Dosje javnega naročila JN75/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Blago: Osebni računalniki
ZJNVETPS: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 433.787,20 EUR

JN75/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 06.01.2016
JN000224/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.04.2016
JN000224/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2016
JN000224/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
JN000224/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
JN000224/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
JN000224/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
JN000224/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
JN000224/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
JN000224/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
    JN75/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 006-007291
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Osebni računalniki

Datum objave: 6. 1. 2016
Številka objave: JN75/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Sonja Milanović, V roke: Vložišče, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914013. Telefaks +368 12914833. E-pošta sonja.milanovic@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.

FERSPED, d.o.o., Parmova ulica 37, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Namizna računalniška oprema 2016
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava nove okoljsko manj obremenjujoče namizne računalniške opreme oziroma energijsko učinkovitih osebnih računalnikov, energijsko učinkovitih zaslonov in energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov, ki jih naročniki časovno in po obsegu ne more vnaprej določiti (v nadaljevanju ‘oprema‘).

Naročnik je, po pooblastilu družb v skupini SŽ, obvladujoča družba Slovenske železnice, d.o.o.

Družbe, v čigar imenu nastopa naročnik:
o Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
o Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o Slovenske železnice – Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana,
o Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
o Fersped, d. d., Parmova 37, 1000 Ljubljana.

Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo z vsako družbo posebej.

Količine opreme v ponudbenem predračunu so okvirne in služijo za namen primerjave ponudb. Okvirna količina je izračunana kot povprečna letna nabava tovrstne opreme vseh naročnikov v preteklih treh letih.

Družbe bodo v času trajanja pogodb opremo naročali sukcesivno na odpoklic. Naročali bodo le tiste vrste in količine opreme, ki jih bodo dejansko potrebovali.

Pri oddaji javnega naročila se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Priloge 4 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11,18/12, 64/12, 2/13, 89/14).

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v posebnih tehničnih zahtevah (Obrazec 13 - Tehnične zahteve) te razpisne dokumentacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30213000 (Osebni računalniki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacijeIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 16. 2. 2016
Čas: 09:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 16. 2. 2016
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/1/13774-36134259388561465714/RD_-_Na
mizna_racunalniska_oprema_2016.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 5. 2. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 1. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.01.2016   08:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj je razpis pripravljen tako da se preferera enega ponudnika in blagovno znamko Lenovo ?

ODGOVOR:
Naročnik v celoti zavrača neutemeljen namig v postavljenem vprašanju. Razpisna dokumentacija je pripravljena in objavljena v skladu s potrebami naročnika in na podlagi določb ZJN-2.

Datum objave: 01.02.2016   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
zakaj je naročnik zahteve postavil tako, da dve svetovni blagovni znamki med prvimi petimi sploh ne morejo oddati ponudbe ?
zakaj naročnik ne dovoljuje oddaje po sklopih, vsem zahtevam najbolje mogoče edini ustreza le lenovo ?

ODGOVOR:
Kot že predhodno navedeno, naročnik je zahteve v razpisni dokumentaciji oblikoval v skladu z njegovimi potrebami. Odločil se je za enovito javno naročilo, ker je s tem zagotovljena večja gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe predmetnega javnega naročila

Datum objave: 09.02.2016   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, pri vseh vaših zahtevah za osebne računalnike (mini, izhodi in ponudba po sklopih ni dovoljena) ugotavljamo, da ne moremo ponuditi nobene ustrezne opreme, zato nas zanima :
- lahko ponudimo osebni računalnik TIP 1 z HDMI in VGA vhodom ?
- lahko ponudimo samo osebne računalnike ?
- lahko ponudimo pri osebnih računalnikih TIP 2 izhode 2x DP in 1x VGA

Ugotavljamo, kot že naš predhodnik, da lahko edino proizvajalec Lenovo ponudi vso opremo, vsi ostali moramo mešati proizvajalce, kar pa tovrstne ponudnika postavlja v neenakopraven položaj.

ODGOVOR:
- Zaradi priklopa dveh zaslonov, je zahteva za 1 DP + kombinacija DP/DVI/HDMI ostane, VGA je lahko še dodatno.
- Ne, ker gre za enovito javno naročilo, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
- Načeloma lahko, vendar naj se specificira grafično kartico. Pod opombo se vpiše ceno grafične kartice, ki zadostuje objavljenim pogojem.

Datum objave: 09.02.2016   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Bi lahko ponudili pri osebnem računalniku 1 in 2 vhode 1x VGA, 1x DVI, 1x DisplayPort ali 1x VGA, 1x HDMI 1x DisplayPort ?

ODGOVOR:
Pri osebnem računalniku tip 1 zahtevamo vsaj 1 x DP + kombinacijo DP/DVI/HDMI – vsaj 2 digitalna izhoda, lahko je še dodaten VGA izhod. Pri računalniku tip 2 pa bi lahko sprejeli prvo kombinacijo, vendar z specifikacijo grafične kartice. Pod opombo se vpiše ceno grafične kartice, ki zadostuje objavljenim pogojem za osebne računalnike tip 2.

Datum objave: 09.02.2016   14:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj se pri LCD zaslonih zahteva oziroma dovoljuje HDMI izhod, ki pa jih ni v računalnikih; nekateri proizvajalci imajo namreč HDMI izhod v računalnikih vendar takšen izhod ni dovoljen čeprav ga pri računalnikih dovoljujete ?

ODGOVOR:
HDMI je opcija, ne pogoj. Zasloni se lahko priključijo tudi na starejšo, že dobavljeno opremo.

Datum objave: 09.02.2016   14:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
lahko ponudimo pri grafični postaji varčnejši napajalnik ki ima 300W, saj je 490W za takšno konfiguracijo močno pretirano ?

ODGOVOR:
Moč napajalnika za predpisano konfiguracijo ni pretirana, je zgolj v okvirih potrebe moči za napajanje vseh komponent v osebnem računalniku in možnosti priklopa dodatnih diskov in ostale opreme.

Datum objave: 09.02.2016   14:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

je možno pri lcd zaslonih, da je odzivnost 4ms in da je pri drugem možen tudi 23,8".

Hvala in lp

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 09.02.2016   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da sta postavljeni že dve vprašanji zaradi favoriziranja blagovne znamke Lenovo kar je iz razpisne dokumentacije tudi razvidno je ta razpis resnično brezpredmeten. Zakaj ni dokumentacija napisana tako, da daje možnost tudi ostalim svetovnim proizvajalcem?

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je napisana tako, da zagotavlja konkurenco med ponudniki in omogoča vsakemu zainteresiranemu ponudniku, ki izpolnjuje zahteve naročnika, da lahko odda ponudbo.

Datum objave: 09.02.2016   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji nismo zasledili skrajnega roka naročanja. V teoriji lahko naročnik naroča nekaj let.
Hkrati to pomeni, da verjetno ponudnik ne more naročiti opreme vnaprej, ker boste verjetno pričakovali vedno najnovejšo.

Predlagamo, da se naročnik obveže sprejeti dobavo 85% opreme v roku 3 mesece od dneva podpisa pogodbe.

ODGOVOR:
Predloga spraševalca ni mogoče upoštevati. Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel (stran 4 in vzorec pogodbe), da bodo družbe v času trajanja pogodb opremo naročali sukcesivno na odpoklic. Naročali bodo le tiste vrste in količine opreme, ki jih bodo dejansko potrebovali. Naročnik dobav namizne računalniške opreme po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Oprema se bo dobavljala sukcesivno na odpoklic, v skladu z dinamiko potreb naročnika. Naročnik si v času pogodbenega razmerja pridržuje pravico povečati oziroma zmanjšati pogodbeno količino do 15% po ceni, ponujeni na javnem razpisu.

Datum objave: 09.02.2016   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas zakaj je naročnik pri LCD zaslonu 23" pogojil, da je potrebno namesteitev namiznega računalnika TIP namestiti na LCD zaslon, če vsi ostali naročniki dovoljujejo tudi ponujanje različice računalnikov manjših verzij, ki jih podstavimo pod LCD zaslon ?
Ali ste namenoma specificirali vse zahteve tako da omogočate le proizvajalcu Lenovo in HP oddajo ustrezne ponudbe, saj zahteve pri LCD 23" (Omogoča namestitev namiznega računalnika tip 1 na/v monitor, kit za montažo je priložen), močno kršijo temeljna načela ZJN v 5. členu, 6. členu, 7.členu, 8. in tudi 9. členu ?


ODGOVOR:
Kombinacija se zahteva zaradi manjše porabe električne energije in odločitve, da je to logična celota delovnega mesta.

Zahteve in pogoji so v razpisni dokumentaciji oblikovani tako, da omogočajo oddajo ponudbe vsem zainteresiranim in usposobljenim ponudnikom, da pod enakimi pogoji lahko oddajo ponudbo.

Datum objave: 09.02.2016   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lahko ponudimo računalnik TIP1 in zaslon 23 v različici da se računalnik namesti pod LCD zaslon ?

ODGOVOR:
Kombinacija se zahteva zaradi manjše porabe električne energije in odločitve, da je to logična celota delovnega mesta.

Datum objave: 09.02.2016   14:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Je namen vašega javnega naročila izbrati že predhodno izbranega izvajalca ali pridobiti čim več različnih ponudb ?

ODGOVOR:
Ni predhodno izbranega izvajalca, v teku je odprti postopek oddaje javnega naročila v katerem lahko vsak zainteresirani ponudnik, ki izpolnjuje v javno objavljeni razpisni dokumentaciji navedene pogoje in zahteve naročnika.

Datum objave: 09.02.2016   14:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lahko ponudimo LCD zaslon, ki je preko 40% cenejši od zahtevane znamke Lenovo ali HP in v katerega ni možno namestiti računalnika zahtevanega pod tip 1 ?

ODGOVOR:
Namizno računalniško opremo je potrebno ponudi v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 09.02.2016   14:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani;
ali lahko ponudimo računalnik (za tip 1) v različici small form factor ali mini tower, ki bi bil pod zaslonom in ne v ali na zaslonu, saj takšne kombinacije poleg vseh ostalih zahtev ne moremo ponuditi ?
je kombinacija montaža računalnika v zaslon nastavljena namenoma tako da ustrezata le dva proizvajalca na svetovnem trgu ?

ODGOVOR:
Kombinacija se zahteva zaradi manjše porabe električne energije in odločitve, da je to logična celota delovnega mesta.Datum objave: 10.02.2016   09:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni. Ali lahko ponudimo računalnik tip1 in tip 2 različnih blagovnih znamk in zaslone druge blagovne znamke, ki je bistveno ugodnejša; ugotavljamo namreč da bi lahko le tako dosegli najboljšo možno ceno ter ponudili opremo, ki izpolnjuje vse tehnične karakteristike ?


ODGOVOR:
Ponudijo se lahko računalniki tipa 1 in tipa 2 katerekoli blagovne znamke, ki izpolnjujejo zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 10.02.2016   09:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj je omejeno ponujanje opreme tako, da morajo biti vsi tipi namiznih računalnikov in zaslonov od istega proizvajalca, saj se tako močno omejuje konkurenca ?

ODGOVOR:
V skladu z razpisno dokumentacijo se lahko ponudi računalniška oprema, ki izpolnjuje naročnikove zahteve.

Datum objave: 10.02.2016   09:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali ste sami preverili ali dejansko vsem vašim zahtevam ustrezata vsaj dve blagovni znamki ?
Lahko navedete blagovne znamke ki ustrezajo in modele opreme ?

ODGOVOR:
NE. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da se tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ne sklicujejo na posamezno blagovno znamko.

Datum objave: 10.02.2016   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
glede na zahteve, da morata biti oba monitorja istega proizvajalca nas zanima ali lahko vidni kot (H / V) odstopa za manj kot 5%, se, da bi lahko ponudili zaslon ki ima 176/170 ali 170/170 ?

ODGOVOR:
Na vprašanje ni možno odgovoriti, ker ni dovolj opredeljeno. Tehnične zahteve zaslonov so navedene na straneh 46-47.

Datum objave: 10.02.2016   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Imamo zaslona ki imata oba (23" in 24") vidni kot 170/160; lahko ponudimo tudi 24" zaslon ki ima vidni kot 170/160 ?

ODGOVOR:
NE.

Datum objave: 10.02.2016   09:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V tehničnih specifikacijah pri prenosniku Tip 2 zahtevate, da Port Replikator za ta prenosnik po funkcionalnosti ustreza oziroma je enak opisu za prenosni računalnik Tip 3.
1. Ali mi pravilno razumemo, da naj bi port replikator za prenosnik Tip 2 in 3 imel samo enake funkcionalnosti kot so – da nima priklopa na prenosnik preko USB, da ima VGA, DVI, DP in Audio izhode; mrežni 10/10/1000 priključek, lasten napajalnik in vsaj 4 USB porte – vsaj 2 x 2.0 in 2 x 3.0 ; ni pa nujno da je ta port replikator povsem enak - isti model port replikatorja - tako za prenosnike tip 2 kot za prenosnike tip 3.
2. Glede na tehnične zahteve pod Tip 2 namreč kupujete klasičen poslovni prenosnik, pod Tip 3 pa v mobilno delovno postajo. V tem primeru je pogojevanje, da je model port replikatorja za oba tipa prenosnikov povsem enak nesmiselno, ker imajo le ti pri mobilnih delovnih postajah (močnejši procesorji, zmogljivejše grafike, več diskovja, …) praviloma priložene ustrezno močnejše napajalnike.
Prosimo, da zahtevo opredelite tako, da bo iz nje jasno razvidno, da ni nujno, da morata oba prenosnika uporabljati enak model port replikatorja – temveč, da imata oba port replikatorja samo možnost navedenih priključkov.
3. V zvezi s priključki bi vas prosili, ali pri zahtevi po DVI priključku na port replikatorju dovolite rešitev z adapterjem iz DP na DVI – nekateri proizvajalci namreč ne ponujajo več DVI priključka na svojih port replikatorjih. Še vedno pa imajo na njih 1 x VGA in 2 x DP.

Vnaprej hvala za vaše odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR:
1. DA
2. NI NUJNO, DA STA ENAK MODEL, temveč, da imata oba port replikatorja samo možnost navedenih priključkov.
3. DA


Datum objave: 10.02.2016   09:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kateri prenosniki izpolnjujejo vašo zahtevo kvalitetno, močno ohišje, certifikat robustnosti/vzdržljivosti MIL-STD-810G ?

ODGOVOR:
Zahteve so naveden v razpisni dokumentaciji str. 48-51. Z navedbo certifikata MIL-STD-810G naročnik pričakuje ponudbo prenosnih računalnikov, ki so sestavljeni in izdelani z zanesljivimi komponentami in materiali in na način, ki zagotavlja trajno in zanesljivo uporabo v različnih vremenskih, svetlobnih, temperaturnih in delovnih pogojih v celotni predvideni pet letni življenski dobi uporabe prenosnikov.
Naročnik pričakuje kakovostno in zanesljivo strojno opremo, čvrsto sestavo in vzdržljivo ohišje prenosnikov, ki bodo primerni za uporabo v zahtevnejših pogojih delovanja (npr. vibracije, prah, vlaga) v vseh letnih časih in ekrane, ki zagotavljajo vidnost v vseh svetlobnih pogojih na prostem in v zaprtih prostorih.


Datum objave: 10.02.2016   09:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
lahko pri prenosnikih ponudimo integriran TPM v2.0 ?

ODGOVOR:
DA.


Datum objave: 10.02.2016   09:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevam ki jih imate pri prenosnikih je težko zadostiti, zato nas zanima ali lahko ponudimo prenosnik ki ima touchpad brez sledilne palčke ?
Zakaj potrebujete tudi sledilno palčko in kateri modeli ustrezajo vašim zahtevam ?

ODGOVOR:
DA. Naročnik dopušča tudi ponudbo prenosnikov, ki imajo touchpad brez sledilne palčke.

Datum objave: 10.02.2016   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj pri prenosnikih zahtevate kvalitetno, močno ohišje, certifikat robustnosti/vzdržljivosti MIL-STD-810G skupaj s tipkovnico ki ima ploščico in paličico, kar je ustreza enemu proizvajalcu, vsaj dva pa ta dva pogoja izločata ?

ODGOVOR:
Zahteve so naveden v razpisni dokumentaciji str. 48-51. Z navedbo certifikata MIL-STD-810G naročnik pričakuje ponudbo prenosnih računalnikov, ki so sestavljeni in izdelani z zanesljivimi komponentami in materiali in na način, ki zagotavlja trajno in zanesljivo uporabo v različnih vremenskih, svetlobnih, temperaturnih in delovnih pogojih v celotni predvideni pet letni življenski dobi uporabe prenosnikov.
Naročnik pričakuje kakovostno in zanesljivo strojno opremo, čvrsto sestavo in vzdržljivo ohišje prenosnikov, ki bodo primerni za uporabo v zahtevnejših pogojih delovanja (npr. vibracije, prah, vlaga) v vseh letnih časih in ekrane, ki zagotavljajo vidnost v vseh svetlobnih pogojih na prostem in v zaprtih prostorih.
Naročnik dopušča tudi ponudbo prenosnikov, ki imajo touchpad brez sledilne palčke.


Datum objave: 10.02.2016   09:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko prestavite rok za oddajo ponudb za vsaj en teden ?

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb, ker niso izpolnjeni razlogi po 53. členu ZJN-2.

Datum objave: 10.02.2016   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Proizvajalec nima standardov -JUS N.A2.001-standardne napetosti (230V 50 Hz), JUS N.EO.350/68-zidne vtičnice; kateri standardi so ustrezni ?


ODGOVOR:
Namizno računalniško opremo je potrebno ponuditi v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije na strani 42.


Vse komponente strojne opreme – napajanje:
Skladnost z lokalnim (SLO) omrežjem:
-JUS N.A2.001-standardne napetosti (230V 50 Hz),
-JUS N.EO.350/68-zidne vtičnice,
Oziroma ustrezni SLO in EU standardi.


Datum objave: 10.02.2016   09:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Katero funkcionalnost mora izpolnjevati zaslon 23" da zadosti oziroma nadomesti nepotreben pogoj ISO 9241, ki ga ima favorizirana blagovna znamka ?

ODGOVOR:
Namizno računalniško opremo je potrebno ponuditi v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 10.02.2016   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj se zahteva ISO 9241 ?
Ne zadostuje če zaslon zadosti Energy star 6, Epeat gold, cecp, rohs compliant, TCO ?

ODGOVOR:
Namizno računalniško opremo je potrebno ponuditi v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.