Dosje javnega naročila JN4714/2014
Naročnik: LUKA KOPER, d.d. 
Gradnje: Gradbena dela
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji po predhodni objavi

JN4714/2014 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.04.2014
    JN4714/2014 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 18. 4. 2014
Številka objave: JN4714/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Kontakt: Aleksander Glavina, V roke: Investicijska pisarna, SI-6000 Koper - Capodistria.
Tel. +386 56656949. Telefaks +386 56395026. E-pošta aleksander.glavina@luka-kp.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.luka-kp.si/slo/
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIPristaniške dejavnosti
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: GRADNJA CESTNO ŽELEZNIŠKEGA MOSTU ČEZ RIŽANO
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: LUKA KOPER
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: V sklopu širitve Luke Koper proti načrtovanemu pomolu III je Luka Koper ugotovila, da obstoječe tirne kapacitete ne bodo mogle zagotoviti normalnega tehnološkega procesa dela na tirih, saj po obstoječem tiru št. 41c ne bo možno prepeljati načrtovanega tovora iz pomola II in III na glavno pristaniško postajo (GPP) ter naprej po omrežju javne železniške infrastrukture. Obstoječi tir št. 41c, ki povezuje vse tire na pomolu II z GPP poteka po železniškem mostu preko reke Rižane kjer je t.i. »ozko grlo«, saj so v primeru izrednega dogodka ali vzdrževanju tira na mostu blokirani vsi tiri na pomolu II in s tem tudi delo Luke Koper (pomol II bi bil železniško odrezan od sveta).
Da se odpravi ta pomanjkljivost, se je Luka Koper odločila, da gorvodno ob obstoječem železniškem mostu preko reke Rižane zgradi novi kombinirani most preko katerega bosta speljana tir in servisna cesta na plato kjer je pralnica mehanizacije Luke Koper. Nov tir iz GPP, bo za mostom preko Rižane ustrezno povezan z obstoječim tirom št. 41c tako, da bo iz vseh tirov pomola II in načrtovanega pomola III možno prevažati železniške vozove tako preko obstoječega mostu kot preko novega mostu. Na ta način bo tudi v času vzdrževalnih del na enem ali na drugem mostu zagotovljena možnost opravljanja železniškega prometa.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45221100 (Gradbena dela na mostovih)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 785000,00 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji po predhodni objavi
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN 222/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN188/2014 z dne 8. 1. 2014
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: JN 188/2014
Št. sklopa: 1
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 18. 4. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbahV.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ADRIAING d.o.o. Koper, Ankaranska cesta 7, SI-6000 Koper - Capodistria.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 750000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 785000,00 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, SI-6000 Koper - Capodistria.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, SI-6000 Koper - Capodistria.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 4. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE