Dosje javnega naročila JN15783/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Komunikacijska oprema
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN15783/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.12.2013
    JN15783/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Komunikacijska oprema

Datum objave: 13. 12. 2013
Številka objave: JN15783/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: NADGRADNJA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Naročeno blago mora biti dostavljeno in montirano na sedežu družbe, na DE Tolmin ter na izbranih energetskih objektih na področju Elektro Primorske.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA IN MONTAŽA:
- SISTEMA ZA UPRAVLJANJE IN NADZOR BREZŽIČNEGA OMREŽJA
- NOTRANJE POŽARNE PREGRADE
- CENTRALIZIRANE KONTROLE DOSTOPA DO OMREŽJA
- MREŽNEGA STIKALA
- DOSTOPOVNIH TOČK BREZŽIČNEGA OMREŽJA - AP
- USMERJEVALNIKOV
PODROBNEJŠI OPIS SE NHAJA V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 32570000 (Komunikacijska oprema)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 60 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja -bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani kandidat jo mora dostaviti v roku 10 dni od podpisa pogodbe).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po računu v roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Kandidat mora predložiti vsaj dve referenčni potrdili končnih naročnikov iz katerih je razvidno, da jim je kandidat v obdobju od 1. 1. 2010 do roka za oddajo ponudbe dobavil in namestil opremo, oziroma izvedel storitev, ki je predmet javnega naročila. Referenčno potrdilo je veljavno, če je vrednost dobavljene opreme in opravljene storitve večja od 50.000 EUR. Referenčno potrdilo je veljavno, če zajema vsaj dve postavki iz razpisne dokumentacije, pri čemer se vsaj ena nanaša na točko prijave 5.3 ali 5.6 tehničnih zahtev in navodil iz razpisne dokumentacije.
DOKAZILO:
Seznam referenčnih potrdil končnih naročnikov
(PRILOGA 5); Izpolnjen obrazec Referenčno potrdilo
(PRILOGA 5.1.)
7. Dokumente o ustreznosti dobavljene opreme
DOKAZILO:
Dokazila o ustreznosti, ki potrjujejo skladnost opreme ali izjava o skladnosti ponujene opreme
(PRILOGA 6)
8. Kandidat mora imeti zaradi izkazovanja svoje usposobljenosti pri podjetju Cisco potrjen najmanj status ‘‘Cisco Silver Certified Partner‘‘ oziroma temu primerljiv status. Kandidat mora biti s strani proizvajalca opreme specializiran za področje usmerjanja in preklapljanja (Advanced Routing & Switching), za področje brezžičnih sistemov (Advanced Wireless LAN), za področje načrtovanja varnosti (Advanced Security) in za področje načrtovanja in izgradnje brezmejnih omrežij (Advanced Borderless Networks Architecture).
Kandidat mora priložiti (omogočiti vpogled) naslednjo veljavno dokumentacijo, ki dokazuje njegov status in usposobljenost:
DOKAZILO:
Kopije dokumentov iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev
•Pisno izjava proizvajalca ponujene opreme, da ima kandidat status pooblaščenega prodajalca opreme, ki je predmet vzdrževalne pogodbe.
•Pisno izjavo proizvajalca ponujene opreme, da ima najmanj status Cisco Silver Certified Partner oz. drug ustrezen status na osnovi katerega je zagotovljen enak tehnični nivo usposobljenosti
•Pisno izjavo proizvajalca ponujene opreme, da ima kandidat zahtevane specializacije pri proizvajalcu ponujene opreme.
•Pisno izjavo proizvajalca ponujene opreme, da ima kandidat podpisano CBR ali SharedSupport ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem opreme, ki kandidatu zagotavlja tehnično in strokovno podporo s strani proizvajalca opreme.
(PRILOGA 7)
9. Kandidat mora imeti v pogodbenem razmerju vse strokovnjake, ki so zahtevani s strani naročnika tega javnega naročila in proizvajalca opreme za pridobitev statusa usposobljenosti .
Kandidat mora imeti v pogodbenem razmerju:
•usposobljenega vodjo projekta
•usposobljenega sistemskega inženirja
•vsaj enega najvišje usposobljenega strokovnjaka (CCIE) za WAN in LAN rešitve, s strani proizvajalca komunikacijske opreme, ki je predmet razpisa
•vsaj enega najvišje usposobljenega strokovnjaka (CCIE) za področje varnosti, s stani proizvajalca komunikacijske opreme, ki je predmet razpisa.
•vsaj enega arhitekta za brezmejna omrežja s strani proizvajalca komunikacijske opreme, ki je predmet razpisa.
DOKAZILO:
Izjava, da ima kandidat v pogodbenem razmerju vse strokovnjake, ki so zahtevani v tem javnem naročilu in so vsa dokazila o zahtevani strokovni usposobljenosti pristna in veljavna
(PRILOGA 8)
10. Kandidat mora k ponudbi predložiti s podpisom in žigom opremljeno pisno izjavo proizvajalca, da ima s proizvajalcem opreme sklenjeno pogodbo za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo v režimu 7x24 in dostop do popravkov in novih izdaj programske opreme za vso ponujeno opremo iz javnega naročila za celotno garancijsko obdobje.
DOKAZILO:
Dokument iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtevanega pogoja
(PRILOGA 9)
11. Kandidat mora imeti organizirano lastno neprekinjeno dežurno službo na teritoriju RS. Organizacija tehnične in dežurne službe mora naročniku omogočati naslednje storitve:
•omogočanje prijave okvare opreme v slovenskem jeziku na dežurno telefonsko številko, preko spletne aplikacije ali elektronske pošte.
•delovanje tehnične in dežurne službe v režimu 7x24 in posredovanjem na lokaciji okvare v štirih urah, če je to potrebno.
•možnost spremljanja reševanja odprtih delovnih nalogov (prek spletne aplikacije ali na poziv prek elektronske pošte) od trenutka prijave okvare opreme do trenutka zaključka zadeve.
•možnost vpisa opomb in/ali podatkov v odprte delovne naloge.
• možnost stalnega vpogleda v vse, tudi že zaprte delovne naloge (on-line prek spletne aplikacije ali na poziv prek elektronske pošte).
•možnost spremljanja morebitne komunikacije ponudnika s proizvajalčevim centrom za tehnično podporo.
DOKAZILO:
Dokument iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev
(PRILOGA 10)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 18-B/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 14. 1. 2014
Čas: 11:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 1. 2014
Čas: 11:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 14. 3. 2014
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 14. 1. 2014
Čas: 12:00
Kraj: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/12/1838-31250000099805972128/Nadgrad
nja_kom.omrezja_2013.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 3. 1. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 12. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.