Dosje javnega naročila JN6460/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Železniški potniški vagoni
ZJNVETPS: Odprti postopek

JN6460/2015 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.09.2015
    JN6460/2015 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 183-333030
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Blago

Železniški potniški vagoni

Datum objave: 18. 9. 2015
Številka objave: JN6460/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: melita.hocevar@slo-zeleznice.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914597. Telefaks +386 12914833. E-pošta melita.hocevar@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIŽelezniški promet
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Notranji inrerier za DMV 813/814
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Notranji inrerier za DMV 813/814
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34622200 (Železniški potniški vagoni)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 57/2015/19
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacijeIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 2. 11. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 2. 11. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11 Ljubljana; Soba 606
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/6263-54780092662655567886/Notranji
_interier_za_DMV_813-814.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 10. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2015   07:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V povabilu k oddaji ponudbe pod št. 1.10 – Ogled prototipa, navajate da naročnik bo ponudnikom omogočil OBVEZNI ogled prototipa DMV ser. 813/814.
Kako bo ponudnik dokazal, da je izvršil obvezni ogled prototipa? Ali bo naročnik izdal potrdilo o izvedenem ogledu prototipa, ki jo bo moral ponudnik priložiti k ponudbi?
hvala za odgovor

ODGOVOR:
Ponudnik bo dokazal, da je opravil obvezni ogled prototipa s podpisom pri naročniko ob samem ogledu. Ker bo naročnik razpolagal z evidenco opravljenih ogledov, potrdil ne bo izdajal.

Datum objave: 22.10.2015   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisu ste zahtevali:"• Ponudnik mora s priloženim poslovnim poročilo izkazati, da je imel v preteklem letu (leto 2014) najmanj 1.500.000,00 € letnega prihodka"

V izogib reviziji vas pozivamo, da ta pogoj razveljavite, saj ni v povezavi niti ni sorazmeren s predmetnim razpisom. Prihodek v preteklem letu ne zagotavlja izvedbe naročila, kot je zahtevana, daje pa ponudnikom, ki ta pogoj izpolnjujejo neopravičeno prednost.


ODGOVOR:
Ne, naročnik zahteve ne bo spreminjal. Zahtevani pogoj je povezan in sorazmeren z zahtevnostjo predmeta javnega naročila.

Datum objave: 22.10.2015   14:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V navodilih ponudnikom za pripravo ponudb pod st. 2.11 – Drugi pogoji, naročnik zahteva, da ponudnik dokaže da ima v zadnjih 3 letih pred objavo tega javnega naročila izkušnje z dobavami primerljivega blaga kot je predmet tega javnega naročila.
S tem v zvezi sprašujemo sledeče:
Prosimo, da naročnik boljše definira kaj smatra za “izkušnje z dobavami primerljivega blaga”.
Ker se naročilo oddaja v celoti za vse pozicije, nas zanima, če naročnik misli na referenco, ki se nanaša na eno pogodbo ali naročilo primerljive vsebine, ki vsebuje kot predmet dobave vse pozicije, ki so zahtevane v javnem razpisu (sedežna oprema, notranja oprema, talna obloga, LED razsvetljava, Klima kpl., Vacumski WC)? Hvala za odgovor!


ODGOVOR:
Od ponudnika se pričakuje, da bo predložil pisno potrdilo referenc, iz katerih bo razvidno, da ima ponudnik v zadnjih 3 letih pred objavo tega javnega naročila izkušnje z dobavami , ki so vsebinsko primerljive predmetu tega javnega naročila.