Dosje javnega naročila JN2508/2016
Naročnik: SENG d.o.o. 
Storitve: Turbinske naprave
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 179.340,00 EUR

JN2508/2016 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN000782/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.04.2016
JN001539/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.05.2016
JN002083/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.06.2016
JN000083/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 06.01.2017
JN000083/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2017
    JN2508/2016 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 066-116135
OBVESTILO O NAROČILU – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Poslano tudi na TED

Storitve

Turbinske naprave

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: JN2508/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Kontakt: Erjavčeva ulica 20, V roke: Magda Zorn, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396383. Telefaks +386 53396315. E-pošta magda.zorn@seng.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.seng.si
Dodatne informacije dobite pri SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, V roke: Rajko Volk, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396373. Telefaks +386 53396315. E-pošta rajko.volk@seng.si.
Internetni naslovi: http://www.seng.si
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Rekonstrukcija turbin in tehnološke opreme v HE Plave 1 - LOT T po sklopih.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: HE PLAVE 1
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Naročilo obsega dobavo in montažo:
- turbine, turbinske gredi in pomožnih sistemov z vsemi pripadajočimi elementi, opremo, rezervnimi deli in dokumentacijo,
- obnovo tehnološke opreme (odprti sistem hladilne vode, drenažni sistem, prelivna zapornica)
- regulacijo turbine ter senzoriko in aktuatorji z vsemi pripadajočimi elementi, opremo, rezervnimi deli in dokumentacijo.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 42112000 (Turbinske naprave)
42130000 (Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave)
51100000 (Storitve inštalacije električne in strojne opreme)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Informacije o sklopih Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 18 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP A - turbina, turbinska gred in pomožni sistemi.
1)KRATEK OPIS Dobava in montaža turbine, turbinske gredi in pomožnih sistemov z vsemi pripadajočimi elementi, opremo, rezervnimi deli in dokumentacijo.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 42112000 (Turbinske naprave)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Navedeno v razpisni dokumentaciji sklop A.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Navedeno v razpisni dokumentaciji sklop A.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP B - obnova tehnološke opreme (odprti sistem hladilne vode, drenažni sistem, prelivna zapornica).
1)KRATEK OPIS Dobava in montaža - obnova tehnološke opreme (odprti sistem hladilne vode, drenažni sistem, prelivna zapornica).
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 42130000 (Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Navedeno v razpisni dokumentaciji sklop B.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Navedeno v razpisni dokumentaciji sklop B.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA SKLOP C - regulacija turbine ter senzorika in aktuatorji.
1)KRATEK OPIS Dobava in montaža regulacije turbine ter senzorike in aktuatorjev.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 51100000 (Storitve inštalacije električne in strojne opreme)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Navedeno v razpisni dokumentaciji sklop C.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Navedeno v razpisni dokumentaciji sklop C.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Kandidati so ze izbrani: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN02/2016
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 24. 5. 2016
Čas: 12:00
IV.3.5)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.7)Način odpiranja ponudb Datum: 24. 5. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Soške elektrarne Nova .Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica ali krajše SENG d.o.o., sejna soba
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani SENG d.o.o., pod rubriko “Javna naročila“.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.seng.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 5. 2016
Čas: 9:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, SI-5000 Nova Gorica.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, SI-5000 Nova Gorica.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2016   10:09
VPRAŠANJE
Prosimo za en mesec podaljsanja roka za oddajo ponudb.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe se podaljšuje za 14. dni. Datum in čas za predložitev ponudb je: 7. 6. 2016 do 12:00 ure. Odpiranje ponudb bo 7. 6. 2016 ob 13:00 uri.
Spremenjen datum oddaje ponudb bo podan v dodatku št. 2
Datum objave: 18.05.2016   10:10
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 1 mesec.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe se podaljšuje za 14. dni. Datum in čas za predložitev ponudb je: 7. 6. 2016 do 12:00 ure. Odpiranje ponudb bo 7. 6. 2016 ob 13:00 uri.
Spremenjen datum oddaje ponudb bo podan v dodatku št. 2.
Datum objave: 18.05.2016   10:11
VPRAŠANJE
Ali se ponudba lahko odda tudi v Angleškem jeziku?

ODGOVOR
Ponudnik izdela ponudbo v slovenskem jeziku. Točke od št. 25 do št. 42 poglavja »2.3 Sestava in urejenost ponudbe« pa so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Vsa korepospondenca med ponudnikom in naročnikom bo potekala v slovenskem jeziku oziroma za tuje ponudnike v angleškem jeziku.
Spremenjeno besedilo točke 2.5 Jezik ponudbe (Splošni del) bo podano v dodatku št. 2.
Datum objave: 18.05.2016   10:12
VPRAŠANJE
Spodaj so navedene naše pripombe na pogodbene pogoje:

5. člen

Predlagamo, da se doda:

Če Naročnik, »s soglasjem Izvajalca«, plača pred rokom..........19.člen

Predlagamo, da se doda.

»Garancijski rok se lahko podaljša največ za 24 mesecev. Kolikor Izvajalec v tem roku ni zagotovil skladnosti opreme z pogodbenimi zahtevami, lahko naročnik odstopi od pogodbe ali pa zahteva ustrezno finančno odškodnino.«


22. člen


Predlagamo, da se doda.

»Pogodbena kazen iz tega člena je edina odškodnina, ki jo Naročnik lahko terja od izvajalca zaradi zamude, razen v primeru odstopa od pogodbe zaradi zamude.

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje Izvajalca od izpolnitve pogodbene obveznosi dokončanja del, ali katerekoli druge pogodbene obveznosti po tej pogodbi.«

Skladno s tem se v 17.členu briše stavek: »V primeru, da Izvajalec zamuja tako, da Naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od Izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.«Predlagamo, da se doda tale člen

»Xx. Člen

Omejitev odgovornosti

Nobena pogodbena stranka ne odgovarja drugi pogodbeni stranki za izgubo uporabe katerega koli dela, izgubo dobička, izgubo kakršne koli pogodbe ali za kakršno koli posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki bi jih druga pogodbena stranka lahko utrpel v zvezi s pogodbo.

Skupna odgovornost Izvajalca do Naročnika po tej pogodbi ne more presegati Pogodbene cene iz 3. člena te pogodbe .

Ta omejitev ne velja v primeru goljufije, namerne neizpolnitve ali hude malomarnosti stranke, ki ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.«

S spoštovanjem,
ODGOVOR
Obstoječa ureditev 5. člena pogodbenih pogojev je ustrezna in se predlagano ne sprejme.

Predlagano besedilo k 19. členu pogodbenih določil se v večini ugodi in sprejme.

Predlagano besedilo k 22. in xx. členu pogodbenih določil se ugodi in sprejme.

Spremenjeno besedilo pogodbenih določil iz Obrazca 14 in Obrazca 15 (vzorca pogodbe) bo podano v dodatku št. 2.

Ponudnike naprošamo, da izpolnijo, podpišejo in parafirajo spremenjen Obrazec št. 14 oz. Obrazec št. 15, ki je podan v dodatku št. 2.
Datum objave: 18.05.2016   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za pripravo ponudbe bi potrebovali informacijo o vseh razpoložljivih napravah za demontažo, montažo in transport, ki jih bo SENG dal na razpolago izvajalcu.

S spoštovanjem,

ODGOVOR
Na voljo so naslednje montažne naprave:
• montažni podest,
• naprava za montažo ročic vodilnih lopat,
• naprava za demontažo ročic vodilnih lopat,
• transportne naprave (brez lesa).