Dosje javnega naročila JN9459/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Nadzemni električni vodi
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN9459/2014 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 24.09.2014
    JN9459/2014 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Storitve

Nadzemni električni vodi

Datum objave: 24. 9. 2014
Številka objave: JN9459/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dodatna elektromontažna dela pri rekonstrukciji DV 110 kV RTP Pivka - RTP Postojna.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Trasa DV 110 kV Pivka-Postojna.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija 110 kV dv Pivka-Postojna, poškodovanega zaradi naravne ujme (žled).
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31321100 (Nadzemni električni vodi)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 66604,42 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4-S/2014-1
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8905/2014 z dne 2. 9. 2014
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 4-S/2014-1
Št. sklopa:
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 12. 9. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ENERGOINVEST LJUBLJANA d.o.o., Apaška cesta 1B, SI-9250 Gornja Radgona.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 67000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 66604,42 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 9. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 40(3) Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPSe) Dodatne gradnje/blago/storitve se naročijo pod natančnimi pogoji direktive in ZJNVETPS.

2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS. Prvotno javno naročilo za storitev je bilo zaradi čimprejšnje odprave posledic ujme (žledoloma) izvedeno po postopku oddaje javnega naročila brez predhodne objave skladno s šesto točko prvega odstavka 35. člena ZJNVETPS.Javno naročilo iskanja izvajalca del je bilo oddano na podlagi pripravljene tehnične dokumentacije. Ta je bila na delu med SM15 in SM29 pripravljena na podlagi strokovnega poročila IMK št. P-29493, v preostalem delu med SM30 in SM60-RTP Postojna pa na podlagi lastne vizualne ocene stanja. Tehnična dokumentacija je tako povzela večino predvidenih del in zamenjav elementov na tem daljnovodu. Ker je bila ogrožena varnost dobave električne energije na obravnavanem območju, smo razpis izvedli na podlagi te dokumentacije. V dokumentaciji smo predvideli, da se bodo pojavila morebitna odstopanja oz. dodatna dela zaradi ugotovitev strokovnega pregleda daljnovoda s strani IMK med SM 30 in SM60-RTP Postojna, ki je potekal istočasno z razpisom in bil dokončan s poročilom št. IMK št. P-295224/1 z dne 24.4.2014. S tem smo postopek izbire in rok sanacije skrajšali za ca. 30dni, kar je z vidika obratovanja DEES bistvenega pomena.
Iz poročila Instituta za metalne konstrukcije, z dne 24.4.2014, ki je bilo pripravljeno po drugem pregledu je razvidno, da je potrebno sanirati še 19 poškodovanih jeklenih konstrukcij. Izvajalec del ENERGOINVEST LJUBLJANA d.o.o., Gornja Radgona je pripravil ponudbo za dodatna dela v višini 66.604,42 EUR (brez DDV). Ponudbena dela zajemajo popravila jeklenih konstrukcij, demontažo nekaterih jeklenih konstrukcij, dobavo materiala, odstranitev hlodovine, ter dopolnitev projektne dokumentacije z elementi drugega poročila IMK.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D2 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu