Dosje javnega naročila JN9039/2015
Naročnik: SENG d.o.o. 
Gradnje: Splošna gradbena dela na cevovodih
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.000.367,56 EUR

JN9039/2015 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.12.2015
JN000443/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 19.04.2016
JN000443/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2016
JN000443/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2016
JN000443/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.09.2017
JN000443/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2017
    JN9039/2015 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Gradnje

Splošna gradbena dela na cevovodih

Datum objave: 23. 12. 2015
Številka objave: JN9039/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Kontakt: Erjavčeva ulica 20, V roke: Magda Zorn, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396383. Telefaks +386 53396315. E-pošta magda.zorn@seng.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.seng.si
Dodatne informacije dobite pri SENG d.o.o., Nova Gorica, Kontakt: mag. Alida Rejec, SI-5000 Erjavčeva ulica 20.
Tel. +386 53396360. E-pošta alida.rejec@seng.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri SENG d.o.o., Nova Gorica, Kontakt: mag. Alida Rejec, SI-5000 Erjavčeva 20.
Tel. +386 53396360. E-pošta alida.rejec@seng.si.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: LOT C - izvedba cevovovoda mHE Kneža po sklopih
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je razdeljen na dva sklopa:
SKLOP A: Dobava poliestrskega cevovoda, ki zajema dobavo cevi z vsemi pripadajočimi elementi in opremo od zajetja do strojnice.
SKLOP B: Vgradnja poliestrskega cevovoda, ki zajema vgradnjo cevovoda s pripadajočimi gradbenimi in strojnimi deli od nezgrajenega zajetja do odcepa k strojnici.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45231100 (Splošna gradbena dela na cevovodih)
44161500 (Visokotlačni cevovodi)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP A - Dobava poliestrskega cevovoda
1)KRATEK OPIS SKLOP A - Dobava poliestrskega cevovoda, ki zajema dobavo cevi z vsemi pripadajočimi elementi in opremo od zajetja do strojnice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 44161500 (Visokotlačni cevovodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Razvidno iz razpisne dokumentacije
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 3 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP B - Vgradnja poliestrskega cevovoda
1)KRATEK OPIS SKLOP B - Vgradnja poliestrskega cevovoda, ki zajema vgradnjo cevovoda s pripadajočimi gradbenimi in strojnimi deli od nezgrajenega zajetja do odcepa k strojnici.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45231100 (Splošna gradbena dela na cevovodih)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Razvidno iz razpisne dokumentacije.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 10 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Razvidna iz razpisne dokumentacije
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Razvidni iz razpisne dokumentacije
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Razvidna iz razpisne dokumentacije
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Razvidni iz razpisne dokumentacije
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidni iz razpisne dokumentacije
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidna iz razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidna iz razpisne dokumentacije
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN09/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 27. 1. 2016
Čas: 12:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 27. 1. 2016
Čas: 13:00
Kraj: sedež naročnika
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Razvidno iz razpisne dokumentacije
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani SENG d.o.o., pod rubriko “Javna naročila“

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.seng.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 15. 1. 2016
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, SI-5000 Nova Gorica.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, SI-5000 Nova Gorica.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 12. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2016   07:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 53/54 Obrazec št. 18 zahteva reference ponudnika za sklop B.
Prosimo, da obrazec št. 18 primerno opremite z zahtevami, ki so v skladu z naročilom Sklop B.
V obrazcu zahtevate /delovni tlak/ v 5. stolpcu, prav tako menimo, da rubrika "Dobavitelj in tip cevovoda" v 6. stolpcu ni v skladu z zahtevami za dela v sklopu B. Na koncu tabele je naročnik označil z zvezdico *tip cevi = kratek opis izdelave cevi. V sklopu B cevi niso predmet ponudbe.
Hvala za pojasnila in popravek Obrazca št. 18.

ODGOVOR:
V obrazcu št. 18 se ohrani 5 stolpec - ponudnik pojasni dolžino, premer ter tlačno stopnjo (lahko tudi PN1- kot npr. kanalizacija s prosto gladino - gravitacijski) vgrajenega cevovoda. V 6 stolpcu pa se zvezdica popravi – kot sledi : »*tip cevovoda = vrsto vgrajenega cevovoda (poliester, duktil, PVC, beton)«.

Datum objave: 07.01.2016   07:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji na zasledimo obrazca za potrditev referenc s strani investitorjev
Ali potrdila referenc s strani investitorjev niso potrebna?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:
Na obrazcu Reference navedete naziv in kontaktne podatke naročnika, katerega bomo naknadno kontaktirali za potrditev navedenih referenc.

Datum objave: 07.01.2016   07:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik zahteva za sklop B referenčna dela in sicer v Obrazcu št. 18: reference ponudnika - Sklop B najmanj en cevovod iz poliestra, duktila, PVC materiala ali betona premera najmanj 400mm dolžine najmanj 200m.
Prosimo za pojasnilo, ali je cevovod lahko večji profil kot fi 400mm?
Hvala za pojasnilo

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 07.01.2016   07:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji naročnik zahteva v Sklopu B reference za cevovod premera najmanj 400m. Obrazec št. 18: Reference ponudnika -Sklop B je v tabeli na strani 53/54, v stolpcu 5 navedeno "Nazivni premer /delovni tlak/", ali mora biti cevovod TLAČNI in zadostimo pogojem naročnika zgolj in samo s tlačnim cevovodom.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:
V obrazcu št. 18 v 5 stolpcu ponudnik pojasni dolžino, premer ter tlačno stopnjo (lahko tudi PN1- kot npr. kanalizacija s prosto gladino - gravitacijski) vgrajenega cevovoda.

Datum objave: 07.01.2016   07:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji naročnik zahteva reference za zgrajen cevovod iz različnih materialov.
Kaj naročnik postavlja pod pogoj "CEVOVOD"?
Hvala za pojasnilo

ODGOVOR:
Podroben opis cevovoda je razviden iz tč. 1 Predmet razpisa, tehnični del, DZR.

Datum objave: 07.01.2016   07:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevate reference od leta 2005 za zgrajene cevovode iz različnih materialov.
Ali je cevovod fekalna in meteorna kanalizacija, ali je izvedba vodovoda? Kaj točno pomeni za naročnika cevovod?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Podroben opis cevovoda je razviden iz tč. 1 Predmet razpisa, tehnični del, DZR.

Datum objave: 07.01.2016   07:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko kot ponudnik, predložimo zahtevane reference, ki nam jih bo dal proizvajalec cevi ?

hvala

ODGOVOR:
V primeru, da je proizvajalec cevi (cevovoda) podizvajalec/partner ponudnika lahko poda njegovo referenco.

Datum objave: 07.01.2016   07:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da nam odgovori na vprašanja, ki smo jih poslali na portal že pred prazniki, točno 24.12.2015.
Hvala.

ODGOVOR:
Odgovori na zastavljanja vprašanja so objavljeni.

Datum objave: 07.01.2016   13:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je ogled objekta obvezen?

ODGOVOR:
Ogled ni obvezen, je pa priporočljiv.

Datum objave: 12.01.2016   11:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, je določeno v 1. odstavku 7. člena da naročnik lahko zahteva za zavarovanje za dobro izvedbo največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV. V razpisni dokumentaciji pa navajate da bo izbran izvajalec predložil bančno garancijo za dobro izvedbo v višini 10 % pogodbene vrednosti, prav tako pa boste pri mesečnih situacijah zadržali 10 % (torej skupno 20 % pogodbene vrednosti z DDV), prosimo da uskladite razpisno dokumentacijo in vzorec pogodbe da bo skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju z dne 26.junija 2014.
S spoštovanjem.


ODGOVOR:
Naročnik pri plačilu izstavljenih računov ne bo zadrževal plačila v smislu citiranega člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju. Po pravilno prejetem računu bo naročnik izvedel plačilo celotne zaračunane vrednosti. Ponudnik bo skladno s terminskim planom izstavljal račune po izpolnitvi sledečih dogodkov: dobava/izvedba del in po izdaji potrdila o prevzemu. Vrednost prevzema predstavlja 10 % pogodbene cene.

Datum objave: 12.01.2016   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnila razpisne dokumentacije:
1. V razpisni dokumentaciji imaste določeno da v primeru da se javljamo na oba sklopa moramo priložiti dve ločeni ponudbi. Zanima nas, ali zahtevate ločeni ponudbi vsako v svoji kuverti, ali je lahko ponudbena dokumentacija (izpolnjeni obrazci razpisne dokumentacije s prilogami) smiselno skupno ter priložimo dva ponudbena predračuna?
2. Zakaj zahtevate 3 bianco menice? Če ponudnik da eno menično izjavo, je po našem mnenju dovolj tudi ena bianco menica… Prosimo za utemeljen odgovor zakaj zahtevate 3 bianco menice, ali pa ta pogoj v razpisni dokumentaciji spremenite v smislu »k menični izjave se priloži eno bianco menico«.ODGOVOR:
1. V primeru, da ponudnik ponudi več sklopov predloži dve ločeni ponudbi, lahko pa v enem sklopu odda original dokumente, v drugem sklopu pa predloži seznam teh dokumentov z navedbo sklopa, v katerem se original nahaja.

2. V izogib morebitnih težav v postopkih unovčenja bianco menic, se je naročnik odločil za 3 bianco menice.


Datum objave: 12.01.2016   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnila razpisne dokumentacije:
1. V razpisni dokumentaciji imaste določeno da v primeru da se javljamo na oba sklopa moramo priložiti dve ločeni ponudbi. Zanima nas, ali zahtevate ločeni ponudbi vsako v svoji kuverti, ali je lahko ponudbena dokumentacija (izpolnjeni obrazci razpisne dokumentacije s prilogami) smiselno skupno ter priložimo dva ponudbena predračuna?
2. Zakaj zahtevate 3 bianco menice? Če ponudnik da eno menično izjavo, je po našem mnenju dovolj tudi ena bianco menica… Prosimo za utemeljen odgovor zakaj zahtevate 3 bianco menice, ali pa ta pogoj v razpisni dokumentaciji spremenite v smislu »k menični izjave se priloži eno bianco menico«.ODGOVOR:
1. V primeru, da ponudnik ponudi več sklopov predloži dve ločeni ponudbi, lahko pa v enem sklopu odda original dokumente, v drugem sklopu pa predloži seznam teh dokumentov z navedbo sklopa, v katerem se original nahaja.

2. V izogib morebitnih težav v postopkih unovčenja bianco menic, se je naročnik odločil za 3 bianco menice.


Datum objave: 12.01.2016   11:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
za sklop A na zanima ali je mišljen referenčni pogoj 3x premer 800 mm v skupni dolžini 1000 m, ali 3x premer 800m vsak v dolžini 1000 m?
Prosimo Vas za odgovor.

ODGOVOR:
Referenčni pogoj so 3 cevovodi z fi 800 mm vsak v dolžini 1000 m.

Datum objave: 12.01.2016   11:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
za sklop A na zanima ali je mišljen referenčni pogoj 3x premer 800 mm v skupni dolžini 1000 m, ali 3x premer 800m vsak v dolžini 1000 m?
Prosimo Vas za odgovor.

ODGOVOR:
Referenčni pogoj so 3 cevovodi z fi 800 mm vsak v dolžini 1000 m.

Datum objave: 12.01.2016   11:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za potrditev, skladno z odločitvami državne revizijske komisije, da so referenčna potrdila lahko na drugih obrazcih, glavno da je iz potrdila vidno da ustrezamo referenčnemu pogoju?

ODGOVOR:
Strinjamo se, da ponudnik predloži reference na drugih obrazcih, vendar morajo obrazci vsebovati enako vsebino, kot je navedena/določena v obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 12.01.2016   11:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
veza dobava poliestrskega cevovoda bi vas prosili za naslednji informaciji:

- Ali gre za nadzemno ali podzemno postavitev (t.j. ali naj so cevi restrained / unrestrained = ali potrebujemo anchor blocke),
- Tip spoja


Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR:
V glavnem cevovod poteka podzemno razen 2 prehodov preko vodotoka, kjer je cevovod z objemkami pritrjen na jeklene konzole. Podroben opis cevovoda je razviden iz tč. 1 Predmet razpisa, tehnični del, DZR.

Datum objave: 12.01.2016   11:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali zadostimo pogojem naročnika za reference, če vpišemo reference za izvedbo gravitacijske kanalizacije fi 1200mm iz poliesterskih cevi? Prosimo naročnika, da na vprašanje odgovori z DA ali NE.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 12.01.2016   11:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,
V obeh vzorcih pogodbe imate plačilni rok 45 dni. Po zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZp-1, Uradni List RS 57/2012) plačilni rok med subjekti (kadar je dolžnik javni organ) ne sme biti daljši od 30 dni od prejema računa.
Prosimo da spremenite razpisno dokumentacijo tako da bo plačilni rok 30 dni od prejema računa.


ODGOVOR:
Po zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih naročnik ni javni organ, ampak je gospodarski subjekt (10. člen zakona), zato plačilni rok ne sme biti daljši od 60 dni od dneva prejema računa.

Datum objave: 12.01.2016   11:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da nam odgovori na vprašanja, ki smo jih poslali na portal 07.01.2016.
Hvala.


ODGOVOR:
Odgovori na zastavljanja vprašanja so objavljeni.

Datum objave: 12.01.2016   11:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za dopolnitev oziroma dodatno obrazložitev (dodatni načrti in opisi) za sklop B; IV ZIDARSKA DELA; postavka 5., Dobava in montaža jeklene podporne konstrukcije (za cevovod preko mostu) s privijačenjem v AB del mostu vključno z objemkami po detajlu dobavitelja cevovoda. Nosilna elementa sta predvidena kot vroče valjana profila HEA 160 ali podobne nosilnosti. Celotna jeklena konstrukcija je vroče cinkana. 14 kom
Glede na to, da kot izvajalec ne vemo kdo bo dobavitelj in nimamo vpliva na izbor dobavitelja in njegove zahteve za montažo cevovoda na AB del mostu, vas prosimo za natančen načrt jeklene konstrukcije, prav tako priporočamo zamenjavo enote kom s kg, ker nam ta količina 14 kom trenutno nične pove in jo kot tako ne moremo ovrednotiti.

lp


ODGOVOR:
Jeklena konstrukcija se izdela iz HEA 160 profila s pritrdilnim materialom za sidranje v mostno konstrukcijo, komplet z ležiščem in objemko z gumijasto podlogo skupne teže 120 kg/kom, kar skupno znaša 1.680 kg. Konstrukcija je v celoti vroče cinkana.

Datum objave: 12.01.2016   11:53
Pojasnilo k splošnemu delu DZR:
Obrazec št. 4 Ponudbeni predračun – sklop A, točka 2 velja za strojnico in ne za zajetje, točka 3 pa velja za zajetje in ne za strojnico. Ostalo ostaja nespremenjeno.


Datum objave: 18.01.2016   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi kompleksnosti izvedbe predvsem pa težkega dostopa in zahtevne logistike, prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudb za vsaj 14 dni.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 18.01.2016   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to da ste za rok izvedbe gradbenih del predvideli 578 dni, nas zanima, ali si lahko rok izvedbe, ki se nam zdi preveč dolg, prilagodimo svojim zmožnostim, torej skrajšamo? Tako dolga izvedba projekta nikakor ni racionalna ne za izvajalce, ne za naročnika.

ODGOVOR:
Naročnik soglaša, da lahko izvajalec gradbenih del v terminskem planu predlaga krajši rok za izvedbo.

Datum objave: 18.01.2016   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za pojasnilo postavke VIII/1. in VIII/2. oz. objavo specifikacije hidromehanske opreme: kosi, dolžine, ...

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Je navedeno v poglavju posebni tehnični pogoji točka 12.1.2.6 in 12.1.2.7 v tehničnem delu DZR.

Datum objave: 18.01.2016   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

naročnika sprašujemo ali bo upošteval referenco , ko je izvajalec na enem projektu izvajal več cevovodov različnih DN ( DN 400 in več) , katerih skupna oz. kumulativna vsota je 200 m ali več

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 18.01.2016   14:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Sklop A-Obrazec št. 4: ponudbeni predračun Poz 1:
Navedeno je da: "Dobavitelj cevovoda mora zagotoviti šolanje polagalca cevovoda in svoj stalni nadzor nad montažo cevovovoda ter sodelovati pri tlačnih in zagonskih preizkusih skladno z zahtevami TP poglavje 12.1.1. Vprašanje:
-ali mora dobavitelj cevovoda zagotoviti nadzor s svojo prisotnostjo v začetni fazi polaganja cevi vsak dan in celoten delovni dan ali le občasno.
-ali se lahko prisotnost na tlačnih in zagonskih preizkusih za dobavo cevovoda - sklopa A- omeji na 7 delovnih dni, saj termini in trajanje preizkusov niso odvisni od dobavitelja cevovoda.

2. V istem dokumentu kakor zgoraj (Obrazec 4-Skolop A), je v poziciji 5 navedeno:" Dobava segmenta cevovoda DN 800,DN 900 in DN 1000 z odcepom DN 80 zaključenim s prirobnico DN 80/PN 16 za vgradnjo sistema za avtomatsko odzračevanje cevovoda. Vprašanje:
- ali je mišljena dobava segmenta s priključkom vključno do prirobnice ali tudi cevna povezava do samega odzračevalnega ventila ki se po tehnični dokumentaciji na določenih mestih nahaja izven simetrale cevovoda oddaljen nekaj metrov. Enako vprašanje se nanaša tudi na segmente s priključkom DN 150.

3. V TP točka 12.1.1.1. (Obseg) je navedeno da "Za prvi in drugi tlačni preizkus velja, da tipske končne kape za zapiranje cevovoda na obeh straneh zagotovi dobavitelj cevovoda". Vprašanje:
- ali so te končne kape po dokončanju preizkusov last investitorja ali jih dobavitelj cevovoda lahko odpelje iz gradbišča kot svojo last.

Zhvaljujemo se za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR:
1.Nadzor dobavitelja cevovoda je naveden v tehničnem delu DZR, poglavje 12.1.1.1. Obseg. Prisotnost dobavitelja pri tlačnih in zagonskih preizkusih je naveden v poglavju posebnih tehničnih pogojih točka 12.1.2.3 Kakovost in preverjene kakovosti izvedbe. Obveznost dobavitelja cevovoda bo izpolnjena, ko bo inženir oziroma nadzornik ugotovil, da montaža poteka v skladu z zahtevami za polaganje cevovoda, kar bo zabeleženo na operativnem sestanku.

2.Sklop A zajema dobavo segmenta s priključkom vključno do prirobnice.

3.Za prvi in drugi tlačni preizkus velja, da tipske končne kape za zapiranje cevovoda zagotovi dobavitelj cevovoda, ki so last dobavitelja in jih lahko po končanju del odpelje iz gradbišča.


Datum objave: 18.01.2016   14:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dear Sirs,

In reference to the tender announcement for the reconstruction of "MHE Kneže" announced on your website, I am kindly asking you to publish the technical drawings from the pdf file “ mHE Kneža DZR LOT C Tehnični del končna.pdf’’ from page 20 to page 36 in DWG format in order to prepare a detailed specification.

Thank you in advance for your quick reply.


ODGOVOR:
Risbe v DWG formatu so objavljene na spletni strani SENG (www.seng.si) v zavihku javna naročila v mapi Risbe v DWG.