Dosje javnega naročila JN8969/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN8969/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.07.2013
JN9123/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2013
JN9476/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2013
    JN8969/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 140-244666
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve zavarovanja motornih vozil

Datum objave: 18. 7. 2013
Številka objave: JN8969/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Zavarovanje vozil
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 6.
Glavni kraj izvedbe: Območje Elektro Primorske
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Zavarovanje vozil
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 66514110 (Storitve zavarovanja motornih vozil)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 11. 2013, Zakljucek 31. 12. 2016.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR.

Zahteve glede drugih finančnih zavarovanj so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Mesečni obrok zapade 20. v mesecu in bo poravnan na osnovi izdanega dokumenta (računa) zavarovalnice
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto gradbenih del, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1.Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Kandidat mora biti sposoben izvesti naročilo strokovno in kakovostno
Dokazilo:
6. Izjava o strokovni in kakovostni izvedbi posla (PRILOGA 5)
7. Kandidat bo naročniku vsakih šest mesecev poročal o višini zneskov, datumih in upravičencih, ki jim je izplačal odškodnino iz naslova posameznih vrst zavarovanj , ko so predmet tega naročila .
Dokazilo:
7. Pisno izjava kandidata o šestmesečnem poročanju o izplačilu odškodnin
(PRILOGA 6).
8. Zagotovilo kandidata, da bo v primeru škodnega dogodka z višino ocenjene škode nad 25.000,00 EUR, poravnal 50% odškodnine( zavarovalnine ) v obliki akontacije pred popolno likvidacijo škode v roku 14 dni od skupaj ocenjene škode v sodelovanju med zavarovancem in zavarovalnico.
Dokazilo
8. Izjava kandidata o akontiranju večjih škod.
(PRILOGA 7)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 14-S/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 27. 8. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 27. 8. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 27. 10. 2013
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 27. 8. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22 5000 Nova Gorica
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/7/1838-62025463093136384689/ZAVAROVA
NJE_VOZIL_(2).zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 19. 8. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 7. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9123/2013, Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil; datum objave: 22. 7. 2013
  • JN9476/2013, Storitve: Storitve zavarovanja motornih vozil; datum objave: 30. 7. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2013   12:04
Spoštovani ponudniki
Pri pregledu objave smo ugotovili, da je pri pretvorbi datoteke '' seznam vozil'' v ZIP format prišlo do izpada podatkov.
Takoj, ko bo mogoče bomo popravljeno datoteko objavili na tem mestu.

Hvala za razumevanje.

Datum objave: 29.07.2013   19:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
V razpisni dokumentaciji ni nikjer navedeno s kakšnimi bonusi oziroma PR pripravimo ponudbo. Podatek je zaradi enakih izhodišč in primerljivosti ponudb pomemben. Prosimo, da posredujete podatke o škodah po posameznih zavarovalnih vrstah (izplačane škode in rezerve) za tri leta.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Predlagamo, da uporabite za zavarovanca najugodnejši PR (premijski razred) sicer pa PR ni pomemben za izbiro najugodnejšega ponudnika. PR na primerljivost ponudb in izhodišča ne vpliva. Premije so fiksne. Obračun malusa ni dopusten.
Podatke o škodah smo že objavili.


Datum objave: 29.07.2013   19:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V 8. členu, Elementov pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v 1. odstavku navajate« Pri večjih škodah pa mora zavarovalnica izplačati zavarovancu akontacijo v višini minimalno 50% ocenjene škode v roku 14 dni od dneva prejema pisne informativne prijave o obsegu škode. V nasprotnem primeru ima zavarovanec pravico do zamudnih obresti in pravico do povračila stroškov najema kreditov za sanacijo škode«.
Za zavarovalnice je to nesprejemljivo in predlagamo:« V primeru večjih škod, ob podanem temelju za izplačilo zavarovalnine, zavarovalnica izplača naročniku akontacijo v višini 50% od prvotno ocenjene škode s strani pristojne osebe zavarovalnice, v roku 14 dni. V nasprotnem primeru ima zavarovanec pravico do zamudnih obresti in pravico do povračila stroškov najema kreditov za sanacijo škode«.
Zavarovalnica ne more izplačati akontacije samo na osnovi prejete informacije, da je nekje nastala škoda, saj zavarovanje ni garancija in torej izplačilo ni brezpogojno na prvi poziv, ampak se izplačilo izvrši, ko je dejansko podana odločitev, da je škoda krita po predmetnem zavarovanju (podaja temelja). Pri pregledu pisne informacije se lahko ugotovi, da škoda po zavarovalnih pogojih ni krita. V tem primeru bi to pomenilo, da je zavarovalnica stranki neupravičeno izplačala zavarovalnino/odškodnino in jo za čas do regresne izterjave neupravičeno prejetih sredstev dejansko kreditirala.
Prosimo , da sprejmete zgoraj podan predlog
Lep pozdrav

ODGOVOR:
str. 35 RD 8. čl. 1. odst pogodbe se spremeni tako da se glasi:

Zavarovalnica plača zavarovalnino v roku 14 dni, po likvidaciji škode,v nasprotnem primeru ima zavarovanec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. V primeru večjih škod, ob podanem temelju za izplačilo zavarovalnine, zavarovalnica izplača naročniku akontacijo v višini minimalno 50% ocenjene škode v roku 14 dni. V nasprotnem primeru ima zavarovanec, pravico do zamudnih obresti in pravico do povračila stroškov najema kreditov za sanacijo škode.

Naročnik bo navedeno objavil tudi v popravku/dopolnitvi objave.

Datum objave: 29.07.2013   19:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo vas, da posredujete podatke o izplačanih in rezerviranih škodah po zavarovalnih vrstah za pretekla tri leta (2010, 2011, 2012 in 2013 do 30.6.) ter morebitne rezerve.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Podatke bo naročnik objavil v popravku/dopolnitvi objave.

Datum objave: 29.07.2013   19:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
Prosimo, da PRILOGO 6 kjer je navedena izjava " IZJAVA KANDIDATA O ŠESTMESEČNEM POROČANJU O IZPLAČILU ODŠKODNIN" ustrezno dopolnite z elementi, ki jih narekuje ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ZVOP-1.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Na strani 4 RD v točki 2.1 je navedeno, da se izvaja javno naročilo na podlagi veljavnega zakona, podzakonskih aktov ter ostale predmetne zakonodaje, ki ureja področje kamor sodi javno naročilo. Zato izjav ne bomo spreminjali.Datum objave: 29.07.2013   19:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo vas, da seznam vozil dopolnite s specifikacijo o vrsti vozila iz preglednice, ki ste jo objavili ni razvidno katera vozila so tovorna, delavna specialna in osebna.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
V naknadno objavljeni tabeli (seznamu vozil) JN 9123/2013 iz dne 22.07.2013 so v rubriki vrsta podane vrste vozila (premijska skupina v katero posamezno vozilo spada).

OA - OSEBNI AVTOMOBIL
TV- TOVORNO VOZILO
PV- PRIKLOPNO VOZILO
DV- DELOVNO VOZILO OZ. DELOVNI STROJ
VLAČILEC - VLEČNO VOZILO
Datum objave: 29.07.2013   19:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
Ena od zahtev v RD je:"stroški za reševanja vozila, pomoč na cesti za vsa vozila. Za osebna in tovorna do skupne mase 3,5 ton vključno z asistenčnimi storitvami z najboljšim kritjem, ki ga ponuja izbrana zavarovalnica, navedena kritja veljajo tudi za vozila, ki niso kasko
zavarovana". Zavarovalnice imamo različne pakete asistenčnih kritij v povezavi z zavarovanjem kaska in zavarovanjem avtomobIlske odgovornosti. Zanima nas ali pri zavarovanju AO ponudimo najboljši paket v povezavi z AO, ali mora biti vključen najboljši paket, ki ga nudimo s AK zavarovanjem in ima širša kritja.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
V RD je na str. 18 opredeljeno, da so vključene asistenčne storitve z najboljšim kritjem ki ga ponuja izbrana zavarovalnica.
Zavarovalnica je dožna ponuditi najboljšo astistenčno zavarovanje ne glede nato ali se le ta dodaja k AO ali AK.Datum objave: 29.07.2013   19:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zaradi lažjega izračuna premije, vas prosimo da objavite seznam vozil v tudi obliki Excel datoteke.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik bo tabelo objavil v dopolnitvi objave.

Datum objave: 29.07.2013   19:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo da nam posredujete naslednje podatke:
1. Podatek oziroma seznam, osebnanih vozil , ki so naknadno so predelena v delovna, tovorna.............?
2. Prosimo za pojasnilo ali je dodatna oprema upoštevana v zavarovanih vsotah, ki so navedene v razpisni dokumenciji za pripravo ponudbe ?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Seznama vozil ne bomo dopolnjevali. Dodatna oprema je upoštevana v podanih vrednostih. Opozorili bi na definicijo o vrednosti vozil podano na 18 str. RD.Datum objave: 29.07.2013   19:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo, da podatke pri tovornih vozilih dopolnite s podatkom o moči motorja KW.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Seznama vozil ne bomo več dopolnjevali.

Datum objave: 01.08.2013   13:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri objavljenih podatkih o škodnem dogajanju za preteklo obdobje ste navedli tri razpredelnice, prosimo za pojasnilo ali so to podatki iz treh zavarovalnic? V primeru da ne, prosimo za pojasnilo glede podanih škod.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Zavarovanja imamo sklenjena pri treh zavarovalnicah. Vse smo zaprosili za podatke o izplačanih škodah in rezervacijah za zadnjih pet let.
Objavili smo podatke kot smo jih prejeli od posamezne zavarovalnice. Torej razpredelnice so od treh različnih zavarovalnic.


Datum objave: 01.08.2013   13:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zaradi lažjega in bolj pregledneg vpisovanja podatkov, vas prosimo da razpisno dokumentacijo - obrazce objavite v wordovi obliki.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Razpisne dokumentacije v wordu ne bomo objavljali.

Datum objave: 06.08.2013   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pri pregledu seznama vozil smo ugotovili, da je pod zaporedno št. 254 in 257 vnešeno vozilo s popolnoma enakimi podatki. Prosim za pojasnilo.


Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Vozilo pod zaporedno št. 257 se izloči in se ne sme upoštevati v ponudbi. Pomotoma je bilo navedeno dvakrat.

Datum objave: 06.08.2013   14:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zanima nas ali želite ponudbo za strojelomno zavarovanje (označenih vozil v tabeli) za vozila v celoti ali samo delovnih naprav na posameznem vozilu.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ponudbo za strojelomno zavarovanje vozil za označena vozila je treba izdelati s strojelomnim kritjem vozila v celoti.

Datum objave: 13.08.2013   07:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V seznamu tovornih vozil ni podanega podatka o skupni masi vozila. Naprošamo vas vsaj za podatek o tovornih vozilih do skupne mase 3,5 tone, ker ga potrebujemo za ključitev kritja asistenčnih storitev.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Tovorna vozila iz seznama vozil s skupno maso do vključno 3,5 tone so vozila pod zaporednimi št.:
35,38,39,40,42,45,46,48,80,82,87,88,111,112,113,114,118,119,120,131,153,156,161,174,
177,185,187,197,213,227,234,240,241,247,
248,250


Datum objave: 13.08.2013   07:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji navajte veljavnost ponudbe do 27.10.2013, medtem ko pa za veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe navajate najmanj do 28.10.2013?
Torej želite, da je bančna garancija za resnost ponudbe veljavna 1 dan dlje kot sama ponudba?

Hvala

ODGOVOR:
DA.

Datum objave: 13.08.2013   07:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas ali so vrednosti tovornih vozil podana z DDV ali brez?
Hvala.

ODGOVOR:
Vrednost vozil smo opredelili na str. 18 razpisne dokumentacije. Definicija ostaja nespremenjena. Navedene vrednosti so povzete iz do sedaj sklenjenih polic. Vrednosti so podane z DDV, žal so tudi za nekatera tovorna, delovna in priklopna vozila.

Datum objave: 21.08.2013   21:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas za pojasnilo, ali v 4. Obrazec prijave vpišemo letno premijo ali premijo za celo obdobje ?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Kot navedeno v točki 2.10.3 mora biti navedena letna premija.

Datum objave: 21.08.2013   21:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v tehničnih zahtevah ste pri zavarovanje avtomobilske odgovornosti navedli, da: "Zavarovanje ne krije škod zaradi uporabe samovoznih delovnih strojev, ki funkcijsko obratujejo, se pa ne premikajo."
Prosimo za obrazložitev. Ali to pomeni, da ne želite kritja za primere, ko vozilo opravlja delovno funkcijo izven prometne situacije?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Izključitev kritja odgovornosti zaradi uporabe samovoznih delovnih strojev, ki funkcijsko obratujejo, se pa ne premikajo, je dopustna.
Tovrstno odgovornost imamo zavarovano v okviru zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti (CO ) . Zavarovalno kritje za primere, ko vozilo opravlja delovno funkcijo izven prometne situacije mora biti podano.