O portalu

Portal javnih naročil je spletni informacijski portal Ministrstva za javno upravo, na katerega naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter drugo dokumentacijo in podatke, za katere zakonodaja, ki ureja javno naročanje, določa objavo na portalu javnih naročil (npr. razpisna dokumentacija, odločitve o javnem naročilu, statistične podatke o oddanih evidenčnih naročilih, sezname evidenčnih naročil) in zavezanci v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, objavljajo javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

S transparentnostjo javnega naročanja se uresničujejo tudi druga načela javnega naročanja in načela, na katerih temelji delovanje Evropske unije. Z brskanjem po objavah na portalu javnih naročil namreč gospodarski subjekti iščejo poslovne priložnosti na slovenskem trgu javnih naročil, na katerem z medsebojnim konkuriranjem zagotavljajo gospodarno rabo javnih sredstev ter učinkovito in uspešno javno naročanje.

Mejne vrednosti, od katerih dalje je treba obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti na portalu javnih naročil, določajo Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah.

Portal javnih naročil upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.

Registracija na portalu javnih naročil

Registracija je enkratna in brezplačna.

Registracija na portalu javnih naročil je namenjena:

  1. naročnikom iz prvega odstavka 9. člena ZJN-3;
  2. poslovnim subjektom, ki morajo pri oddaji naročil upoštevati pravila javnega naročanja na podlagi 23. člena ZJN-3, zaradi česar morajo na portalu javnih naročil (v nadaljevanju: portal) oziroma v Uradnem listu EU objavljati obvestila, odločitve in pogodbe ter njihove dodatke ter
  3. izvajalcem pomožnih nabavnih dejavnosti iz 11. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

Nov uporabnik (za točke 1., 2. in 3.) prične s postopkom registracije na portalu v prijavnem oknu z izbiro možnosti »Nov uporabnik«. Po seznanitvi in potrditvi Splošnih pogojev za uporabo portala javnih naročil se odprejo polja za vnos osnovnih podatkov (ime in priimek uporabnika portala, uporabniško ime za uporabo portala, t.j. elektronski naslov uporabnika, telefon), izbiro organizacije, v imenu katere izvaja registracijo ter vnosom in potrditvijo gesla. Izvajalci pomožnih nabavnih dejavnosti (točka 3.) s potrditvijo gumba »Registracija«, postopek registracije zaključijo.

Izključno naročniki (točka 1. in 2.) postopek registracije nadaljujejo s ponovno izbiro organizacije, v imenu katere izvajajo registracijo in ustrezno dopolnitvijo podatkov o naročniku. Po uspešni oddaji elektronske vloge za registracijo uporabnika, se pri uporabniku samodejno ustvari Pooblastilo za uporabo portala javnih naročil (v nadaljevanju: Pooblastilo), ki ga podpišeta uporabnik portala in predstojnik ali z njegove strani pooblaščena oseba naročnika, naročnik pa ga nato posreduje upravljalcu na elektronski naslov, ki je naveden na Pooblastilu. Postopek registracije uporabnika naročnika je zaključen šele, ko uporabnik s strani upravljavca portala prejme elektronsko obvestilo o aktivaciji uporabniškega imena (elektronskega naslova) in gesla.

Predlagamo registracijo uporabniških imen, ki se glasijo na uporabnika (primer: ime.priimek@organizacija.si) in ne splošnih uporabniških imen (npr. info@narocnik.si, tajnistvo@narocnik.si, javna.narocila@narocnik.si, ipd).

Registracija na portalu javnih naročil ni namenjena ponudnikom oz. gospodarskim subjektom, ki na podlagi javnonaročniške zakonodaje niso dolžni objavljati obvestil, odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila in pogodb ter njihovih dodatkov.

Za pregledovanje objavljenih naročil, pogodb, izpolnjevanje ESPD obrazca in postavljanje vprašanj naročniku ter naročanje na obvestila o objavljenih odločitvah o oddaji javnega naročila registracija ni potrebna.

Registriran uporabnik se na portal prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva. Prijavne podatke mora skrbno hraniti in jih ne sme posredovati tretjim osebam v uporabo ali jim prek svojega uporabniškega imena in gesla omogočiti vpogled v portal.

Registriran uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom.

Več o pogojih delovanja portala javnih naročil si preberite v Splošnih pogojih za uporabo portala javnih naročil, o obdelavi osebnih podatkov na portalu javnih naročil pa tudi v Obvestilu posameznikom glede obdelave osebnih podatkov.