Dosje javnega naročila JN1509/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Storitve: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.052.128,00 EUR

JN1509/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 03.03.2016
JN004257/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 28.07.2016
JN004257/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2016
    JN1509/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 047-078945
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 3. 3. 2016
Številka objave: JN1509/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Emir Kambur, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914324. Telefaks +386 12914833. E-pošta emir.kambur@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Revizija zavornih elementov na ELOK 541
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Revizija zavornih elementov na ELOK 541
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Revizija zavornih elementov na 32-ih ELOK 541
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 42 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 13. 4. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 13. 4. 2016
Čas: 12:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/13380-40717592644527647688/RD_Revi
zija_zavore_ELOK_541_SZ-VIT.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 4. 4. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2016   11:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V povezavi s tem razpisom imamo naslednja vprašanja:
1. Naša banka, Commerzbank Berlin, želi uporabiti lastno besedilo za zahtevano bančno jamstvo. Prosimo, če lahko sprejmete besedilo za bančno jamstvo banke Commerzbank, kjer se Commerzbank zavezuje „brez upoštevanja ugovarjanja in prepričevanja ponudnika ali tretje osebe ter ne glede na veljavnost in pravnomočnost razpisa ali ponudbe in z odpovedjo kakršnegakoli ugovarjanja le-tem, Commerzbank vsak znesek, ki ga je naročnik v okviru najvišjega zneska bančne garancije navedel, naročniku plača, in sicer ob prejetju prvih pisnih pozivov s strani naročnika, v katerih naročnik izjavlja, da ponudnik svojih obveznosti, ki izhajajo iz udeležbe na razpisu, ne more izpolniti“
2. V razpisnem obrazcu št. 3 razpisne dokumentacije zahtevate pooblastilo za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »Revizijo zavornih elementov na lokomotivi ELOK 541« potrdilo iz kazenske evidence ministrstva za pravosodje. Ali je za ta razpisni obrazec št. 3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku potrebno priložiti potrdilo iz kazenske evidence nemškega ali slovenskega ministrstva za pravosodje?
3. V razpisnem obrazcu št. 4 razpisne dokumentacije zahtevate pooblastilo za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »Revizijo zavornih elementov na lokomotivi ELOK 541« potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe ministrstva za pravosodje. Ali je ta razpisni obrazec št. 4 za zastopanje pri pridobivanju potrdil o vnosih v kazenski evidenci iz nemškega ali slovenskega urada za kazensko evidenco? Ali morajo razpisni obrazec št. 3 in razpisni obrazec št. 4 podpisati vsi zakoniti zastopniki podjetja ali zgolj tisti, ki so to razpisno dokumentacijo podpisali?(Pojasnilo: naše podjetje ima 4 poslovodje in 4 prokuriste. Vendar pa če je več poslovodij, zastopata družbo dve poslovodji ali en poslovodja skupaj z enim prokuristom. Skladno s tem razpisno dokumentacijo podpišeta dve poslovodji ali en poslovodja skupaj z enim prokuristom).
4. Ali morajo razpisno dokumentacijo podpisati vse 4 poslovodje in vsi prokuristi ali samo dve poslovodji ali en poslovodja skupaj z enim prokuristom, kot je to navedeno v poslovnem registru?
5. Če so osebe za podpisovanje razpisne dokumentacije pooblaščene s strani zakonitih zastopnikov ponudnika, ali morajo te pooblaščene osebe izpolniti in podpisati tudi razpisni obrazec št. 4?
6. Smo ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji. Zahtevate, da morajo ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, že v ponudbi predložiti dokazila iz kazenskega registra z vsakokratnega sedeža ponudnika. Drži?
7. Ali morajo vsi 4 poslovodje in 4 prokuristi predložiti dokazila iz kazenske registra z vsakokratnega sedeža ponudnika ali samo tisti, ki so zakonsko upravičeni za zastopanje ponudnika (dva poslovodja ali poslovodja skupaj s prokuristom)?
8. Če zakonite zastopnike ponudnika pooblastijo druge osebe ponudnika, ali morajo te pooblaščene osebe tudi že v ponudbi predložiti dokazila iz kazenskega registra z vsakokratnega sedeža ponudnika?
9. Ali lahko dokumentacijo iz nemškega v slovenski jezik prevede, overi in ožigosa prevajalec, ki je zaprisežen in priznan za nemški/slovenski jezik v Nemčiji ali mora biti prevajalec za nemški/slovenski jezik zaprisežen in priznan v Sloveniji? Za nas bi bilo enostavnejše, če bi dokumentacijo prevedel in ožigosal zaprisežen in priznan prevajalvijoec nemškega/slovenskega jezika z overjenjem v Nemčiji.


ODGOVOR:

Spoštovani,
odgovore vam podajamo po vrtnem redu vaših vprašanj.
1. Bančno garancijo s citiranim besedilom bomo sprejeli.
2. Zahtevamo potrdilo države, v kateri ima ponudnik sedež.
3. Potrdilo iz kazenske evidence zahtevamo iz države v kateri ima fizična oseba stalno prebivališče. Razpisni obrazec 3 in 4 morajo predložiti vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.
4. Razpisno dokumentacijo podpišete tako, kot je navedeno v poslovnem registru.
5. Da.
6. Da.
7. Dokazila iz kazenskega registra morajo predložiti vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.
8. Da.
9. Lahko je prevajalec, ki je zaprisežen v Nemčiji.

Lep pozdrav

Datum objave: 16.03.2016   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V povezavi s tem razpisom imamo naslednja nadaljnja vprašanja:
1. V razpisni dokumentaciji zahtevate, da ponudnik na lastne stroške zagotovi prisotnost tehničnega osebja pri montaži zavornih elementov v prvo in drugo lokomotivo ter pri predaji le-teh v promet. Kako dolgo traja montaža zavornih elementov v prvo in drugo lokomotivo ter kako dolgo traja predaja le-teh v promet? Koliko dni mora ponudnik biti na licu mesta v Ljubljani za montažo zavornih elementov v prvo in drugo lokomotivo ter kako dolgo traja predaja le-teh v promet?
2. V razpisni dokumentaciji zahtevate, da prevzem revidiranih zavornih elementov izvede kontrolno prevzemna služba ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da na stroške ponudnika (po vnaprejšnjem dogovoru) v vsaj 10 primeri pošlje dva člana kontrolno prevzemne službe v kontrolo prevzema zavornih elementov. Ali je tu kot prevzem mišljeno preverjanje zavornih komponent? Koliko dni sta ta dva člana na kontrolo prevzema/preverjanje na licu mesta v delavnici ponudnika?


ODGOVOR:

Spoštovani,

1. V terminskem planu je predvideno, da montaža zavornih elementov pri eni lokomotivi traja dva delovna dneva, tretji delovni dan pa se bo lokomotiva na preizkusni vožnji dala v promet. To pomeni skupaj tri delovne dni za vsako lokomotivo.
2. Predvideno je, da dva člana kontrolno prevzemne službe naročnika izvedeta naključno kontrolo že obnovljenih zavornih elementov. To pomeni, da člana kontrolno prevzemne službe naročnika pri ponudniku naključno izbereta določene zavorne elemente in jih potem še enkrat skupaj z kontrolno prevzemno službo ponudnika preizkusijo na preizkuševalnicah in preverijo rezultate zapisane na merilnih listih.
Predvideni čas prevzema je dva delovna dni za vsako lokomotivo (planirano število prevzemov je max. 10 krat).

Lep pozdrav

Datum objave: 18.03.2016   09:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Zusammenhang mit dieser Ausschreibung haben wir folgende nächsten Fragen:

1. Anbei übersenden wir ihnen die Mustertexte für Bietungs- Vertragserfüllung- und Gewährleistungsgarantien, wie unsere Hausbank die Commerzbank die unter der Anwendung der URDG-Richtlinien erstellen würden. Bitte beachten Sie, dass diese Mustertexte mehrere Optionen/Klausel vorsehen, die je nach Notwendigkeit gestrichen bzw. angepasst werden sollten. Können wir diese Texte der Bankgarantien der Commerzbank für die Zwecke dieser Ausschreibung verwenden? Die Commerzbank als ausstellende Bank wird diese Bankgarantien im Original auf English herauslegen und diese Bankbürgschaften werden dem deutschen Recht unterstehen. Ist es für Sie so akzeptabel? Wenn es für Sie akzeptabel ist benötigen Sie noch die slowenische Übersetzung der Original Bankbürgschaften?

G a r a n c I j a z a r e s n o s t p o n u d b e š t .:
Z a :
________________________
________________________
v nadaljevanju: upravičenec

G a r a n c I j a z a r e s n o s t p o n u d b e š t .

Izvedeli smo, da se je _________________________________________________________, v nadaljevanju: stranka pobudnica, skladno s ponudbo [št. ________ z dne _______] udeležila upravičenčevega razpisa [št. ________ z dne _______] , v nadaljevanju: osnovno razmerje, ki zadeva dobavljanje2/ storitve2
_________________________________________________________________________
(opis blaga/storitve skladno z razpisnimi pogoji).

Skladno s pogoji osnovnega razmerja morajo ponudbe imeti priložene bančne garancije za resnost ponudbe.
S to pripombo, prevzemamo mi, C O M M E R Z B A N K delniška družba, ______________________, kot garant za stranko pobudnico proti upravičencu garancijo v najvišjem znesku
_____________________________
(z besedo: ____________________________________________________________),
pri čemer se nepreklicno zavezujemo,
brez upoštevanja ugovarjanja in preprečevanja stranke pobudnice ali tretje osebe ter ne glede na veljavnost in pravnomočnost osnovnega razmerja in z odpovedjo kakršnegakoli ugovarjanja le-tem,
upravičencu izplačati vsak znesek, ki nam ga je upravičenec navedel v okviru najvišjega zneska bančne garancije in sicer ob prejetju prvega pisnega poziva s strani upravičenca, v nadaljevanju: poziv, v katerem le-ta hkrati navede, da je in v kakšnem smislu stranka pobudnica s svojo udeležbo v osnovnem razmerju svojih obveznosti ni izpolnila.
Poziv se posreduje v papirnati obliki.
[Iz identifikacijskih razlogov nam je potrebno poslati vsak poziv iz te garancije prek banke upravičenca, ki potrdi, da je poziv upravičenca pravno veljavno podpisan s strani upravičenca. ]
Obveznost iz te garancije zapade [takoj ko od upravičenca ali tretje osebe prejmemo vrnjeno originalno garancijo v namen izvršitve, najkasneje pa zapade] dne _________. Morebitne zahteve nam je potrebno ob ali do zapadlosti te garancije poslane na naš naslov v _____________.
Ta garancija je podvržena enotnim pravilom za garancije na poziv (URDG), različica 2010, ICC publikacija št. 758.
G a r a n c I j a z a i z p o l n i t e v (p o g o d b e) š t .:
Z a :
________________________
________________________

G a r a n c I j a z a i z p o l n i t e v (p o g o d b e) š t .

Izvedeli smo, da ste vi, _________________________________________________________, kot kupec
v nadaljevanju: upravičenec,
[s/z _________________________________________________________________________, kot prodajalec,
v nadaljevanju: stranka pobudnica, sklenili pogodbo št. ____________________, z dne ____________, v nadaljevanju: osnovno razmerje] , v skladu s katero bo stranka pobudnica
___________________________ (opis blaga/storitve kot je v pogodbi/naročilu) ______________________________,
v skupni vrednosti ______________________________ [dostavila/prinesla]1 upravičencu.
Dogovorjeno je bilo, da mora stranka pobudnica predložiti bančno garancijo v višini _____ % skupne vrednosti, t. j. __________ v korist upravičenca, katera zagotavlja izpolnjevanje svojih obveznosti v osnovnem razmerju.
S to pripombo, prevzemamo mi, C O M M E R Z B A N K delniška družba, ______________________, kot garant za stranko pobudnico proti upravičencu garancijo v najvišjem znesku
_____________________________
(z besedo: ____________________________________________________________),
pri čemer se nepreklicno zavezujemo,
brez upoštevanja ugovarjanja in preprečevanja stranke pobudnice ali tretje osebe ter ne glede na veljavnost in pravnomočnost osnovnega razmerja in z odpovedjo kakršnegakoli ugovarjanja le-tem,
upravičencu izplačati vsak znesek, ki nam ga je upravičenec navedel v okviru najvišjega zneska bančne garancije in sicer ob prejetju prvega pisnega poziva s strani upravičenca, v nadaljevanju: poziv, v katerem le-ta izjavlja, da je in v kakšnem smislu stranka pobudnica kršila svoje obveznosti.
Poziv se posreduje v papirnati obliki.
[Iz identifikacijskih razlogov nam je potrebno poslati vsak poziv iz te garancije prek banke upravičenca, ki potrdi, da je poziv upravičenca pravno veljavno podpisan s strani upravičenca. ]
[Poziv in izplačilo iz te garancije predpostavljata, da je jamstveni pridržek2/zadnji obrok2 k nam2/ v našo poslovalnico __________________2 prispel v polni višini brez zadržkov v korist bančnega računa št. _____________ (vpišite IBAN) stranke pobudnice.]3
Obveznost iz te garancije zapade [takoj ko od upravičenca ali tretje osebe prejmemo vrnjeno originalno garancijo v namen izvršitve, najkasneje pa zapade] dne _________. Morebitne zahteve nam je potrebno ob ali do zapadlosti te garancije poslane na naš naslov v _____________.
[Ta garancija je prenosljiva.]4
Ta garancija je podvržena enotnim pravilom za garancije na poziv (URDG), različica 2010, ICC publikacija št. 758.
G a r a n c I j a z a z a d r ž a n i z n e s e k š t .:
Z a :
________________________
________________________

G a r a n c I j a z a z a d r ž a n i z n e s e k š t .

Izvedeli smo, da ste vi, _________________________________________________________, kot kupec
v nadaljevanju: upravičenec,
[s/z _________________________________________________________________________, kot prodajalec,
v nadaljevanju: stranka pobudnica, sklenili pogodbo št. ____________________, z dne ____________, v nadaljevanju: osnovno razmerje] , v skladu s katero bo stranka pobudnica
___________________________ (opis blaga/storitve kot je v pogodbi/naročilu) ______________________________,
v skupni vrednosti ______________________________ [dostavila/prinesla] upravičencu.
Dogovorjeno je bilo, da mora stranka pobudnica predložiti bančno garancijo v višini _____ % skupne vrednosti, t. j. __________ v korist upravičenca, katera zagotavlja izpolnjevanje jamstvene obveznosti v osnovnem razmerju.
[Proti tej garanciji se odobri2/plača2 jamstveni pridržek2/zadnji obrok2 zgoraj navedene skupne vrednosti v višini ______________.]
S to pripombo, prevzemamo mi, C O M M E R Z B A N K delniška družba, ______________________, kot garant za stranko pobudnico proti upravičencu garancijo v najvišjem znesku
_____________________________
(z besedo: ____________________________________________________________)
[s pribitkom obresti najvišjega zneska v višini _____ % p.a., računano od dne prispelosti jamstvenega pridržka2/zadnjega obroka2 k nam2/v našo poslovalnico __________2, v korist stranke pobudnice do dneva povrnitve jamstvenega pridržka2/ zadnjega obroka pod to garancijo]3,
pri čemer se nepreklicno zavezujemo,
brez upoštevanja ugovarjanja in preprečevanja stranke pobudnice ali tretje osebe ter ne glede na veljavnost in pravnomočnost osnovnega razmerja in z odpovedjo kakršnegakoli ugovarjanja le-tem,
upravičencu izplačati vsak znesek, ki nam ga je upravičenec navedel v okviru najvišjega zneska bančne garancije [s pribitkom zagotovljenih obresti]2 in sicer ob prejetju prvega pisnega poziva s strani upravičenca, v nadaljevanju: poziv, v katerem le-ta izjavlja, da je in v kakšnem smislu stranka pobudnica kršila svoje jamstvene obveznosti.
Poziv se posreduje v papirnati obliki.
[Iz identifikacijskih razlogov nam je potrebno poslati vsak poziv iz te garancije prek banke upravičenca, ki potrdi, da je poziv upravičenca pravno veljavno podpisan s strani upravičenca. ]3
[Poziv in izplačilo iz te garancije predpostavljata, da je jamstveni pridržek2/zadnji obrok2 k nam2/ v našo poslovalnico __________________2 prispel v polni višini brez zadržkov v korist bančnega računa št. _____________ (vpišite IBAN) stranke pobudnice.]3
[Ob prejetju jamstvenega pridržka2/zadnjega obroka2 v korist drugega kot navedenega bančnega računa se zahteve iz te garancije ne honorira.]3
Obveznost iz te garancije zapade [takoj ko od upravičenca ali tretje osebe prejmemo vrnjeno originalno garancijo v namen izvršitve, najkasneje pa zapade] dne _________. Morebitne zahteve nam je potrebno ob ali do zapadlosti te garancije poslane na naš naslov v _____________.
[Ta garancija je prenosljiva.]
Ta garancija je podvržena enotnim pravilom za garancije na poziv (URDG), različica 2010, ICC publikacija št. 758.ODGOVOR:

Spoštovani,

1. Za potrebe tega razpisa lahko uporabite predložena besedila bančne garancije.
2. Za nas je sprejemljivo, da bodo originali bančnih garancij v angleškem jeziku in da bodo bančna jamstva podvržena nemškemu pravu. Ob originalnem izvodu garancije pa naj ponudnik predloži tudi slovenski prevod originalnega bančnega jamstva.

Lep pozdrav

Datum objave: 18.03.2016   09:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Žal!
Ta vprašanja se nanašajo na vprašanja, ki so že zastavljena v nemščini:
Spoštovani!
V povezavi s tem razpisom imamo naslednja nadaljnja vprašanja:
1. Pošiljamo vam vzorce besedil za garancijo za izpolnjevanje ponudbe/pogodbe in zagotovitev, kot jih naša hišna banka Commerzbank ob uporabi direktive Enotnih pravil za garancije na poziv (URDG) izstavlja. Prosimo, upoštevajte, da ti vzorci besedil predvidevajo več opcij/klavzul, ki se glede na potrebo črtajo oz. prilagodijo. Ali lahko v tem razpisu uporabimo ta besedila bančne garancije banke Commerzbank? Banka Commerzbank, kot banka izstaviteljica, bo te bančne garancije v originalu pripravila v angleškem jeziku in ta bančna jamstva bodo podvržena nemškemu pravu. Je to za vas sprejemljivo? Če je to za vas sprejemljivo, ali potrebujete tudi slovenski prevod originalnega bančnega jamstva?ODGOVOR:

Spoštovani,

1. Za potrebe tega razpisa lahko uporabite predložena besedila bančne garancije.
2. Za nas je sprejemljivo, da bodo originali bančnih garancij v angleškem jeziku in da bodo bančna jamstva podvržena nemškemu pravu. Ob originalnem izvodu garancije pa naj ponudnik predloži tudi slovenski prevod originalnega bančnega jamstva.

Lep pozdrav
Datum objave: 18.03.2016   12:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V povezavi s tem razpisom imamo naslednja nadaljnja vprašanja:
V razpisni dokumentaciji zahtevate, da prevzem revidiranih zavornih elementov izvede kontrolno prevzemna služba ponudnika. Naročnik pa si pridržuje pravico, da na stroške izvajalca (ob predhodnem dogovoru), vsaj v 10 primerih sam izvede kakovostni prevzem zavornih elementov z dvema članoma svoje kontrolno prevzemne službe. Sporočili ste nam, da ta prevzemna kontrola traja dva delovna dneva na lokomotivo. Ta dva delovna vendar dneva skrajšata čas za delo na zavornih elementih in jih je datumu končanega dela na kompletu revidiranih elementov v 10 primerih potrebno prišteti. Predlagamo, da se ta dva delovna dneva v 10 primerih prišteje datumu končanega dela na kompletu revidiranih elementov. Ali se s tem strinjate? (en delovni dan pred datumom vstopa lokomotive v delavnico v Ljubljani + 2 delovna dneva = en delovni dan po datumom vstopa lokomotive v delavnico v Ljubljani)


ODGOVOR:

Spoštovani,

s tem se strinjamo. Obveščamo pa vas, da bodo prevzemi s strani prevzemne službe naročnika vnaprej dogovorjeni z izvajalcem tako, da se bo časovnica sproti usklajevala.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.03.2016   11:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V povezavi s tem razpisom imamo naslednja nadaljnja vprašanja:

1. Ali zadostuje za izpolnitev pogojev iz Razpisnega obrazca 17 („Tehnične zahteve“), točke 7.A., če se predloži obstoječo/podpisano okvirno pogodbo, ki je sklenjena med ponudnikom in proizvajalcem originalnih rezervnih delov in v skladu s katero lahko ponudnik nabavi vse originalne rezervne dele, ki so potrebni za obdelavo zavornih elementov proizvajalca originalnih rezervnih delov?

2. Ali zadostuje za izpolnitev pogojev iz Razpisnega obrazca 17 („Tehnične zahteve“), točke 7.B., če se predloži dokazilo proizvajalca rezervnih delov o opravljenem šolanju za vzdrževanje MDS (modularnih zavornih sistemov) proizvajalca originalnih rezervnih delov?

V primeru, da bi se zahteve/pogoji iz Razpisnega obrazca 17 („Tehnične zahteve“), točke 7.B. interpretirali v smeri, ki bi praktično izključil vse druge ponudnike (ki niso dejansko proizvajalec originalnih rezervnih delov ali od njega odvisne oz. povezane osebe) bi navedeno po našem mnenju nasprotovalo določilom ZJNVETPS (predvsem načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja in enakopravne obravnave ponudnikov; primerjaj smiselno tudi odločbe DKOM 018-129/2009 Slovenske zeleznice d.o.o., 018-276/2015 Eles, d.o.o., 018-253/2011 Elektro Primorska, d.d.) s čimer bi bil tudi podan razlog, da bi upoštevaje ZPVPJN lahko kateri od zagovornikov javnega interesa (po predhodnem obvestilu) vložil zahtevek za revizijo.

3. Ali zadostuje za izpolnitev pogojev iz Razpisnega obrazca 17 („Tehnične zahteve“), točke 7.B., če se predloži potrdilo o opravljenem šolanju v skladu s certificiranim sistemom ponudnika za vzdrževanje zavornih elementov, ki je v skladu s pogoji/zahtevami proizvajalca originalnih rezervnih delov?

V primeru, da bi se zahteve/pogoji iz Razpisnega obrazca 17 („Tehnične zahteve“), točke 7.B. interpretirali v smeri, ki bi praktično izključil vse druge ponudnike (ki niso dejansko proizvajalec originalnih rezervnih delov ali od njega odvisne oz. povezane osebe) bi navedeno po našem mnenju nasprotovalo določilom ZJNVETPS (predvsem načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja in enakopravne obravnave ponudnikov; primerjaj smiselno tudi odločbe DKOM 018-129/2009 Slovenske zeleznice d.o.o., 018-276/2015 Eles, d.o.o., 018-253/2011 Elektro Primorska, d.d.) s čimer bi bil tudi podan razlog, da bi upoštevaje ZPVPJN lahko kateri od zagovornikov javnega interesa (po predhodnem obvestilu) vložil zahtevek za revizijo.ODGOVOR:

Spoštovani,

1. Da. Zadostuje podpisana okvirna pogodba med ponudnikom in proizvajalcem originalnih rezervnih delov.
2. Da. Zadostuje, če ponudnik predloži dokazilo proizvajalca rezervnih delov o opravljenem šolanju za vzdrževanje modularnih zavornih sistemov.
3. Da. Zadostuje potrdilo o opravljenem šolanju.

Lep pozdrav


Datum objave: 29.03.2016   12:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V povezavi s tem razpisom imamo naslednja vprašanja:

1. V razpisni dokumentaciji zahtevate, da v roku petih delovnih dni po sklenitvi pogodbe izvajalec naročniku dostavi bančno garancijo za dobro izvedbo. Ali bi bilo možno ta rok podaljšati na 15 delovnih dni? Kot razlog za to navajamo, da naša banka namesto 5 delovnih dni potrebuje 15 delovnih dni.


ODGOVOR:

Spoštovani,

V zvezi z rokom za dostavo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se strinjamo z podaljšanjem roka na 15 delovnih dni po podpisu pogodbe.

lep pozdrav


Datum objave: 31.03.2016   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Vezano na razpis 1509/2016 "Revizija zavornih elementov na ELOK 541" z dne 03.03.2016, postavljamo naslednji vprašanji :

1. Glede na specifikacijo zavornih elementov navedenih v razpisnem obrazcu št. 17 : Tehnične zahteve , točka 1.1 prosimo za sledeče pojasnilo:
Potrditev št.artikla II67379 STEUERVENTIL ta navedeni artikel se nanaša na del, ki se ga vgrajuje na lokomotive za Italijo.
Prosimo za potrditev, če je resnično ta navedeni del vgrajen na lokomotivah, predmet tega razpisa, in za zagotovilo da je slednji vgrajen na vseh 32 lokomotivah.

2. Prosimo, da pojasnite, če so časovne dinamike revizije, navedene v obrazcu 17 točka 3.1, vezane na aktivnosti prve grupe lokomotiv predvidene v letu 2016, fiksne in neodložljive ali pa se lahko podaljšajo.

V pričakovanju vašega cenj. odgovora se zahvaljujemo in pozdravljamo


ODGOVOR:

Spoštovani,

1. Da, omenjeni element je vgrajen na vseh lokomotivah.
2. Ne, predvidene aktivnosti so fiksne in se ne morejo daljšati.

lep pozdravDatum objave: 04.04.2016   14:55
Spoštovani,

1. V razpisni dokumentaciji v točki 2.14 piše, da bo naročnik izbral ponudnika na podlagi edinega merila - najnižje cene. Tu je mišljena vsota za vse pozicije skupaj (za poz. 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 4). Ponudnik naj izpolni v razpisnem obrazcu ponudbeni predračun ceno za kos in tudi skupno vrednost za vseh 32 kosov. Ceno za 32 kosov lokomotiv dobimo tako, da ponujeno ceno za eno lokomotivo množimo z 32. Vaše stališče, da upoštevanje pozicij 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5 nima pomena je napačno. Pozicije pod točkami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5 lahko predstavljajo tudi do 40% skupne cene. Ker se potreba po servisiranju kompresorja (dodatna dela) pokaže šele po vhodnem pregledu kompresorja, bo naročnik sproti potrjevali morebitna dodatna dela. Ceno za dodatna dela pa bomo že imeli definirano, saj nam zakon ne dopušča, da bi se o ceni dodatnih del pogajali po zaključenem postopku izbire ponudnika.
2. DA, dodatna dela se bodo obračunala po ceni na kos, ki bo naveden v razpisnem obrazcu 10.

Lep pozdrav

Datum objave: 04.04.2016   14:58
Spoštovani,

1. V razpisni dokumentaciji v točki 2.14 piše, da bo naročnik izbral ponudnika na podlagi edinega merila - najnižje cene. Tu je mišljena vsota za vse pozicije skupaj (za poz. 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 4). Ponudnik naj izpolni v razpisnem obrazcu ponudbeni predračun ceno za kos in tudi skupno vrednost za vseh 32 kosov. Ceno za 32 kosov lokomotiv dobimo tako, da ponujeno ceno za eno lokomotivo množimo z 32. Vaše stališče, da upoštevanje pozicij 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5 nima pomena je napačno. Pozicije pod točkami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5 lahko predstavljajo tudi do 40% skupne cene. Ker se potreba po servisiranju kompresorja (dodatna dela) pokaže šele po vhodnem pregledu kompresorja, bo naročnik sproti potrjevali morebitna dodatna dela. Ceno za dodatna dela pa bomo že imeli definirano, saj nam zakon ne dopušča, da bi se o ceni dodatnih del pogajali po zaključenem postopku izbire ponudnika.
2. DA, dodatna dela se bodo obračunala po ceni na kos, ki bo naveden v razpisnem obrazcu 10.

Lep pozdrav

Datum objave: 04.04.2016   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z razpisom imamo naslednja vprašanja:
1. V razpisni dokumentaciji, člen 2.14 piše: Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, izbral ponudnika na podlagi edinega merila, to je najnižja končna ponudbena vrednost.
Katera najnižja vrednost je tu mišljena?
Je pri tem mišljena vsota za vse pozicije (1+2+3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+4) iz "Razpisnega obrazca 10: Ponudbeni predračun" – je mišljeno za 1 kos, ali za 32 kosov?
Ali je mišljena cena kot vsota za pozicije (1+2+4) ) iz "Razpisnega obrazca 10: Ponudbeni predračun" – je mišljeno za 1 kos, ali za 32 kosov? Upoštevanje pozicij 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 v merilu izbire najnižje cene nima pomena, kajti te dodatne pozicije se obračunajo šele potem posebej, ko se pri vhodnem pregledu kompresorja ugotovi, da je potrebno izvesti dodatna dela na kompresorju (pozicije 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5).
2. V pogodbi je v 3. členu navedeno: Če se pri vhodnem pregledu kompresorja izkaže, da je potrebno izvesti dodatna dela na kompresorju (glej seznam dodatnih del), se le ta obračunajo posebej. Ali se ta dodatna dela obračunajo po ceni na kos, ki je navedena v "Razpisnem obrazcu 10: Ponudbeni predračun" za kos? Če ne, kako nameravate ta dodatna dela obračunati.


ODGOVOR

Spoštovani,

1. V razpisni dokumentaciji v točki 2.14 piše, da bo naročnik izbral ponudnika na podlagi edinega merila - najnižje cene. Tu je mišljena vsota za vse pozicije skupaj (za poz. 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 4). Ponudnik naj izpolni v razpisnem obrazcu ponudbeni predračun ceno za kos in tudi skupno vrednost za vseh 32 kosov. Ceno za 32 kosov lokomotiv dobimo tako, da ponujeno ceno za eno lokomotivo množimo z 32. Vaše stališče, da upoštevanje pozicij 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5 nima pomena je napačno . Pozicije pod točkami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5 lahko predstavljajo tudi do 40% skupne cene. Ker se potreba po servisiranju kompresorja (dodatna dela) pokaže šele po vhodnem pregledu kompresorja, bo naročnik sproti potrjevali morebitna dodatna dela. Ceno za dodatna dela pa bomo že imeli definirano, saj nam zakon ne dopušča, da bi se o ceni dodatnih del pogajali po zaključenem postopku izbire ponudnika.
2. Da, dodatna dela se bodo obračunala po ceni na kos, ki bo naveden v razpisnem obrazcu 10.

Lep pozdrav