Dosje javnega naročila JN6649/2015
Naročnik: SENG d.o.o. 
Blago: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.050.017,08 EUR

JN6649/2015 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.09.2015
JN7727/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.11.2015
JN7963/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2015
JN8051/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2015
JN000558/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.04.2016
JN000558/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2016
JN000558/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2016
JN000558/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2016
    JN6649/2015 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 189-343533
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava

Datum objave: 25. 9. 2015
Številka objave: JN6649/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Kontakt: Erjavčeva ulica 20, V roke: Magda Zorn, Rajko Volk, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396383 / +386 53396373. Telefaks +386 53396315. E-pošta magda.zorn@seng.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.seng.si
Dodatne informacije dobite pri SENG d.o.o., Erjavčeva 20, Kontakt: SENG d.o.o., V roke: Rajko Volk, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396373. Telefaks +386 53396315. E-pošta rajko.volk@seng.si.
Internetni naslovi: http://www.seng.si
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava in montaža elektro opreme po sklopih v HE Plave 1 - LOT EE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: HE PLAVE I
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Naročilo obsega dobavo in montažo:
- energetskega transformatorja, transformatorjev lastne porabe in VN opreme zunanjega stikališča;
- SN opreme 10,5 in 20 kV ter SN kablov;
- opreme vodenja, lastne porabe 0,4 kV, LP 110 V DC in diesel agregata, kablov in kabelskih tras ter demontaža obstoječe opreme LOTa EE.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31000000 (Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava)
31171000 (Transformatorji s tekočim dielektrikom)
31173000 (Merilni transformator)
31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
31400000 (Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije)
31300000 (Izolirana žica in kabli)
51110000 (Storitve inštalacije električne opreme)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 18 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Dobava in montaža energetskega transformatorja, transformatorjev lastne porabe in VN opreme zunanjega stikališča
1)KRATEK OPIS Dobava in montaža energetskega transformatorja, transformatorjev lastne porabe in VN opreme zunanjega stikališča
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 31171000 (Transformatorji s tekočim dielektrikom)
31173000 (Merilni transformator)
51110000 (Storitve inštalacije električne opreme)
3)KOLIČINA ALI OBSEG navedeno v razpisni dokumentaciji sklop 1
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH navedene v razpisni dokumentaciji sklop 1
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Dobava in montaža SN opreme 10,5 in 20 kV ter SN kablov
1)KRATEK OPIS Dobava in montaža SN opreme 10,5 in 20 kV ter SN kablov
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
51110000 (Storitve inštalacije električne opreme)
3)KOLIČINA ALI OBSEG navedeno v razpisni dokumentaciji sklop 2
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH navedeno v razpisni dokumentaciji sklop 2
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Dobava in montaža opreme vodenja, lastne porabe 0,4 kV LP 110 V DC in disel agregata, kablov in kabelskih tras ter demontaža obstoječe opreme LOTa EE
1)KRATEK OPIS Dobava in montaža opreme vodenja, lastne porabe 0,4 kV LP 110 V DC in disel agregata, kablov in kabelskih tras ter demontaža obstoječe opreme LOTa EE
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
31400000 (Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije)
31300000 (Izolirana žica in kabli)
51110000 (Storitve inštalacije električne opreme)
3)KOLIČINA ALI OBSEG navedeno v razpisni dokumentaciji
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN05/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 10. 11. 2015
Čas: 12:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 180 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 10. 11. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Erjavčeva 20, Nova Gorica ali krajše SENG d.o.o., sejna soba
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani SENG d.o.o., pod rubriko “Javna naročila“.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.seng.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 23. 10. 2015
Čas: 18:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, SI-5000 Nova Gorica.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, SI-5000 Nova Gorica.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7727/2015, Blago: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava; datum objave: 3. 11. 2015
  • JN7963/2015, Blago: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava; datum objave: 11. 11. 2015
  • JN8051/2015, Blago: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava; datum objave: 13. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2015   07:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Naši vprašanji sta sledeči:

VPRAŠANJE 1:

V primeru, da bomo svojo ponudbo oddali za več sklopov ali lahko v prvem delu ponudbe ''1. del :Splošni del ponudbe'' oddamo samo en original in za ostala dva sklopa zahtevane priloge oddamo kot kopije (potrdilo poslovnih bank, S.BON1/P) ali morata biti ti prilogi oddani v originalu za vsak sklop posebej?

VPRAŠANJE 2:

Ali je v točki ''C5. Skupina ponudnikov'' v zadnjem odstavku mišljena točka ''C.3.'' in ne C.2., saj je pod točko ''C.2.Jezik ponudbe'' in ne dokumenti, ki sestavljajo ponudbo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
ODGOVOR št. 1
V primeru, da ponudnik ponudi več sklopov lahko v enem sklopu odda original dokumente kot so: S.BON-1/P, revidirane računovodske izkaze ter potrdila poslovnih bank. V ostalih sklopih pa predloži seznam teh dokumentov z navedbo sklopa, v katerem se original nahaja.

ODGOVOR št. 2
Da, mišljena je točka C.3.

Datum objave: 22.10.2015   07:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

vprašanja za NN stikalni blok +BMA, +BFA:

- dovodna stikala so 1250A, transformatorja 630kVA. Iz tega naslova glavne zbiralke niso potrebne 2000A, ker transformatorja ne delujeta paralelno. Ali so res potrebne 2000A?
- Vezno stikalo 1250A je glede na velikost DEA preveliko. Pa še v tehničnih podatkih se zahteva spojno polje 2000A, v enopolni shemi 1250A. kaj se lahko uporabi oz. je pravilno?
- Glede na velikost DEA in dovodnega stikala DEA zbiralke v NLP delu (+BFA) ne rabijo biti 2000A, dovolj bi bilo 630A. Ali se lahko uporabijo?

Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Ker transformatorja ne delujeta paralelno morajo biti glavne zbiralnice min.1250A. Vezno stikalo –Q131 mora biti min. 630 A. Shemi HIP1---6E3001 (enopolna shema) in HIP1---6E3101 (glavni razvod splošne in nujne lastne porabe) ter pripadajoči dokumenti (K2B, sklop III) bodo korigirani in objavljeni v dodatku št. 1.

Datum objave: 22.10.2015   07:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Za diesel agregat (točka 3.6. - knjiga 4) je je zapisano, da naj bo izveden brez protihrupnega okrova.
V točki 3.6.2. je pa zapisano, naj v prostoru diesel agregata hrupnost ne presega 85 dB (A).

To dvoje ne gre skupaj, saj je hrupnost agregata (v prostoru) brez protihrupnega ohišja večja od 85 db (A).

Prosimo vas, če nam zapišete ali je protihrupno ohišje potrebno ali ne?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
V točki 3.6.2. je prišlo do napake. Diesel agregat se dobavi brez protihrupnega ohišja.
Tekst iz točke 3.6.2. bo modificiran v dodatku št. 1.


Datum objave: 22.10.2015   07:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Za sklop I. točka 12. zahtevate referenco ponudnika za izdelavo, dobavo, montažo in obratovanje najmanj 5 energetskih transformatorjev moči 20 MVA ali večjih z napetostnim prestavnim razmerjem vsaj 110/x kV. V zvezi z navedenim referenčnim pogojem naročniku predlagamo, da pogoj spremeni tako, da zahteva ločeno izpolnjevanje referenčnega pogoja za izdelavo in dobavo, katerega naj izpolni proizvajalec ter ločeno za montažo in obratovanje, katerega naj izpolni ponudnik. Namreč pogoj v obliki, ki je zapisan sedaj, lahko izpolni le proizvajalec, ki je hkrati tudi ponudnik, zaradi česar je očitno, da je razpis pripravljen za točno določenega ponudnika. Prav tako menimo, da je referenčni pogoj najmanj 5 transformatorjev za montažo in obratovanje nesorazmeren in neobjektivno omejevalen, saj neupravičeno omejuje oddajo ponudbe večjim številom ponudnikov, kar pa je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence, zato zahtevamo, da naročnik ustrezno zmanjša zahtevano število transformatorjev.

S spoštovanjem.

ODGOVOR:
Smatra se, da so veljavne tudi reference podizvajalcev. Ponudnik sklopa I lahko poda ločene reference za proizvajalca transformatorja, ločeno za prevoznika, ločeno za montažerja in ločeno za spuščanje v pogon. Obrazec H.19.1 se lahko razmnoži in označi za kateri del referenc velja. Smatramo, da je zahteva po referencah za najmanj 5 energetskih transformatorjev moči 20 MVA ali večjih z napetostnim prestavnim razmerjem vsaj 110/x kV zelo nizka.

Datum objave: 22.10.2015   07:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V točki 19. je za vse sklope zahtevano, da ponudnik razpolaga z izkušeno strokovno osebo in sicer odgovornega vodjo projekta in odgovornega vodjo montažnih del. Glede na dejstvo, da je odgovorni vodja projekta imenovan v fazi projektiranja in ne v izvedbeni fazi, smatramo, da je z odgovornim vodjem projekta dejansko mišljen odgovorni vodja del. Iz tega razloga zahtevamo, da pogoj ustrezno korigirate.

S spoštovanjem.

ODGOVOR:
Vprašanje je nejasno, ne da se natančno razbrati na katero knjigo se nanaša. V kolikor se vprašanje nanaša na K1, Z1, točka H.18 »Izkušnje vodilnih strokovnjakov« se pod vodjo projekta ne smatra odgovorni vodja projekta (OVP) po ZGO ampak oseba, ki bo organizacijsko in tehnično vodila in koordinirala dela posameznega sklopa (projektiranje, izvedba spuščanje v pogon). Odgovorni vodja del je mišljen pod rubriko Vodenje in nadzor montažnih del.

Datum objave: 22.10.2015   07:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Imam vprašanje glede kab. končnikov:
v listi cen imate pri vseh končnikih zapisano da bodo montirani na bakreni kabel. Ali je to res?
Ali zahetave končnike z vijačnimi čevlji ali pritisnimi čevlji?

Lp


ODGOVOR:
Kabli s fleksibilnimi žilami morajo biti opremljeni s kabelskimi končniki. Pri tem se uporabijo končniki s pritisnimi čevlji.

Datum objave: 04.11.2015   16:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v SKLOPU 2 je 7 podsklopov, v rekapituaciji pa jih je samo 6. Po mojem mnenju v rekapitulaciji manjka podsklop B.4. STORITVE.

Ali lahko rekapitulacijo popravimo?

Hvala

ODGOVOR:
V rekapitulaciji manjka točka B.4 STORITVE. Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.


Datum objave: 04.11.2015   16:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Zahtevate kabel N(A)2XSY 1x70/25 10kV in N(A)2XSY 1x70/25 mm2 20 kV, katere dolžine so zelo male (90 in 840m), kablel s takšnim ekranom (25 mm2) v tako malih količinah pa je nemogoče dobiti.

Ali lahko ponudimo enak kabel s presekom faznega vodnika 150 mm2 in presekom ekrana 25 mm2 (standardni preseki)?
Povečan presek faznega vodnika vsekakor ne vpliva na lastnosti....

Lp

ODGOVOR:
Kabli N(A)2XSY 1x70/25 10kV in N(A)2XSY 1x70/25 mm2 20 kV se lahko dobavijo s presekom ekrana 16 mm2. Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.


Datum objave: 04.11.2015   16:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v tabelah tehničnih podatkov zahtevate za kab. končnike podatke o:
izolacijskem nivoju ter max. vertikalnem kotu. Katere podatke/ vrednsti zahtevate pod tema dvema pozicijama?ODGOVOR:
Izolacijski nivo je načeloma enak maksimalni obratovalni napetosti, podaja se v kV. Max. vertikalni kot je kot pod katerim se kabelski končnik lahko še montira.

Datum objave: 04.11.2015   16:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V SKLOPU II. 10,5 kV genertorsko stikališče se zahteva:
"Odklopniki, ki bodo uporabljeni v funkciji generatorskega odklopnika, morajo biti sposobni odklapljanja v primeru vseh preobremenitev in kratkostičnih prispevkov generatorjev, smiselno zahtevam po standardu SIST EN 62271-100 oziroma IEEE C37.013."
Zahteva je nekoliko nejasna saj SIST EN 62271-100 ne obravnava takih odklopnikov.
Prosimo, da nedvoumno potrdite, da morajo ti odklopniki ustrezati veljavnemu standardu za generatorske odklopnike IEC/IEEE 62271-37-037 (2014-01-24).ODGOVOR:
Odklopniki v 10,5 kV stikališču morajo biti certificirani po standardu za generatorske odklopnike IEEE C37.013 .

Datum objave: 04.11.2015   16:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V razpisu se v LOT EE – Knjiga 4 – II. sklop, zahteva v 10,5 kV stikališču sledeče:

"Dodatne zahteve za generatorska polja AKA0n
V ranžirne krmilne omarice generatorskih polj AKA01 in AKA02 bosta vgrajena kontrolna obračunska števca električne energije. Obračunske števce mora v obsegu tega razpisa dobaviti, vgraditi in v celoti ožičiti na merilno spončno letev v ranžirno krmilni omari Dobavitelj SN opreme po tem razpisu."

Glede na to, da so števci definirani v sklupu III. nas zanima ali je res dobava števcev vključena tudi v sklopu II.


ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji za II. sklop je pomotoma ostala navedba za števca porabe električne energije.

Števci so predmet dobave po sklopu III.Datum objave: 04.11.2015   16:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V tabelah tehničnih podatkov knjiga 2B. je stolpec: "Projektantska vrednost", kjer so zapisane zahtevane vrednosti!

Vprašanje: Ali je lahko ponujena vrednost Podpornega izolatorja (točka 1.3.1. poz 22.Največji premer) 234mm?
Namreč, projektantska vrednost je zapisana 230 mm. Glede na to, da je konstrukcijska vrednost ponujenega izolatorja le malenkost večja in ne vpliva na ostale bistvene lastnosti, smatramo in pričakujemo, da boste na vprašanje odgovorili pritrdilno.

S spoštovanjem!

ODGOVOR:
Podporni izolator opisan v točki 1.3.1, poz. 22 se lahko dobavi s premerom 234 mm. Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.


Datum objave: 04.11.2015   16:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v razpisni dokumentaciji ni nikjer enopolnih shem za MCC stikalne bloke, zato prosim, če se lahko dopolni razpisno dokumentacijo. Ker je to vitalen del razpisa, ponudniki še niti nismo mogli začeti pripravljati ponudb. V primeru da je stikalni blok večji oz tehnološko zahteven, prosimo za podaljšanje roka oddaje.

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je objavljena risba št. HIP1---6E3012 Enopolna shema - razvod nujne in splošne lastne porabe agregata (kjer je zajet tudi MCC agregata).

Manjka pa Enopolna shema – razvod splošne in nujne lastne porabe (zunanji objekti), št. HIP1---6E3120, ki bo objavljena v dodatku št. 1.

Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan do 19.11.2015.


Datum objave: 04.11.2015   16:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

1. Kolikšen je obseg PZI-ja za posamezno omaro? Ali je dovolj da so prikazane samo sponke v naprotni omari s kablom, ali mora biti pikazana celotna pot (senzor-ranžirna omarica-omara zajema)?

2. Kot se da razbrati iz pazpisne dokumentacije niso predvideni "active bus" moduli za I/O enote ET200M. Prosimo za potrditev.

3. V Knjigi 3 Poglavje 6.10.1. je zahtevano:
"Napajanje za kontrolne in krmilne naprave mora biti zasnovano tako, da
sprejme dva ločena zunanja vira 110 V DC (dve bateriji). Za redundančno
napajanje internih naprav (pretvornik DC/DC), mora biti vsaka naprava
priključena na ločen vir. Kjer redundančnega napajanja (pretvorniki DC/DC
ali podobno) ni mogoče uporabiti, je treba zagotoviti združevanje dveh
virov prek ustreznih zaščitnih diod"

Istočacno pa je v enopolnih shemah HIP1C--6E3021 in HIP1C--6E3022 predviden samo en dovod za posamezno omaro.
Prosimo za pojasnilo.

4.V blokovni shemi vodenja HIP1C--6E3401 sta prikazana dva monitorja in dva KVM podaljška, medtem ko je v KNJIGA 2B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV Omara CNP01- Omara vodenje HE Plave 1 (poz. 205 in 207) zahtevan samo eden. Kaj je prailno?

5. V KNJIGi 2B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV Omara CNP01- Omara vodenje HE Plave 1 (poz. 206) je zahtevan barvni laserski tiskalnik medtem ko je v KNJIGI 4 poglavje 3.1.15 zahtevan črno/beli laserski tiskalnik. Katerega je potrebno ponuditi?

6.Kje je meja Lot-a EE pri ražirnih omaricah +nCVC30/31/32/33, +CVF61/62, +CVA02, +nCVA12 in +nCNC82?

7. V KNJIGI 4 - poglavje 3.1.11.1 je zahtevano:
• urejevalnik optičnih patch kablov s polico za shranjevanje presežnih količin kablov (2 kos),
• urejevalnik bakrenih patch kablov 1H (4 kos)

v KNJIGI 2B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV poglavje3.3.3. (poz. 14 in 15) pa 8 oziroma 10 kosov te iste opreme. Kaj je pravilno?

8. V razpisni dokumentaciji je dobršen del opreme definiran z naročniškimi kodami, istočasno pa navajate razne zahteve po funkcionalnosti in karakteristikah, ipd za le-to. Se vam ne zdi, da so te zahteve odveč in vnašajo samo nepreglednost in nejasnost v razpisno dokumentacijo? Kdo bo nosil odgovornost/strošek, če se izkaže, da zahtevana oprema za katero ne pristajate na alternatve, ne bo dosegla vseh naštetih zahtev?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR:

PZI posamezne omare obsega enopolno shemo, tokovne sheme, spončne liste, kabelsko povezovalne liste, spisek kablov in spisek elektro opreme. V dokumentaciji mora biti prikazana povezava na ostalo opremo in sicer mora biti na načrtih prikazan povezovalni kabel s priključnimi sponkami na nasprotni strani povezave.Torej: prikazane morajo biti povezave s sponkami v sosednih omarah oziroma sosednjimi elementi.Tokokrogi tokovnih merilnih transformatorjev morajo biti podani v celoti.

Modulna povezava "active bus" ni predvidena.

V razpisni dokumentaciji (Knjiga 4, III. sklop) je pomotoma ostala navedba za redundantno 110 V DC napajanje internih naprav.
110 V DC napajanje naprav bo izvedeno tako, kot je prikazano v enopolnih shemah HIP1C--6E3021 in HIP1C--6E3022. Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.

Ponudba mora zajemati dva monitorja in dva KVM podaljška, kot je to prikazano v blok shemi vodenja HIP1C—6E3401. Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.

Ponuditi je potrebno barvni laserski tiskalnik.Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.

Ranžirne omarice +nCVC30/31/32/33, +CVF61/62, +CVA02, +nCVA12 in +nCNC82 je potrebno dobaviti, montirati, kabelsko povezati ter preizkusiti. Postavke bodo dodane v listo cen ki bo objavljena v dodatku št.1


Pravilna količina je navedena v KNJIGI 2B: TABELE TEHNIČNIH PODATKOV.Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.


Kjer je navedena tudi koda, je le ta ključna. Funkcionalni opis je le informativen.

Datum objave: 04.11.2015   16:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali mora ponudnik dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji (npr. potrdila bank) priložiti v originalu ali lahko priložimo fotokopije, glede na dejstvo, da je potrebno dokazila v splošnem delu priložiti za vse tri sklope posebej.

Hvala za vaše pojasnilo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
V primeru, da ponudnik ponudi več sklopov lahko v enem sklopu odda original dokumente kot so: S.BON-1/P, revidirane računovodske izkaze ter potrdila poslovnih bank. V ostalih sklopih pa predloži seznam teh dokumentov z navedbo sklopa, v katerem se original nahaja.

Datum objave: 04.11.2015   16:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

V razpisu se v LOT EE – Knjiga 2b – II. sklop, zahteve v tabelah tehničnih podatkov MERILNI TRANSFORMATORJI in v Knjigi 5 razpisne risbe za napetostne merilne transformatorje ne ujemajo v sekundarni napetosti tretjega navitja.
Prosimo za pojasnilo,

V tabelah tehničnih podatkov se zahteva napetostnike s parametri:
- 10.5/V3 // 0.1/V3 // 0.1/V3 // 0.1/3 kV r0.2 30 VA, r0.5 30 VA, r0.5/3P 30 VA in
- 10.5/V3 // 0.1/V3 // 0.1/V3 // 0.1/3 kV r0.2 10 VA, r0.5 10 VA, r0.5/3P 30 VA
Parmetrov napetostnega merilnega transformatorja navedenih v prvi alineji ne moremo doseči, zato prosimo, da lahko ponudimo vse napetostnike s parmetri kot so navedeni v drugi alineji.
Posimo za potrditev.
ODGOVOR:


V razpisni dokumentaciji za II. sklop je pomotoma ostala navedba za sekundarne napetosti tretjega navitja napetostnih merilnih transformatorjev.

Prave vrednosti sekundarnih napetosti in moči so:
Nazivna napetost primarja: 10,5 kV
Nazivne napetosti sekundarja:
- 1. jedro 0,1/√3 kV
- 2. jedro 0,1/√3 kV
- 3. jedro 0,1/3 kV
Nazivna moč posameznega jedra:
- 1. jedro 10 VA
- 2. jedro 10 VA
- 3. jedro 30 VA
Razred točnosti in faktor sigurnosti:
- 1. jedro 0,2
- 2. jedro 0,5
- 3. jedro 0,5 3P

Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.Datum objave: 04.11.2015   16:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v listi cen je naveden razdelilec +BMC...+BFC Lastna raba zunanjih porabnikov. Prav tako je naveden v kazalniku Enopolnih shem, vendar enopolne sheme in popisa E.1.1.12, kjer bi naj bil ta razdelilec naveden ni v nobeni dokumentaciji. zaradi tega prosimo za čimprejšnje odgovore in podatke.

Prav tako zaradi slabe odzivnosti na vprašanja prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb.ODGOVOR:
Enopolna shema – razvod splošne in nujne lastne porabe (zunanji objekti), št. HIP1---6E3120, bo objavljena v dodatku št. 1.

Rok za oddajo ponudbe je podaljšan na 19.11.2015.


Datum objave: 04.11.2015   16:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,

V knjigi 4-posebni tehnični pogoji, I sklop, na strani 13/39 v točki 1.1.5.9 je v tretjem odstavku zapisano ˝Za zagotavljanje dolge življenjske dobe transformatorja mora proizvajalec razpolagati z ustreznim prostorom za izdelavo navitij transformatorja, ki zagotavlja čistost prostorov in preprečuje vnos nečistoč v proizvodno halo z uporabo ustreznih filtrov in nadpritiska. Čistost teh prostorov mora biti najmanj razreda 8 po standardu ISO 14644.˝ S čim ponudnik za proizvajalca dokazuje izpolnjevanje te zahteve?


ODGOVOR:
Proizvajalec transformatorja bo moral med fazo proizvodnje z meritvami ali certifikatom dokazati, da je bil transformator izdelan pod pogoji, kot so zapisani v K4/I. sklop točka 1.1.5.9.
Poleg tega si naročnik pridržuje pravico za nenapovedan obisk proizvodnih prostorov.


Datum objave: 04.11.2015   16:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,

V knjigi 4-posebni tehnični pogoji, I sklop, na strani 13/39 v točki 1.1.5.9 je v tretjem odstavku zapisano ˝Za zagotavljanje dolge življenjske dobe transformatorja mora proizvajalec razpolagati z ustreznim prostorom za izdelavo navitij transformatorja, ki zagotavlja čistost prostorov in preprečuje vnos nečistoč v proizvodno halo z uporabo ustreznih filtrov in nadpritiska. Čistost teh prostorov mora biti najmanj razreda 8 po standardu ISO 14644.˝ S čim ponudnik za proizvajalca dokazuje izpolnjevanje te zahteve?


ODGOVOR:
Proizvajalec transformatorja bo moral med fazo proizvodnje z meritvami ali certifikatom dokazati, da je bil transformator izdelan pod pogoji, kot so zapisani v K4/III. Sklop točka 1.1.5.9.
Poleg tega si naročnik pridržuje pravico za nenapovedan obisk proizvodnih prostorov.Datum objave: 04.11.2015   16:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je lahko ozemljilnik -Q8 na izvodih generatorja del celice nBAA02?

ODGOVOR:
Ne, -Q8 se postavi na predvideni lokaciji.

Datum objave: 04.11.2015   16:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pri prejšnjem vprašanju glede kab. končnikov nismo definirali da gre za SN končnike...
Ponovno vprašanje je:

v listi cen imate pri vseh SN končnikih zapisano da bodo montirani na bakreni kabel. Ali je to res?
Ali zahetave končnike z vijačnimi čevlji ali pritisnimi čevlji?

ODGOVOR:
Kabelske končnike se montira na vse SN kable. Kabelski končniki naj bodo s pritisnimi čevlji. SN kabli so zaradi prostorskih razlogov omejeni samo na baker.


Datum objave: 04.11.2015   16:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Lot EE, Knjiga 2b, II. sklop
V tabeli 2.4 SERVISNI OZEMLJILNI LOČILNIK Q8 se zahteva število trenutnih kontaktov 1.
Za tovrstno napravo trenutni kontakti niso na voljo. Prosimo za ustrezen popravek zahteve v tabeli.


Lot EE, Knjiga 4, II. sklop, Točka 2.1.4.1 Osnovne zahteve za SN 20 kV opremo
V odstavku "Odklopni ločilniki, ločilna in ozemljilna stikala" se zahteva, da mora imeti odklopni ločilnik dve izklopni tuljavi.
Za tovrstne elemente dve izklopni tuljavi nista izvedljivi. Prosimo za potrditev, da je dovoljena izvedba z eno izklopno tuljavo.

Lep pozdrav!


ODGOVOR:


S predlogom se strinjamo, popravek bo objavljen v dodatku št. 1.

Dve izklopilni tuljavi sta zahtevani za odklopnike Q0.


Datum objave: 04.11.2015   16:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

imamo vprašanja glede tokovnikov (n)BAB01-T1. Ti se pojavljajo dvakrat in sicer v listi cen v poziciji B.1.8 in potem še enkrat pod pozicijo B.3.3. Gre tukaj za pomoto ali je mišljeno kako drugače?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
V točki B.1.8 je napaka. Mišljeni so tokovniki T2. Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.

Datum objave: 04.11.2015   16:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ponudimo lahko stikalne celice, ki kot pretokovno zaščito ne uporabljajo varovalk, ampak nastavljive zaščitne releje.
Rešitev se v sloveniji uporablja že dlej časa, zato prosimo, da omogočite uporabo te vrste zaščite.

lp

ODGOVOR:
Celica AJT01 se lahko ponudi tako, da je opremljena z zaščitnim relejem.

Datum objave: 04.11.2015   17:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo vas, da nam sporočite dimenzije izpuha ter zračnih kanalov potrebnih za dizel agregat. Sporočite nam še, kje lahko dizel agregat stoji in kje se lahko naredijo izvodi toplega zraka.

Prosimo za skico vrisa v prostor oziroma skico iz katere je razvidna postavitev opreme.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR:
Dimenzije izpuha ter zračnih kanalov potrebnih za diesel agregat določi dobavitelj. Lokacija in prostor diesel agregata je bila pokazana na ogledu lokacije.

Prostor diesel agregata je pravokotne oblike, tlorisnih dimenzij 6,6x4 m. S čelne strani so čez celo steno vrata. Dobavitelj sam razporeja opremo v prostor.


Datum objave: 04.11.2015   17:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za podaljšanje roka oddaje vprašanj, saj je trenutno med datumom oddaje vprašanj in ponudbe več kot 14 dni razlike.ODGOVOR:
Rok za oddajo vprašanj ostane nespremenjen.Datum objave: 04.11.2015   17:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za naslednje pojasnilo. Ali lahko ponudnik odklene obrazce, ki so v pdf formatu, z namenom lažje izpolnitve obrazcev z zahtevanimi podatki? Prosimo za potrditev, da naročnik navedeno dejanje ne bo štel za spremembo obrazcev.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Obrazcev v pdf formatu ni dovoljeno odklepati.

Datum objave: 04.11.2015   20:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je lahko ozemljilnik -Q8 na izvodih generatorja del celice nBAA02?

ODGOVOR:
Ne, -Q8 se postavi na predvideni lokaciji.

Datum objave: 04.11.2015   20:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
POSEBNI POGODBENI POGOJI
1. 4.16.3/4. Odst.: Predlagamo, da se doda podčrtan tekst: V primeru kakršnegakoli zahtevka za odškodnino iz tega naslova, ki bo vložen proti Izvajalcu ali Naročniku, bo odgovoren Izvajalec.
2. 4.20: Menimo, da je številka tega podpoglavja 4.21 in ne 4.20. Prosimo za potrditev.
3. 8.7/1. Odst.: Predlagamo, da se doda podčrtan tekst: Če je škoda, ki je nastala Naročniku večja od maksimalnega zneska za odškodnino za zamudo navedenega v Dodatku k Ponudi, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.
4. 11.12.2/1. Odst.: Predlagamo, da se doda podčrtan tekst: … vendar najkasneje 72 ur po tem, ko ga je naročnik obvestil o napaki in mu omogočil ogled ter odpravo napake. Če Izvajalec v tem času ne odpravi napake, se za čas od prijave napake do odprave napake podaljša garancijska doba za del na katerem so bile napake.
5. 11.12.4/2. Odst.: Obvestilo naročnika mora biti pisno.
6. 11.12.4/5. Odst.:
Manjka podatek, od katere osnove se obračuna 5% (prosimo, za potrditev, da so osnova - povzročeni stroški).
Hkrati predlagamo naslednjo dopolnitev: Dodatna odškodnina v višini 5% samo pod pogojem, da je škoda naročniku dejansko nastala.
Dodatno tudi predlagamo, da se črta naslednji tekst: … in/ali z zaplenitvijo Izvajalčevega premoženja in/ali posesti, ne da bi zato moral zateči k administrativnim in pravnim postopkom.
(Op.: Zaplenitev premoženja ni možna brez izvršbe (=pravni postopek)
7. 11.12.6: Menimo, da je 15% neupravičeno visok strošek. Naročnik bo strokovnjake zaposlil v celoti na stroške izvajalca, tako da navedeni pribitek v celoti predstavlja zaslužek naročnika iz tega naslova.
8. 14.3/3. Odst.: Predlagamo, da se doda naslednji tekst: Če situacije ne potrdi/zavrne v tem roku, se šteje, da jo je potrdil.
9. 14.3: Glede na določilo PPP, da se točka 14.9 Plačilo zadržanih sredstev v pogodbi ne uporabi, naročnik pa z razpisno dokumentacijo definira samo rok plačila prejetih računov/situacij, prosimo za potrditev, da bo naročnik znesek pogodbene vrednosti, ki zapade v plačilo po izstavitvi Potrdila o prevzemu, plačal takoj po predložitvi ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi ozirom najkasneje v roku 8 dni po predložitvi le-te.
10. 14.7/2. Odst.: Cassa sconto v višini 0,05 % za vsak dan, preračunano na letno raven znaša 18,25 % p.a., kar bi lahko predstavljajo oderuške obresti. Glede na to, prosimo za dopolnitev naslednjo dopolnitev: V kolikor Izvajalec ne želi predčasnega plačila, ga Naročnik nima pravice izvršiti in si pri plačilu nima pravice pobotati popusta.
11. 14.8.: Pogodbena obrestna mera 6% p.a. je nižja od trenutno veljavne zakonske zamudne obrestne mere, ki znaša 8,05 % p.a. Prosimo za korekcijo.
12. 18.1/4. Odst.: Predlagamo dopolnitev: Če je razlog za podaljšanje roka na strani naročnika, stroške podaljšanja zavarovanja krije naročnik.
13. 18.3/1. Odst.: Izvajalec odgovarja samo za škode, ki nastanejo po njegovi krivdi.
14. 18.3./3. Odst.: Predlagamo spremembo: Naročnik odgovarja tudi za ostale oblike krivde (malomarnost).


ODGOVOR:


1.Besedilo »iz tega naslova« se bo dodalo v dodatku št. 1.
2. Pravilna številka podpoglavja je 4.21., kar se bo popravilo v dodatku št. 1.
3. Obstoječa ureditev je ustrezna in se predlog ne sprejme.
4. Obstoječa ureditev je ustrezna in se predlagani dopolnitvi ne sprejmeta.
5. Predlog bo upoštevan v dodatku št. 1, tako da se bo dodala beseda »pisno«.
6. Pripomba za odpravo določbe o zaplenitvi premoženja se bo upoštevala s korekcijo v dodatku št. 1. V ostalem se predlagano ne sprejme.
7. Obstoječa ureditev je ustrezna in se predlagano ne sprejme.
8. Obstoječa ureditev je ustrezna in se predlagano ne sprejme.
9. Plačila se izvedejo po določilih razpisne dokumentacije.
10. Obstoječa ureditev je ustrezna in se predlagano ne sprejme.
11. Predlagano se sprejme v dodatku št. 1.
12. Obstoječa ureditev je ustrezna in se predlagano ne sprejme.
13. Obstoječa ureditev je ustrezna in se predlagano ne sprejme.
14. Obstoječa ureditev je ustrezna in se predlagano ne sprejme.Datum objave: 04.11.2015   20:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v tenderju je zahteva za uporabo EATON motorskih zaščitnih stikal. Glede na to, da zahtevate tipske stikalnr bloke, je to lahko problematično s stališča tipskih certifikatov, ker ponavadi proizvajalci ne testirajo z opremo drugih proizvajalcev. V 1p shemi je označeno, da so elementi lahko izvlačljivi. Ali je izvlačljiv stikalni element lahko nadomestek temu razpisanemu elementu, glede na to da proizvajalci po večini nimamo stikalnih elementov, kjer bi se zaščitni modul izvlekel in je to zgolj specifika enega proizvajalca.

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji se ne zahteva uporabe EATON motorskih zaščitnih stikal, saj so le ti navedeni zgolj kot primer.
Izvlačljiv stikalni element je lahko nadomestek razpisanemu elementu.Datum objave: 04.11.2015   20:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dokazilo H.19.7. Podatki o izkušnjah ponudnika – demontaža in montaža (sklop III)

1. Smatramo, da je napisana zahteva po referencah na energetskih objektih nazivne napetosti 110kV ali več napisna zelo ozko in naročniku zmanjšuje krog potencialnih ponudnikov. V celotnem sklopu demontaže in montaže opreme predstavlja 110kV oprema v predmetnem javnem naročilu le manjši del. Zato naročnika prosimo in mu predlagamo, da kot ustrezno referenco sprejme in upošteva, če je izvajalec od leta 2010 dalje izvedel montažo in demontažo elektro energetske opreme na vsaj dveh hidro energetskih projektih.


ODGOVOR:
Referenca za dva energetske objekta nazivne napetosti 110 kV ali več je bila zahtevana v smislu pridobitve izkušenega izvajalca na zahtevni elektroenergetski opremi.
Zahteve za referenco bodo objavljene v dodatku št. 1 in sicer dva energetske objekta nazivne napetosti 110 kV ali več ali vsaj dva hidro energetska projekta z agregati katerih moči so večje kot 10 MVA.


Datum objave: 04.11.2015   20:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

1. vprašanje

V listi cen se za sklop II/B pozicija B.1.4 sklicujete na točko E.1.1.18 (10,5kV transformatorsko polje AKT05 (z opremo iz točke E.1.1.18)) Zanima me v katerem delu (knjigi) razpisne dokumentacije se nahaja točka E.1.1.18? (podobno se ponovi za sklop III/C pozicija C.2.1.1 in C.2.1.2)

2. vprašanje

Za sklop III/C pozicija C.4.1.3 (in ne C.4.1.1 - napaka v številčenju) je potrebno dobaviti kontrolno števčno registrirno napravo. Zanima nas, kakšna mora biti ta naprava in kaj mora omogočati ker v tehnični specifikaciji ta naprava ni opisana.

3. vprašanje

Zanima nas koliko števcev (tipa ZMQ) je potrebno dobaviti za ta razpis? Ali je to 4 kot je to napisano v tabeli cen plus 1 za rezervni kos ali 3 (Skupne naprave vodenja – Blok shema meritev HIP1---6E3411 - četrto merilno mesto je označeno kot prosto ožičeno mesto - sklepamo da je potrebno dobaviti samo okvir za števec) plus 1 za rezervni kos?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR:

1. Pri številčenju je prišlo do napake – Točka B.1.4 iz sklopa II se sklicuje na točko C.1.1.18 iz sklopa III.
Pri številčenju je prišlo do napake – Točka C.2.1.1 se sklicuje na točko C.1.1.8, točka C.2.1.2 se sklicuje na točko C.1.1.3. (vse iz sklopa III)

2. V razpisni dokumentaciji za III. sklop je pomotoma ostala navedba za dobavo kontrolne števčne registrirne naprave. Naprave tako ni potrebno vključiti v ponudbo. Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.

3. Dobaviti je potrebno 3 števce (tipa ZMQ) ter 1 rezervni kos. Pri rezervnem merilnem mestu se dobavi okvir za števec.
Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.

Datum objave: 04.11.2015   20:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V dokumentu Knjiga 1, Zvezek I: Navodila ponudnikom, na strani 21 v točki 15 zahteva:
»Da je proizvajalec diesel električnega agregata, katerega diesel električni agregat je ponujen v ponudbi, od vključno leta 2010 pa do danes izdelal najmanj 10 enot diesel elktričnih agregatov moči večje ali enake 250kVA.«
Naročnika želimo opozoriti, da glede na zahtevane količine (10 enot v 5 letih) težko govorimo o proizvajalcu, ampak garažnem sestavljalcu, ki na leto sestavi nekaj agregatov. Vsekakor se postavlja vprašanje glede primernosti opreme, ker gre za prototipni izdelek, praviloma brez atestov oziroma opravljenih tipskih testiranj.

Glede na to, da je za varno obratovanje elektrarne potrebno predvideti tudi ustrezno kvaliteto in razpoložljivost opreme rezervnega dizel agregatskega napajanja naročniku predlagamo, da količine dvigne na vsaj 100 enot letno. Takšne količine namreč dosegajo vsi resnejši evropski proizvajalci dizel agregatov.

Lep pozdrav!


ODGOVOR:

Naročnik ne bo spreminjal v tem delu razpisne dokumentacije.


Datum objave: 04.11.2015   20:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Sklop III. - V listi cen v poglavju C.4.1.1 zahtevate dobavo kompleta "Kontrolna števčna registrirna naprava" .
Ali lahko definirate katera naprava je to?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji za III. sklop je pomotoma ostala navedba za dobavo kontrolne števčne registrirne naprave. Naprave tako ni potrebno vključiti v ponudbo. Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.


Datum objave: 04.11.2015   20:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v dokumentu Knjiga 3, Splošni tehnični pogoji, na strani 85/126 zahteva, da mora biti diesel električni agregat opremljen z rezervno avtomatiko (»Rezervna avtomatika agregata, s katero mora biti opremljen, mora imeti ročno krmiljenje agregata v primeru okvare mikroprocesorske krmilne enote. Rezervna avtomatika mora biti opremljena z vsemi zaščitnimi funkcijami, ki zagotavljajo normalno delovanje diesel električnega agregata«).

Naročnika prosimo, da zahtevo pojasni, ali mora biti rezervna avtomatika opremljena z vsemi zaščitami, kot osnovna (z mikroprocesorsko krmilno enoto) ter ali je v zvezi s ponujeno rešitvijo potrebno v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR:
Vprašanje se verjetno nanaša na knjigo 4.
V rezervni avtomatiki morajo biti implementirane zaščite, ki zagotavljajo varno in zaneslivo delovanje diesel el. agregata v tem načinu (in ni nujno mikroprocesorske izvedbe).
V fazi ponudbe ni potrebno priložiti tehnične dokumentacije v zvezi s ponujeno rešitvijo.


Datum objave: 04.11.2015   20:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V tabeli K2a Lista cen_sklop1 sklop 2 in sklop 3, list I.E., list II.E, list III.E Urne postavke, omenjate naslednje pojme:
- preddelavec,
- visokokvalificirani delavec,
- kvalificirani delavec.

Naročnika pozivamo, naj natančneje pojasni, kaj si naročnik predstavlja pod navedenimi pojmi, da bomo lahko ustrezno ocenili urne postavke.

Hvala za vaše pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR:
- preddelavec - oseba, ki vodi skupino monterjev
- visokokvalificirani delavec – samostojni delavec/monter za zahtevna dela
- kvalificirani delavec – samostojni delavec/monter za manj zahtevna dela


Datum objave: 04.11.2015   20:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v dokumentu Knjiga 3, Splošni tehnični pogoji, na strani 85/126 zahteva, da mora biti kvaliteta DEA dokazljiva z ustreznimi atesti in certifikati.

Naročnika prosimo naj pojasni, ali je potrebno v ponudbi priložiti poročilo o tipskem preizkusu diesel agregata.

Hvala za odgovor!


ODGOVOR:
V ponudbi ni nujno priložiti poročila o tipskem preizkusu. Za prevzem diesel agregata bo potrebno predložiti poročilo o tipskem preizkusu.

Datum objave: 04.11.2015   20:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V zvezi z referenčnim pogojem H.19.7 je zahtevano, da ponudnik izkaže, da je od vključno leta 2010 pa do danes izvajal in tudi uspešno zaključil demontažna in montažna dela na 110 kV napravah (odklopniki, ločilke, transformatorji, kabli) najmanj dveh energetskih objektov nazivne napetosti 110 kV ali več. Naročnika pozivamo naj pojasni, ali je pod pojmom »transformatorji« mišljen napetostni oz. tokovni merilni transformator , predpostavljamo da ni mišljen energetski transformator, glede na to, da ga v tem sklopu ni predvidenega? Prosimo za potrditev našega razumevanja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Potrjujemo vaše razumevanje. Po pojmom transformatorji so mišljeni napetostni in tokovni transformatorje.
Sicer pa se referenčni pogoji v obrazcu H.19.7 dopolnijo tako, da se kot referenca upoštevata tudi dva energetske objekta nazivne napetosti 110 kV ali več ali vsaj dva hidro energetska projekta z agregati katerih moči so večje kot 10 MVADatum objave: 04.11.2015   20:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V točki 41. razpisne dokumentacije od ponudnikov zahtevate predložitev Risbe razporeditve predlagane opreme v prostorih predvidenih v DZR. V zvezi z navedeno točko pozivamo naročnika, naj objavi odprto verzijo Risbe v DWG formatu, da bo lahko ponudnik vrisal svojo opremo v prostore predvidene v DZR.

S spoštovanjem.

ODGOVOR:
Za ponudbo uporabite podloge iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.11.2015   20:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V knjigi 4 (Posebni tehnični pogoji) točka 2.1.3.2 (Generatorsko zvezdišče) je določeno, da je potrebno dobaviti 2 kosa TT-T90 (60/1A). V točki 2.1.3.5 Osnovne zahteve za SN 10,5 kV generatorsko stikališče pa je določeno, da bodo merilni TR zvezdišča generatorja dobavljeni (tokovni TR) v sklopu G. Prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudba mora vsebovati 2 kosa TT-T90 (60/1A) vključno z montažo (namenjeni so zemljostični zaščiti).
Opis za dobavo merilnih TR v lotu G je namenjena diferenčni zaščiti.


Datum objave: 04.11.2015   20:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V Listi cen, (sklop I/A, II/A in III/A)., v točki 3 je navedeno naslednje:
»Vzporedno z rekonstrukcijo HE Plave 1 se bo izvajala tudi gradnja novega 110 kV GIS stikališča za katerega je nosilec investicije ELES. Natančna dinamika del na investiciji 110 kV GIS stikališča še ni znana. Določena dela (VN oprema, SN kabelska povezava med elektrarno in zunanjim stikališčem,…) so zato vključena v oba razpisa. Ta dela bo na podlagi sklepov koordinacijskih sestankov izvedel tisti izvajalec, ki mu bo dinamika del prej narekovala ta dela.«

Zahteva je nesprejemljiva. Ponudnik mora namreč ponuditi vso opremo, ki je razpisana, in jo s tem tudi rezervirati pri svojih dobaviteljih. Ponudnik bo podal tudi bančno garancijo, da bo oprema dobavljena v roku, znesek garancije bo zajemal tudi delež te opreme. Zahteva je po sistemu"kdor prvi pride, prvi melje" in kaže na neusklajenost terminskih planov. Poleg je ta ista zahteva v vseh treh sklopih razpisa, kar je povsem nelogično.
Naročnika zato pozivamo, da iz razpisne dokumentacije (opomba 3 pod listo cen ) izloči to opombo.

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Opomba bo izločena v dodatku št. 1.Datum objave: 04.11.2015   20:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Naša vprašanja so sledeča:

VPRAŠANJE 1:

Knjiga 2a-II. sklop; v tabeli lista cen II/B SN OPREMA pod pozicijo B.1.8 zahtevate merilne tokovne transformatorje (2kpl), ki se istočasno pojavljajo tudi pod pozicijo B.3.3.
Prosimo za pojasnilo.

VPRAŠANJE 2:

Knjiga 4-II. sklop; v poglavju 2.1.3.2 Generatorsko zvezdišče (nBAB01) se zahteva dobava in vgradnja ozemljilni upor R1 in napetostni transformator NT-T9, katerih pa ni zaslediti v tehničnih tabelah. Prosimo za tehnične karakteristike navedene opreme.

VPRAŠANJE 3:

Knjiga 4-II. sklop; v poglavju 2.1.3.3 Celica na izvodih generatorjev (nBAA02 in nBAA03) se navaja kovinsko oklopljeno ohišje. Ali je navedeno ohišje tudi predmet dobave?

VPRAŠANJE 4:

Knjiga 4-II. sklop; v poglavju 2.1.3 10,5kV SN OPREMA se omenja izdobava - servisni ozemljilni ločilnikQ6. Ali je pravilna oznaka Q8 (v ES in tabela tehničnih podatkov)?

VPRAŠANJE 5:

Knjiga 5-II. sklop; v ES elektrarne HIP1---6E3001, ločilnik Q6 v celici izvoda generatorja nBAA03 ni opisan v tabeli tehničnih podatkov. Prosimo za tehnične karakteristike.

VPRAŠANJE 6:

Knjiga 2b-II. sklop; v poglavju 2.4 Servisni ozemljilni ločilnik Q8 so podani tehnični podatki za omenjeni ločilnik. Pod katero pozicijo v listi cen (knjiga 2a) se ovrednoti omenjeni ločilnik?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:

1. Tokovniki pod pozicijo B.1.8 so T1 v (n)BAB01, tokovniki pod pozicijo B.3.3. so T2 v (n)BAA03. Popravek bo objavljen v dodatku št. 1.
2. Tabela tehničnih podatkov bo dopolnjena v dodatku št. 1.
3. Ohišje celic je tudi predmet dobave.
4. Pravilna oznaka je Q8.
5. V enopolni shemi se naziv popravi, pravi naziv je Q8 na katerega se tudi nanaša tabela tehničnih podatkov.
6. V dodatku št. 1 bo dodana postavka za ozemljilni ločilnik Q8.Datum objave: 04.11.2015   20:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Imamo vprašanja v zvezi z posebnimi pogoji pogodbe.

1) Podčlen 4.30 določa:
»Če Izvajalec ali njegovi Podizvajalci ne bi upoštevali svojih obveznosti in bi s tem neupoštevanjem Naročniku povzročila škodo, potem ima Naročnik pravico odšteti stroške take škode od plačil, ki jih je dolžan Izvajalcu, ali od Izvajalčevega premoženja brez administrativnih ali pravnih postopkov. Kar zadeva take škode, je Izvajalčeva odškodninska odgovornost omejena na skupno Pogodbeno ceno, vključno z vsemi odobrenimi spremembami, s čimer se njegova odškodninska odgovornost konča.«

V citiranem členu si je naročnik določil pravico, da zahteva povrnitev škode v primeru neupoštevanja obveznosti po pogodbi, pri čemer je odgovornost omejena na končno pogodbeno vrednost (skupna pogodbena cena + vse spremembe). Menimo, da je odškodninska odgovornost izvajalca določena previsoko, glede na to, da si je naročnik v pogodbi določil tudi druge institute zavarovanja (bančna garancija, pogodbena kazen za zamudo in pogodbena kazen za nespoštovanje pogodbenih obveznosti). Iz tega razloga pozivamo naročnika, da se odgovornost izvajalca omeji na 10% pogodbene vrednosti.

2) V posebnih pogojih pogodbe, podčlenu 11.12.4 je naročnik določil, da vse stroške okvar znotraj garancijske dobe nosi izvajalec, poleg tega pa si je določil še možnost obračuna dodatne odškodnine v višini 5% (od česa ni jasno – ali od pogodbene vrednosti ali višine stroškov). Dodatno plačilo odškodnine v višini 5% naročniku zaradi stroškov zaradi odprave napak v garancijski dobi, ki jih tako ali tako krije ponudnik, je nesprejemljivo. Ponudnik poudarja, da ima naročnik v kolikor napake v garancijski dobi niso odpravljene, na voljo bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, za izdajo katere morajo izvajalci vnaprej zagotoviti sredstva za izdajo le –teh. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku zato predstavlja zadostno sredstvo zavarovanja za naročnika. Iz tega razloga za ponudnika nikakor ni sprejemljiva določba citiranega podčlena in sicer v delu …«in/ali z zaplenitvijo Izvajalčevega premoženja in/ali posesti, ne da bi se zato moral zateči k administrativnim in pravnim postopkom.

Prosimo, da se 5. odstavek podčlena 11.12.4 v celoti črta.

3)V podčlenu 11.12.6 Tehnične storitve med garancijsko dobo je določeno: »Izvajalec mora Naročniku brez pravice do uveljavljanja kakršnihkoli dodatnih stroškov zagotoviti vsaj tri izkušene specialiste za izvajanje ustreznih tehničnih storitev med Garancijsko dobo... »

Naročnik naj natančneje pojasni, kaj šteje pod pojmom izkušeni specialist za izvajanje ustreznih tehničnih storitev ter v kateri postavki v listi cen je naročnik zahtevano osebje predvidel.

Ponudnik predlaga, da se podčlen 11.12.6 spremeni tako:

Izvajalec na zahtevo naročnika zagotovi vsaj tri izkušene specialiste za izvajanje ustreznih tehničnih storitev med garancijsko dobo, pri čemer je izvajalec upravičen do povrnitve vseh dodatnih stroškov, ki jih ima s tem v zvezi. Naročnik ima pravico določiti potrebne kvalifikacije takih specialistov ter Izvajalcu posredovati svoje zahteve ne kasneje kot šest mesecev pred začetkom veljavnosti Garancijske dobe. V primeru, da izvajalec zahtevanih specialistov ne zagotovi, ima Naročnik pravico zaposliti enake specialiste iz drugih virov na stroške Izvajalca.

Lep pozdrav.ODGOVOR:

1) Predlagani odškodninski limit se ne sprejme.

2) Pripombo glede zaplenitve premoženja bo naročnik upošteval in uredil v dodatku št.1, ostalega predlaganega pa ne sprejme.

3) Naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije
Datum objave: 04.11.2015   20:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi kompleksnosti razpisa in dobave listin iz tujine naročnika naprošamo za podaljšanje roka oddaje!

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudbe je podaljšan na 19.11.2015.

Datum objave: 04.11.2015   20:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik ne zahteva referenc za dobavitelja diesel električnega agregata v smislu usposobljenosti za dobavo in instalacijo, vzdrževanje in servisiranje ter oskrbo z rezervnimi deli.

Predlagamo da se za dobavitelja zahteva, da je v zadnjih 5 letih dobavil in spustil v pogon najmanj 10 diesel agregatskih sistemov enake zahtevnosti ter moči večje ali enako 250kVA, da je od proizvajalca pooblaščen za dobavo, zagon in oskrbo z rezervnimi deli ter da ima najmanj dva certificirana serviserja.

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR:

Predloga se ne sprejme.