Dosje javnega naročila JN16148/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Dizelsko gorivo
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN16148/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.12.2013
    JN16148/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2013/S 251-441063
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Dizelsko gorivo

Datum objave: 23. 12. 2013
Številka objave: JN16148/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gorivo.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Območje delovanja naročnika v določenih premerih pa celo območje RS.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava goriv in drobnega pomožnega avtomateriala.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 09134200 (Dizelsko gorivo)
09132100 (Neosvinčeni motorni bencin)
34330000 (Nadomestni deli za tovorna vozila, dostavna vozila in osebne avtomobile)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Garancija za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo v roku 30 dni od dneva pravilno izstavljenega računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.
V točki 7.1 Pogoji teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.
2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«.
4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava.«
5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Najvišji popust na dizelsko gorivo. Ponder: 75
2. Neosvinčen bencin. Ponder: 20
3. popust v % na veljaven maloprodajni cenik. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 15-B/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 30. 1. 2014
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 30. 1. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 30. 1. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/12/1838-53391203750351937026/Goriva.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 20. 1. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 12. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.