PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

Stanje objavljenih pogodb in dodatkov v tekočem letu na dan 31.3.2021:

Naslednji četrtletni izvoz bo narejen 1.7.2021.


Letni CSV izvozi

  • leto2020.csv
  • leto2019.csv
  • leto2018.csv
  • leto2017.csv
  • leto2016.csv
  • leto2015.csv
  • Letni izvoz za leto 2021 bo narejen 1.1.2022.


    Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) je bila vzpostavljena pravna podlaga za povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja. Peti odstavek 10.a člena ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14 in 19/15 – odl. US) določa, da so registrirani zavezanci iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, v roku 48 dni od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerja dolžni objaviti javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe, ki jo sklenejo. Sprejet je bil tudi Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, objavljen v Uradnem listu RS št. 5/15 dne 23. 1. 2015.