Dosje javnega naročila JN2775/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na mostu
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN2775/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2010
JN3723/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2010
JN3837/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2010
JN4154/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2010
JN4312/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2010
    JN3723/2010 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Gradnje

Gradbena dela na mostu

Datum objave: 11. 5. 2010
Številka objave: JN3723/2010


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN2775/2010, Gradnje: Gradbena dela na mostu; datum objave: 8. 4. 2010 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Cvetka Erzin, v roke: Cvetka Erzin, tel.: 01 306 44 03, telefaks: 01 306 44 07, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si
Vrsta postopka: Postopek s pogajanji
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 45221110 (Gradbena dela na mostu)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objavaVI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestiluVI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
POGLAVJE III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, se v točki 5. spremeni in se po novem glasi:

5. Ponudnik mora izkazovati:
- pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in izkazati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,

Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Dokument je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejši od 15 dni.
Potrdilo o plačilni sposobosti mora biti predloženo v originalu.

DOKAZILO (priloga 6):
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON- 1/P;

- za samostojne podjetnike BON 1/SP

- potrdilo o plačilni sposobnosti za vsak TRR

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
POGLAVJE III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, se v točki 6. spremeni in se po novem glasi:

6. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel vsaj 2 podobna naročila:
- gradnja zahtevnih objektov - armiranobetonskih mostov ali viaduktov dolžine min. 50 m
- komunalne infrastrukture vročevoda najmanj DN 200 dolžine najmanj 250 m
- državno cestno infrastrukturo oziroma avtocesto oziroma lokalno ali mestno cesto z PLDP > 10000 vozil
Reference ni nujno, da se nanašajo na en projekt

DOKAZILO:
- Referenčna tabela (priloga 7 + priloga 7/1).
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 5. 2010

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN2775/2010), na katero se nanaša to obvestilo.