PORTAL JAVNIH NAROČIL

SPREMENJENE MEJNE VREDNOSTI ZA UPORABO ZJN-3 V SKLADU ZAKONOM O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO

V Uradnem listu RS št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020 je objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki v 90. členu določa spremenjene mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) za javna naročila blaga, storitev in gradenj na splošnem področju. ZIUZEOP tako v prvem odstavku 90. člena določa, da se ne glede na določbe ZJN-3 do 15. novembra 2020 ZJN-3 na splošnem področju ne uporablja za:

  • javna naročila blaga ali storitev ali projektni natečaj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 eurov brez DDV
  • javna naročila gradenj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 80.000 eurov brez DDV.
Ukrep velja od dneva vstopa ZIUZEOP v veljavo, torej 11. 4. 2020. Spremenjene mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 so tako začasne narave in v skladu s 5. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) veljajo od 11. aprila 2020 do 31. decembra 2021.

O portalu

Portal javnih naročil je spletni informacijski portal Ministrstva za javno upravo, na katerega naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter drugo dokumentacijo in podatke, za katere zakonodaja, ki ureja javno naročanje, določa objavo na portalu javnih naročil (npr. razpisna dokumentacija, odločitve o javnem naročilu, statistične podatke o oddanih evidenčnih naročilih, sezname evidenčnih naročil) in zavezanci v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, objavljajo javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

S transparentnostjo javnega naročanja se uresničujejo tudi druga načela javnega naročanja in načela, na katerih temelji delovanje Evropske unije. Z brskanjem po objavah na portalu javnih naročil namreč gospodarski subjekti iščejo poslovne priložnosti na slovenskem trgu javnih naročil, na katerem z medsebojnim konkuriranjem zagotavljajo gospodarno rabo javnih sredstev ter učinkovito in uspešno javno naročanje.

Mejne vrednosti, od katerih dalje je treba obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti na portalu javnih naročil, določajo Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah. Na portalu javnih naročil naročniki objavljajo obvestila v zvezi z javnimi naročili, katerih vrednost brez DDV je enaka ali višja od:

  • blago in storitve na splošnem področju: 20.000 EUR,
  • gradnje na splošnem področju: 40.000 EUR,
  • blago in storitve na infrastrukturnem področju: 50.000 EUR,
  • gradnje na infrastrukturnem področju: 100.000 EUR,
  • blago in storitve na obrambnem in varnostnem področju:40.000 EUR,
  • gradnje na obrambnem in varnostnem področju: 80.000 EUR.

Portal javnih naročil upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o..

Registracija v portal javnih naročil

Registracija je enkratna in brezplačna.

Po potrditvi splošnih pogojev za uporabo portala javnih naročil bodoči uporabnik vpiše uporabniško ime (elektronski naslov), poišče in izbere subjekt iz poslovnega registra, določi geslo, na katerega se vežejo pravice za uporabo storitev portala, in ga potrdi.

Za pridobitev uporabniških pravic oziroma dokončanje postopka registracije na portalu je treba izpolniti še obrazec »Pooblastilo za uporabo portala javnih naročil« (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo). Izpolnjeno in podpisano pooblastilo uporabnik pošlje upravljavcu portala na način, naveden na pooblastilu. Na podlagi prejetega pooblastila upravljavec portala aktivira uporabniške pravice uporabnika in uporabnika o tem obvesti na elektronski naslov, ki ga je uporabnik vpisal ob registraciji kot uporabniško ime.

Uporabnik lahko pridobi uporabniške pravice branja oz. vnosa tudi na način, da ga skrbnik subjekta doda v eno izmed uporabniških skupin.

Registriran uporabnik se na portal prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva. Prijavne podatke mora skrbno hraniti in jih ne sme posredovati tretjim osebam v uporabo ali jim prek svojega uporabniškega imena in gesla omogočiti vpogled v portal.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom.


Več o pogojih delovanja portala javnih naročil si preberite v Splošnih pogojih za uporabo portala javnih naročil, o obdelavi osebnih podatkov na portalu javnih naročil pa tudi v Obvestilu posameznikom glede obdelave osebnih podatkov.