Dosje javnega naročila JN13908/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN13908/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 30.10.2013
JN14984/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2013
    JN13908/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 213-371328
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov

Datum objave: 30. 10. 2013
Številka objave: JN13908/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Javno naročilo storitev mobilne in fiksne telefonije za obdobje štirih let.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 5.
Glavni kraj izvedbe: Območje Goriške in Obalnokraške.
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila so storitve fiksne in mobilne telefonije, vključno z mobilnim prenosom podatkov, za potrebe naročnika. Naročnik bo na podlagi izvedenega postopka s pogajanji po predhodni objavi, z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje štirih let. V pogodbi bodo opredeljeni vsi ključni elementi, vključno z okvirnimi količinami, ki se lahko povečujejo ali zmanjšujejo, skladno s potrebami naročnika. Objavljene količine porabe in števila nabavljenih oz. najetih aparatov (GSM, UMTS, modemi, stacionarni telefoni…) iz preteklih let so zato izključno informativne narave. Naročnik se zato ne zavezuje naročiti določene količine storitev in aparatov. Naročnik pa se zavezuje, da bo celotno trajanje pogodbe, storitve in aparate, ki so predmet tega javnega naročila, naročal izključno pri izbranem ponudniku po cenah, pridobljenih v predmetnem postopku javnega naročila.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 64210000 (Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov)
32550000 (Telefonska oprema)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Okvirne količine so razvidne iz razpisne dokumentacije, obrazec “PRIJAVA“.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Naročnik bo izvajalcu za telekomunikacijske storitve plačeval mesečno, na podlagi računov, ki mu jih izvajalec izstavi do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik bo obveznosti poravnal v roku 30 dni od pravilno izstavljenega računa, razen v primeru, da bo račun delno ali v celoti zavrnjen.

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku 8 dni le-tega pregledal, ter dobavitelju sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok začne teči z dnem, ko naročnik prejme in potrdi nov račun.

V kolikor naročniku likvidnostna situacija omogoča predčasno gotovinsko plačilo, se za vsak dan predčasnega plačila obračuna 0,5 ‰ popusta, za katerega izvajalec izda dobropis pred dogovorjenim predčasnim plačilom.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) prijavo . V takšnem primeru mora skupina v prijavi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. Teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne prijave posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski prijavi , ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.
PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju.
Kandidat s sedežem v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje.
V kolikor kandidat in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja:
- podpisati izjavo v obrazcu »Prijava«
- predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za kandidata in za vsakega zakonitega zastopnika.
Kandidat, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat svoj sedež.
V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. Na dan roka za oddajo prijav:
- kandidat ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;
- kandidat ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;
- kandidat ni v postopku prisilnega prenehanja;
- zoper kandidata ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;
- s kandidatovimii posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
- kandidat ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
- kandidatu naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;
- kandidat pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih kandidat ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
V predloženi prijavni dokumentaciji zadostuje, da kandidat s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA potrdi izpolnjevanje pogoja ter s strani vsakega imenovanega podizvajalca predloži izpolnjen in podpisan obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA.
V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da kandidat nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.

3. Kandidat na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
V predloženi prijavni dokumentaciji zadostuje, da kandidat s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed kandidatov.

4. Kandidatu ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004-ZOPOKD-UPB1, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).
V predloženi prijavni dokumentaciji zadostuje, da kandidat s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerskeprijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed kandidatov.

5. Kandidat ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
V predloženi prijavni dokumentaciji zadostuje, da kandidat s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed kandidatov.

6. Kandidat na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav, ne sme biti uvrščen v evidenco kandidatov z negativnimi referencami iz 77.a člena veljavnega Zakona o javnem naročanju oziroma 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.
V predloženi prijavni dokumentaciji zadostuje, da kandidat s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed kandidatov.

7. Pri kandidatu niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.
V primeru partnerskeprijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Kandidat izkaže, da ima zagotovljen dostop do virov financiranja ali da ima lastna finančna sredstva, namenjena za realizacijo tega projekta v višini najmanj 250.000 EUR.
Kandidat predloži izjavo banke, ki mora biti vsebinsko skladna z vzorcem IZJAVA BANKE iz razpisne dokumentacije.
V primeru partnerske prijave pogoj izpolni eden od partnerjev ali vsi partnerji skupaj.

2. Kandidat ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V predloženi prijavni dokumentaciji zadostuje, da kandidat s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Kandidat izkaže, da je kadarkoli v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo prijav:
- izvedel vsaj eno postavitev sistema IP telefonije z več kot 100 uporabniki in je za te uporabnike nudil storitve vzdrževanja terminalne opreme in prenosa govora za obdobje vsaj 12 mesecev in
- pri enem naročniku implementiral VoIP sistem in mobilni GSM/UMTS sistem v enovito konvergenčno omrežje v obsegu najmanj 100 fiksnih in 100 mobilnih naročniških razmerij.
Kandidat navede podatke o referenčnem poslu v ustrezno mesto v obrazcu »PRIJAVA«. Kandidat mora predložiti referenčno potrdilo za vsak referenčni posel.
Kandidati lahko referenčna pogoja iz posameznih alinej izpolnjuje z eno ali dvema ločenima referencama. Za izpolnitev zahteve iz posamezne alineje ni mogoče seštevati različnih referenčnih poslov. V primeru skupne prijave lahko pogoj izpolni katerikoli partner v skupni prijavi.

2. Kandidat ima veljavno dovoljenje za opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem omrežju.
Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom obrazca PRIJAVA.
V primeru partnerske prijave lahko pogoj izpolni katerikoli izmed kandidatov.

3. Kandidat ima veljavno dovoljenje za podatkovne storitve v javnem mobilnem omrežju.
Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom obrazca PRIJAVA.
V primeru partnerske prijave lahko pogoj izpolni katerikoli izmed kandidatov.

4. Kandidat ima veljavno dovoljenje za nacionalne javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji.
Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom obrazca PRIJAVA.
V primeru partnerske prijave lahko pogoj izpolni katerikoli izmed kandidatov.

5. Kandidat zagotavlja 24-urno servisno ekipo za fiksno telefonijo, sestavljeno iz najmanj osmih tehnikov za tehnično pomoč in odpravo napak na terenu, stalno locirano na lokaciji, ki lahko do vsake od štirih glavnih lokacij naročnika (Nova Gorica, Koper, Sežana in Tolmin) prispe v največ 45 minutah. Za odpravo napak morata biti 24 ur na dan na voljo vsaj dva tehnika.
Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi z vpisom podatkov o osebah in lokaciji v obrazec PRIJAVA.
V primeru partnerske prijave lahko pogoj izpolni katerikoli izmed kandidatov ali vsi partnerji skupaj.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Skupna ponujena cena v EUR brez DDV. Ponder: 60
2. Število lastnih baznih postaj in notranjih radijskih instalacij (repetitorjev). Ponder: 20
3. Največja hitrost prenosa podatkov v mobilenm omrežju GSM/UMTS v Mb/s. Ponder: 10
4. Pokritost terena s signalom HSDPA in HSPA+. Ponder: 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 2. 12. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 2. 12. 2013
Čas: 10:30
Kraj: Javno odpiranje prijav bo potekalo na lokaciji:
ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje prijav bo javno. Predstavniki kandidatov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje kandidata , pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki kandidatov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://enarocanje.si/Dokumentacija/2013/10/9012-85312500051820189820/Razpisna_do
kumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 11. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si/
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.
Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno
osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
9. potrdilo o vplačilu takse v višini 3.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX13, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2013).
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si/
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 10. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN14984/2013, Storitve: Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov; datum objave: 26. 11. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.11.2013   15:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede tabele tehnične ustreznosti nas zanima ali mora ponudnik na vsa vprašanja odgovoriti pritdilno, da se mu prizna sposobnost v prvi fazi pogajanj?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 11.11.2013   15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Vsebina razpisne dokumnetacije je pripravljena zelo kvalitetno in natančno, vendar je hkrati tudi precej zahtevna za kadidate/ponudnike. Izbrali ste postopek javnega naročila, ki v prvi fazi razkrije ponudnike, ki kandidirajo na javnem naročilu, tako da se ti zavedajo proti komu konkurirajo. V primeru, da boste v prvi fazi prejeli samo eno prijavo, se bo ta ponudnik zavedal, da nima konkurence in bo končna ponudba dražja, kot bi sicer bila v primeru prijave večih ponudnikov. Naše vprašanje je, ali boste javno naročilo v tem primeru razveljavili in ponovili z manj rigoroznimi zahtevami?

2. Kakšna je predvidena vrednost javnega naročila?

3. Ali ste pred pripravo vsebine razpisne dokumentacije opravili razgovore z večimi ponudniki in tako preverili kakšne rešitve so na voljo na trgu.

ODGOVOR:
1. Vprašanje ni relevantno za pripravo popolne prijave. Naročnik bo vse prispele končne ponudbe, ne glede na število, presodil tudi z vidika sprejemljivosti.

2. Naročnik ocenjene vrednosti javnega naročila ni dolžan razkriti.

3. Naročnik je potencialne rešitve preveril v okviru svojih strokovnih služb.

Datum objave: 25.11.2013   17:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Navodila za izdelavo prijave, točka 19: menimo, da je odkup v nasprotju z določili 2. odstavka 13. člena ZJNVETPS. Predlagamo spremembo razpisne dokumentacije.

2. Navodila za izdelavo prijave, Splošni pogoji, pogoj 10: Ali pravilno razumemo, da za enovito konvergenčno omrežje štejete omrežje, v katerem se notranji klici (npr. fiksni in mobilni) obračunavajo po posebni tarifi (npr. cena 0 ali določena posebna tarifa), ne glede na dejstvo, da sta za to sklenjeni (pri istem naročniku) dve pogodbi (ena za fiksni in ena za mobilni del, ki se ločeno zaračunavata)?

3. Navodila za izdelavo prijave, pogoji in merila, 14. pogoj: v dokumentaciji imate naveden čas odprave napake. Odzivni čas je posledično nepomemben, saj se vrsta napak sploh ne odpravlja na lokaciji naročnika. Ali pravilno razumemo, da ni pomemben odzivni čas temveč čas od prijave do odprave napake (če je čas odprave napake npr. 3 ure je vseeno ali je odziv v 15 minutah ali v eni uri – končni cilj odprave napake je dosežen v zahtevanem času ne glede na trenutek odziva)? Poleg tega je navedeni odzivni čas npr. v zimskih razmerah praktično nemogoče doseči (glede na kraje), zaradi česar je toliko bolj smiselna zahteva po roku odprave napak.

4. Navodila za izdelavo prijave, pogoji in merila, 14. pogoj: Ali pravilno razumemo, da navedeno velja le za del, ki se nanaša na fiksno telefonijo (pri mobilni telefoniji razen mobilnih aparatov in storitev naročnik nima nič drugega)?

5. Navodila za izdelavo prijave, Splošni pogoji, 14. pogoj: Ali lahko pogoju zadostimo tudi z outsourcingom servisne ekipe?

6. Navodila za izdelavo prijave, pogoji in merila; Merila za izbor najugodnejšega ponudnika, postavka B: postavka B ne odraža ekonomske koristi, saj je količina baznih postaj (in repetitorjev) odvisna od števila uporabnikov naročnika (npr. Telekom Slovenije ima največ naročnikov in najbolj obremenjeno omrežje, zato potrebuje več prepustnosti v obliki več baznih postaj - manjši ponudnik ima lahko manj baznih postaj, saj so le-te lahko manj obremenjene). Poleg tega je število postaj odvisno od postavitve (pokrivanje) in moči postaj – torej je v privilegiranem položaju ponudnik z več postajami, ki so bolj šibke in s tem nudi slabše povezane. Poleg tega je merilo nesorazmerno – glede na ceno predstavlja kar tretjino točk – ni pa sorazmerja med ceno in številom baznih postaj (notranji repetitorji pa še posebej niso relevantni za naročnika, saj se nanje večinoma sploh ne priklaplja, ker so »interni«, npr. po kleteh bolnišnice, vojašnice ipd.). Predlagamo umik merila – relevantno bi bilo pripraviti ustrezen pogoj pokritosti in ne merilo – ker je signal digitalen sprejem je ali pa ga ni.

7. Navodila za izdelavo prijave, pogoji in merila; Merila za izbor najugodnejšega ponudnika, postavka D: pokritost terena - ali je relevantno območje na katerem deluje naročnik, ali cela RS? Glede na odstotek vrednosti podatkovne porabe, kot je naveden v formuli, je utež pri tem merilu bistveno nesorazmerna, saj pri relativno majhnem deležu te porabe ta odstotek predstavlja skoraj 17% ponudbenih cen, kar je v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo spremembo.

8. Vzorec pogodbe, 2. člen: 2. člen pravi »Naročnik lahko ves čas trajanja pogodbe sklepa dodatna naročniška razmerja, jih ukinja ali spreminja. Naročnik ni zavezan naročiti določenega števila naročniških razmerij«. Glede na dejstvo, da se naročnik ne zavezuje naročiti v razpisni dokumentaciji določenega števila naročniških razmerij vas prosimo, da opredelite minimalne količine, ki jih nameravate naročiti. Na ta način bi namreč ponudnikom omogočili lažjo pripravo ponudbe in naročniku zagotovili optimalno ponudbeno ceno (tako bi si zagotovili najnižjo ceno glede na vaše potrebe). Podredno (ob morebitnem nesprejemu prvotnega predloga) prosimo, da opredelite koliko je ocena o naročniških razmerjih glede na vaše število zaposlenih in številu službenih telefonov, realna zaradi lažje priprave ponudbe s strani ponudnikov.

9. Vzorec pogodbe, 3. člen, 16. in 17. alineja: zahteva 16. alineje 3. člena vzorca pogodbe izrazito neupravičeno privilegira obstoječega ponudnika, saj je navedena razlika v ceni takšna, da drugi ponudniki realno ne morejo ponuditi toliko nižje cene, da bi lahko bili najugodnejši (razen če dajo ponudbo, ki ne pokrije niti lastnih stroškov storitev). V podobni zadevi je sicer že vložen revizijski zahtevek zoper naročnika Elektro Maribor. Predlagamo, da zaradi diskriminatornosti navedeno določilo v izogib nepotrebnemu revizijskemu zahtevku umaknete (nenazadnje lahko računate, da bo obstoječi ponudnik lahko za toliko dvignil ceno, pa bo še vedno najugodnejši – v kolikor boste vztrajali pri zahtevi (in se ne bomo odločili za revizijo) oddaja ponudbe ni smiselna, tako da niti ne boste imeli podatka o realnih konkurenčnih cenah, hkrati pa boste ob takšnem ponavljanju razpisa s to določbo za nedoločen čas vezani na istega ponudnika).

10. Tabele tehnična ustreznost, točka 2.1 Podpora delu na terenu:
a. Vključena licenca za uporabo PDT okolja – prosimo za podrobnejšo obrazložitev zahteve. Je PDT okolje že izbrano? Ga je še potrebno razviti? Potrebna je podrobna definicija zahtev.
b. Parametriranje-konfiguracija – parametriranje česa? PDT okolja? Samih tablic? Potrebna je podrobna opredelitev.
c. Možnost sodelovanja naročnika pri oblikovanju aplikacije – torej lahko domnevamo, da aplikacija ni razvita? Ali se cena razvoja aplikacije vračuna v naročnino paketa PDT?

11. Tabele tehnična ustreznost, točka 5 Konvergenca:
a. Možnost povratnega klica – povratni klic je potrebno podrobneje opredeliti, gre za USSD klic?
b. Parametriranje-konfiguracija – parametriranje česa? Potrebna je podrobna opredelitev.
c. Posodobitev strojne opreme – katera oprem je mišljena? Potrebno opredeliti.

12. Tabele tehnična ustreznost, točka 5.1 Paketni prenos podatkov za infrastrukturne potrebe (ista vprašanja veljajo tudi za točko 5.2 Paketni prenos podatkov za zajem števčnih podatkov):
a. 3G/4G mobilno omrežje na celotnem naseljenem področju Elektro Primorske – je tukaj mišljena dejanska 100 % pokritost prebivalstva?
b. Blokada drugih operaterjev – kaj je tu mišljeno? Blokada tujih operaterjev (roaming)? Potrebna je natančnejša opredelitev.
c. Alarmiranje in obveščanje ob doseganju mejnih vrednosti podatkovnega in ostalega obračunskega prometa – način obveščanja je potrebno podrobneje opredeliti (SMS, e-pošta itd.). Kdo je obveščen, ko prenos podatkov preseže M2M kartica?
d. Mesečno poročanje o doseženih količinah in vrednostih podatkovnega in ostalega obračunskega prometa – potrebno natančno definirati zahteve (kateri podatki, oblika datoteke itd.)
e. Nudenje količinsko omejenih (vsaj 200 MBit/mesec) in neomejenih podatkovnih paketov – Ali pričakujete dejansko neomejene podatkovne pakete?

ODGOVOR:
1. Točka 19. dokumenta Navodila opredeluje možnost ogleda, pri čemer ogled ni obvezen in ni pogoj za sodelovanje v postopku javnega naročila. Tudi ponudniki, ki se ogleda ne bodo udeleželi bodo lahko oddali popolno ponudbo. Z zahtevo naročnika, da je obstoječ sistem, naprave in centrala predmet obveznega odkupa naročnik ne krši drugega odstavka 13. člena ZJNVETPS, saj od ponudnikov ne zahteva, da zaposlijo določene podizvajalce niti da izvedejo kakšen drug posel, ampak gre za enovito naročilo (posel), ki se nanaša na storitve mobilne in fiksne telefonije, pri čemer so sistem, naprave in centrala bistveni elementi tega naročila (posla) brez katerih izvedba razpisanega javnega naročila ni mogoča.

2. Definicija konvergence oz. enovitega konvergenčnega omrežja je podana v tehničnih zahtevah, pod točko 5.

3. Pogoj št. 14 določa čas, v katerem mora tehnik prispeti na lokacijo naročnika in pričeti z aktivnostmi za odpravo napak, ki se bodo pojavila na lokaciji naročnika. Primeren rok za odpravo napak bosta stranki določili v vsakem posameznem primeru, glede na naravo napake.

4. Da, v pogoju št. 14 je izrecno navedeno, da kandidat zagotavlja 24-urno servisno ekipo za fiksno telefonijo.

5. Da.

6. Zatrjevanje, da je manjše število baznih postaj za kvaliteto storitve boljše, je neutemeljeno. Enakega mnenja je tudi Državna revizijska komisija, ki v odločitvi št. 018-214/2012 navaja, da je število baznih postaj pokazatelj zanesljivosti in kapacitete ter prepustnosti in redundančnosti omrežja, zaradi česar je naročnik temu merilu dodelil navedeno število točk.

Notranji repetitorji so za naročnika prav tako pomembni, saj so v določenih objektih elektro števci locirani v kleteh. V primeru, da so objekti opremljeni z notranjimi repetitorji, lahko naročnik namesto ročnega odčitavanja podatkov, koristi avtomatsko odčitavanje števcev preko mobilnega omrežja. Zaradi navedenega naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

7. Zaradi dejstva, da območje delovanja naročnika obsega relativno velik del Slovenije in ker bi bili podatki o pokritosti zgolj območja delovanja naročnika neprimerljivi, je naročnik kot območje pokritosti terena določil območje celotne Slovenije.

Naročnik prenos podatkov uporablja tako za odčitavanje števcev kot za komunikacijo med zaposlenimi osebami. Večja pokritost terena s signalom HSDPA in HSPA+ naročniku zato predstavlja hitrejšo komunikacijo na večih nivojih poslovanja. Naročnik je merilo oblikoval z namenom, da s pogojem pokritosti ne bi izločal ponudnikov, katerih omrežje je opremljeno s počasnejšimi tehnologijami, ki naročniku ne omogočajo takšne kvalitete storitev. Naročnik je mnenja, da utež 10 točk ni nesorazmerna, saj je dejstvo, da bi se razlika 10 točk lahko pojavila med dvema ponudnikoma samo v primeru, da določen ponudnik sploh ne bi imel HSDPA in HSPA+ omrežja in bi torej nudil zgolj starejše in počasnejše tehnologije prenosa podatkov. Naročnik je mnenja, da ima pravico z max. 10 točkami razlikovati med ponudniki, ki imajo HSDPA in HSPA+ tehnologijo in ostalimi ponudniki, ki te tehnologije sploh nimajo.

8. Trenutno število telefonskih priključkov v uporabi po posameznih lokacijah je razvidno iz dokumenta tehnične zahteve (točka 1.4.) in nihanje ni predvideno. Pri mobilni telefoniji bo nihanja minimalno (cca. 5 razmerij na leto). Pri prenosu podatkov pa je predvidena letna rast cca. 300 naročniških razmerij.

9. Prvo načelo ZJNVETPS je načelo gospodarnosti, ki določa, da mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Pri tem je treba upoštevati celotne stroške javnega naročila, torej tudi posredne stroške, ki nastanejo pri njegovi izvedbi. Skladno s tem je naročnik oblikoval določila vzorca pogodbe opredeljena v 16. in 17. alineji 3. člena, saj gre za dejanske stroške, ki bodo naročniku nastali in je njihova višina v celoti odvisni od posameznega ponudnika in naročnik nanje nima nobenega vpliva. Skladno z načelom gospodarnosti naročnik ni pripravljen prevzemati nobenih dodatnih stroškov na katere ne more vplivati, prav tako so glede na štiriletno trajanje naročila in glede na vrednost celotnega naročila povsem sorazmerne. Oblikovane zahteve so prav tako popolnoma nediskriminatorne, saj enako veljajo za vse ponudnike in za vsako menjavo SIM kartice, ki bo iz kakšnega koli razloga potrebna v trajanju javnega razpisa. Ker so trenutna sklenjena naročniška razmerja na podatkovne pakete na oddaljenih lokacijah z dvema različnima ponudnikoma storitev, bo tako vsak ponudnik moral zamenjati določeno število SIM kartic.

10.
a) Od ponudnika pričakujemo licenco univerzalnega vmesnika oziroma aplikacije za delo na terenu, s katerim lahko izvajamo on line storitve. Univerzalni vmesnik naj omogoča prilagoditev na proces pregleda energetskih objektov, ki omogoča povezavo na obstoječe baze podatkov in evidentiranje stanja posameznih elementov energetskih objektov. Pri pregledu ugotavljamo ali je s posameznim elementom vse v redu oziroma kakšne pomanjkljivosti smo ugotovili.
b) Mišljeno je parametriranje oziroma prilagoditev na process pregleda energetskih objektov, s povezavo na obstoječo bazo podatkov
c) Naročnik mora v predvidenem času zagotoviti popis procesa, ki bo vgrajen v vmesnik za delo na terenu. Cena licence vmesnika/aplikacije je v ceni PDT paketa

11.
a) Danes za znižanje stroškov pri telefonskih pogovorih med naročniki GSM in stacionarnih telefonskih omrežij uporabljamo tako imenovane GSM vmesnike na lokacijah naših EATC. Pri neodgovorjenih klicih na GSM telefonskem aparatu ni točnega podatka klicočega. Možnost odgovora na neodgovorjeni klic je mišljena kot povratni klic. Lahko razumemo, da gre za strokovno napako pri uporabi termina. V primeru, da bo izbrani ponudnik nudil tudi USSD, kar ni pogoj, ga bo naročnik uporabljal.
b in c) Današnja strojna oprema, ki tvori delovanje telefonskega omrežja in nudi telefonske storitve, sloni na delovanju procesorjev s pripadajočo programsko opremo. Obojno je podvržena trendom stalnega posodabljanja in nadgrajevanja, oz. parametriranja. Obstaja možnost, da bo nekaj te opreme izbrani ponudnik postavil na lokacije naročnika, zato se od ponudnika pričakuje, da bo v primeru, da bo opremo prevzel, tudi konfiguriral oz. parametriral.

12.
a. Naprave za zajem števčnih meritev, ki koristijo mobilno omrežje za prenos podatkov, so oziroma bodo nameščene pri vseh naših odjemalcih.
b. Tu je mišljena možnost blokiranja roaminga na druge operaterje (domače in tuje) zaradi finančnih posledic le tega.
c. Zahtevano je obveščanje pri doseganju mejnih vrednosti po E-pošti in SMS-u na nekaj ključnih skrbnikov.
d. Zahtevano je poročanje o obračunskih količinah in vrednostih v eni od standardnih oblik za prenos tekstualnih datotek (fixed, delimited).
e. Sprejemljivi so tudi paketi, ko se po doseganju nekih predvidenih mesečnih količin (20 Gb), omejijo prenosne hitrosti na počasnejšo hitrost.

Datum objave: 25.11.2013   17:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V Navodilih za izdelavo prijave je v 2. pogoju med drugim navedeno, da na dan roka za oddajo prijav kandidat ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo.

Ker je določilo iz razpisne dokumentacije nejasno, prosimo za potrditev, da prvo alinejo 2. pogoja izpolnjuje kandidat, pri katerem je bila prisilna poravnava pravnomočno potrjena.

V primeru, da navedenega ne boste potrdili, vas opozarjamo, da s tem kršite ZJNVETPS, ki se v 48. členu sklicuje na 42. člen ZJN-2. V 10. odstavku 42. člena veljavnega ZJN-2 je določeno, da naročnik ne glede na določila četrtega odstavka 42. člena iz postopka javnega naročanja ne sme izločiti kandidata ali ponudnika, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Določba razpisne dokumentacije je popolnoma jasna in je enaka zakonski dikciji. Naročnik ne bo izločil kandidata ali ponudnika, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.

Datum objave: 25.11.2013   17:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

V 8. pogoju Navodil za izdelavo prijave je navedeno, da mora kandidat izkazati, da ima dostop do virov financiranja ali da ima lastna sredstva, namenjena za realizacijo tega projekta v višini najmanj 250.000 EUR. Kot zahtevano dokazilo je navedena izjava banke, ki je vsebinsko skladna z vzorcem IZJAVA BANKE iz razpisne dokumentacije.

Ali je mogoče tudi drugačno dokazovanje finančne sposobnosti izvesti predmetno javno naročilo (na primer s predložitvijo BON obrazca)? V primeru, da se kot primerno dokazilo upošteva zgolj izjava banke, navedeni pogoj neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki. 46. člen ZJNVETPS določa, da naročnik ne sme postaviti takih upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev, ki bi diskriminirali nekatere gospodarske subjekte.

V primeru, da so ustrezna tudi drugačna dokazila, prosimo, da primeroma navedete, katera.

Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR:
Dokazilo iz pogoja št. 8 je izjava banke, katere vzorec je priložen v razpisni dokumentaciji in že dopušča, da kandidati izkažejo izpolnjevanje pogoja bodisi na način, da so kreditno sposobni ali da razpolagajo z lastnimi finančnimi sredstvi. Naročnik ocenjuje, da je znesek 250.000 eur sorazmeren glede na vložek v sistem, naprave in centralo, ki ga bo moral financirati ponudnik, da bo pri ponudniku lahko izvajal razpisane storitve, prav tako je sorazmeren glede na ocenjeno vrednost naročila. Ponudniki, ki takšne izjave niso sposobni pridobiti niso finančno sposobni izvesti razpisanega javnega naročila in jih bo naročnik upravičeno izločil.

Datum objave: 25.11.2013   17:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Navodilih za izdelavo prijave je v 10. pogoju, 2. alineja zapisano, da mora kandidat izkazati, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo prijav pri enem naročniku implementiral VoIP sistem in mobilni GSM/UMTS sistem v enovito konvergenčno omrežje v obsegu najmanj 100 fiksnih in 100 mobilnih naročniških razmerij.

Predlagamo, da se navedeni referenčni pogoj umakne iz razpisne dokumentacije, saj onemogoča konkurenco med ponudniki. Navedeno referenco (fiksno-mobilna konvergenca) lahko predloži le nacionalni operater Telekom Slovenije. Poleg tega neobstoj takšnega referenčnega posla v preteklosti ne pomeni, da potencialni ponudnik ne bi mogel brez težav tehnično zagotoviti storitev, ki so predmet tega javnega naročila. Zaradi navedenega je ta razpisni pogoj nesorazmeren glede na predmet javnega naročila.ODGOVOR:
Naveden referenčni pogoj je v celoti identičen predmetu javnega naročila, pri čemer je bistveno zmanjšan glede na število povpraševanih naročniških razmerij. V postopkih oddaje javnih naročil je ustaljena praksa, da zahtevajo pretekle uspešne reference, kot pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, s katerim se preveri, da so ponudniki enakovrstne posle v preteklosti že uspešno izvedli, kar pomeni, da razpolagajo z ustreznim znanjem in izkušnjami za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Datum objave: 25.11.2013   17:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

V Navodilih za izdelavo prijave je v 14. pogoju navedeno, da kandidat zagotavlja 24-urno servisno ekipo za fiksno telefonijo, sestavljeno iz najmanj osmih tehnikov za tehnično pomoč in odpravo napak na terenu, stalno locirano na lokaciji, ki lahko do vsake od štirih glavnih lokacij naročnika (Nova Gorica, Koper, Sežana in Tolmin) prispe v največ 45 minutah. Za odpravo napak morata biti 24 ur na dan na voljo vsaj dva tehnika.

Predlagamo, da spremenite navedeni pogoj tako, da se bo glasil:

»Kandidat bo v primeru pridobitve tega javnega naročila lahko zagotovil 24-urno servisno ekipo za fiksno telefonijo, sestavljeno iz najmanj osmih tehnikov za tehnično pomoč in odpravo napak na terenu, stalno locirano na lokaciji, ki lahko do vsake od štirih glavnih lokacij naročnika (Nova Gorica, Koper, Sežana in Tolmin) prispe v največ 45 minutah. Za odpravo napak bo moral zagotoviti 24 ur na dan na voljo vsaj dva tehnika.«

V primeru, da predlogu ne boste ugodili, je ta zahteva nesorazmerna. Četudi potencialni ponudniki trenutno ne zagotavljajo take vrste podpore, navedeno ne pomeni, da je ne bi mogli zagotoviti za namene izvajanja tega javnega naročila. Navedeni pogoj neupravičeno izloča ponudnike, ki so sicer povsem sposobni zagotavljati želeno vrsto podpore, vendar je do sedaj zaradi neobstoja takšne potrebe v praksi niso.


ODGOVOR:
Določba razpisne dokumentacije kandidatov ne zavezuje, da pogoj št. 14 izpolnjujejo že v trenutku oddaje ponudbe, ampak jih zavezuje, da izkažejo, da ga bodo v primeru pridobitve posla sposobni zagotavljati v celoti skladno z zahtevami naročnika.

Datum objave: 25.11.2013   17:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,

v Merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika je pod Postavko B navedeno – Število lastnih baznih postaj in notranjih radijskih instalacij (repetitorijev). Postavka je ponderirana z 20.

Predlagamo umik te postavke iz meril za izbiro najugodnejšega ponudnika, saj je navedeno merilo diskriminatorno do ponudnikov, ki imajo manjše število baznih postaj oziroma zagotavljajo storitve tudi preko nacionalnega gostovanja v omrežjih drugih operaterjev. Dejstvo, ali je določena postaja lastna ali ne, ni relevantno za oceno kvalitete zagotovljene storitve mobilne telefonije. Menimo, da je navedeno merilo postavljeno zgolj z namenom preferiranja operaterja v državi z največ baznimi postajami.
Predlagamo, da se postavka umakne, ponder pa doda Postavki A.

Enako predlagamo za Postavko C (Najvišja hitrost prenosa podatkov v mobilnem omrežju GSM/UMTS) in Postavko D (Pokritost terena s signalom HSDPA in HSPA+), saj glede na predmet tega javnega naročila njuna vključitev med merila za izbiro najugodnejšega ponudnika ni smiselna. ZJNVETPS tretjem odstavku v 49. člena določa, da merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila.

Za predmetno javno naročilo bi bila smiselna določitev zahtev po določeni minimalni hitrosti prenosa podatkov in pokritosti terena s signalom, na podlagi izpolnjevanja katerih bi potencialni ponudniki lahko zagotovili storitve, ki so predmet tega javnega naročila. Vključitev postavk med merila za izbiro najugodnejšega ponudnika pa jasno nakazuje namen naročnika – to je dati prednost ponudniku, ki zagotavlja visoko hitrost prenosa podatkov in široko pokritost s signalom HSDPA in HSPA+, četudi bi lahko tudi ponudnik, ki zagotavlja slabšo pokritost in počasnejši prenos podatkov, povsem zadovoljivo in v celoti zagotavljal storitve, ki so predmet tega javnega naročila.

Poleg navedenega opozarjamo, da je merila za izbiro najugodnejše ponudbe potrebno oceniti tudi z ozirom na konvergenčne zahteve, ki v praksi dejansko pomenijo, da mora ponudnik v eni osebi zagotavljati fiksne in mobilne storitve in tako konzorcijske ponudbe niso mogoče, saj bi v primeru konzorcijske ponudbe konvergenčne zahteve pomenile, da bi konzorcijska partnerja storitve v taki obliki že morala zagotavljati, kar v slovenskem prostoru po splošno znanem dejstvu ni praksa. Torej, glede na konvergenčne zahteve večina ponudnikov, ki sicer zagotavljajo hiter prenos in dobro pokritost in bi lahko prejeli glede postavk C in D visoko število točk in dobro konkurirali nacionalnemu operaterju, ne bo mogla oddati prijave in ponudbe.

Skladno z vsem navedenim predlagamo, da se umaknejo vse tri postavke (B, C in D), ki zelo visoko ponderirajo zagotavljanje mobilnih storitev, saj neupravičeno zmanjšujejo konkurenco med ponudniki in nacionalnega operaterja postavljajo v očitno boljši položaj, pri čemer navedeno ni sorazmerno in primerno glede na predmet tega javnega naročila.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik je vsebino meril pojasnil v odgovorih št. 6 in 7, hkrati pa tudi za merilo pod D velja, da odraža kvaliteto ponujene storitve. Naročnik na tem mestu še dodaja, da možnost oddaje partnerske ponudbe dopušča 14. točka dokumenta Navodila. Prav tako je dopustno, da konzorcij, ki je skupaj že izvedel kakšen referenčni posel predloži takšno (skupno) referenco.

Datum objave: 25.11.2013   17:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

V navodilih za izdelavo prijave je v 6. točki (potek pogajanj) navedeno, da bo naročnik pred tretjo fazo pogajanj izvedel pojasnjevalne sestanke s kandidati, katerih predmet bodo komercialni pogoji izvedbe javnega naročila, usklajevanje načina doseganja predpisanih tehničnih in drugih zahtev naročnika ter vsebina vzorca pogodbe s prilogami. Prosimo za potrditev naše razlage navedene določbe, in sicer, da se bo vsebina Pogodbe usklajevala v drugi fazi in tako za oddajo prijav v prvi fazi ni relevantna.

ODGOVOR:
Pravilno razumete določbo razpisne dokumentacije. Vsebina vzorca pogodbe skupaj s prilogami bo predmet usklajevanja v drugi fazi pogajanj.

Datum objave: 25.11.2013   17:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V vzorcu Pogodbe je v 3. členu, alineja 13 navedeno, da je izvajalec dolžan odkupiti obstoječo opremo za izvajanje storitev fiksne telefonije, pri čemer se odkup izvede ob podpisu pogodbe z upoštevanjem vrednosti opreme, ki znaša 133.733,76 EUR in rokom plačila 30 dni od podpisa pogodbe. Naročnika naprošamo, da posreduje natančen seznam opreme s točnimi specifikacijami, na podlagi katerega bodo potencialni ponudniki lahko ocenili dejansko vrednost opreme, ki je predmet odkupa. Od navedenega je odvisna tudi sama odločitev potencialnega ponudnika za oddajo prijave in pripravo specifikacije in predračuna. Na navedeno vprašanje prosimo za odgovor tudi v primeru, da se bo vsebina pogodbe usklajevala šele na drugi fazi in je za oddajo prijav na prvi fazi nerelevantna, saj je odkup opreme omenjen tudi v Tabeli tehnične ustreznosti in dokumentu Tehnični opis in zahteve.

Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR:
Skladno z navedbo iz točke 19. lahko seznam naprav kandidati pridobijo na ogledu. Naročnik bo kljub temu objavil dopolnitev razpisne dokumentacije s seznamom opreme, ki je predmet odkupa.

Datum objave: 25.11.2013   17:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V osnutku pogodbe, člen 3, alineja 16 je navedeno, da mora ponudnik poravnati naročniku strošek spremljanja osebe izvajalca pri zamenjavi SIM kartic po ceni 35,00 EUR brez DDV na posamezno lokacijo števca, obračunano glede na dejansko število opravljenih zamenjav. Na kakšen način boste obravnavali obstoječega ponudnika glede na to, da ima celotno infrastrukturo SIM kartic že postavljeno? S tem pogojem vse ostale potencialne ponudnike postavljate v neenakovreden in diskriminatoren položaj. Predlagamo, da tovrstno zahtevo umaknete saj bodo ponudbe potencialnih ponudnikov iz tega naslova nekonkurenčne, saj gre za strošek, ki je povezan z zamenjavo več kot 2.000 SIM kartic kar predstavlja strošek potencialnega ponudnika v višini več kot 70.000 EUR.

ODGOVOR:
Naročnik je zahtevo že pojasnil v odgovoru št. 9.

Datum objave: 25.11.2013   17:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v vzorcu Pogodbe na 3. strani je navedena zahteva: »omogočiti ločeno izdajo računov za službeno in osebno rabo, v primeru preseganja limitiranega zneska za službeno rabo.« Prosimo za pojasnilo, ali se v primeru delitve računa izstavita za isto naročniško razmerje oba računa na podjetje ali se limitiran znesek izstavlja podjetju – »presežek« pa uporabniku? Opozarjamo, da je izdaja računa (za presežni del) uporabniku, s katerim ponudnik nima sklenjene naročniške pogodbe, sporna oz. ponudnik za to nima pravne podlage. Zaradi navedenega predlagamo, da zahtevo ustrezno spremenite oziroma jo umaknete iz razpisne dokumentacije.

Lepo vas pozdravljamo!

ODGOVOR:
Ponudnik mora v primeru, da bo izbran, skleniti ustrezne pogodbe z naročniki kot fizičnimi osebami in se za presežek izstavi račun fizičnim osebam. Natančno besedilo zaveze, ki bo vnešena v vzorec pogodbe, bo oblikovano v fazi pogajanj.

Datum objave: 25.11.2013   17:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tehničnem delu dokumentacije ni jasno navedena funkcionalnost za dispečerski terminal in komandni telefonski posrednik:
- število istočasnih zvez
- velikost čakalne vrste
- identifikacija prevezanih klicev
Prosimo za dopolnitev razpisne dokumentacije z natančnim opisom teh zahtevanih funkcionalnosti. Dokler potencialni ponudnik ni seznanjen s točnimi tehničnimi zahtevami, ne more vedeti, ali jih lahko izpolnjuje ali ne ter tako ne more oddati prijave, poleg tega pa tudi ne more predlagati njihove izločitve iz razpisne dokumentacije v primeru, da le-te niso v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.


ODGOVOR:
Zahtevajo se funkcionalnosti, ki so enake obstoječemu stanju. Skladno s točko 19. je obstoječ sistem s funkcionalnostmi na ogled pri naročniku.

Datum objave: 25.11.2013   17:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Iz Tabele tehnične ustreznosti (točka 1.2, Nabor storitev) izhaja, da nekatere storitve in funkcije lahko zagotovi le Telekom Slovenije: meduporabniška signalizacija, obvestilo o ceni, Avtomatski ponovni klic v primeru zasedenosti (CCBS).

Opis storitev in zahteve bazirajo na TDM tehnologiji. Nekatere storitve lahko omogočijo tudi drugi ponudniki preko vmesnikov, ni pa mogoče zagotoviti CCBS, ne moti vstopa v zvezo, AOC. Predlagamo izločitev teh tehničnih zahtev, saj so glede na predmet tega javnega naročila nesorazmerne in služijo zgolj kot sredstvo izločanja potencialnih ponudnikov in s tem onemogočajo konkurenco med ponudniki.

Lepo vas pozdravljamo!


ODGOVOR:
Navedene storitve lahko vsi kandidati zagotovijo tudi z uporabo obstoječih central, ki so predmet odkupa in se lahko uporabijo za zagotavljanje storitev. Naročnik poudarja, da želi naročnik z navedenimi zahtevami ohraniti obstoječe funkcionalnosti.

Datum objave: 25.11.2013   17:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V dokumentu Tehnični opis in zahteve definirate konvergenco. Prosimo za obrazložitev zahteve: Možnost povratnega klica. Ali gre za avtomatski povratni klic (funkcija CCBS)?

V primeru pritrdilnega odgovora predlagamo, da navedeno zahtevo umaknete, saj jo lahko izpolnjuje le nacionalni operater in je kot taka diskriminatorna do drugih potencialnih ponudnikov. Navedena funkcija ni bistvena za zagotovitev predmeta tega javnega naročila, ampak je vključena zgolj z namenom preferiranja enega ponudnika – nacionalnega operaterja.

Vnaprej hvala za vašo obrazložitev.

ODGOVOR:
Danes za znižanje stroškov pri telefonskih pogovorih med naročniki GSM in stacionarnih telefonskih omrežij uporabljamo tako imenovane GSM vmesnike na lokacijah naših EATC. Pri neodgovorjenih klicih na GSM telefonskem aparatu ni točnega podatka klicočega. Možnost odgovora na neodgovorjeni klic je mišljena kot povratni klic. Lahko razumemo, da gre za strokovno napako pri uporabi termina. V primeru, da bo izbrani ponudnik nudil tudi USSD, kar ni pogoj, ga bo naročnik uporabljal.

Datum objave: 25.11.2013   17:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Tabeli tehnične ustreznosti pod točko »5 KONVERGENCA« so navedene telekomunikacijske rešitve, ki jih mora ponudnik nuditi.

Predlagamo, da se v primeru, če gre pri možnosti povratnega klica za funkcijo CCBS, navedena zahteva izloči, saj navedena funkcija ni bistvena za zagotovitev predmeta tega javnega naročila, ampak je vključena zgolj z namenom preferiranja enega ponudnika – Telekoma Slovenije, ki jo lahko edini izpolnjuje.

Za ostale rešitve, navedene v tabeli, predlagamo, da se tekst nad tabelo, ki se glasi:
»V spodnji tabeli naj ponudnik z označi ali navedeno TK rešitev nudi.« spremeni tako, da se bo glasil:
»V spodnji tabeli naj ponudnik označi, ali bo navedeno TK rešitev lahko nudil, če bo izbran za predmetno javno naročilo.«

Za izvedbo predmetnega javnega naročila ni relevantno, ali ponudnik trenutno že nudi navedene TK rešitve ampak, ali bo navedene rešitve lahko nudil v primeru pridobitve tega javnega naročila.

V primeru, da pogoja zagotavljanja TK rešitev za zagotavljanje konvergence ne boste spremenili, kot smo predlagali, navedeni pogoj neupravičeno onemogoča prijavo večih kompetentnih ponudnikov, ki bi lahko izvedli to javno naročilo, in s tem onemogoča konkurenco med ponudniki.


ODGOVOR:
Danes za znižanje stroškov pri telefonskih pogovorih med naročniki GSM in stacionarnih telefonskih omrežij uporabljamo tako imenovane GSM vmesnike na lokacijah naših EATC. Pri neodgovorjenih klicih na GSM telefonskem aparatu ni točnega podatka klicočega. Možnost odgovora na neodgovorjeni klic je mišljena kot povratni klic. Lahko razumemo, da gre za strokovno napako pri uporabi termina. V primeru, da bo izbrani ponudnik nudil tudi USSD, kar ni pogoj, ga bo naročnik uporabljal.

Predmet tabele je potrjevanje tehnične rešitve, ki se jo ponudnik zaveže izvesti, zato naročnik potrjuje, da ponudnik z označbo v tabeli izjavi, da bo navedeno TK rešitev nudil, če bo izbran za predmetno javno naročilo.

Datum objave: 25.11.2013   17:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Za pripravo celotne tehnične rešitve ponudniki potrebujemo izvedbeno tehnično dokumentacijo obstoječega stanja. Od le-te je tudi odvisna vsebina specifikacije in predračuna. Predlagamo, da potencialnim ponudnikom posredujete natančno tehnično dokumentacijo obstoječega stanja in primerno podaljšate rok za oddajo vprašanj in rok za oddajo prijav.

Lepo vas pozdravljamo!

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je obstoječe stanje podrobno opisano. Skladno z navedbo iz točke 19. lahko kandidati morebitne dodatne potrebne informacije pridobijo na ogledu.

Datum objave: 25.11.2013   17:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

pri dokumentaciji »Tehnični opis in zahteve« v prvem odstavku navajate, da osnovo za pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije predstavlja obstoječe stanje in presek le tega. Med drugim navajate, da se uporabljajo tudi xDSL podatkovni priključki.

Javni razpis se nanaša na storitve fiksne in mobilne telefonije. Ali pričakujete od ponudnika tudi vzpostavitev širokopasovnih priključkov (xDSL) za potrebe prenosa podatkov? V kolikor je vaš odgovor pritrdilen, predlagamo, da razpis razširite tudi na zagotavljanje širokopasovnih priključkov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Osnovni namen vsebine razpisne dokumentacije je izbira izvajalca, ki bo prevzel izvajanje vseh storitev, ki jih Elektro Primorska uporablja na telefonskih omrežjih, tako žičnih kot radijskih, oz. mobilnih (GSM). Omrežja so bila razvita in postavljena za potrebe telefonskega prometa, trend razvoja in potreb uporabnikov pa je privedel do tega, da se ta omrežja uporabljajo tudi za potrebe prenosa podatkov.
Vsekakor želi naročnik, na navedenih lokacijah telefonski prikluček. Ponudnik pa ga lahko izvede tudi z uporabo xDSL, če mu to ustreza, oz. izpolnjuje navedene zahteve naročnika.

Datum objave: 25.11.2013   17:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

V poglavju 1.2.7 dokumenta Tehnični opis in zahteve omenjate Komunikator Lync.
Predlagamo, da se nerazumna zahteva o razpoložljivosti (šest 9) umakne, kajti navedeno po našem vedenju ni mogoče zagotoviti s sistemom Lync.
Prav tako prosimo, za podrobnejše tolmačenje zahtevane integracije Lync-a z obstoječimi funkcionalnostmi, saj se na eni strani zahteva funkcionalnosti TDM storitev in na drugi strani storitve vezane izključno na registracijo klicentov v Lync sistemu.
Prosimo tudi za popis obstoječega stanja Lync-a.
V kolikor ne dobimo celotne slike stanja in zahtev, predlagamo, da se navedene zahteve umaknejo iz razpisa ter se izvajajo v okviru usklajevanja tehnične rešitve, saj v nasprotnem primeru razpisna dokumentacija ne omogoča oddaje prijave ponudnikom, saj ne morejo vedeti, kakšne so dejanske in točne tehnične zahteve.

Lepo vas pozdravljamo!

ODGOVOR:
Naročnik umika zahtevo o razpoložljivosti (šest 9). Navedena funkcionalnost ne bo vplivala na popolnost prijave.

V podjetju uporabljamo Lync kot orodje za kolaboracijo. Funkcija klicanja mora omogočati poleg klicev računalnik-računalnik tudi klice na stacionarne in mobilne številke.

Lync strežnik je povezan s centralo in omogoča izmenjavo statusa zasedenosti z njo in klice na stacionarne in mobilne telefone. Federiran je z nekaterimi zunanjimi podjetji. Morebitne dodatne informacije so možne na ogledu obstoječega sistema.

Datum objave: 26.11.2013   15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni.

V vzorcu Pogodbe je v 3. členu, alineja 15 navedeno, da je izvajalec dolžan naročniku posredovati potrebne podatke in sodelovati pri izračunu stroškov ob prehodu na IP telefonijo. Ob tem predstavlja končno ceno tudi uporaba, oz. upravljanje in vzdrževanje obstoječega LAN omrežja naročnika. Skupni stroški morajo biti nižji od sedanjih. Za izpolnitev navedenega pogodbenega določila mora izvajalec vedeti, kakšni so sedanji stroški, saj v nasprotnem primeru nima vseh podatkov, potrebnih za oddajo prijave. Predlagamo, da glede navedenega dopolnite dokumentacijo/Pogodbo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Prehod na IP telefonijo ni pogoj, temveč le ena od možnosti. Na osnovi le-te je ugotovljeno, da je možnih veliko tehničnih rešitev, oz. načinov izvedbe. Vsak od teh lahko na različne načine in v različnem obsegu predvidi uporabo obstoječaga LAN omrežja naročnika. V tem trenutku so primerjave nemogoče, saj naročnik ne razpolaga s ponujenimi rešitvami. Naročnik pa ne želi razkriti višine trenutnih stroškov, saj bi s tem posredno razkril ocenjeno vrednost naročila in bi si s tem tudi poslabšal položaj v pogajanjih. Naročnik zato za popolnost prijave, zahteve, da morajo vsi stroški biti nižji od sedanjih, ne bo upošteval in je kandidatom ni treba izpolnjevati.

Datum objave: 26.11.2013   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,

Na predzadnji in zadnji strani Tabele tehnične ustreznosti je navedeno: »Klicni prenos podatkov (CSD)«. Prosimo za navedbo protokolov in zahtevanih hitrosti za ta način dostopa. Dokler potencialni ponudnik ni seznanjen s točnimi tehničnimi zahtevami, ne more vedeti, ali jih lahko izpolnjuje ali ne, zato tudi ne more oddati prijave.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik nima posebnih omejitev v zvezi s protokoli in zahtevanimi hitrostmi. Edina omejitev je obstoječe stanje, zaradi česar za izpolnjevanje navedene zahteve zadostuje že GSM omrežje.

Datum objave: 26.11.2013   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

V Tabeli tehnična ustreznost je pod točko »5. KONVERGENCA« navedena zahteva: 3G/4G mobilno omrežje na celotnem naseljenem področju Elektro Primorske. Samo Telekom Slovenije lahko izpolni ta pogoj, zato predlagamo spremembo oziroma črtanje tega pogoja. Zahteva po takšni hitrosti je nepotrebna za prenos podatkov, kot se zahteva s tem javnim naročilom, zato je zahteva nesorazmerna glede na predmet tega javnega naročila, poleg tega pa neupravičeno izključuje ostale potencialne ponudnike.


ODGOVOR:
Od Elektra Primorska je zahtevanih vedno več podatkov glede porabe električne energije in vse pogostejše spremljanje stanja električnega omrežja, zato ocenjujemo, da bo te zahteve v celotnem pogodbenem obdobju izpolnjevalo le 3G/4G omrežje. Kljub temu na opozorilo pontecialnega kandidata naročnik umika zahtevo po 3G/4G mobilnem omrežju na celotnem naseljenem področju Elektro Primorske.

Ne glede na način izpolnitve obrazca, naročnik zahteve po 3G/4G mobilnem omrežju na celotnem naseljenem področju Elektro Primorske v fazi preverjanja popolnosti prijav ne bo presojal.

Naročnik si pridržuje pravico v fazi pogajanj oblikovati določilo vzorca pogodbe, po katerem se bo izvajalec v določenem roku po pozivu naročnika, na posameznih lokacijah, na katerih obstoječa tehnologija ne bo zadostovala za nemoteno izvajanje storitve, zavezal izvesti 3G/4G bazno postajo oz. okrepiti obstoječo tehnologijo na način, da bo le-ta zadostovala potrebam naročnika.