Dosje javnega naročila JN6758/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN6758/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.06.2013
JN6978/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2013
    JN6758/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Gradnje

Fasadarska in štukaterska dela

Datum objave: 4. 6. 2013
Številka objave: JN6758/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Zamenjava oken in sanacija fasade na upravni stavbi DE Sežana
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Elektro primorska, d.d., Upravna stavba DE Sežana v Sežani
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Zamenjava stavbnega pohištva ter adaptacija fasade. Podrobnejši opis del je v priloženi razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45421100 (Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov)
45213100 (Gradbena dela na poslovnih stavbah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Sanacija fasade 740 m2 s pripravljalnimi in rušitvenimi deli.
Zamenjava stavbnega pohištva: okna 59 kos, steklena stena 9 kos, ostala pripravljlna dela.
Podrobnejši popisi del so priloženi v razpisni dokumentaciji.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 8. 2013, Zakljucek 30. 10. 2013.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bančna garancija za resnost prijavev višini 6.000,00 EUR (z DDV).
Zahteve glede drugih finančnih zavarovanj so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30 dni po izstavitvi računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da kandidat nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun sodelujočih ter delež in vrsto posla, ki ga opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Kandidat in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 (Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence) za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Kandidat na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73, člena ZJNPOV. ( v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.Kandidat zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
2.Kandidat je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
DOKAZILO:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
3.Kandidat ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih javnih razpisih. (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
DOKAZILO:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference za izvedbo gradbenih del na poslovnih in upravnih stavbah po CC-SI klasifikaciji 122, katera so bila v obdobju od 01.06.2008 do roka za oddajo prijav, izvedena in zaključena v skupni vrednosti najmanj 500.000 EUR (brez DDV).
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec v prilogi 5.
Reference morajo biti potrjene s strani končnega kupca/naročnika.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 10-G/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 28. 6. 2013
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 6. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 30. 8. 2013
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 6. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska Erjavčeva 22 Nova Gorica; velika sejna soba
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/6/1838-99259259334145846650/10_ZAMEN
JAVA_OKEN_IN_FASADE_DE_SEZANA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 6. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 6. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6978/2013, Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela; datum objave: 7. 6. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2013   12:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

naročnik ni navedel koliko referenc v vrednosti 500,000 brezz DDV je potrebno navesti.

ODGOVOR:
Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference za izvedbo gradbenih del na poslovnih in upravnih stavbah po CC-SI klasifikaciji 122, katera so bila v obdobju od 01.06.2008 do roka za oddajo prijav, izvedena in zaključena v skupni vrednosti najmanj 500.000 EUR (brez DDV). Število referenc ni omejeno. Naročnik zahteva, da so reference navedene in potrjene na prilogi 5 in 5.1. razpisne dokumentacije.

Datum objave: 05.06.2013   12:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

naročnik ni navedel koliko referenc v vrednosti 500,000 brezz DDV je potrebno navesti.

ODGOVOR:
Odgovor je enak odgovoru na vprašanje št. 1

Datum objave: 05.06.2013   12:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko referenc je potrebno priložiti?

ODGOVOR:
Odgovor je enak odgovoru na vprašanje št. 1
Datum objave: 07.06.2013   17:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Zaradi korektne priprave ponudbe bi nujno potrebovali sheme stavbnega pohištva. Prosimo, če jih objavite čim prej.

S spoštovanjem


ODGOVOR:
Dopolnitev je objavljena v obvestilu o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku; št. JN6978/2013 dne 7.6.2013.

Datum objave: 17.06.2013   09:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili vzorca garancije za resnost ponudbe.
Zanima nas ali mora biti izdan s strani banke, ter ali boste vzorec objavili ali ga lahko banka izda na lastnem obrzcu, z lastnimi pogoji?
V naprej hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Garancijo za resnost ponudbe izda banka na lastnem obrazcu.

Datum objave: 17.06.2013   09:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili vzorca garancije za resnost ponudbe.
Zanima nas ali mora biti izdan s strani banke, ter ali boste vzorec objavili ali ga lahko banka izda na lastnem obrzcu, z lastnimi pogoji?
V naprej hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje že odgovoril v odgovoru št. 5.