Dosje javnega naročila JN4974/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Potrebščine za oskrbo z elektriko
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN4974/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.04.2013
JN5624/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2013
    JN4974/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Potrebščine za oskrbo z elektriko

Datum objave: 26. 4. 2013
Številka objave: JN4974/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: RP 20 kV Gradišče-dobava in montaža primarne in sekundarne opreme
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: rp 20 Kv gRADIŠČE
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava in montaža primarne in sekundarne opreme v RP 20 kV Gradišče. Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31682000 (Potrebščine za oskrbo z elektriko)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg 1. Primarna oprema
2. Sekundarna oprema
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 30. 6. 2013, Zakljucek 31. 1. 2014.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 7.000,00 EUR (brez DDV).
Zahteve glede drugih finančnih zavarovanj so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30 dni po izstavitvi računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da kandidat nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun sodelujočih ter delež in vrsto posla, ki ga opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Kandidat in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 (Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Kandidat na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73, člena ZJNPOV. ( v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.Kandidat zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
2.Kandidat je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
DOKAZILO:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
3.Kandidat ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih javnih razpisih. (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
DOKAZILO:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge1 (Izjava o izpolnjevanju pogojev)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference ponujenega blaga, katero je bilo v obdobju od 1.1.2010 do roka za oddajo prijav, dobavljeno končnim kupcem in se nanaša na dobavo v skupni vrednosti najmanj 500.000 EUR (brez DDV) za 20 kV opremo in 250.000 EUR (brez DDV) za sekundarno opremo.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec v prilogi 5.
Reference morajo biti potrjene s strani končnega kupca/naročnika.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 1-B/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 17. 5. 2013
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 17. 5. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 29. 6. 2013
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 17. 5. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska Erjavčeva 22 Nova Gorica; velika sejna soba
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/1838-203515375982880/RP_Gradisce_-
_razpisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 7. 5. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5624/2013, Blago: Potrebščine za oskrbo z elektriko; datum objave: 14. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.05.2013   20:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je poleg centralnega komunikacijskega računalnika potrebno ponuditi tipkovnico, miško, monitor in DWD-RW saj objekt ne bo imel možnosti upravljanja? Za dostop do komunikacijskega računalnika za potrebe vzdrževanje se lahko dostopa preko mrežnega stikala s prenosnim računalnikom.

ODGOVOR:
Odgovor št.1
V kolikor parametriranje in vzdrževanja (zaščite ter vodenja) sistema ni mogoče opraviti drugače kot z tipkovnico, miško, monitor in DWD-RW na centralnem komunikacijskem računalniku mora ponudnik ponuditi navedeno opremo. V primeru, da komunikacijski računalnik omogoča priklop in parametriranje in vzdrževanje preko prenosnega računalnika ponudniku ni treba ponuditi tipkovnice, miške, monitorja in DWD-RW. V tem primeru pa mora ponudnik tudi dobaviti vso potrebno programsko opremo in izvesti instalacijo le te na prenosne računalnike naročnika (4 instalacije).
Za dostop do komunikacijskega računalnika za potrebe vzdrževanje se lahko dostopa preko mrežnega stikala s prenosnim računalnikom. DA.

Datum objave: 09.05.2013   21:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

predlagamo, da spričo dejstva, da tehnične zahteve ne prinašajo bistvene/ali nikakršne ekonomske vrednosti naročniku, kot npr.zahteva v razpisni dokumentaciji mapa2, pod točko 3.2.1 zaščita in krmiljenje 20 kV izvodnih ion spojnih celic:

lokator napake - iz da spremeni v ne, saj je preko 70% vseh napak v SN omrežju visokoomskih zemljostičnih, pri katerih je "fault locator" dokaj netočen. Enako velja tudi za razvejana SN omrežja, v tem primeru je so vsi rezultati netočni.
prav tako je zahteva po nastavitvi Občutjive zemeljskostične zahteve časovno zakasnjene zaščite pretirana (zahteva 0.005 -0,25 In), saj so pogreški tokovno zaščitnega transformatorja bistveni višji (5P10). Zahteva po nastavitvi 0,01 In -- o,25 In bi bila bolj racionalna, priporočamo pa uporabo admitančne zemeljskostične zaščite, ki pri istih pogojih dosega boljše rezultate kot klasična usmerjena zemeljskostična zaščita.

Pod točko 3.2.2. zaščita in krmiljenje 20 kV merilnih celic
Zahtevana je nastavitev Podnapetostne časovno zakasnjene zaščite med 40V -120V je lapsus, smiselna zahteva je nastavitev med 1,0 Un do 1,4 Un - prosim, ustrezno popravite.

ODGOVOR:
Odgovor št.2
Lokator napake na področju ELEKTRO PRIMORSKE že uporabljamo in vztrajamo pri zahtevi.
V mapi 2 razpisne dokumentacije na strani 23 v točki 3.2.1 se zahteva o občutljivi smerni zemeljskostični časovno zakasnjeni zaščiti spremeni iz vrednosti 0,005 – 0,25 In na vrednost 0,01 – 0,25 In.
Če je Un izhodna napetost napetostnega merilnega transformatorja enaka 100 V, potem je območje nastavitev 40-120 V ustrezno. Torej po vaše 0,4-1,2 Un. Tu gre za vrsto podnapetostne zaščite ne pa prenapetostne katere specifikacijo navajate.Datum objave: 09.05.2013   21:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pod tehničnimi zahtevami v mapi 2, pod točko 2.1.2 20 kV tripolni vakumski odklopnik ste pod zahtevali minimalnoi število ciklov kratkostične komore z nazivnim kratkostičnim izklopilnim tokom 30, ekonomsko/tewhničnio smiselno za odklopnike v RP jih tipa Gradišče je 20. Prosimo, popravite na 20.

ODGOVOR:
Odgovor št. 3
Objekt RP Gradišče je lociran na območju povečanega števila atmosferskih razelektritev, izvodi so razmeroma dolgi in nekateri na zahtevnih trasah. Posledično se pojavlja večje število izklopov izvodov v kratkem stiku. Sama številka 20 ciklov pri 16 kA ne pove veliko o zmogljivosti odklopnika, saj večina kratkih stikov ni tripolnih in je zaradi tega kratkostični tok manjši. Cilj našega podjetja je, da imamo z opremo na dolgi rok čim manj težav in deluje zanesljivo. S tega vidika zahtevamo višje število ciklov pri nazivnem kratkostičnem toku odklopnika, ki posledično pomeni tudi več kratkih stikov z manjšim tokom (pri kratkostični moči na tem območju) v več deset letih kolikor je naša pričakovana življenjska doba naprav.

Datum objave: 09.05.2013   21:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

predlagamo, da spričo dejstva, da tehnične zahteve ne prinašajo bistvene/ali nikakršne ekonomske vrednosti naročniku, kot npr.zahteva v razpisni dokumentaciji mapa2, pod točko 3.2.1 zaščita in krmiljenje 20 kV izvodnih ion spojnih celic:

lokator napake - iz da spremeni v ne, saj je preko 70% vseh napak v SN omrežju visokoomskih zemljostičnih, pri katerih je "fault locator" dokaj netočen. Enako velja tudi za razvejana SN omrežja, v tem primeru je so vsi rezultati netočni.
prav tako je zahteva po nastavitvi Občutjive zemeljskostične zahteve časovno zakasnjene zaščite pretirana (zahteva 0.005 -0,25 In), saj so pogreški tokovno zaščitnega transformatorja bistveni višji (5P10). Zahteva po nastavitvi 0,01 In -- o,25 In bi bila bolj racionalna, priporočamo pa uporabo admitančne zemeljskostične zaščite, ki pri istih pogojih dosega boljše rezultate kot klasična usmerjena zemeljskostična zaščita.

Pod točko 3.2.2. zaščita in krmiljenje 20 kV merilnih celic
Zahtevana je nastavitev Podnapetostne časovno zakasnjene zaščite med 40V -120V je lapsus, smiselna zahteva je nastavitev med 1,0 Un do 1,4 Un - prosim, ustrezno popravite.

ODGOVOR:
Odgovor št. 4
Enako kot odgovor št. 2


Datum objave: 10.05.2013   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na dolge prvomajske praznike in izjemno kratek rok za pripravo ponudbe ter razmeroma oddaljen rok dobave in montaže opreme vas prosimo, da vsaj za 14 dni podaljšate rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR:
Odgovor št. 5
Rok za pripravo ponudbe podaljšujemo za 10 dni. Rok za oddajo ponudb je 27.5.2013 do 10:00 ure, odpiranje ponudb je 27.5.2013 ob 11:00 uri.

Datum objave: 10.05.2013   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!


Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in sicer vsaj za 3 tedne, saj bi nam to omogočilo
pripravo pravilne in bolj kakovostne ponudbe.

Hvala.


ODGOVOR:
Odgovor št. 6
Odgovor je enak odgovoru št. 5.

Datum objave: 13.05.2013   11:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

predlagamo, da nam omogočite direktno nudenje razpisane opreme in storitev, da boste dobili najbolše možno opremoi za Vaš denar, ter spremenite dikcijo člena 13, Pogodbene kazni, kot sledi:

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri dobavi opreme ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za
vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,1% od vrednosti pogodbe,
vendar do največ 10% pogodbene vrednosti.
Naročnik v nobenem primeru iz naslova zamude ni upravičen do odškodnine, ki morebiti presega tako določeno pogodbeno kazen.

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izrševanjem pogodbenih obveznosti, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, vendar največ do višine skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.
Dobavitelj in naročnik se dogovorita, da dobavitelj krije posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe največ do višine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti dobavitelja. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane naročniku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr.izguba dohodka in dobička naročnika, motnje in povečani stroški proizvodnje in poslovanja naročnika, zahtevki naročnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te popgodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.)


ODGOVOR:
Odgovor št. 7
Pod točko 7 vzorec pogodbe se tekst 13 člen zamenja:
Če se dobavitelj po svoji krivdi pri dobavi opreme ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za
vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% od vrednosti pogodbe,vendar do največ 10% pogodbene vrednosti. Naročnik v nobenem primeru iz naslova zamude ni upravičen do odškodnine, ki morebiti presega tako določeno pogodbeno kazen.

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izrševanjem pogodbenih obveznosti, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, vendar največ do višine skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.

Dobavitelj in naročnik se dogovorita, da dobavitelj krije posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe največ do višine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti dobavitelja. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane naročniku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr.izguba dohodka in dobička naročnika, motnje in povečani stroški proizvodnje in poslovanja naročnika, zahtevki naročnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te popgodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.)


Datum objave: 20.05.2013   21:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je razvidno, da se lahko ponudi tudi SN blok izoliran z SF6 plinom, zato se porajajo sledeča vprašanja :

1.)V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je lahko posamezen postroj izoliran s plinom SF6, vendar v celotnem nizu količina plina ne sme presegati vrednosti 3kg. Vrednost za niz A obsega skupaj 8 celic, in zahtevo do 3kg SF6 plina v 8 celicah je skoraj nemogoče izpolniti. Kot je znano se poroča inštitucijam količina plina nad 3kg v posameznem SF6 kotlu in ne kot vsota določenih celic stikalnega bloka. Zato vas prosimo, da spremenite zahtevo glede plina na SF6 kotel oziroma na celico.

2.)V razpisni dokumentaciji je zahteva po priključitvi kabla (240 mm2) na fazo s kabelskim čevljem. Ali lahko ponudimo celice, kjer je omogočen priklop kablov 240mm2 z ekraniziranimi kotnimi adapterji saj ti nudijo tudi boljšo zaščito za uporabnika?

3.)V razpisni dokumentaciji je zahteva po medsebojni zamenljivosti odklopnikov enakega nazivnega toka. SF6 celice ponavadi ne nudijo možnosti zamenljivost odklopnikov, predvsem iz razloga ker so odklopniki fiksnega tipa in so locirani v SF6 kotlu. Ali lahko ponudimo takšno rešitev?

4.)V celici JA01 je zahteva po odvodnikih prenapetosti. Takšno zahtevo je zelo težko izpolniti oziroma jo izpolnujejo verjetno le nekateri. Poraja se vprašanje o smiselnosti in potrebe po takšni rešitvi. Ali lahko ponudimo merilno celico JA01 brez odvodnikov?

5.)V razpisni dokumentaciji je spojno polje izvedeno z dvema celicama. V celici kjer imamo merilne napetostne transformatorje je zahteva, da jih lahko brez težav odklopimo z izvlečenjem vozička, kasete ali izklopm ločilnega stikala. Ali lahko ponudimo fiksno montirane napetostne transformatorje s prigrajenimi varovalkami in transformatorje ločimo v breznapetostnem stanju z odstranitvijo varovalk oziroma ponudimo rešitev z dodatno celico (spojno polje izvedeno s tremi celicami) kjer so montirani napetostni transformatorji (z varovalkami) in se ločijo od omrežja s odklopnim ločilnikom?

6.)V razpisni dokumentaciji se zahteva odvodnike prenapetosti, ki izpolnjuje razred 2 glede zmožnosti odvajanja energije. V distibucijskem omrežju se večinoma uporabljajo odvodnike z razredom 1, zato vas prosimo za razmislek oziroma eventuelno potrditev, da lahko ponudimo odvodnike z razredom 1.

Najlepša hvala vnaprej za odgovore.

Lep pozdrav !!


ODGOVOR:
1.) Vztrajamo pri zahtevi, da v celotnem stikališču (v obeh nizih skupaj) vrednost plina SF6 ne sme presegati 3 kg.
2.)DA
3.)Naročnik vztraja pri zahtevi, zamenljivost mora biti omogočena. Za zahtevo je mišljeno, da je omogočena zamenjava odklopnika v primeru okvare, z odklopnikom iz rezervne celice. To omogoča neprekinjeno obratovanje celice med dobavo novega odklopnika.
4.)Ne. Prenapetostni odvodniki v tem primeru povečajo zanesljivost obratovanja zbiralk. V okviru zahtev glede postavitve lahko v nizu dodate celico z odvodniki.
5.) Izvedba mora ustrezati zamenjavi napetostnih transformatorjev brez prekinitve napajanja zbiralnic.
6.) Vztrajamo pri zahtevi.

Datum objave: 20.05.2013   21:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

pod tehničnimi zahtevami v mapi 2, pod točko 2.1.2 je striktna zahteva po vakuumskem odklopniku. Naprošamo Vas, da ponudnikom namesto vakuumskega tipa odklopnika dovolite ponudbo tudi z odklopniki v SF6 izvedbi.

Hvala za Vaš odgovor.

ODGOVOR:
V mapi 2 pod točko 2.1.2 se zahtevi po vakuumskem odklopniku doda opcija z odklopnikom v izvedbi SF6. Ob tem mora ponudnik mora zadostiti tudi zahtevi glede maksimalne količine plina, navedene pod točko 2.

Datum objave: 20.05.2013   21:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.)Prosimo, potrdite, da je zahtevan IEC standard v Mapi 2, poglavje 2 Primarna oprema, "osnovne karakteristike 20 kV stikališča”, predzadnja alineja, IEC 62271-200.

2.)Prosimo, potrdite, da je zahteva v zvezi s trifaznim zbiralčnim sistemom, z vsaj dvema ločenima predeloma, ustrezajo celice s klasifikacijo LSC-2A po IEC 62271-200.
3.) Hkrati tudi potrdite, da mora biti pregrada kovinska, klasifikacija PM po IEC 62271-200.

4.)Standard IEC 62271-200 obravnava klasifikacijo celic na notranji oblok. Prosimo, pojasnite, ali je dovoljeno nuditi celice brez te klasifikacije (ni preskušeno) ali zahtevate celice s klasifikacijo IAC AFL, 16 kA, 1 sec po IEC 62271-200.

5.) Prosim za pojasnilo, ali je pod točko 2.1 Sestavni deli 20 kV celic, v tabeli pod zahtevo “zaščita zbiralk proti širjenju obloka” mišljeno, da mora biti izvedena pregraditev zbiralk med posameznimi celicami z zbiralčnimi skozniki ali ustreza tudi kakšna drugačna izvedba.

6.) Ali je pod zahtevo v točki 2.1.3 Tripolni vakuumski odklopnik mišljen standard IEC 62271-100?

7.) Ali je pod zahtevo v točki 2.1.2 Tripolni odklopni ločilnik mišljen standard IEC 62271-105?

8.) Točka 2.1.7 Objemni tokovni transformator. Prosimo, podajte zahtevo glede bremena v VA, podobno kot pri ostalih merilnih transformatorjih. Zahtevano breme max. 2 ohma je za običajne tovrstne objemne tokovne transformatorje močno pretirana. Potrošnja modernih zaščit je pod 1 VA, zaščitni element pa je nameščen v sami celici.

9.) Prosim, potrdite, da prenapetostni odvodniki niso nujno montirani na vozičku z napetostnimi merilnimi transformatorji v merilni celici, ampak so lahko fiksno pritrjeni na zbiralko.

10.) Glede na enopolno shemo sklepamo, da ni zahteve za ozemljevanje zbiralk posameznega sektorja. Ali to pomeni, da ozemljevanje zbiralk ni potrebno/ni zahtevano ?


ODGOVOR:
1.) Zahtevan standard je SIST EN 62271-200.
2.) Celice s klasifikacijo LSC-2A po SIST EN 62271-200 ustrezajo.
3.) Kovinska pregrada mora biti skladna s specifikacijo PM po SIST EN 62271-200.
4.) Ne, zahtevamo klasifikacijo IAC AFL, 16 kA, 1 s po SIST EN 62271-200.
5.) DA, lahko je tudi v drugi izvedbi.
6.) NE, ampak SIST EN 62271-100
7.) NE, ampak SIST EN 62271-105
8.) V Mapi 2 razpisne dokumentacije se v točki 2.1.7 zahteva o maksimalnem bremenu 2 ohm ne upošteva. Ponudnika pa mora upoštevati, da mora biti nazivna moč objemnega merilnega transformatorja 10 VA.
9.) NE, prenapetostni odvodniki morajo biti zamenljivi brez izklopa zbiralnic. Če ne gre drugače, lahko dodate celico z odvodniki, ki ustreza gabaritom gradbenega dela objekta.
10.) Ozemljevanje zbiralk posameznega sektorja ni zahtevano.


Datum objave: 20.05.2013   21:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlagamo, da zahtevek pod točko 2.14 Testni preizkus ponujenega blaga, na strani 10 od 38 odpravite ali pa popravite na način, da bo usklajen z zahtevo, da so reference v slovenskem el.energ. omrežju ali ENTSO-E.
Ker si pridržujete pravico zahtevati ponovno testiranje ponujenega blaga, prosimo potrdite, da prevzemate stroške testiranja pri neodvisni strokovni instituciji.


ODGOVOR:
Točka 2.14 se v razpisni dokumentacijo zamenja z naslednjim tekstom:
Dobavitelj se obvezuje, da bo na morebiten poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (na področju ENTSO-E) ter po potrebi na zahtevo naročnika omogočil testiranje ponujenega blaga od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga.


Datum objave: 20.05.2013   22:02
Naročnik ima pravico pred izbiro najugodnejšega kandidata pridobiti strokovno mnenje o ustreznosti pri ustrezni neodvisni strokovni instituciji.
V primeru , da bo testni vzorec ali objekt ne bo ustrezal zahtevam iz razpisne dokumentacije, stroške testiranja s strani neodvisne institucije prevzame ponudnik, v nasprotnem primeru pa naročnik.


Datum objave: 20.05.2013   22:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to, da naročnik v svojem sistemu vodenja ima že podobne objekte, ki so vodeni brez komunikacijskega računalnika in z nekoliko enostavnejšim sistemom (PLC z RTU IEC101/104, ki z zaščitnimi releji komunicira po TCP/IP protokolu) hkrati pa cenovno bolj ugodnim, ali je možno ponuditi tudi tak drugačen način vodenja, ekvivalenten že obstoječim rešitvam (torej PLC z RTU IEC101/104, ki z zaščitnimi releji komunicira po TCP/IP protokolu)?

ODGOVOR:
Med releji v SN celicah in nadrejeno napravo v komandnem prostoru lahko komunikacijo omogočite tudi preko protokola TCP/IP, vendar vztrajamo po zahtevani izvedbi z optičnim kablom.

Datum objave: 21.05.2013   11:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod točko 3.2.2. Zaščita in krmiljenje 20 kV celic
Zahtevana nastavitev Nadnapetostne časovno zakasnjene zaščite med 40V -120V je verjetno lapsus, smiselna zahteva je nastavitev med 1,0 Un do 1,4 Un. Prosimo, ustrezno popravite tabele.


ODGOVOR:
Če je Un izhodna napetost napetostnega merilnega transformatorja enaka 100 V, potem je območje nastavitev 40-120 V ustrezno. Torej po vaše 0,4-1,2 Un. Tu gre za vrsto podnapetostne zaščite ne pa prenapetostne katere specifikacijo navajate.

Datum objave: 21.05.2013   12:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, potrdite, da so reference proizvajalca opreme veljavne tudi na spremenjenem obrazcu, kjer je tako slovenski kot angleški tekst. Potrdite, da zahtevate reference proizvajalca opreme.

ODGOVOR:
Na obrazcu s katerim se dokazujejo reference je lahko tudi angleški tekst, katerega vsebina mora biti identična vsebini obrazca iz razpisne dokumentacije. Reference se nanašajo na proizvajalca opreme.

Datum objave: 21.05.2013   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.)Prosimo, potrdite, da je zahtevan IEC standard v Mapi 2, poglavje 2 Primarna oprema, "osnovne karakteristike 20 kV stikališča”, predzadnja alineja, IEC 62271-200.

2.)Prosimo, potrdite, da je zahteva v zvezi s trifaznim zbiralčnim sistemom, z vsaj dvema ločenima predeloma, ustrezajo celice s klasifikacijo LSC-2A po IEC 62271-200.
3.)Hkrati tudi potrdite, da mora biti pregrada kovinska, klasifikacija PM po IEC 62271-200.

4.)Standard IEC 62271-200 obravnava klasifikacijo celic na notranji oblok. Prosimo, pojasnite, ali je dovoljeno nuditi celice brez te klasifikacije (ni preskušeno) ali zahtevate celice s klasifikacijo IAC AFL, 16 kA, 1 sec po IEC 62271-200.

5.) Prosim za pojasnilo, ali je pod točko 2.1 Sestavni deli 20 kV celic, v tabeli pod zahtevo “zaščita zbiralk proti širjenju obloka” mišljeno, da mora biti izvedena pregraditev zbiralk med posameznimi celicami z zbiralčnimi skozniki ali ustreza tudi kakšna drugačna izvedba.

6.) Ali je pod zahtevo v točki 2.1.3 Tripolni vakuumski odklopnik mišljen standard IEC 62271-100?

7.)Ali je pod zahtevo v točki 2.1.2 Tripolni odklopni ločilnik mišljen standard IEC 62271-105?

8.)Točka 2.1.7 Objemni tokovni transformator. Prosimo, podajte zahtevo glede bremena v VA, podobno kot pri ostalih merilnih transformatorjih. Zahtevano breme max. 2 ohma je za običajne tovrstne objemne tokovne transformatorje močno pretirana. Potrošnja modernih zaščit je pod 1 VA, zaščitni element pa je nameščen v sami celici.

9.) Prosim, potrdite, da prenapetostni odvodniki niso nujno montirani na vozičku z napetostnimi merilnimi transformatorji v merilni celici, ampak so lahko fiksno pritrjeni na zbiralko.

10.) Glede na enopolno shemo sklepamo, da ni zahteve za ozemljevanje zbiralk posameznega sektorja. Ali to pomeni, da ozemljevanje zbiralk ni potrebno/ni zahtevano ?


ODGOVOR:

Dopolnitev odgovora na tč 8 tega vprašanja
Zadnji stavek odgovora na vprašanje številka 10, podvprašanje številka 8 se ne upošteva. Namesto njega se upošteva: ustrezno nazivno moč objemnega tokovnega transformatorja mora ponudnik določiti sam, saj naročnik ne razpolaga s podatki o porabi električne moči zaščitnega releja in točnih dolžin tras kablov ter predvidenega preseka kablov do objemnega transformatorja. Ocenjena dolžina trase kabla med zaščitnim relejem in objemnim tokovnim transformatorjem znaša cca 5m.

Datum objave: 21.05.2013   19:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

predlagamo, da nam omogočite direktno nudenje razpisane opreme in storitev, da boste dobili najbolše možno opremoi za Vaš denar, ter spremenite dikcijo člena 13, Pogodbene kazni, kot sledi:

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri dobavi opreme ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za
vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,1% od vrednosti pogodbe,
vendar do največ 10% pogodbene vrednosti.
Naročnik v nobenem primeru iz naslova zamude ni upravičen do odškodnine, ki morebiti presega tako določeno pogodbeno kazen.

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izrševanjem pogodbenih obveznosti, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, vendar največ do višine skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.
Dobavitelj in naročnik se dogovorita, da dobavitelj krije posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe največ do višine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti dobavitelja. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane naročniku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr.izguba dohodka in dobička naročnika, motnje in povečani stroški proizvodnje in poslovanja naročnika, zahtevki naročnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te popgodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.)


ODGOVOR:
Odgovor se popravlja in sicer tako, da se v prvotnem odgovoru črta tretji odstavek, ki se glasi:

»Dobavitelj in naročnik se dogovorita, da dobavitelj krije posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe največ do višine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti dobavitelja. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane naročniku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr.izguba dohodka in dobička naročnika, motnje in povečani stroški proizvodnje in poslovanja naročnika, zahtevki naročnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te popgodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.)«

in se v pogodbi ne upošteva.