Dosje javnega naročila JN4965/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Navadne kovine
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN4965/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.04.2013
JN006881/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.07.2017
    JN4965/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 084-142777
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Navadne kovine

Datum objave: 26. 4. 2013
Številka objave: JN4965/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396700. Telefaks +386 53396705. E-pošta miran.znidersic@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si/sl-si/default.aspx
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Pločevina in vijačni material
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektrokovinske delavnice naročnika (Nova Gorica, Koper, Sežana, Tolmin)
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet JN je nabava pločevine in vijačnega materiala.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 14700000 (Navadne kovine)
44000000 (Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov))
44500000 (Orodja, ključavnice, ključi, tečaji, spojni elementi, verige in vzmeti)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pločevina nerjaveča
1)KRATEK OPIS Predmet JN je nabava nerjaveče pločevine.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 14700000 (Navadne kovine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pločevina aluminij
1)KRATEK OPIS Predmet JN je nabava aluminijaste pločevine.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 14700000 (Navadne kovine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pločevina črna
1)KRATEK OPIS Predmet JN je nabava črne pločevine.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 14700000 (Navadne kovine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Vijačni material
1)KRATEK OPIS Predmet JN je nabava vijačnega materiala.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 44000000 (Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov))
44500000 (Orodja, ključavnice, ključi, tečaji, spojni elementi, verige in vzmeti)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Zahtevana je originalna bančna garancija za resnost ponudbe izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca, kot izhaja iz razpisne dokumentacije, iz obrazca N-1 “Navodila ponudnikom“ .

Zahteve glede morebitnih drugih finančnih zavarovanj izbranih ponudnikov so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Ponudniki izstavljajo naročniku račune za vsako dobavo, v primeru sukcesivnih dobav pa lahko v dogovoru z naročnikom mesečno, na podlagi dobavnic, ki jih je ob ponudnikovi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Ponudniki morajo na računu navesti št. naročilnice.
Naročnik je dolžan posamezni račun plačati v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto gradbenih del, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik zagotavlja, da:
- ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju;
- ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
- ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

5. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava.«

6. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
6. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

7. Ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
7. Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo potrdil vseh bank, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbi in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih ni imel blokad poslovnih računov.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 8. Ponudnik ima sklenjeno veljavno pogodbo s principalom v kolikor ni sam proizvajalec.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO:
8. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

9. Ponudnik je v obdobju od 1.1.2010 do dneva oddaje prijav uspešno dobavil blago kupcem, pri čemer je skupna vrednost dobav znašala (brez DDV):
- za sklop 1 v višini 30.000,00 EUR
- za sklop 2 v višini 15.000,00 EUR
- za sklop 3 v višini 20.000,00 EUR
- za sklop 4 v višini 10.000,00 EUR

(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO:
9. Razvidno iz obrazca P-2a »Reference«. Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.

10. Ponudnik mora podati izjavo, da je ponujeni material skladen z evropskimi tehničnimi predpisi– standardi, ki obravnavajo posamezne lastnosti materiala.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO:
10. Ponudnik potrdi izpolnjevanja s podpisom izjave v obrazcu P-2 »Prijava.

11. Ponudnik mora ponuditi blago v skladu z zahtevanimi specifikacijami ter zahtevane priloge, navedene v specifikacijah.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO:
11. Ponudnik potrdi izpolnjevanja s podpisom izjave v obrazcu P-2 »Prijava« ter predložitvijo dokazil navedenih v specifikacijah.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbeIV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7-B/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 6. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 6. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000 Nova Gorica
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 1. 6. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, SI-5000 Nova Gorica.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, SI-5000 Nova Gorica.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2013   08:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V predračunskih obrazcih niso nikjer navedene količine. Prosimo, da jih navedete saj samo tako lahko pripravimo kvalitetno ponudbo.

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu kjer je dostopna razpisna dokumentacija, in sicer www.praetor.si.

Datum objave: 10.05.2013   08:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali kot referenca dobave materiala se šteje tudi to, da je ponudnik dobavil material in ga nato skladno s pogodbo z investitorjem tudi vgradil - material pa izpolnjuje karakteristike zahtevane v razpisni dokumentaciji?

Lp

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, in sicer www.praetor.si

Datum objave: 15.05.2013   16:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pravilno razumemo, da za vsak sklop zadostuje že ena referenca v zahtevani vrednosti, oziroma več referenc, ki so seštevek vrednosti za posamezni sklop.

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumetnacija, in sicer www.praetor.si.

Datum objave: 15.05.2013   16:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za pojasnila in odgovore na sledeča vprašanja, ki se nanašjo na določitev tehničnih karakteristik blaga:

sklop 1 - poz.11,17,56,63,67 in 82 - definirajte dimenzije, zaradi oblikovanja ponudbene cene !

sklop 2 - poz. 7, 12 in 19 - definirajte dimenzije, zaradi oblikovanja ponudbene cene !

sklop 3 - poz. 31,42, 50, 62, 79, 86 in 89 - definirajte dimenzije, zaradi oblikovanja ponudbene cene !

poz. 4 - pločevina v kvaliteti DC01 obstoja do debeline 3 mm. Ali lahko ponudmo kvalito DD 12
lužena ?

poz. 5 - pločevina v kvaliteti DC01 obstoja do debeline 3 mm. Ali lahko ponudmo kvalito DD 12
lužena ?

poz. 7, 8 in 9 - ladijska pločevina v kvaliteti S 235 ne obstaja. Ali lahko ponudimo v kvaliteti
S235JR+N ?

Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, in sicer www.praetor.si.

Datum objave: 21.05.2013   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

posredujemo vam sledeče vprašanje:

- sklop 2 - AL pločevina in profili:
poz.8 ,9,10,11........stene kvadratnih cevi so nestandardne in ne obstajajo v nam znanih katalogih.
Če gre za večjo količino cevi, je verjetno možno pridobiti ponudbe od izdelovalca cevi,
vkalkulirati pa bo potrebno tudi orodje za izdelavo teh cevi.
Sporočite nam količino, ki bi jo potrebovali ?


ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, in sicer www.praetor.si.

Datum objave: 28.05.2013   08:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V. 7 točki Navodil ponudnikom piše:

7. Ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov

Zahtevate potrdila bank, pri katerih imamo ponudniki odprte TR. Eden izmed potencialnih ponudnikov vas je vprašal, ali lahko priloži BON-2, iz katerega so razvidni podatki za vse TR ne glede pri kateri banki je odprt. Na BON-2 je tudi navedeno ali je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih blokirane račune.
Sprašujemo v čem je problem, da BON-2 ne zadostuje. BON-2 izda uradna institucija AJPES, ki podatke pridobi od bank. Ali obrazca BON-2 ne poznate ali namerno potencialnim ponudnikov povzročate dodatne stroške. Do današnjega dne so vsi naročniki, ki so zahtevali Potrdila bank omogočili ponudnikom, da so predložili BON-2. Naročnik se mora zavedeti, da je strošek potrdila, ki ga izda banka najmanj 15,00 €, medtem ko je strošek BON-2 10,00 €. In če ima nekdo npr. 10 TR je ta strošek cca 150 €. In nenazadnje ti stroški bodo vkalkulirani v cenah izdelkov.

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, in sicer www.praetor.si.

Datum objave: 28.05.2013   08:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali kot garancijo za resnost ponudbe lahko priložimo garancijo, ki jo izda Zavarovalnica. Garancija bi bila v skladu z vašo zahtevo.

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumetnacija, in sicer www.praetor.si.