnika/kupca v angleščini, katero mora biti prevedeno v slovenski jezik s strani sodnega tolmača. Zraven mora ponudnik priložiti vse v referenčnih potrdilih zahtevane podatke, ki bodo naročniku omogočili navedbe referenc preveriti pri končnih kupcih.
Ad.1.2
V razpisu zahtevamo da dela na obstoječem koncentratorju opravi vzdrzevalec opreme, ali pa kdorkoli, ki ima od končnega kupca/uporabnika potrjene ustrezne reference. Potrdilo za reference potrdi vedno končni kupec/uporabnik, kateremu je ponudnik uspešno izvedel predmetne storitve. Naročnik v odgovoru št. 7 omogoča ponudniku, da lahko izdela ponudbo, neodvisno od pooblaščenega vzdrževalca sistema v RTP Idrija (glej odgovor na vprasanje št.7).
Ad.1.3
Naročnik bo usposobljenost priznal ponudnikom, ki bodo pravilno izpolnili referenčna potrdila skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik ne dosega zahtevanih pogojev, lahko ponudbo odda skupaj s partnerji ali s podizvajalci.
Ad1.4.
Odgovor je delno zajet že v odgovoru št.3. V kolikor ponudnik uveljavlja reference podizvajalca, jih bo naročnik upošteval le za tista dela, ki jih podizvajalec prevzema v ponudbi ponudnika. Ponujena dela podizvajalca je potrebno navesti v prilogi 4 razpisne dokumentacije.
Ad.1.5
Glede na zahtevnost in kompleksnost javnega naročila, naročnik vztraja pri zahtevi po prisotnosti vseh navedenih oseb na ogledu objekta.
V ta namen bo naročnik za tiste, ki se že izvedenega obveznega ogleda objekta niso uspeli udeležiti, bodisi, ker se niso imeli časa organizirati ali so bili zasedeni, odsotni, ipd, organiziral še en dodaten ogled objekta na enak način, kot prvič in sicer v torek, 25.11.2014 ob 10 uri na samem objektu RTP Idrija.


Datum objave: 19.11.2014   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V tabelah tehničnih podatkov navajate, da želite imeti nastavitve za občutljivo zemljostično zaščito Io> in občutljivo smerno zemljostično zaščito Io>> 0,005-0,25 xIn. Spodnji prag je zelo nizek in ga z zaščitnimi releiji, ki so na trgu ni možno doseči. Prosim za sprembo območja nastavitve na 0,01-5 xIn.

2. V tabelah tehničnih podatkov se zahteva, da mora zaščitni rele imeti Vgrajen Watt-metrični modul. Ali se tukaj zahteva, da mora zemljostična zaščita imeti opcijo nastavitve, da deluje po Watt metrični metodi?

3. Za kompenzacijsko celico se zahteva, da mora imeti zaščitni rele poleg 4 tokovnih vhodov še dodatnegi analogni za diferenčni tok. V kompenzaijski celici ni objemnega tokovnika za merjenje zemljostičnega toka in zato ni potrebno, da bi imeli še tokovni vhod. Za merjenje diferečnega toka se lahko uporabi analogni vhod za Io. Prav tako je s stališča rezervnih delov je smiselno imeti enak tip z enako strojno opremo za vse celice.ODGOVOR:

Ad2.1: Območje se spremeni na 0,01- 0,25 x In

Ad2.2:
Tu se zahteva zaščitni modul (za kasnejso opcijo petersenove dušilke) z nastavitvami W metrične zaščite po ANSI 32P in 32Q

Ad2.3:
Dovoljujemo, da so le štirje. Dve celici sta predvideni kot kompenzacijski ali izvodni. Zato morata imeti izvedeno celotno ozičenje za obe varianti vse do sponk pred preizkusno vtičnico. Na teh sponkah pa se bo izbiralo kateri tok peljemo na preizkusno vtičnico.Datum objave: 19.11.2014   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za kompenzacijsko celico se zahteva, da mora imeti zaščitni rele poleg 4 tokovnih vhodov še dodatni analogni vhod za merjenje
diferenčnega tok. V kompenzacijski celici ni objemnega tokovnika za merjenje zemljostičnega toka in zato ni potrebno, da
bi imeli še en tokovni vhod za diferenčni tok. Za merjenje diferečnega toka se lahko uporabi analogni vhod za Io. Prav tako je s stališča
rezervnih delov smiselno imeti enak tip releja z enako strojno opremo za vse celice. Prosim za odobritev zaščitnega releje s 4 tokovnimi vhodi.

ODGOVOR:
Dovoljujemo, da so le štirje. Dve celici sta predvideni kot kompenzacijski ali izvodni. Zato morata imeti izvedeno celotno ozičenje za obe varianti vse do sponk pred preizkusno vtičnico. Na teh sponkah pa se bo izbiralo kateri tok peljemo na preizkusno vtičnico.

Datum objave: 19.11.2014   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Na objektu imate neustrezno uro za sinhronizacijo zaščitnih relejev s točnim časom. Prosim, da v razpis dodate zahtevo za NTP uro, ki je potrebna za sinhronizacijo zaščitnih relejev, ki komunicirajo po standardu IEC61850 po ethernet mreži.

2. V razpisni imate zahtevo po dvojni optični zanki na zaščitnih relejih, kar vam omogoča komunikacijsko redundanco na nivoju zaščitnih relejev. Če želite imeti komunikacijsko redundanco do koncentatorja bi morali imeti dve ethernet stikali, da v primeru odpovedi enega stikala poteka komunikacijska pot preko drugega stikala. Prosim, da v primeru, če se boste odločili za dve stikali, da specificirate število optičnih portov, število električnih portov in ali želite imeti redundatno napajanje za ethernet stikala.

ODGOVOR:
Ad4.1.
Sinh ure ne potrebujemo. Sinhronizacija se izvaja iz centra DCV.

Ad4.2.
Potrebna sta dva switcha za redundantno povezavo.
Vsak switch naj ima:
- 10 optičnih portov
* 4 optične porte za potrebe 20 kV
* 4 optične porte za potrebe 110 kV (ob nadgradnji 110 kV polj)
* 2 optična porta za rezervo
- 4 električne porte RJ45 100Mb za potrebe komunikacij z postajnim računalnikom, potrebe dostopa oddelka zaščite EP, ...
Switcha morata imeti redundantno napajanje


Datum objave: 19.11.2014   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na kratek rok za oddajo ponudbe, prosimo za podaljšanje tega roka.
Najlepša hvala.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb se podaljša. Oddaja ponudb je 8.12.2014 ob 10:00. Javno odpiranje ponudb bo 8.12.2014 ob 10:30 uri. Naročnik bo navedeno spremembo objavil tudi na Portalu javnih naročil.

Datum objave: 19.11.2014   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spostovani!
1. Glede na kratek rok za pripravo ponudbe prosimo za podaljšanje roka za 14 dni.
2. Zahteva se priložitev dokumentacije, kjer naj so označene tudi strani z naprimer 'vgradnja CU zbiralnice' ali 'poseben kanal in cev za optiko'. To navadno ni navedeno v tovarniški dokumentaciji opreme. Ali se pričakuje, da se naredi poseben opis rešitve, kjer se to napiše ali je dovolj, da se potrdi namen takšne izvedbe v tabeli?
3. Zakaj ni podobna tabela zahtevana tudi za komunikacijski in postajni računalnik - saj gre tudi tam za tipski proizvod? V točki 2.6 se namreč to zahteva.
Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR:

6.1 Glede podaljšanja roka je odgovorjeno v odgovoru št. 5.
6.2 V kolikor posamezni zahtevani podatek ni v priloženi dokumentaciji, naj se v tabele vpiše stran z označbo tega podatka v opisu rešitve, ki naj jo ponudnik pripravi in priloži. Enako velja tudi za postajni računalnik. Navedene strani naj se vpisujejo ob robu zahtevanega podatka v mapa2.
Datum objave: 19.11.2014   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje 1:

Ker je edini SN objekt, ki vključuje tuje naprave po protokolu IEC61850 RTP Bohinj, ki ga je izdelala, preizkusila in spustila v pogon Iskra Sistemi, ni možno izpolniti pogoja:

» Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo pooblaščenega vzdrževalca obstoječega sistema o integraciji nadgradnje ali referenčno potrdilo, podpisano in žigosano s strani končnega uporabnika (investitorja), o izvedbi integracije ponujenega sistema s takim sistemom, kot ga ima naročnik.
Referenčno potrdilo na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti starejše od 3 let, izkazovati pa mora, v katerem objektu je ponudnik izvedel integracijo in s katerim produktom. V referenčnem potrdilu mora biti navedena tudi kontaktna oseba, končnega uporabnika (investitorja) s kontaktnimi telefonskimi številkami «.

Slednje pomeni, da nas ponudnike postavlja v neenakovreden položaj.

Predlagamo, da se razpis ustrezno spremeni, ki bo omogočil integracijo novih naprav zaščite in vodenja na 20 kV celicah enakovredno za vse ponudnike.


Vprašanje 2:

Predlagamo, da se referenca za ponudnika spremeni, da se upoštevajo objekti z vgrajeno opremo v SN stikališčih.


ODGOVOR:
Ad7.1.
Po preučitvi smo sklenili, da dopustimo ponudnikom še drugo varianto za integracijo novih naprav zaščite in vodenja na 20 kV celicah. V tem primeru mora biti poleg ostale opreme tudi novi RTU naveden v zahtevanih referencah pod ,,proizvajalec in tip opreme.
Opis variante:
Ponudnik lahko namesto zahtevanega nadgrajenega obstoječega RTU (SCU) ponudi temu primerljiv svoj RTU, na katerega bo prek dveh stikal (switchov), prek dvojnih optičnih zank, povezal nove ponujene releje po komunikaciji IEC 61850. Vse podatke starega-obstoječega sistema prejme po IEC 104 iz obstoječega RTU (SCU).
Iz novega RTU potekajo potrebni podatki na novi SCADA sistem, ki mora vsebovati stari in novi sistem.
Novi RTU komunicira z DCV EP po IEC 104.
V zaključni fazi projekta se komunikacija obstoječega SCU proti DCV ukine, ukine se tudi obstoječa SCADA.
Poleg tega je potrebno izvesti preizkuse preostalih polj, ki so na obstoječem sistemu in se v tem projektu ne spreminjajo (4 x 110 kV DV polja in 2xTR ).
Ponudnik mora v ponudbi priložiti blokovno shemo-rešitev.
Ponudba mora zajemati vse potrebne naprave, material, storitve, programe, licence ….za popolno enakovredno funkcionalnost prvotno zahtevani varianti-nadgradnja SCU, navedeni v razpisni dokumentaciji s tem, da za spremembe potrebne na obstoječem SCU pri postopnem odstranjevanju obstoječih relejev iz sistema pri rekonstrukciji, pri testiranju 6 preostalih polj (TR in DV 110kV) za pridobitev podatkov iz obstoječega sistema po IEC 104 prek nove kartice, ki se jo doda v SCU, poskrbi naročnik.

V tem primeru mora ponudnik v točki 4. v prilogi 7 - Izjava o dokazovanju, le navesti, da njegova ponudba ne zajema nadgradnje obstoječega RTU

AD7.2.
Dopuščamo spremembo v vseh štirih zahtevanih referencah glede definiranja objektov in sicer:
- prvotno smo zahtevali ,,vsaj 2 objekta RTP, napetostnega nivoja 20 kV ali višji''
- po novem zahtevamo ,,vsaj dva objekta, vsaj eden srednje napetostnega nivoja 20 kV ali več, ostali pa srednje napetostnega nivoja.

Ostale zahteve referenc se ne spremenijo.


Datum objave: 01.12.2014   07:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na to da zahtevate določene dokumente od pooblaščenega vzdrževalca sistema zahtevamo naslednje podatke:
-Naziv in naslov pooblaščenega vzdrževalca
-Številka vzdrževalne pogodbe, s katero je pravni subjekt postal pooblaščebi vzdrževalec sistema
-Vrednost vzdrževalne pogodbe
-Do kdaj je vzdrževalna pogodba veljavna

ODGOVOR:
Iskra, d.d.
Stegne 21
1000 Ljubljana

g. Silvano Maljavac - projektni vodja
tel: 01 50 04 232
faks: 01 50 72 303
e-mail: silvano.maljavac@iskra.euDatum objave: 01.12.2014   07:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko analognih mA vhodov se zahteva na pomožnih napravah? V zahtevah navajate 3x analogni vhod 4-20mA ter 2x Uac. Kaj je mišljeno z 2x Uac?

ODGOVOR:
Potrebuje se 5 analognih vhodov 4-20mA. Potrebni so za zajem tokov iz pretvornikov meritev in sicer :
- Uac 400V in Uac 230V (iz pretvornikov v omari izm. oz razs. razdelilca)
- 2 x Udc110V (iz pretvornikov v dveh omarah enosmernega razdelilca)
- Temperatura zunaj objekta (iz pretvornika v omari vodenja)


Datum objave: 01.12.2014   07:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V razpisu nismo zasledili zahtevo po primerni boniteti in bančni garancija za resnost ponudbe, ter bančne garancije za dobro izvedbo del, kar je zelo nenavadno ter tudi negospodarno. Prosim za revizijo komercijalnega dela razpisa.

ODGOVOR:
Bančne garancije so zahtevane v razpisni dokumentaciji pod točko 2.12. in sicer:

-2.12.1.-bančna garancija za dobro izvedbo del
-2.12.2.-bančna garancija za odpravo napak

Garancije za resnost ponudbe ne zahtevamo, ker ocenjujemo, da bi zahteva po tem zavarovanju povezana s stroški ponudnikov ne opravičevala tveganja povezanega s predmetom javnega naročanja. Naročnik se je odločil, da bonitet ponudnika ne zahteva.


Datum objave: 01.12.2014   07:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V referencah se zahteva referenco za vsaj 7 polj v znesku najmanj 100.000,00 EUR. Ker je zahtevani znesek nesorazmeren za za takšen obsek dobave za sekundarno opremo vas naprošam, da znesek temu ustrezno prilagodite.

ODGOVOR:

Zahtevani znesek se zniza na 70.000 EUR!