Dosje javnega naročila 904063/2013
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Pripravljalna dela na gradbiščih
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN4063/2013 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 10.04.2013
JN10991/2013 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 30.08.2013
OS2531/2014 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNVETPS) (OS - ZJNVETPS), objavljeno dne 14.04.2014
OS310/2015 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNVETPS) (OS - ZJNVETPS), objavljeno dne 02.02.2015
OS756/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJNVETPS) (OS - ZJNVETPS), objavljeno dne 12.02.2016
JN004450/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2017
JN004450/2017-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2017
JN004450/2017-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2018
JN904063/2013-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2020
JN904063/2013-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
Zahtevek za revizijo
    JN4063/2013 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 073-122311
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Gradnje

Pripravljalna dela na gradbiščih

Datum objave: 10. 4. 2013
Številka objave: JN4063/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396700. Telefaks +386 53396705. E-pošta miran.znidersic@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si/sl-si/default.aspx
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gradbena dela za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gre za gradbena dela za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA gradbena dela na poziv
1)KRATEK OPIS Gre za gradbena dela na poziv.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA manjša gradbena dela
1)KRATEK OPIS Gre za manjša gradbena dela.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA večja gradbena dela
1)KRATEK OPIS Gre za večja gradbena dela.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.

Zahteve glede morebitnih drugih finančnih zavarovanj izbranih ponudnikov so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo po situacijah oz. računih v roku 30 dni od dneva izstavitve računa
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto gradbenih del, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 v zvezi s 48. členom ZJNVETPS.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
1. Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
2. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
3. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
4. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava.«

5. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
5. Ponudnik potrdi izpoolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 6. Reference:
Za sklop 1 in sklop 2 izvajanje gradbenih del na poziv in manjših gradbenih del:
Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel istovrstna gradbena dela na lokalnih distribucijskih elektroenergetskih vodih po CC-SI klasifikaciji številka 22240 v skupni višini najmanj 100.000,00 EUR brez DDV

Za sklop 3 Večja gradbena dela:
Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel istovrstna gradbena dela na lokalnih distribucijskih elektroenergetskih vodih po CC-SI klasifikaciji številka 22240 v skupni višini najmanj 300.000,00 EUR brez DDV.

Iste reference lahko uporabi pri prijavi za vse sklope! To pomeni, da v kolikor ponudnik izkaže reference v višini 300.000,00 EUR brez DDV se lahko prijavi na vse tri sklope oz. v kolikor izkaže reference v višini 100.000,00 EUR brez DDV se lahko prijavi na sklopa 1 in 2.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILA:
6. Razvidno iz obrazca P-2a »Reference«.
Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 2-G/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 22. 5. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 22. 5. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 22. 5. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000 Nova Gorica
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 14. 5. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, SI-5000 Nova Gorica.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, SI-5000 Nova Gorica.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2013   16:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Ali veljajo reference za izgradnjo fekalne in meterorne kanalizacije ceste itd..

Hvala

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, in sicer www. praetor.si.

Datum objave: 22.04.2013   16:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali zadostujejo reference za sklop 1: izdelava dalnovoda 2*400kV (izkopi, betoniranje temeljev, polaganje strelovoda...) in ali se lahko reference seštevajo?

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, in sicer www.praetor.si

Datum objave: 22.04.2013   16:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali zadostujejo reference za sklop 1: izdelava dalnovoda 2*400kV (izkopi, betoniranje temeljev, polaganje strelovoda...) in ali se lahko reference seštevajo?

ODGOVOR:
Naročnik je na navedeno vprašanje že odgovoril.

Datum objave: 26.04.2013   11:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas koliko so težki leseni in AB drogovi.
Kaj se smatra pod postavljanjem teh drogov v težko dostopnih krajih.
Po kakšnem postopku se te drogove postavlja oziroma s čim mora biti izvajalec opremljen da bo njegova izjava na obrazcu P-5 sprejemljiva.

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, in sicer www.praetor.si.

Datum objave: 10.05.2013   08:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Klasifikacija CC-SI številka 22240 vključuje elektroenergetski priključek.
Ali veljajo reference objektov , katere vsebujejo gradbena dela za elektroenergetski
priključek ?

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentaicja, in sicer www.praetor.si.

Datum objave: 10.05.2013   08:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri izgradnji vodovoda , fekalne in meteorne kanalizacije se izvajajo gradbena dela za elektro energetska omrežja
NN do 0,4kV za manjša naselja. Ali te reference veljajo?

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumetnacija, in sicer www.praetor.si.

Datum objave: 15.05.2013   16:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Vrazpisu zahtevate naslednje reference: Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel istovrstna gradbena dela na lokalnih distribucijskih elektroenergetskih vodih po CC-SI klasifikaciji številka 22240 v skupni višini najmanj 100.000,00 EUR ali 300.000,00 brez DDV. Menimo, da ta pogoj izpolnjuje minimalno število izvajalcev, ker so reference omejene na lokalne distribucijske vode. Prosimo za spremembo in razširitev referenc na infrastrukturne objekte, ali vsaj na elektroenergetsko omrežje splošno, saj bomo s tem izpolnjevali pogoje tudi izvajalci, ki smo izvajali dela na elektroprenosnem omrežju in smo vsekakor usposobljeni za izvajanje del tudi na nižjih napetostnih nivojih.


ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanje odgovoril na mestu, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, in sicer www.praetor.si.