Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.05.2016JN001287/2016-X01/2016, Storitve: STROKOVNA (EKSPERTNA) POMOC PRI RAZREŠEVANJU TEHNOLOŠKO ZAHTEVNIH PROBLEMOV PRI IMPLEMENTACIJI NACIONALNE TRANSPORTNE KARTIČNE SHEME - NTKS
31.05.2016JN001939/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
18.07.2016JN001901/2016-X01/2016, Storitve: Selitev aplikacije TAHOEV na infrastrukturo MJU
27.07.2016JN004181/2016-X01/2016, Storitve: Strokovne podlage za celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje in daljinskega ogrevanja
17.08.2016JN003440/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje in ažuriranje podatkov enotnega daljinarja, nacionalnega voznega reda in informacijskega portala
14.11.2016JN004695/2016-X01/2016, Storitve: Izvajanje dejavnosti klicnega centra
05.07.2017JN005338/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje aplikacije za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic in vzpostavitev e - vloge
25.07.2017JN003786/2017-X01/2017, Storitve: Priprava osnutka novega Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb s podzakonskimi akti in priprava pripadajočih strokovnih podlag
05.09.2017JN005883/2017-X01/2017, Storitve: Tisk tiskovin za mednarodni prevoz oseb in blaga za leti 2018 in 2019
24.11.2017JN007180/2017-X01/2017, Blago: Dobava pisarniških in konferenčnih stolov
17.01.2018JN009455/2017-X01/2018, Storitve: Izdelava okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja, študije obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov ter ostalih strokovnih podlag za državni prostorski načrt za LERM
20.02.2018JN009369/2017-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja Nacionalnega registra prevoznih podjetij (NER)
21.02.2018JN009207/2017-X01/2018, Storitve: Mobilnostni načrti za ustanove
26.02.2018JN000385/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor
26.03.2018JN010455/2017-X01/2018, Storitve: Zasnova in izvedba komunikacijske kampanje za promocijo uporabe alternativnih goriv v Republiki Sloveniji
28.03.2018JN000605/2018-X01/2018, Storitve: Najem električnih vozil za prevoze udeležencev TEN-T dnevov v Ljubljani
16.05.2018JN001667/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava izkaznic o vozniških kvalifikacijah - temeljne kvalifikacije
27.07.2018JN004151/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje aplikacije za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic
16.08.2018JN003416/2018-X01/2018, Storitve: Nadgradnja modela stroškovne cene in izdelava ekonomsko matematičnega modela spremljanja stroškovne cene v sistemu GJS JPP
19.09.2018JN005292/2018-X01/2018, Storitve: Iskanje možnih rešitev za delovanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor (storitve pravnega svetovanja)
06.03.2019JN007932/2018-X01/2019, Storitve: Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema MZI - Direktorata za energijo za obdobje od 2019 do 2021
11.07.2019JN002823/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava prometne študije za širše območje za potrebe izdelave državnega prostorskega načrta za ureditev Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana
22.07.2019JN002636/2019-X01/2019, Blago: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema evidenc v cestnem prometu ECP
25.07.2019JN002404/2019-X01/2019, Blago: Tisk tiskovin za mednarodni prevoz oseb in blaga za leti 2020 in 2021
02.12.2019JN005596/2019-X01/2019, Storitve: Dolgoročna strategija prenove za podporo prenove stavb do leta 2050
10.06.2020JN000809/2020-X01/2020, Storitve: Podpora projektne pisarne integraciji upravljanja prometa v NCUP 2
15.06.2020JN001285/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava hidrološko - hidravlične študije (HHŠ) v sklopu Državnega prostorskega načrta (DPN) za Letališče Portorož
06.08.2020JN002264/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava strokovne študije predloga ukrepov za doseganje ciljev izdelane študije prometnega trga na Baltsko jadranskem železniškem tovornem koridorju
24.09.2020JN004716/2020-X01/2020, Storitve: Celovita presoja vplivov na okolje: Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda
29.09.2020JN003646/2020-X01/2020, Storitve: Prevoz študentov, ki so težje in težko gibalno ovirani (brezplačni prilagojen prevoz)
05.10.2020JN003580/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba cenitev nepremičnin - sklenitev okvirnega sporazuma
01.04.2021JN000115/2021-X01/2021, Storitve: Izvajanje dejavnosti klicnega centra IJPP
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
12.04.2016JN000214/2016-C01/2016, Storitve: Izračun stroškov, spremljanje stroškov
11.05.2016JN001210/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, okoljskega poročila, utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za letališče Portorož
14.06.2016JN002612/2016-C01/2016, Blago: Nakup rabljenega gasilskega vozila na letališču Edvarda Rusjana Maribor
20.06.2016JN002074/2016-C01/2016, Blago: Nakup zračnega starterja (air starter) ma letališču Edvarda Rusjana Maribor
29.06.2016JN003229/2016-C01/2016, Storitve: Priprava strokovnih podlag za pripravo strateških dokumentov, akcijskih načrtov in ukrepov s področja energije
21.10.2016JN002255/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055
26.04.2017JN003595/2017-C01/2017, Storitve: Podpora in vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle
13.10.2017JN006201/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava makroskopskega prometnega modela in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje prometa
29.12.2017JN003685/2017-C01/2017, Blago: Izdelava in dobava registrskih in preskusnih tablic za motorna in priklopna vozila
07.03.2018JN001231/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja sistemov MRVL in dMRVL za uvedbo Zakona o dajatvah za motorna vozila
20.06.2018JN001793/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja sistema IJPP in vzdrževanje aplikacij
06.09.2018JN004254/2018-C01/2018, Storitve: Pregled računovodskih podatkov investicije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter porabe sredstev Agencije za radioaktivne odpadke
14.12.2018JN005970/2018-C01/2018, Storitve: Strokovna in tehnična podpora ter priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
18.12.2018JN000182/2018-C01/2018, Storitve: Izvedba projekta »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«
16.01.2019JN007423/2018-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije Form.NET-UE
19.02.2019JN008418/2018-C01/2019, Blago: Oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj
19.04.2019JN000711/2019-C01/2019, Storitve: Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v obdobju 2019 - 2020
29.05.2019JN008139/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava nacionalnih smernic za izdelavo strategij upravljanja mestne logistike
17.06.2019JN003707/2019-C01/2019, Storitve: Podpora in vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle 2019-2021
26.08.2019JN007622/2018-C01/2019, Storitve: Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (javno naročilo v treh sklopih)
30.09.2019JN002893/2019-C01/2019, Storitve: Izobraževanje za trajnostno mobilnost
29.11.2019JN005673/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za register energetskih izkaznic, pregleda klimatskih naprav in ogrevanih sistemov in upravljanja z energijo v javnem sektorju
05.02.2020JN008197/2019-C01/2020, Blago: Oblikovanje, izdelava in dobava javnih listin s področja prometa
26.02.2020JN007520/2019-C01/2020, Blago: Izdelava izkaznic o vozniških kvalifikacijah
16.03.2020JN008929/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja aplikacije za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic
16.06.2020JN000881/2020-C01/2020, Storitve: Priprava dokumentacije za sklenitev pogodb za izvajanje gospodarske javne službe avtobusnega linijskega prevoza potnikov
16.07.2020JN001525/2020-C01/2020, Blago: Dobava in inicializacija kartic IJPP za uvedbo enotne vozovnice
30.10.2020JN002628/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava in vzdrževanje spletne platforme za trajnostno mobilnost
24.11.2020JN005788/2020-C01/2020, Storitve: Implementacija multimodalnega vmesnika OpenAPI in spletnega načrtovalca poti
15.12.2020JN005645/2020-C01/2020, Storitve: Zagotavljanje multimodalnih dinamičnih informacij IJPP
04.02.2021JN007259/2020-C01/2021, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za podporo izvedbe projekta IDACS
19.02.2021JN007414/2020-C01/2021, Storitve: Nacionalni elektronski register prevoznih podjetij (NER) - vzdrževanje in nadgradnje
03.06.2021JN003240/2021-C01/2021, Storitve: Podpora in vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle 2021 - 2023
17.06.2021JN001264/2021-C01/2021, Blago: Izdelava in personalizacija ADR certifikatov
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
25.02.2013NMV4322013/2013, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
20.03.2013NMV6302013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
20.05.2013NMV11612013/2013, Storitve: Sistemi podatkovnih baz
24.07.2013NMV17742013/2013, Storitve: Storitve računalniške podpore
04.09.2013NMV21012013/2013, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
06.09.2013NMV21232013/2013, Storitve: Storitve na področju energetike
01.04.2014NMV5922014/2014, Storitve: Podporne storitve za javno upravo
14.04.2014NMV7002014/2014, Storitve: Arheološke storitve
09.05.2014NMV10252014/2014, Gradnje: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
13.08.2014NMV30622014/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
18.09.2014NMV37832014/2014, Storitve: Storitve na področju energetike
23.09.2014NMV38802014/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
26.11.2014NMV53022014/2014, Storitve: Storitve na področju energetike
23.12.2014NMV58342014/2014, Storitve: Oglaševalske storitve
12.03.2015NMV13112015/2015, Storitve: Sistemi podatkovnih baz
12.03.2015NMV13122015/2015, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
16.03.2015NMV13712015/2015, Storitve: Storitve svetovanja na področju okoljske tehnike
15.05.2015NMV26822015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
28.05.2015NMV31082015/2015, Storitve: Programski paket za omrežja, internet in intranet
26.06.2015NMV38772015/2015, Storitve: Storitve na področju energetike
01.07.2015NMV39652015/2015, Storitve: Storitve tehnične analize ali svetovanja
06.07.2015NMV40552015/2015, Storitve: Storitve tehnične analize ali svetovanja
21.07.2015NMV44912015/2015, Storitve: Storitve na področju energetike
09.09.2015NMV56972015/2015, Blago: Specialne tiskovine
12.11.2015NMV72762015/2015, Gradnje: Gradbena dela na pisarniškem poslopju
18.11.2015NMV74082015/2015, Gradnje: Gradbena dela
03.12.2015NMV77672015/2015, Storitve: Storitve na področju energetike
07.12.2015NMV78382015/2015, Blago: Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
18.12.2015NMV80962015/2015, Storitve: Strokovne storitve, povezane z računalniki
05.02.2016NMV6902016/2016, Blago: Agregati
Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2
Datum objave Naziv
25.02.2013JN21112013/2013, Storitve: Storitve tehnične analize ali svetovanja
11.04.2013JN41352013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
15.05.2013JN56732013/2013, Storitve: Tehnične študije
20.05.2013JN59682013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
21.05.2013JN60252013/2013, Storitve: Razne tiskovine
05.06.2013JN68282013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
21.06.2013JN77112013/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
24.07.2013JN92652013/2013, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
24.07.2013JN92862013/2013, Storitve: Storitve svetovanja na področju okoljske tehnike
02.08.2013JN97012013/2013, Gradnje: Gradbena dela na plinovodih
05.08.2013JN97672013/2013, Storitve: Storitve na področju energetike
13.08.2013JN101982013/2013, Storitve: Storitve na področju energetike
13.08.2013JN102032013/2013, Storitve: Storitve urbanističnega planiranja
05.09.2013JN112012013/2013, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
14.10.2013JN130282013/2013, Storitve: Arheološke storitve
14.10.2013JN130322013/2013, Storitve: Tiskarske storitve
13.12.2013JN157652013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
24.03.2014JN33872014/2014, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
22.05.2014JN58452014/2014, Storitve: Storitve svetovanja na področju energetske učinkovitosti
02.06.2014JN62062014/2014, Storitve: Storitve vzdrževanja sistemov
23.07.2014JN78632014/2014, Storitve: Storitve upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
29.09.2014JN95832014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
20.02.2013JN18922013/2013, Storitve: Storitve čiščenja
26.02.2013JN21672013/2013, Gradnje: Gradbena dela na železniški postaji
19.03.2013JN31322013/2013, Gradnje: Oprema za železnice
18.04.2013JN44702013/2013, Gradnje: Gradbena dela
22.04.2013JN45972013/2013, Storitve: Računovodske in revizorske storitve
21.05.2013JN60392013/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
24.05.2013JN62702013/2013, Storitve: Storitve upravljanja poslovnih nepremičnin
05.07.2013JN83952013/2013, Storitve: Telekomunikacijska oprema in potrebščine
10.07.2013JN86052013/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
16.07.2013JN88902013/2013, Gradnje: Gradbena dela
29.07.2013JN94572013/2013, Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
12.08.2013JN101032013/2013, Gradnje: Gradbena dela
03.09.2013JN110612013/2013, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
17.09.2013JN117712013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
18.09.2013JN118322013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
24.09.2013JN120702013/2013, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
25.09.2013JN121562013/2013, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
23.10.2013JN135072013/2013, Gradnje: Gradbena dela na železniških progah
23.10.2013JN135092013/2013, Storitve: Inženirske storitve
23.10.2013JN135112013/2013, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
05.11.2013JN140142013/2013, Gradnje: Gradbena dela na železniških progah
11.11.2013JN142942013/2013, Blago: Deli za železniške tire
20.11.2013JN147452013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
20.11.2013JN147482013/2013, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
22.11.2013JN148852013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
19.12.2013JN160592013/2013, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
16.01.2014JN6392014/2014, Storitve: Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
30.01.2014JN12482014/2014, Blago: Motorna vozila
20.02.2014JN20642014/2014, Storitve: Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu
12.03.2014JN29032014/2014, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
21.03.2014JN33412014/2014, Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
27.03.2014JN36222014/2014, Storitve: Storitve podatkovnih baz
03.04.2014JN39212014/2014, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
17.04.2014JN46312014/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
23.04.2014JN48202014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
15.05.2014JN55342014/2014, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
21.05.2014JN57852014/2014, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
22.05.2014JN58422014/2014, Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
09.07.2014JN74062014/2014, Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
18.07.2014JN77702014/2014, Storitve: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
22.07.2014JN78592014/2014, Gradnje: Gradbena dela na železniških progah
25.07.2014JN79672014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
31.07.2014JN81252014/2014, Gradnje: Gradbena dela
19.08.2014JN85422014/2014, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
26.09.2014JN95392014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
15.10.2014JN100402014/2014, Gradnje: Gradbena dela
28.11.2014JN112192014/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
04.12.2014JN113642014/2014, Gradnje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
22.12.2014JN117282014/2014, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
23.12.2014JN117562014/2014, Storitve: Programski paket za podatkovne baze
20.01.2015JN3942015/2015, Gradnje: Gradbena dela na železniških progah
21.01.2015JN4032015/2015, Blago: Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki
09.06.2015JN38302015/2015, Storitve: Storitve poslovanja z nepremičninami
02.07.2015JN44202015/2015, Storitve: Storitve čiščenja
03.09.2015JN60772015/2015, Blago: Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet
07.09.2015JN61422015/2015, Blago: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
28.12.2015JN91302015/2015, Storitve: Programski paket za podatkovne baze
22.03.2016JN19702016/2016, Storitve: Storitve, povezane s programsko opremo
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si