Dosje javnega naročila JN4075/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
ZJN-2: Odprti postopek

JN4075/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.05.2010
JN4435/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2010
JN4647/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2010
JN4950/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2010
    JN4950/2010 Popravek (EU 14 - SL)
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU ALI POPRAVKU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem

Datum objave: 11. 6. 2010
Številka objave: JN4950/2010


Podatki o originalni objavi, na katero se nanaša to obvestilo:
JN4075/2010, Storitve: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem; datum objave: 20. 5. 2010 (EU 2 - SL)
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ana Gazvoda, tel.: 01 306 4401, telefaks: 01 306 4407, e-pošta: ana.gazvoda@ljubljana.si
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

II.1.3)Enotni besednjak javnih naročil (CPV) 90000000 (Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem)
IV.2.3)Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED: 2010/S 99-150018 z dne 22. 5. 2010
VI.1)TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek.
VI.3.1)Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik.
VI.3.2)Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo).
VI.3.3)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti: III 2.3.)
Namesto: Ponudnik mora v tabeli navesti reference za obdobje zadnjih treh let pred oddajo ponudbe:
- najmanj dve referenci za istovrstni posel, kot je predmet javnega naročila. Istovrstni posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih ponudbnik prevzema v ponudbi. vrednost vsakega posla mora biti enaka ali višja od
1.000.000,00 EUR skupaj z DDV
Referenčna lista istovrstnih del s priloženimi priporočili (Priloga 7)
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci.

Ponudnik mora v priloženo tabelo vpisati število članov delovne skupine. Tabela (priloga 8) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.
Ponudnik mora razpolagati s primerno tehnično opremo, s katero bo zagotovil kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.
Ponudnik mora predložiti finančni plan del (ocena stroškov po postavkah na enoto). Finančni plan del (priloga 9) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Zavarovanje pred odgovornostjo - Izvajalec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi ves čas trajanja te pogodbe zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Kopija zavarovalne police (priloga 10) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
Beri: Ponudnik mora v tabeli navesti reference za obdobje zadnjih treh let pred oddajo ponudbe:
- najmanj dve referenci za istovrstni posel, kot je predmet javnega naročila. Istovrstni posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih ponudbnik prevzema v ponudbi.
Referenčna lista istovrstnih del s priloženimi priporočili (Priloga 7)
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci.

Ponudnik mora v priloženo tabelo vpisati število članov delovne skupine. Tabela (priloga 8) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.
Ponudnik mora razpolagati s primerno tehnično opremo, s katero bo zagotovil kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.
Ponudnik mora predložiti finančni plan del (ocena stroškov po postavkah na enoto). Finančni plan del (priloga 9) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Zavarovanje pred odgovornostjo - Izvajalec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi ves čas trajanja te pogodbe zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Kopija zavarovalne police (priloga 10) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
VI.3.4)Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.5)Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besediluVI.3.6)Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestiluVI.4)Druge dodatne informacije Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/6/6906-70887156196512/11._RD_-_KONCN
A-_portal.zip

VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 6. 2010

PREDHODNE INFORMACIJE
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
 
 
 
 
 
 
 

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
 
 
 

Vprašanje naročniku lahko pošljete le prek originalne objave (JN4075/2010), na katero se nanaša to obvestilo.