Dosje javnega naročila JN9476/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN9476/2014 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 24.09.2014
    JN9476/2014 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih

Datum objave: 24. 9. 2014
Številka objave: JN9476/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Gradbena dela za EEN Brida.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbenih del kabelske kanalizacije.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45231000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 80039,79 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 13-G/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8900/2014 z dne 2. 9. 2014
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila:
Št. sklopa:
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 12. 9. 2014
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: GRAFIST d.o.o., Sermin 7B, SI-6000 Koper - Capodistria.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 81000,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 80039,79 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 9. 2014
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 40(3) Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
tehničnih
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS. Glede na to, da je bila ponudba ponudnika že izbrana kot najugodnejša na javnem razisu za ureditev državne ceste ter dejstvo, da je kabelska kanalizacija (za potrebe naročnika Elektro primorska d.d.) v isti trasi rekonstrukcije cestišča, torej, bodo potekala dela na istem gradbišču, se je naročnik Elektro Primorska, d.d. odločil, da izvede oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvalajcem, ki bo premetna dela opravljal za Mestno občino Koper, izvede pogajanja brez predhodne objave.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D2 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu