Dosje javnega naročila JN588/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Poklicna oblačila
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji

JN588/2014 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 15.01.2014
JN1125/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.01.2014
JN1188/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2014
JN1449/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2014
    JN588/2014 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Blago

Poklicna oblačila

Datum objave: 15. 1. 2014
Številka objave: JN588/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Osebna varovalna oprema
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Naročeno blago mora biti dostavljeno na De naročnika (Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Koper)
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava osebne varovalne opreme (letna oblačila, varovalna obutev, zimska oblačila, zaščitne rokavice)
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 18110000 (Poklicna oblačila)
18220000 (Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom)
18830000 (Zaščitna obutev)
18141000 (Delovne rokavice)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 5. 2014, Zakljucek 31. 1. 2015.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Letna oblačila
1)KRATEK OPIS Obleka varovalna (jopič, hlače pas, hlače farmer)
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18110000 (Poklicna oblačila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 5. 2014, Zakljucek 31. 1. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Varovalna obutev
1)KRATEK OPIS Čevlji varovalni nizki
Čevlji varovalni srednji
Čevlji varovalni visoki
Škornji varovalni
Natikači
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18830000 (Zaščitna obutev)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 5. 2014, Zakljucek 31. 1. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zimska oblačila
1)KRATEK OPIS 1. Bunda varovalna nepremočljiva
2. Hlače varovalne nepremočljive
3. Obleka dežna
4. Kapa zimska
5. Termo perilo (majica z dolgimi rokavi, hlače dolge)
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18220000 (Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 5. 2014, Zakljucek 31. 1. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Rokavice zaščitne
1)KRATEK OPIS 1. Rokavice zaščitne- pet prstne usnjene
2. Rokavice zaščitne- pet prstne prevlečene s poliuretanom
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18141000 (Delovne rokavice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKAZačetek 1. 5. 2014, Zakljucek 31. 1. 2015.
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30 dni po izstavitvi računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca priloga 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«, podizvajalci pa s podpisom obrazca Priloga 4 »Podatki o podizvajalcu in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Priloge 1 »Izjava ponudnikov o izpolnjevanju pogojev«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Ponudniku se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference blaga, katero je bilo v obdobju od 1.1.2011 do oddaje prijav, dobavljeno končnim kupcem ali uporabnikom. Reference se morajo nanašati na blago enakovrednih razpisanih karakteristik v skupni vrednosti najmanj
52.000 EUR brez DDV za sklop A,
35.000 EUR brez DDV sklop B,
70.000 EUR brez DDV sklop C in
10.000 EUR brez DDV za sklop D

DOKAZILO:
6. Potrjene reference s strani končnih kupcev
(PRILOGA 5)
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani ponudnikovega naročnika za sklop A
(PRILOGA 5.1.)
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani ponudnikovega naročnika za sklop B
(PRILOGA 5.2.)
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani ponudnikovega naročnika za sklop C
(PRILOGA 5.3.)
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani ponudnikovega naročnika za sklop D
(PRILOGA 5.4.)

7. Ponujeno blago mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika v Mapi 2.

DOKAZILO:
7.
1 . Dokazila o skladnosti OVO s tehničnimi zahtevami naročnika (tehnični podatki, …) za posamezen sklop ali izjava o skladnosti ponujene OVO (lahko izpis tehničnih podatkov s strani proizvajalca.)
(PRILOGA 6)
2. Vzorci artiklov posamezne pozicije ponujenega sklopa
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 1-B/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 14. 2. 2014
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 2. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 14. 4. 2014
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 14. 2. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Za dosedanje tipizirane oblačilne izdelke je možen ogled vzorcev v veliki sejni sobi naročnika na Erjavčevi 22, 5000 Nova Gorica dne 22.01.2014 od 10:00 do 12:00 ure.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/1/1838-43078703741775449001/OSEBNA_V
AROVALNA_OPREMA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 4. 2. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 1. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1125/2014, Blago: Poklicna oblačila; datum objave: 29. 1. 2014
  • JN1188/2014, Blago: Poklicna oblačila; datum objave: 30. 1. 2014
  • JN1449/2014, Blago: Poklicna oblačila; datum objave: 5. 2. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.01.2014   09:55
Poleg že določenega datuma za ogled vzorcev, naročnik omogoča dodatni termin in sicer dne 17.1.2014 od 11,00 do 13,00 ure v skladišču distribucijske enote Sežana, na naslovu Stranska pot 1, 6210 Sežana.

Datum objave: 16.01.2014   11:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj je tako pozen ogled vzorcev,če jih je potrebno dostaviti s ponudbo.Za izdelavo ostaja malo časa, zato predvidevamoda je ponudnik že izbran

ODGOVOR:
Poleg že določenega datuma za ogled vzorcev, naročnik omogoča dodatni termin in sicer dne 17.1.2014 od 11,00 do 13,00 ure v skladišču distribucijske enote Sežana, na naslovu Stranska pot 1, 6210 Sežana.
Datum objave: 18.01.2014   16:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno na vzorce oblačil izvesti emblem,ali je dovolj če dostavimo samo vzorec vezenega emblema posebej,namreč v primeru da ponudnik ni izbran so vzorci neuporabni ,kar pa stane kar nekaj denarja

ODGOVOR:
Na vzorce oblačil ni potrebno izvesti emblema.

Datum objave: 26.01.2014   21:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pošiljamo več vprašanj:

1. Po našem vedenju se zaščitna obutev s standardi letnik 2007 in 2004 od 01.07.2013 ne sme več dajati na trg. Ali ste imeli v mislih standarde letnik 2011 in 2012, ki so trenutno veljavni ?

2. Pri obutvi 3.2 in 3.3 navajate blagovno znamko Gore-Tex,
Ali se lahko ponudi obutev ekvivalentne kakovosti druge blagovne znamke (zahteva WR po standardu SIST EN ISO: 20345 2007) ?

3. Pri obutvi 3.2 in 3.3. navajate eksplicitno koliko rinčic in kljukic naj ima obutev, kar je nenavadno. Zaščitna obutev ima lahko različne načine zapenjanja na rinke ali kljukice in če ustreza standardom za varno delo, potem je verjetno primerna za uporabo.
Ali se lahko ponudi pri teh dveh točkah obutev z drugačnim številom rinčic ali kljukic, recimo 3/4, 4/4, kakorkoli, če je obutev funkcionalna in ustreza standardom ?

Hvala za odgovore in lep pozdrav,

ODGOVOR:

1. Da, uporablja se veljavne standarde 2011 in 2012

2. Ponudi se lahko obutev enakovredne ali boljše kakovosti drugih blagovnih znamk.

3. Naročnik zaradi funkcionalnosti in preizkušenosti sistema ostaja pri navedenih minimalnih zahtevah. Glej tudi odgovor št. 5.Datum objave: 26.01.2014   22:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Sklop B VAROVALNA OBUTEV,
Naročnika prosimo, da v "ostale zahteve" čevljev dopolni artikel in proizvajalca kot je to storil za nizek čevelj 3.1.

Hvala in Lp

ODGOVOR:
Za ostalo obutev naročnik ne bo navajal artikla in proizvajalca, kot primer, saj meni, da so v tehničnem opisu obutve dovolj jasno definirane minimalne zahteve. Vsem potencialnim ponudnikom je bil omogočen tudi dvakratni ogled artiklov, ki smo jih do sedaj uporabljali.

Datum objave: 26.01.2014   22:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Smo eden od potencialnih ponudnikov sklopa varovalne obutve pregledali smo tehnične opise in ugotovili, da so nekateri parametri zahtevani brez odstopanja npr. čevlji 3.2. 17 cm, 3.3. 23,5 cm, medtem ko pri škornjih 3.4. je dovoljeno odstopanje 4 cm...!
Prosimo vas za pojasnilo oziroma, da se pri parametru višine opredelite skladno s standardom, ki razvršča nizke čevlje v razred A, polvisoke čevlje v razred B, visoke čevlje v razred C in zelo visoke v razred D.
Smatramo, da z zahtevanimi standardi in dodatnimi zahtevanimi lastnostmi je obutev dovolj definirana v kolikor naročnik od ponudnikov zahteva še dodatne lastnosti, dimenzije, načine izdelave itd. je evidentno, da so modeli obutve že izbrani od določenega proizvajalca. Na trgu je veliko obutve, ki ustreza zahtevanim standardom in dodatnim lastnostim se pa med seboj razlikujejo v detajlih izvedbe kot so višina, teža, načina zavezovanja (kot pri 3.2. 3 pare rinčic in 3 pare kljukic) !! S takim načinom so preferiran ponudnik, ki je zastopnik za to blagovno znamko s tem pa naročnik krši temeljna načela ZJN in ZJNVEPTS.
Pričakujemo, da bo naročnik iz opisov odstranil detajle, ki ne vplivajo na ustreznost in uporabnost obutve.

Lepo vas pozdravljamo,

ODGOVOR:
Naročnik je razrede obutve poimenoval za interno razumevanje in ne se niso v nobeni povezavi s pojmi iz standardov. Kombinacije rinčic in kljukic zagotavljajo optimalno razmerje stabilnosti noge v obutvi in hitrosti obuvanja oz. sezuvanja, kar je zlasti pomembno pri intervencijah in uporabi plezalk.
V točki 3.1, 3.2 in 3.3 se v odstavkih » ostale zahteve« pred števila doda besedo »VSAJ«, ki tako določa minimalno število. Pri točki 3.2 in 3.3. (oblika in barva) je z besedo »vsaj« določena minimalna višina artikla.


Datum objave: 26.01.2014   22:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani!
V rubriki "ostale zahteve" v točki 3.1 navajate en primer nizkega čevlja, ki izpolnjuje zahteve: Elten - Toby Low
Omenjeni čevelj je malenkostno spremenjen, saj ima namesto lukenj za vezalke ojačanih s kovino kovinske rinčice.
Ali lahko ponudim artikel s kovinskimi rinčicami?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik dopušča možnost nadomestitve lukenj ki imajo kovinsko ojačitev, z enakim številom kovinskih rinčic, saj meni, da je sistem oz. kakovost zavezovanja obutve enakovredna.

Datum objave: 05.02.2014   12:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ALI VAM SEDANJI DOBAVITELJ NE MORE ZAGOTOVITI VARILSKIH OBLEK?

ODGOVOR:
Ne glede na to, da je postavljeno vprašanje ne vmesno in zelo provokativno, naročnik odgovarja, da se je za popravek razpisne dokumentacije odločil zaradi racionalizacije stroškov.Datum objave: 05.02.2014   12:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Zaradi zahtevnosti izdelave kolekcije EP po meri in proizvodnega procesa (izdelava CAD načrtov) vzorcev ne moremo izdelati do navedenega datuma za oddajo ponudbe - 14.2..

Zato vas sprašujemo:
- ali je rok za oddajo ponudbo možno premakniti za okoli 14 dni na npr, 1.3.?

Izredno radi bi sodelovali na razpisu a idelava vzorcev traja dlje časa.

Najlepša hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:

Naročnik se je odločil, da zaradi zagotavljanje konkurence med ponudniki in gospodarnega ravnanja, podaljša rok oddaje prijav za 10 dni in sicer do 24.2.2014.
Spremembo datuma oddaje in javnega odpiranja prijav bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 05.02.2014   12:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
lep pozdrav!!

prijavljamo se na vaš javni razpis in nas zanimajo naslednje stvari:

pri sklop A-letna oblačila: v kateri velikostni št. je potrebno oddati vzorce? zanima me tudi ali je potrebno oddati oblačila posebaj za komplet 1 in komplet 2 ali lahko oddamo samo 1 x bluza,1x hlače do pasu in 1 x hlače z naramnicami??

hvala za vaš odgovor.ODGOVOR:
Vzorec je lahko v razponu razpisa ( od št. 48 do 64). Zaradi racionalizacije lahko oddate samo 1x bluzo , 1x hlače do pasu in 1x hlače z naramnicami.

Datum objave: 05.02.2014   12:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
2.5. odsevni telovnik - v dokumentaciji je predpisana teža 60 g/m2 . Ali lahko ponudimo debelejše ?

4.5. termo perilo
V dokumentaciji je zelo ozko definirana surovinska sestava ( brez tolerance ) in pa obdelava materiala ( srebrni ioni ) .
Ali lahko ponudimo alternativno spodnje perilo v drugi sestavi , ki je tudi antibakterijsko obdelano (mešanica Polipropilen , Poliamid , elastan )

2.3.obleka za varilce

Običajno se izdelujejo obleke za varilce iz posebne tkanine ( 100 % bombaž ali pa mešanica , ki vsebuje več bombaža , kot je zapisano v tehnični dokumentaciji ) .
Prosimo , da preverite , če gre za napako v tehničnem delu , kjer je predpisana tkanina .
Predlagamo izdelavo v višji gramaturi ( 320 g/m2 - 100 % bombaž ) .

ODGOVOR:

Naročnik dopušča možnost večje ploščinske mase ob izpolnjevanju ostalih zahtev.

Surovinska sestava lahko odstopa. Pomembna je antibakterijska obdelava oz. izdelava iz antibakterijskega materiala, kar mora biti razvidno iz tehničnih podatkov.

Obleka za varilce je umaknjena iz razpisne dokumentacije in se skladno s popravkom objavljenem na Portalu javnih naročil, ne nudi.


Datum objave: 05.02.2014   12:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V dokumentu tehnične zahteve navajate v točki 2.3 Obleka za varilce material s surovinsko sestavo 60%bombaž/40%poliester (Klopman). Navedeni material ni primeren za varjenje in predlagamo, da navedete v razpis primeren material za varjenje, ki je 100% bombaž (npr. Gemini Klopman, 340 g/m2). Prav tako preverite ploščinsko maso tkanine (v teži 240 gsm ne obstaja negorljiv material).ODGOVOR:
Obleka za varilce je umaknjena iz razpisne dokumentacije in se skladno s popravkom objavljenem na Portalu javnih naročil, ne nudi.

Datum objave: 05.02.2014   12:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko pod točko 2.6 Hlače za delo z motorno žago ponudimo izdelek iz drugačne surovinske sestave(npr. poliester z elastanom), ki ustreza navedenim standardom ter zahtevam?

ODGOVOR:
Če hlače ustrezajo ostalim razpisnim zahtevam dopuščamo možnost spremenjene surovinske sestave, vendar morajo ustrezati zahtevanim standardom.