Dosje javnega naročila JN6209/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve sečnje dreves
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN6209/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.05.2013
    JN6209/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 100-171647
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve sečnje dreves

Datum objave: 23. 5. 2013
Številka objave: JN6209/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvajanje posekov tras NN in SN daljnovodov
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 27.
Glavni kraj izvedbe: Razpisana dela se bodo izvajala na območju, ki ga pokriva Elektro Primorska
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvajanje poseka podrasti in posek drevja znotraj obstoječega koridorja voda,posek robnih dreves nad taksacijsko mero ob obstoječem koridorju in spravilo do vozilom dostopne poti, obžagovanje robnih dreves ob obstoječem koridorju, višjih od 10 m, mletje lesne mase, odvoz in odlaganje na deponiji, posek dreves na novih trasah in spravilo do vozilom dostopne poti
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 77211400 (Storitve sečnje dreves)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Distribucijska enota Nova Gorica
1)KRATEK OPIS Izvajanje poseka podrasti in posek drevja znotraj obstoječega koridorja voda,posek robnih dreves nad taksacijsko mero ob obstoječem koridorju in spravilo do vozilom dostopne poti, obžagovanje robnih dreves ob obstoječem koridorju, višjih od 10 m, mletje lesne mase, odvoz in odlaganje na deponiji, posek dreves na novih trasah in spravilo do vozilom dostopne poti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 77211400 (Storitve sečnje dreves)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Distribucijska enota Koper
1)KRATEK OPIS Izvajanje poseka podrasti in posek drevja znotraj obstoječega koridorja voda,posek robnih dreves nad taksacijsko mero ob obstoječem koridorju in spravilo do vozilom dostopne poti, obžagovanje robnih dreves ob obstoječem koridorju, višjih od 10 m, mletje lesne mase, odvoz in odlaganje na deponiji, posek dreves na novih trasah in spravilo do vozilom dostopne poti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 77211400 (Storitve sečnje dreves)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Distribucijska enota Sežana
1)KRATEK OPIS Izvajanje poseka podrasti in posek drevja znotraj obstoječega koridorja voda,posek robnih dreves nad taksacijsko mero ob obstoječem koridorju in spravilo do vozilom dostopne poti, obžagovanje robnih dreves ob obstoječem koridorju, višjih od 10 m, mletje lesne mase, odvoz in odlaganje na deponiji, posek dreves na novih trasah in spravilo do vozilom dostopne poti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 77211400 (Storitve sečnje dreves)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Distribucijska enota Tolmin
1)KRATEK OPIS Izvajanje poseka podrasti in posek drevja znotraj obstoječega koridorja voda,posek robnih dreves nad taksacijsko mero ob obstoječem koridorju in spravilo do vozilom dostopne poti, obžagovanje robnih dreves ob obstoječem koridorju, višjih od 10 m, mletje lesne mase, odvoz in odlaganje na deponiji, posek dreves na novih trasah in spravilo do vozilom dostopne poti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 77211400 (Storitve sečnje dreves)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.

Zahteve glede morebitnih drugih finančnih zavarovanj izbranih ponudnikov so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ponudniku se prizna sposobnost, če je v tem obdobju izvedel poseke tras daljnovodov do nazivne napetosti 35 kV v skupni vrednosti najmanj 100.000 € (brez DDV) na sklop.

DOKAZILA:
6. Razvidno iz Priloge 5 »Reference«.
Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 3-S/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 2. 7. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 2. 7. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 2. 9. 2013
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 2. 7. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/5/1838-91055969482464/Razpisna_dokum
entacija_Poseki_tras.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 6. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2013   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da se opredeli do vrste razpisanih storitev. Storitve sečnje dreves spadajo med storitve iz Seznama storitev "B" in posledično pravno varstvo v postopku velja le v izpostavljenih delih. Pravtako prihaja do nerazumljivosti glede takse v primeru vložitve revizijskega zahtevka , saj zakon za razpisane storitve predvideva takso 750,00 eur, vi pa povsem nerazumno zahtevate 1.500,00. - ZAKAJ?


ODGOVOR:
Ne glede na to, da storitve sečnje dreves spadajo med storitve iz ''Seznama storitev B", je naročnik razpisal predmetno javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi (36. člen ZJNVETPS).To pomeni, da se vsi pogoji oddaje javnega naročila vežejo na izbran postopek v skladu z ZJNVETPS. V tem primeru se taksa za vložitev morebitnega zahtevka za revizijo določi skladno z 71. členom ZPVPJN, kar je na naročnikov izbran postopek, določeno v drugi alineji prvega odstavka istega člena ZPVPJN in znaša 1.500,00 EUR .

Datum objave: 04.06.2013   09:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje.
A to pomeni, da moramo pri naročniku pisno zahtevati za dokumentacijo ali dostop do nje.
lp.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom na naslovu www.enarocanje.si (Portalu javnih naročil) št. JN6209/2013, pod zaporedno št. VI/3 objave.