Dosje javnega naročila JN607/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih
ZJNVETPS: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 25.159,17 EUR

JN607/2015 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 29.01.2015
JN607/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    JN607/2015 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih

Datum objave: 29. 1. 2015
Številka objave: JN607/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.elektro-primorska.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIElektrična energija
I.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dodatna gradbena dela na kabelski kanalizaciji v Orehovlju kbV Iztok Miran - DV Sela.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbenih del kabelske kanalizacije.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45231000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih)
II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.2)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČILII.2.1)Skupna končna vrednost naročil Vrednost: 20622,27 EUR, brez DDV
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 19-G/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN11750/2014 z dne 22. 12. 2014
V.1)ODDAJA IN VREDNOST NAROČILAŠt. naročila: 19-G/2014
Št. sklopa:
Naziv:
V.1.1)Datum oddaje naročila: 7. 1. 2015
V.1.2)Informacije o ponudbah Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.1.3)Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: JADRAN d.d. Sežana, Partizanska cesta 75, SI-6210 Sežana.
V.1.4)Informacije o vrednosti naročila Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20622,00 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 20622,27 EUR, brez DDV
V.1.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
V.1.6)Plačana cena za ugodne nakupeVI.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.2)DODATNE INFORMACIJEVI.3)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.3.2)Vložitev pritožbVI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, SI-5000 NOVA GORICA.
VI.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 1. 2015
Utemeljite postopek s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu. Utemeljitev mora biti v skladu z zahtevami Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS.1)Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 40(3) Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer iz naslednjih razlogov:
tehničnih
2)Druge utemeljitve za oddajo naročila brez predhodne objave obvestila o naročiluProsimo, da jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave oziroma brez predhodne objave obvestila o naročilu zakonita, in navedite ustrezno dejansko in po potrebi pravno podlago v skladu s členi Direktive 2004/17/ES in ZJNVETPS. Pri izvajanju navedenih gradbenih del se je naročnik Občina Miren Kostanjevica odločil, da bo oddal gradbena dela še na odseku trase, ki ni bil zajet v prvotnem javnem naročilu. Izbrani izvajalec gradbenih del Jadran d.d. iz Sežane nam je podal izjavo o izvajanju gradbenih del na novem odseku trase. Glede na vse navedeno je naročnik Elektro Primorska sprejel odločitev, da nadaljuje z izgradnjo kabelske kanalizacije na omenjenem odseku trase in s tem zadosti potrebam po izgradnji omrežja v navedenem prostoru. Iz obrazložitve za izbiro izvajalca, ki jo je pripravila DE Gorica, je tudi razumeti problematiko kasnejše pridobitve soglasja za poseg v ta odsek trase s strani Občine Miren Kostanjevica, v kolikor se z gradbenimi deli za izgradnjo EKK ne vključimo v tej fazi.

Glede na nastale razmere naročnik ugotavlja, da bi se dela izvajala na isti trasi izvedbe novega elektroenergetskega voda in ostalih gradbenih del naročenih s strani Občine Miren Kostanjevica, kar pomeni, da lahko izvede gradbena dela na skupnem delovišču le Jadran d.d. iz Sežane. Na osnovi navedenega ter dejstva, da je izvajalec del že pričel z izvajanjem gradbenih del po terminskem planu naročnika Občine Miren Kostanjevica, se je naročnik odločil oddati gradbena dela za izgradnjo kabelske kanalizacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno s tretjo točko prvega odstavka 35. člena ZJNVETPS. S ponudnikom Jadran d.d. iz Sežane se je naročnik skladno z navedenim postopkom pogajal za končno ceno in javno naročilo oddal.

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA D2 – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu