Dobrodošli v storitve ESPD

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), predpisan z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (UL L št. 3 z dne 6. 1. 2016, str. 16), nadomešča različne obrazce, ki so jih države članice EU oziroma javni naročniki uporabljali v preteklosti, zato gospodarski subjekti lažje dostopajo do čezmejnih postopkov oddaje javnih naročil. Po prejšnji ureditvi so morali v postopku javnega naročanja vsi zainteresirani gospodarski subjekti predložiti popolno dokumentacijo o njihovi ustreznosti, finančnem statusu in sposobnosti. Z uvedbo ESPD pa to ni več potrebno. Danes mora gospodarski subjekt preprosto le izpolniti in predložiti ESPD.

ESPD je lastna izjava, ki je na voljo v vseh jezikih EU in se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Gospodarski subjekt lahko zahtevane podatke vnese neposredno v elektronsko obliko ESPD, ki je brezplačno na voljo za naročnike, ponudnike in druge zainteresirane strani.

Za uporabo aplikacije eESPD registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

Od 1. 4. 2018, ko mora v skladu s 118. členom ZJN-3 izmenjava informacij v postopku oddaje javnega naročila potekati elektronsko, gospodarski subjekt izpolnjen ESPD predloži v ponudbi skupaj z vso ponudbeno dokumentacijo izključno v elektronski obliki. Aplikacija eESPD omogoča izvoz, shranjevanje in elektronsko podpisovanje .xml oblike ESPD. Elektronsko podpisovanje se izvede z digitalnim kvalificiranim potrdilom.

V primeru, da želi gospodarski subjekt izpolnjen ESPD natisniti (npr. gospodarski subjekt želi preveriti, kaj je v ESPD izpolnil oz. gospodarski subjekt sodeluje z drugimi subjekti- partnerji v skupni ponudbi, subjekti, na katere se sklicuje, da izkaže izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ali podizvajalci in želi predložiti njihov ESPD v .pdf obliki), predlagamo, da si gospodarski subjekt najprej shrani izpolnjen ESPD in ga šele nato natisne. Tiskanje je onemogočeno, če brskalnik ne dovoli pojavnih ("pop-up") oken.

Gospodarski subjekt je lahko izključen iz postopka javnega naročanja ali kazensko odgovarja na podlagi nacionalne zakonodaje, kadar predloži resne zavajajoče razlage pri oddaji ESPD ali na splošno pri predložitvi informacij, ki so potrebne za preverjanje, da ni razlogov za izključitev in da so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, ali kadar se takšne informacije ne razkrijejo ali gospodarski subjekt ne more predložiti dokazil.

Oglejte si pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z ESPD.

Navodila za pregled podpisa ESPD v .xml obliki

Kdo ste?

Del I: Informacije o postopku oddaje javnega naročila in naročniku.

Informacije o objavi

Pri postopkih oddaje javnega naročila, pri katerih je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu Evropske unije, bodo informacije, zahtevane v delu I, pridobljene samodejno, če bo dokument ESPD ustvarjen in izpolnjen s storitvijo ESPD. Sklic na objavo ustreznega obvestila v Uradnem listu Evropske unije:

Če se ne zahteva objava obvestila v Uradnem listu Evropske unije, navedite druge informacije, s katerimi je mogoče postopek oddaje javnega naročila nedvoumno opredeliti (npr. sklic na objavo na nacionalni ravni):

Identiteta naročnika
Informacije o postopku oddaje javnega naročila

Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta

A. Informacije o gospodarskem subjektu
Poleg tega vpišite manjkajoče informacije v oddelkih A, B, C ali D dela IV, kakor je ustrezno, SAMO če se to zahteva v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta
Kadar je primerno, navedite imena in naslove oseb, ki so pooblaščene, da zastopajo gospodarski subjekt za namene tega postopka oddaje javnega naročila (potrebna je navedba vseh oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem):
C. Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov (81. člen ZJN-3)

Za vsakega od zadevnih gospodarskih subjektov, katerih zmogljivosti ponudnik uporablja v skladu z 81. členom ZJN-3, predložite ločen obrazec za ESPD, v katerem so navedene informacije, ki se zahtevajo v oddelkih A in B tega dela ter dela III, obrazec pa morajo zadevni gospodarski subjekti ustrezno izpolniti in podpisati. Opozarjamo, da mora biti tu navedeno tudi tehnično osebje ali tehnični organi, ki ne pripadajo neposredno podjetju gospodarskega subjekta, zlasti tisti, ki so odgovorni za kontrolo kakovosti, ter v primeru javnih naročil gradenj tehnično osebje in tehnični organi, od katerih lahko gospodarski subjekt zahteva, da opravijo gradnjo.

Kolikor je to relevantno za specifično zmogljivost ali zmogljivosti, ki jih gospodarski subjekt uporablja, vključite informacije iz delov IV in V za vsakega od zadevnih subjektov.

D: Informacije o podizvajalcih, katerih zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja

Za javno naročilo storitev in gradenj za vsakega zadevnega podizvajalca, ki ni vključen v oddelku C tega dela, oziroma za vsako kategorijo zadevnih podizvajalcev poleg informacij v tem oddelku, navedite informacije iz oddelkov A in B tega dela ter dela III. Za javno naročilo blaga pa to navedite le, če naročnik te informacije izrecno zahteva (94. člen ZJN-3).

Ta oddelek se namreč izpolni za javno naročilo storitev in gradenj, za javno naročilo blaga pa samo, če te informacije izrecno zahteva naročnik.

Del III: Razlogi za izključitev

Naročnik mora odkljukati okence pred ustreznim razlogom za izključitev in tako označiti, kateri razlogi se uporabljajo pri oddaji javnega naročila.
A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami
B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost
C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil
D: Nacionalni razlogi za izključitev

Del III: Razlogi za izključitev

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami
B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost
C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil
D: Nacionalni razlogi za izključitev

Del IV: Pogoji za sodelovanje

Naročnik mora odkljukati okence pred ustreznim pogojem za sodelovanje v oddelku A, B, C ali D in tako označiti, kateri pogoji se uporabljajo pri oddaji javnega naročila. Lahko pa namesto tega odkljuka okence v oddelku ɑ, s čimer dovoli, da gospodarski subjekt za vse pogoje za sodelovanje enkrat izpolni oddelek ɑ dela IV, ne da bi moral izpolniti oddelke A, B, C ali D dela IV. V tem primeru naročnik v oddelkih A, B, C in D ne označi posameznih pogojev za sodelovanje, ki se uporabljajo pri oddaji javnega naročila, mora pa te pogoje navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma obvestilu o naročilu. Če naročnik pri oddaji javnega naročila ne uporablja pogojev za sodelovanje, v delu IV ne označi nobenega okenca.
ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje
A: Ustreznost
B: Ekonomski in finančni položaj
C: Tehnična in strokovna sposobnost
D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje

Del IV: Pogoji za sodelovanje

Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, kadar je zadevne pogoje za sodelovanje zahteval naročnik v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo. Če je to dovolil naročnik, lahko za vse pogoje za sodelovanje enkrat izpolni oddelek ɑ dela IV, ne da bi moral izpolniti oddelke A, B, C ali D dela IV. V nasprotnem primeru glede uporabljenih pogojev za sodelovanje izpolni oddelke A, B, C in D.
ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje
A: Ustreznost
B: Ekonomski in finančni položaj
C: Tehnična in strokovna sposobnost
D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje

Zaključek

Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov

Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, kadar je naročnik v skladu s 82. členom ZJN-3 navedel objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila kandidatov, ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu. Te informacije, ki jih lahko spremljajo zahteve v zvezi s potrdili oziroma vrstami potrdil ali oblikami listinskih dokazov, ki jih je treba predložiti, če so potrebna, so navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Samo za omejene postopke, konkurenčne postopke s pogajanji, postopke s pogajanji z objavo, postopke konkurenčnega dialoga in partnerstva za inovacije, v katere so vključena pogajanja. Naročnik odkljuka okence pred spodnjo zahtevo, če je v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila predvidel zmanjšanje števila kandidatov v skladu s 82. členom ZJN-3.

Del VI: Sklepne izjave
Kadar naročnik pri oddaji javnega naročila uporablja pogoj za sodelovanje, ki ga ni mogoče vključiti v del IV, ga lahko navede v polju za besedilom "Poleg tega podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da:".

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da so informacije, ki sem jih navedel/smo jih navedli v delih II–V, točne in pravilne in da sem jih podal/smo jih podali zavedajoč se posledic resnih zavajajočih razlag.

Poleg tega podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da:

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da lahko na zahtevo nemudoma predložim/predložimo potrdila in druge oblike listinskih dokazov, na katere se sklicujem/sklicujemo, razen kadar:

a) lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi članici (pod pogojem, da je gospodarski subjekt predložil potrebne informacije (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo), s pomočjo katerih to lahko stori naročnik; če se zahteva, je treba za tak dostop priložiti ustrezno soglasje), ali

b) naročnik že razpolaga z zadevnimi dokazili.

Podpisani dajem/o uradno soglasje, da pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v tega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila za namene ,, in da bom priložil soglasja oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nazornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, da za isti postopek javnega naročanja v ustreznem registru pridobi tudi podatke za preveritev ponudbe glede razlogov za izključitev iz oddelka A dela III.

Kraj in datum ter podpis:

Izvoz

Zdaj lahko kliknite „Izvozi“ ter tako prenesete enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila in ga shranite na vaš računalnik. Javni naročniki morajo zagotoviti, da je ESPD gospodarskim subjektom na voljo skupaj z drugo razpisno dokumentacijo.

Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov
Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, kadar je naročnik v skladu s 82. členom ZJN-3 navedel objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila kandidatov, ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu. Te informacije, ki jih lahko spremljajo zahteve v zvezi s potrdili oziroma vrstami potrdil ali oblikami listinskih dokazov, ki jih je treba predložiti, če so potrebna, so navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Samo za omejene postopke, konkurenčne postopke s pogajanji, postopke s pogajanji z objavo, postopke konkurenčnega dialoge in partnerstva za inovacije, v katere so vključena pogajanja.
Del VI: Sklepne izjave

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da so informacije, ki sem jih navedel/smo jih navedli v delih II–V, točne in pravilne in da sem jih podal/smo jih podali zavedajoč se posledic resnih zavajajočih razlag.

Poleg tega podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da:

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da lahko na zahtevo nemudoma predložim/predložimo potrdila in druge oblike listinskih dokazov, na katere se sklicujem/sklicujemo, razen kadar:

a) lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi članici (pod pogojem, da je gospodarski subjekt predložil potrebne informacije (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo), s pomočjo katerih to lahko stori naročnik; če se zahteva, je treba za tak dostop priložiti ustrezno soglasje), ali

b) naročnik že razpolaga z zadevnimi dokazili.

Podpisani dajem/o uradno soglasje, da pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v tega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila za namene ,, in da bom priložil soglasja oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nazornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, da za isti postopek javnega naročanja v ustreznem registru pridobi tudi podatke za preveritev ponudbe glede razlogov za izključitev iz oddelka A dela III.

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da v zvezi z oddajo javnega naročila za namene ,, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum ter podpis:

Izvoz

Zdaj lahko kliknite „Shrani“ ter tako prenesete enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila in ga shranite na vaš računalnik. Javni naročniki morajo zagotoviti, da je ESPD gospodarskim subjektom na voljo skupaj z drugo razpisno dokumentacijo.

S klikom na "Elektronski podpis XML-ja" boste preusmerjeni na storitev centralnega elektronskega podpisovanja SI-PASS.

   1. KORAK: Uporabnik najprej ESPD "Shrani"

   2. KORAK: Uporabnik nato ESPD natisne

Izvoz