Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
06.05.2016JN001004/2016-X01/2016, Storitve: Javno naročilo za upravljanje s počitniškimi enotami Ministrstva za javno upravo v Republiki Hrvaški za obdobje 24 mesecev
09.06.2016JN000877/2016-X01/2016, Gradnje: OBNOVA PROSTOROV UE LITIJA
02.08.2016JN002886/2016-X01/2016, Storitve: Storitev najema opreme in postavitev sistema stacionarne telefonije ter storitve govora preko postavljenega sistema stacionarne telefonije
02.09.2016JN003313/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje, dopolnitve in nadgrajevanje Sistema enotnih spletnih strani državnih organov RS (SESS) ter zagotavljanje operativnosti delovanja
21.09.2016JN004214/2016-X01/2016, Gradnje: Ureditev dveh kurilnic
04.10.2016JN004429/2016-X01/2016, Storitve: Izvajanje inženiringa za potrebe ureditve prostorske problematike FURS Nova Gorica
24.10.2016JN005511/2016-X01/2016, Storitve: Pogarancijsko vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje (UPS) KDIC-ABB za obdobje treh let
03.11.2016JN003956/2016-X01/2016, Storitve: Storitev dnevnega čiščenja javnih sanitarij na mejnih prehodih
17.11.2016JN006106/2016-X01/2016, Blago: Nakup motornega vozila - kombinirano vozilo za prevoz oseb in tovora
25.11.2016JN005690/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje aplikacije za spremljanje podpore
30.11.2016JN006207/2016-X01/2016, Blago: Menjava zapornic na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
30.11.2016JN005969/2016-X01/2016, Gradnje: Sanacija zamakanja streh na MP Dobova, Obrežje, Dragonja, Starod, Jelšane in Babno Polje
15.12.2016JN006693/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava razširjenih energetskih pregledov za izbranih 8 stavb v lasti Republike Slovenije
29.12.2016JN006986/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje centralnega nadzornega sistema energetskega napajanja
09.01.2017JN005976/2016-X01/2017, Gradnje: Izgradnja parkirišča
10.01.2017JN007195/2016-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM TSM
24.01.2017JN006686/2016-X01/2017, Blago: Menjava posameznih elementov ogrevalnih sistemov na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
24.01.2017JN006235/2016-X01/2017, Blago: Dobava in montaža pohištvene opreme na 18. službenih stanovanjih za potrebe beguncev
25.01.2017JN007124/2016-X01/2017, Storitve: Izvajanje gradbenega nadzora pri ureditvi prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana.
02.02.2017JN007296/2016-X01/2017, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana
07.02.2017JN007896/2016-X01/2017, Storitve: Izvajanje vlomnega in požarnega varovanja
13.02.2017JN007859/2016-X01/2017, Storitve: NMVSAMO-38/2016: Izvedba storitev za namestitev aktivne mrežne opreme pri prenovi komunikacijskega omrežja državnih organov
08.03.2017JN000962/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema Jedro elektronskih postopkov JEP
04.04.2017JN006969/2016-X01/2017, Gradnje: Gradnja dvigala in ureditev prostorov v stavbi Upravnega centra Cerknica
12.04.2017JN001008/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje gradbenega nadzora pri ureditvi prostorov v objektu Gregorčičeva 25a, Ljubljana.
26.04.2017JN000528/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje sistemov tehničnega varovanja
16.05.2017JN001009/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov v objektu Gregorčičeva 25a, Lljubljana.
18.05.2017JN001504/2017-X01/2017, Storitve: Vzpostavitev informacijske podpore sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinskih uprav
19.05.2017JN001130/2017-X01/2017, Storitve: Čiščenje, zimska služba in košnja skupnih površin na mejnih prehodih na območju PU LJ in PU KP
23.05.2017JN003642/2017-X01/2017, Storitve: Tržna analiza portala eUprava s predlogi sodobnih inovativnih e-storitev
26.05.2017JN004747/2017-X01/2017, Blago: Nakup licenc za podatkovno bazo Oracle za potrebe sistema za centralno (strežniško) e-podpisovanje SI-CeS skupaj s triletno garancijo.
08.06.2017JN004933/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje storitev varovanja poslovnega kompleksa T21-L4
14.06.2017JN003083/2017-X01/2017, Gradnje: NMVIDS-8/2017:Izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot Stanovanjske komisije Vlade RS oziroma Ministrstva za javno upravo
15.06.2017JN002750/2017-X01/2017, Blago: Menjava klimatskih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
30.06.2017JN003953/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje gradbenega nadzora pri ureditvi prostorov v objektih kasarne, stražnice in kuhinje bivše vojašnice na Vrhniki.
05.07.2017JN001966/2017-X01/2017, Gradnje: Izvedba GOI del ter dobava in montaža pohištvene opreme za preureditev poslovnih prostorov, Kotnikova ulica 5 v Ljubljani, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
10.07.2017JN003533/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov za UE Vrhnika v objektu kasarne in stražarnice bivše vojašnice na Vrhniki in za ureditev arhiva za UE Ljubljana v objektu kuhinje bivše vojašnice
12.07.2017JN005438/2017-X01/2017, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanje dvigal
26.07.2017JN004165/2016-X02/2017, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema e-Nabave
28.07.2017JN005430/2017-X01/2017, Storitve: Storitev najema opreme in postavitev sistema stacionarne telefonije ter storitve govora preko postavljenega sistema stacionarne telefonije
01.08.2017JN005839/2017-X01/2017, Storitve: Razvoj sistema za vodenje odprtih podatkov
01.08.2017JN005933/2017-X01/2017, Storitve: Prenova in vzdrževanje informacijskega sistema Stop birokraciji in enotne zbirke ukrepov ter vzpostavitev novih rešitev
09.08.2017JN003191/2017-X01/2017, Blago: Dobava in montaža pohištvene opreme na 6. počitniških enotah Mareda v Republiki Hrvaški
22.08.2017JN006671/2017-X01/2017, Storitve: Vzdrževanje portala NIO v letih 2017-2020
30.08.2017JN006309/2017-X01/2017, Gradnje: Sanacije strešne kritine na nadstrešku objekta C1 na strateškem mejnem prehodu (SMP) Karavanke
30.08.2017JN004580/2017-X01/2017, Storitve: Preizkušeni revizor informacijskih sistemov - storitev projektnega nadzora
05.09.2017JN006313/2017-X01/2017, Blago: Dobava in montaža pohištvene opreme za preureditev poslovnih prostorov, Kotnikova 5, Ljubljana, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
05.09.2017JN005479/2017-X01/2017, Blago: Nakup hibridnega diskovnega podsistema za potrebe obdelave statističnih podatkov SURS
19.09.2017JN005842/2017-X01/2017, Storitve: Redni letni servis lovilcev olj na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško v letu 2017
27.09.2017JN007140/2017-X01/2017, Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na službenih stanovanjih
11.10.2017JN007098/2017-X01/2017, Blago: Nakup in menjava okoljsko manj obremenjujočih oken - Kotnikova 5, Ljubljana
18.10.2017JN008024/2017-X01/2017, Storitve: Vzpostavitev sistema analize in nadzora izvajanja tržnega interesa operaterjev omrežij elektronskih komunikacij ter zagotovitev dostopa do podatkov omrežij drugih infrastrukturnih operaterjev
18.10.2017JN008048/2017-X01/2017, Blago: Zagotavljanje vodenja omrežnih priključnih točk
20.10.2017JN008338/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje storitev varovanja poslovnega kompleksa T21-L4
26.10.2017JN007343/2017-X01/2017, Gradnje: Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje
06.11.2017JN007745/2017-X01/2017, Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme na počitniških enotah v R Sloveniji
16.11.2017JN008255/2017-X01/2017, Gradnje: Delna sanacija elektroinštalacij na objektu Župančičeva 3, Ljubljana, pri kateri se upoštevanjo okoljski vidiki
21.11.2017JN008723/2017-X01/2017, Gradnje: Izgradnja novega vodovodnega priključka za Mednarodni mejni prehod Petišovci zaradi ureditve požarne varnosti
22.11.2017JN008783/2017-X01/2017, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča GOI dela za ureditev učilnice z okoljsko manj obremenjujočo opremo UA in arhiva DRSI, Langusova 4, Ljubljana.
06.12.2017JN008219/2017-X01/2017, Blago: Nadgradnja licence CheckMarx
09.01.2018JN004309/2017-X01/2018, Gradnje: Sanacija vzdrževalne poti pod južno pilotno steno in brežino čistilne naprave na MMP Sočerga
10.01.2018JN007586/2017-X01/2018, Storitve: Izvajanje projektantskih storitev v okviru energetske prenove in drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe ter notranje preureditve prostorov stavbe
10.01.2018JN009494/2017-X01/2018, Storitve: Varnostne storitve in storitve prenosa signala za reševanje iz dvigal na lokacijah ARSO, Vojkova 1a in 1b Ljubljana
11.01.2018JN006566/2017-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema Spletno odložišče velikih datotek (SOVD)
16.01.2018JN009399/2017-X01/2018, Gradnje: Sanacija poslovnih prostorov na Kolodvorski 4, Grosuplje, za Mobilni oddelek FU Ljubljana
02.02.2018JN009184/2017-X01/2018, Storitve: Razvoj sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom
14.02.2018JN010095/2017-X01/2018, Gradnje: Izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot za leto 2018
22.02.2018JN009794/2017-X01/2018, Storitve: Vzpostavitev sistema za vnos in urejanje vsebin in drugih funkcionalnosti na portalu SPOT
26.02.2018JN000022/2018-X01/2018, Storitve: Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov in stavb Ministrstva za finance in Urada RS za intelektualno lastnino
26.02.2018JN010087/2017-X01/2018, Storitve: storitev izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja, Hajdrihova 28c, Ljubljana, MOP-DRSV
07.03.2018JN000190/2018-X01/2018, Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pisarniške opreme
13.03.2018JN009958/2017-X01/2018, Gradnje: Notranja prenova UE Lendava pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
27.03.2018JN009850/2017-X01/2018, Storitve: Strokovna pomoč Državnemu centru za storitve zaupanja SI-TRUST
28.03.2018JN010007/2017-X01/2018, Storitve: Gradbeni nadzor in koordinacija varstva pri delu pri prenovi Upravne enote Lendava
22.05.2018JN001139/2018-X01/2018, Storitve: Upravljanje s počitniškimi enotami Ministrstva za javno upravo v Republiki Hrvaški, za obdobje 24 mesecev
24.05.2018JN001333/2018-X01/2018, Gradnje: NMVPERH-64/2017: Okoljsko manj obremenjujoča investicijsko-vzdrževalna dela v počitniških enotah v Republiki Hrvaški.
22.06.2018JN007162/2017-X01/2018, Gradnje: Nakup in menjava okoljsko manj obremenjujočih oken na Upravni enoti Črnomelj
19.07.2018JN003144/2018-X01/2018, Storitve: Projektantske storitve za prenovo stavbe na Gregorčičevem drevoredu 3 v Postojni
25.07.2018JN003811/2018-X01/2018, Storitve: Storitve najema opreme, najema klicnega centra, postavitve sistema stacionarne telefonije ter storitve govora preko postavljenega sistema telefonije
17.08.2018JN003061/2018-X01/2018, Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme na počitniških enotah Barbariga, Dajla in Pag v Republiki Hrvaški
17.08.2018JN004395/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje omrežnih priključnih točk in strokovno tehnična pomoč
22.08.2018JN004644/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba storitev informacijske podpore objave kandidatov in neuradnih rezultatov lokalnih volitev 2018
27.08.2018JN004334/2018-X01/2018, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
04.09.2018JN004797/2018-X01/2018, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema vodenja in spremljanje tržnega interesa
06.09.2018JN004040/2018-X01/2018, Gradnje: Menjava oken in ureditev fasade na okoljsko manj obremenjujoč način, na objektu FURS Ptuj, Trstenjakova 2 a, Ptuj.
10.09.2018JN004408/2018-X01/2018, Storitve: Storitve vzdrževanja programske opreme Red Hat Enterprise Linux Server, Check Point in Symantec Enterprise Vault za potrebe Ministrstva za finance (MF)
26.09.2018JN003567/2018-X01/2018, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča ureditev prostorov za GURS Slovenske Konjice
02.11.2018JN005791/2018-X01/2018, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Starod
19.11.2018JN006533/2018-X01/2018, Storitve: Vsebinska podpora pri prenosu vsebin na spletno mesto GOV.si
04.12.2018JN005519/2018-X01/2018, Storitve: Nakup in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo poslovanju z državljani na okencih upravnih organov Slika Podpis Odtis (SPO)
05.12.2018JN005255/2018-X01/2018, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča prilagoditev prostorov za OGU Ljubljana
06.12.2018JN006039/2018-X01/2018, Blago: Nakup komunikacijske opreme za potrebe novega sistemskega prostora v NIC MB
07.12.2018JN007079/2018-X01/2018, Blago: UE Lendava - dobava in montaža notranje opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
13.12.2018JN005538/2018-X01/2018, Blago: Dobava, vzdrževanje in nadgrajevanje IS za upravljanje informacijskimi tveganji
07.01.2019JN008153/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje klimatskih naprav UNIFLAIR v sistemskih in energetskih prostorih Ministrstva za javno upravo (MJU)
15.01.2019JN007644/2018-X01/2019, Gradnje: »Izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot na okoljsko manj obremenjujoč način«
24.01.2019JN007673/2018-X01/2019, Gradnje: »Izvedba GOI del za ureditev prostorov Geodetske uprave Republike Slovenije, na Ljubljanski cesti 72 v Domžalah, na okoljsko manj obremenjujoč način«.
06.02.2019JN007137/2018-X01/2019, Storitve: NMVRUSE-2/2018: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov UE Ruše z upoštevanjem okoljskih vidikov
12.02.2019JN008406/2018-X01/2019, Storitve: Prilagoditve novih funkcionalnosti sistema za podporo naročniku IM z ostalimi sistemi v omrežju HKOM
13.02.2019JN008263/2018-X01/2019, Blago: Nakup licence Search Guard 6 Compliance Enterprise s 36 mesečno podporo
20.02.2019JN007569/2018-X01/2019, Blago: Nakup končnih pristopnih stikal PoE+
20.02.2019JN005140/2018-X01/2019, Blago: Nakup energijsko bolj učinkovitih tabličnih računalnikov za potrebe mobilnih enot FURS-a
14.03.2019JN000266/2019-X01/2019, Storitve: Varnostne storitve na lokacijah Kotnikova 38, Ljubljana in Masarykova 16, Ljubljana - MIZŠ
26.06.2019JN001236/2019-X01/2019, Storitve: NMVDVIG-3/2019: Popravila in vzdrževanje dvigal v petih sklopih
02.07.2019JN002674/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba primerjalne analize vrednotenja delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici)
08.07.2019JN002591/2019-X01/2019, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča rekonstrukcija cestišča na tovornem izstopnem pasu na MP Obrežje
09.07.2019JN002987/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema vodenja in spremljanje projektov GOŠO, tržnega interesa in belih lis ter strokovno tehnična pomoč
23.08.2019JN005322/2019-X01/2019, Blago: Nadgradnja diskovnega polja na AKTRP
28.08.2019JN004933/2019-X01/2019, Storitve: Storitve stacionarne telefonije in najema opreme
28.08.2019JN003860/2019-X01/2019, Storitve: Fizično varovanje objekta FURS Velenje, Kopališka 2a
03.09.2019JN005265/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje UPS naprav na lokacijah FURS v Ljubljani
04.09.2019JN004362/2019-X01/2019, Gradnje: NMVIDS-9/2019: Izvedba okoljsko manj obremenjujočih investicijsko-vzdrževalnih del na stanovanjskih enotah v Republiki Sloveniji
10.09.2019JN005362/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje opreme proizvajalca Check Point Software Technologies
18.09.2019JN005345/2019-X01/2019, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot
04.10.2019JN004683/2019-X01/2019, Gradnje: Prenova prostorov ARSO - GOI dela, z upoštevanjem okoljskih vidikov.
07.10.2019JN004848/2019-X01/2019, Storitve: Lotus Domino storitve
16.10.2019JN005762/2019-X01/2019, Blago: Nakup DNS strežnika s funkcionalnostjo DNSsec in požarno pregrado
30.10.2019JN005882/2019-X01/2019, Blago: Nakup promocijskega materiala
04.11.2019JN004184/2019-X01/2019, Blago: Nabava in montaža pisarniške opreme za Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), z upoštevanjem okoljskih vidikov
29.11.2019JN006981/2019-X01/2019, Blago: Nakup kaset za varnostno kopiranje
24.12.2019JN007498/2019-X01/2019, Blago: Nakup končnih pristopnih stikal
13.01.2020JN007936/2019-X01/2020, Storitve: »Fizično in tehnično varovanje objekta na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani«
23.01.2020JN006280/2019-X01/2020, Gradnje: Vgradnja malih čistilnih naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
17.02.2020JN006974/2019-X01/2020, Blago: »Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme ter bele tehnike za službena stanovanja v upravljanju Ministrstva za javno upravo«
04.03.2020JN008975/2019-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje centralnega nadzornega sistema energetike na Ministrstvu za javno upravo
28.04.2020JN001018/2020-X01/2020, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov za območja Kočevje, Ribnica in Grosuplje
26.05.2020JN000304/2020-X01/2020, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča ureditev dela kleti, 2. in 3. nadstropja v objektu Šmartinska cesta 152, Ljubljana
02.07.2020JN001547/2020-X01/2020, Storitve: Upravljanje počitniških enot v Republiki Hrvaški
30.07.2020JN003003/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje HSM modulov
01.09.2020JN003083/2020-X01/2020, Storitve: Izvajanje storitev vzdrževanja klimatskih naprav v sistemskih in drugih prostorih
04.09.2020JN004297/2020-X01/2020, Blago: Nabava SSL strežniških potrdil
08.09.2020JN000510/2020-X01/2020, Gradnje: Rekonstrukcija konvektorskega cevnega razvoda
14.09.2020JN004113/2020-X01/2020, Gradnje: Cevne in elektro inštalacije za klimatske naprave ter dobava klimatske naprave v sistemski prostor, z upoštevanjem okoljskih vidikov
15.09.2020JN004346/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP birokracij, Enotne zbirke ukrepov in program dela
21.09.2020JN004481/2020-X01/2020, Blago: Nabava kompletov uporabniške zaščite
06.10.2020JN000081/2020-X02/2020, Storitve: Vzdrževanje GIS infrastrukture
13.10.2020JN004225/2020-X01/2020, Storitve: Nadgradnje in vzdrževanje informacijskega sistema Spletno odložišče velikih datotek (SOVD)
24.11.2020JN005634/2020-X01/2020, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba intervencijskih del in del tekočega vzdrževanja stanovanjskih enot Stanovanjske komisije Vlade RS
22.02.2021JN000203/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje informativnega dela portala SPOT
12.03.2021JN000194/2021-X01/2021, Blago: Okoljsko manj obremenjujoča zamenjava kontejnerjev na MMP Sečovlje
22.04.2021JN007371/2020-X01/2021, Storitve: Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si - 2. cikel
22.04.2021JN001115/2021-X01/2021, Blago: Naročilo licenčne opreme sistema posredniških strežnikov
23.04.2021JN000731/2021-X01/2021, Blago: Nakup označevalnih elementov za potrebe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske Unije 2021, v petih sklopih
28.04.2021JN006629/2020-X01/2021, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča preureditev prostorov na Kidričevi ulici 24b v Celju
04.05.2021JN000593/2021-X01/2021, Blago: Najem stalnega notranjega digitalnega ozadja v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju s tehničnim vzdrževanjem
12.05.2021JN001503/2021-X01/2021, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoča storitev čiščenja in dezinfekcije poslovnih prostorov znotraj poslovnega kompleksa Ministrstva za javno upravo
19.05.2021JN001100/2021-X01/2021, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča investicijsko-vzdrževalna dela v počitniških enotah v Republiki Hrvaški
04.06.2021JN001172/2021-X01/2021, Storitve: Tehnično svetovanje za izvedbo energetske sanacije stavb in vzpostavitev centralno nadzornega sistema (CNS)
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
04.05.2016JN000940/2016-C01/2016, Storitve: okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na objektih, v 9. sklopih
27.05.2016JN000496/2016-C01/2016, Blago: Izdelava in dobava tobačnih znamk
31.05.2016JN000941/2016-C01/2016, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje informacijsko-komunikacijske tehnologije
03.06.2016JN001741/2016-C01/2016, Storitve: Upravljanje s počitniškimi enotami Ministrstva za javno upravo v Republiki Hrvaški
08.07.2016JN003421/2016-C01/2016, Storitve: 2016/P 02 - osnovno in dopolnilno vzdrževanje informacijskega sistema MPZT + BLAG ter podpora uporabnikom
02.08.2016JN001679/2016-C01/2016, Storitve: ODCP-18/2016: Posodobitev obstoječega sistema požarnih pregrad omrežja HKOM proizvajalca Check Point Software Technologies, Ltd. (naročnina za podporo/vzdrževanje in sprotne posodobitve seznamov)
05.08.2016JN001682/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema Pladenj
05.08.2016JN002249/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema Portal eUprava
12.08.2016JN002613/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle
12.08.2016JN001049/2016-C01/2016, Blago: Nakup okoljsko manj obremenjujočih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu, s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi.
18.08.2016JN002619/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema IO-modul
22.08.2016JN002213/2016-C01/2016, Storitve: ODLIBM-23/2016, Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM PA
05.09.2016JN005226/2016-C01/2016, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja grajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
16.09.2016JN005023/2016-C01/2016, Storitve: Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
20.09.2016JN001995/2016-C01/2016, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
29.09.2016JN005759/2016-C01/2016, Storitve: Podpora procesa revizije/licenciranja
17.10.2016JN003879/2016-C01/2016, Storitve: Čiščenje, zimska služba in košnja skupnih površin na mejnih prehodnih na območju PU Novo Mesto in PU Murska Sobota.
24.10.2016JN003788/2016-C01/2016, Storitve: Podaljšanje garancijskega vzdrževanja kritične informacijske strojne opreme MJU/DI
17.11.2016JN003139/2016-C01/2016, Blago: Javno naročilo za nakup pnevmatik
01.12.2016JN007176/2016-C01/2016, Blago: Nakup opreme - dostopna točka (Access Point)
02.12.2016JN004439/2016-C01/2016, Blago: ODAMO-29/2016: Nakup aktivne mrežne opreme
08.12.2016JN006905/2016-C01/2016, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje informacijsko-komunikacijske tehnologije
18.01.2017JN007422/2016-C01/2017, Storitve: Izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do Bruslja
08.02.2017JN000541/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje sistema e-VEM
20.02.2017JN001020/2017-C01/2017, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje celotnega sistema SPIS
14.03.2017JN006618/2016-C01/2017, Gradnje: Preureditev prostorov za potrebe UE Šmarje pri Jelšah, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
16.03.2017JN001631/2017-C01/2017, Storitve: Migracija eCRP
16.03.2017JN001632/2017-C01/2017, Storitve: Migracija WAS
06.04.2017JN006035/2016-C01/2017, Storitve: Nakup letalskih kart
28.04.2017JN000104/2017-C01/2017, Storitve: ODVVS-37/2016, Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na objektih, za obdobje 36 mesecev, v treh sklopih
10.05.2017JN000336/2017-C01/2017, Storitve: Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov in objektov
24.05.2017JN005065/2017-C01/2017, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme
06.06.2017JN005064/2017-C01/2017, Storitve: Izvajanje poštnih storitev - sklop 2, sklop 3 in sklop 9
06.06.2017JN007225/2016-C01/2017, Storitve: Izvajanje poštnih storitev; Sklop 5 – paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
06.06.2017JN007461/2016-C01/2017, Storitve: Izvajanje poštnih storitev - sklop 1, sklop 4, sklop 6 in sklop 8
08.06.2017JN008099/2016-C01/2017, Storitve: Prenova in vzdrževanje informacijskega sistema e-JN
12.06.2017JN004837/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje sistema ISL Online za oddaljeno pomoč uporabnikom, dostop do oddaljenega računalnika, klepet v živo ter spletne sestanke (48 mesecev)
15.06.2017JN004612/2017-C01/2017, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme
15.06.2017JN004755/2017-C01/2017, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za sklop 5: Mrežna oprema
19.06.2017JN001220/2017-C01/2017, Storitve: Storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila (avtomobilska zavarovanja), v dveh sklopih, oznaka ODAVTO-1/2017
18.07.2017JN006387/2017-C01/2017, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje informacijskega sistema MPZT + BLAG ter podpora uporabnikom
20.07.2017JN001985/2016-C01/2017, Blago: ODROK-7/2016: Nakup rokavic
26.07.2017JN003467/2017-C01/2017, Blago: Nakup okoljsko manj obremenjujočih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu, s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi.
31.07.2017JN005208/2017-C01/2017, Storitve: Izvajanje storitev rednega garancijskega in pogarancijskega vzdrževanja naprav za neprekinjeno napajanje - UPS, električnih agregatov - DEA, hitrih preklopnih stikal - STS
04.08.2017JN005066/2017-C01/2017, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova ulica 4
08.08.2017JN006907/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za elektronsko podpisovanje, za obdobje 36 mesecev
17.08.2017JN003369/2017-C01/2017, Storitve: ODLIBM-10/2017, Vzdrževanje in dokup licenčne programske opreme IBM, v štirih sklopih
17.08.2017JN006089/2017-C01/2017, Storitve: storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov: vsi posamezni naročniki brez MNZ in UIKS
23.08.2017JN007456/2017-C01/2017, Blago: Limuzina
06.09.2017JN005367/2016-C01/2017, Blago: Nakup katetrov
07.09.2017JN005641/2016-C01/2017, Blago: Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev
12.09.2017JN007994/2017-C01/2017, Blago: Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v petih sklopih
12.09.2017JN007222/2017-C01/2017, Blago: Nakup okoljsko manj obremenjujočih motornih in električnih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu-baterijsko električno dostavno vozilo
20.09.2017JN002033/2016-C01/2017, Blago: ODPLE-4/2016: Nakup plenic
21.09.2017JN005536/2017-C01/2017, Storitve: Razvoj in vzdrževanje aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija
03.10.2017JN007507/2017-C01/2017, Gradnje: Sanacija vstopnega tovornega terminala na MMP Gruškovje
04.10.2017JN005573/2017-C01/2017, Blago: Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan – propan
11.10.2017JN006282/2017-C01/2017, Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe organov Republike Slovenije
10.11.2017JN006205/2017-C01/2017, Gradnje: Rušenje objekta Parmova 33 Ljubljana
10.11.2017JN007223/2017-C01/2017, Storitve: Storitve upravljanja in vzdrževanja državnega omrežja HKOM
13.11.2017JN009435/2017-C01/2017, Blago: Nakup ESRI licenčne programske opreme
22.11.2017JN006981/2016-C01/2017, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih, v dveh sklopih.
22.11.2017JN008124/2017-C01/2017, Blago: Nakup programske opreme za zaščito pred škodljivim kriptiranjem in neznano zlonamerno programsko kodo
30.11.2017JN005559/2017-C01/2017, Storitve: Storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov, garaž, .... Tržaška cesta 19. 19a in Langusova ulica 4
06.12.2017JN009844/2017-C01/2017, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle za MJU in DO
07.12.2017JN009487/2017-C01/2017, Blago: Nakup goriva na bencinskih servisih: NBM-95, dizel in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov
12.12.2017JN005295/2017-C01/2017, Blago: Skupno javno naročilo katerega predmet je dobava prenosnih računalnikov
14.12.2017JN008055/2017-C01/2017, Storitve: Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
14.12.2017JN008667/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema za avtentikacijo SI-CAS.
18.12.2017JN009097/2017-C01/2017, Storitve: Nadgradnja SIEM SOC
18.12.2017JN006734/2017-C01/2017, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v organih državne uprave
21.12.2017JN009908/2017-C01/2017, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme – DP, HW in LN
29.12.2017JN007974/2017-C01/2017, Blago: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe upravnih organov Republike Slovenije
02.01.2018JN009909/2017-C01/2018, Storitve: storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila (avtomobilska zavarovanja) za posameznega naročnika Policija
04.01.2018JN006999/2017-C01/2018, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za sklop 1: Delovne postaje in vzdrževanje strojne računalniške opreme
16.01.2018JN009938/2017-C01/2018, Storitve: TSM ostalo vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
17.01.2018JN010047/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje aplikacije INFOKLIP
19.01.2018JN010111/2017-C01/2018, Storitve: storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih
23.01.2018JN007993/2017-C01/2018, Blago: Nakup in vzdrževanje infrastrukturnih segmentov državnega računalniškega oblaka (DRO), v šestih sklopih
02.02.2018JN008436/2017-C01/2018, Storitve: Vzpostavitev in vzdrževanje sistema gov.si
05.02.2018JN009662/2017-C01/2018, Blago: Nabava strojne opreme za NIC-MB
06.02.2018JN009484/2017-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in nadaljnji razvoj JEP
19.02.2018JN010251/2017-C01/2018, Storitve: Vzpostavitev kompetenčnega modela
23.02.2018JN009258/2017-C01/2018, Blago: Dobava zemeljskega plina
09.03.2018JN000153/2018-C01/2018, Blago: ODLIC-37/2017: Nakup Red Hat programske opreme
12.03.2018JN010448/2017-C01/2018, Storitve: Izvajanje storitev varovanja poslovnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova ulica 4
13.03.2018JN009307/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba celovite energetske prenove javne stavbe v lasti Republike Slovenije
14.03.2018JN010191/2017-C01/2018, Storitve: Izdelava in vzdrževanje informacijskega sistema GOSPODAR
20.03.2018JN008359/2017-C01/2018, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje
21.03.2018JN004251/2016-C01/2018, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje
22.03.2018JN008254/2017-C01/2018, Storitve: Nakup, dograditev, uvedba in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom
23.03.2018JN001329/2018-C01/2018, Blago: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
06.04.2018JN010344/2017-C01/2018, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na mejnih prehodih na Območju PU Celje in PU Maribor za 24 mesecev
11.04.2018JN005910/2017-C01/2018, Blago: ODTISK-12/2016: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev
17.04.2018JN001990/2018-C01/2018, Gradnje: Nujna vzdrževalna dela na vkopnih brežinah na MMP Gruškovje - dodatna dela
23.04.2018JN001717/2018-C01/2018, Storitve: Storitve 2. in 3. nivoja podpore eJN
25.04.2018JN008032/2017-C01/2018, Gradnje: Sanacija vzdrževalne poti pod južno pilotno steno in brežino čistilne naprave na MMP Sočerga.
26.04.2018JN001858/2018-C01/2018, Blago: Nakup SAN stikal za nadgradnjo obstoječega shranjevalnega omrežja
26.04.2018JN009385/2017-C01/2018, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov
11.05.2018JN001790/2018-C01/2018, Blago: KPP-19_2017: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev
18.05.2018JN001835/2018-C01/2018, Blago: Dobava prenosnih računalnikov v treh sklopih
24.05.2018JN002468/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba celovite energetske prenove javne stavbe v lasti Republike Slovenije na naslovu Vipavska cesta 11 b, Ajdovščina
29.05.2018JN000248/2018-C01/2018, Blago: KPP-20/2017: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov in skenerjev
11.06.2018JN006282/2017-C02/2018, Blago: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe organov Republike Slovenije
05.07.2018JN005533/2017-C01/2018, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
10.07.2018JN004091/2018-C01/2018, Blago: Nakup in vzdrževanje ESRI licenčne programske opreme 2019-2021
13.07.2018JN002650/2018-C01/2018, Blago: Nakup cestnih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
20.07.2018JN003627/2018-C01/2018, Storitve: Podpora volilnim opravilom LV 2018
20.07.2018JN001409/2018-C01/2018, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje centralnega sistema za strežniški podpis SI-CeS
04.09.2018JN005616/2018-C01/2018, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje informacijskega sistema MPZT + BLAG ter podpora uporabnikom
13.09.2018JN002819/2018-C01/2018, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Celje in PU Maribor
13.09.2018JN005705/2018-C01/2018, Blago: Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
21.09.2018JN005520/2018-C01/2018, Blago: Nadgradnja akreditiranih komunikacijskih naprav
25.09.2018JN002410/2018-C01/2018, Storitve: Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si.
25.09.2018JN004136/2018-C01/2018, Storitve: Vzpostavitev sistema poslovne analitike Skrinja 2.0 in polnjenje s podatkovnim virom ISPAP
09.10.2018JN004089/2018-C01/2018, Storitve: Vzpostavitev (in vzdrževanje/podpora) enotnega sistema močnega overjanja z enkratnim geslom
09.10.2018JN003849/2018-C01/2018, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Ljubljana in PU Koper
12.10.2018JN005357/2018-C01/2018, Storitve: Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI proizvajalca HP
12.11.2018JN004887/2018-C01/2018, Storitve: ODIBM-15/2018, Dokup licenčne programske opreme IBM, v dveh sklopih
26.11.2018JN005902/2018-C01/2018, Storitve: Vzdrževanje in dograditve aplikacije IBM Control Desk (Maximo)
07.12.2018JN007997/2018-C01/2018, Storitve: KPP-5/2018: Izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do Bruslja.
17.12.2018JN006007/2018-C01/2018, Blago: Dobava in montaža opreme za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, za potrebe selitve UE Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov
18.12.2018JN008233/2018-C01/2018, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
20.12.2018JN008222/2018-C01/2018, Blago: Nadgradnja obstoječe licence SecurityCenter.
20.12.2018JN007425/2018-C01/2018, Blago: Nakup VMware in Veeam licenčne programske opreme
21.12.2018JN003330/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
08.01.2019JN003197/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
14.01.2019JN005100/2018-C01/2019, Storitve: Nakup letalskih vozovnic
14.01.2019JN007545/2018-C01/2019, Storitve: Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
28.01.2019JN000077/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje poštnih storitev
30.01.2019JN004238/2018-C01/2019, Blago: Dobava pisarniškega materiala in galanterije v petih sklopih
04.02.2019JN000313/2019-C01/2019, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU Novo mesto za 24 mesecev
04.02.2019JN000287/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno vzdrževanje sistema e-VEM
05.02.2019JN000470/2019-C01/2019, Storitve: Storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
15.02.2019JN007589/2018-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja Ljubljane
26.02.2019JN001094/2019-C01/2019, Blago: Nakup zdravil v skladu z razpisno dokumentacijo
27.02.2019JN000548/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za upodabljanje in shranjevanje dokumentov (IMiS)
14.03.2019JN008179/2018-C01/2019, Storitve: Storitev fizičnega varovanja na enotah (Maribor, Celje, Koper, Ljubljana) za UPRO
14.03.2019JN007717/2018-C01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje programske opreme za zaščito spletnega prometa, elektronske pošte ter končnih sistemov in podatkov
15.03.2019JN005216/2018-C01/2019, Storitve: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
21.03.2019JN000876/2019-C01/2019, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje celotnega sistema SPIS
22.03.2019JN000916/2019-C01/2019, Storitve: Dodatne storitve pri razvoju sodelovalne platforme in sistema za podporo uporabnikom
26.03.2019JN000841/2019-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
03.04.2019JN001162/2019-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
09.04.2019JN000048/2019-C01/2019, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja objektov MIZŠ: Masarykova 16 in Kotnikova 38, Ljubljana
11.04.2019JN008829/2018-C01/2019, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih, v dveh sklopih
29.04.2019JN000051/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija MMP Ormož, z upoštevanjem okoljskih vidikov
08.05.2019JN007996/2018-C01/2019, Gradnje: KPP-6/2018: GOI dela za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
08.05.2019JN000395/2019-C01/2019, Storitve: Upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje z izvajanjem hišniško-vzdrževalnih storitev za sklopa 1 in 2
22.05.2019JN000464/2019-C01/2019, Storitve: ODUPRAVNIK-39/2018: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje upravnega centra Langusova 4 - Tržaška 21 v Ljubljani
06.06.2019JN001125/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje naprav tehničnega varovanja na 65 lokacijah po Sloveniji, v 14 sklopih
27.06.2019JN001744/2019-C01/2019, Blago: Dokup licenčne programske opreme Oracle Skrinja 2.0
01.07.2019JN001505/2019-C01/2019, Storitve: Storitev vzdrževanja in nadgradenj informacijskega sistema Pladenj
05.07.2019JN001777/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih naprav na lokacijah Masarykova 16, Ljubljana (MIZŠ) ter Štefanova 1,3,5 in Tivolska 50 (MZ) za sklop 1 in sklop 2
19.07.2019JN004367/2019-C01/2019, Storitve: Storitve 3. nivoja podpore uporabnikom sistema e-JN
01.08.2019JN001896/2019-C01/2019, Blago: Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
08.08.2019JN005255/2019-C01/2019, Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradenj informacijskega sistema IO modul
13.08.2019JN002334/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
14.08.2019JN002173/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava
14.08.2019JN003241/2019-C01/2019, Blago: Dobava in postavitev ZTO
14.08.2019JN002652/2019-C01/2019, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU LJ in PU KP
16.08.2019JN003015/2019-C01/2019, Blago: Dobava stebrov in sidrnih vijakov ter montaža panelne ograje
17.09.2019JN005018/2019-C01/2019, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za Sklop 2 in Sklop 3
17.09.2019JN005140/2019-C01/2019, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, za Sklop 5
20.09.2019JN001773/2019-C01/2019, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje
20.09.2019JN005260/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževalne aktivnosti in nadgradnje IS eUA
11.10.2019JN005258/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje podatkov o omrežjih elektronskih komunikacij ter omrežnih priključnih točk in strokovno tehnična pomoč
15.10.2019JN006541/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje centralnega sistema za elektronsko vročanje SI-CeV
07.11.2019JN005464/2019-C01/2019, Blago: Nakup namenske strojne in programske opreme za učinkovito izvajanje podatkovnih zbirk
15.11.2019JN005259/2019-C01/2019, Storitve: Podaljšanje pogarancijskega vzdrževanja kritične informacijske strojne opreme MJU/DI in centraliziranih DO, v šestih sklopih
18.11.2019JN005400/2019-C01/2019, Blago: Nakup strojne in programske opreme za vzpostavitev platforme SAP HANA v štirih sklopih
22.11.2019JN005937/2019-C01/2019, Gradnje: ODPO-24/2019: Izvedba GOI del na stavbi Gregorčičev drevored 3 v Postojni, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
26.11.2019JN007296/2019-C01/2019, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje
17.12.2019JN008466/2019-C01/2019, Storitve: Podaljšanje pogarancijskega vzdrževanja kritične informacijske strojne opreme proizvajalca SUN/Oracle MJU/DI in centraliziranih DO za obdobje štirih let
09.01.2020JN008971/2019-C01/2020, Blago: nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih
10.01.2020JN005615/2019-C01/2020, Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za ureditev prostorov za UE Vrhnika in ureditev arhiva za UE Ljubljana na Vrhniki
13.01.2020JN007287/2019-C01/2020, Blago: Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
17.01.2020JN005986/2019-C01/2020, Blago: Menjava svetilk z energetsko varčnimi na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
22.01.2020JN007185/2019-C01/2020, Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče opreme za UC Koper
23.01.2020JN006963/2019-C01/2020, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS.
30.01.2020JN005217/2019-C01/2020, Gradnje: 2019/KPP 02: GOI dela za ureditev bivše vojašnice v Vrhniki, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
06.02.2020JN006782/2019-C01/2020, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU
13.02.2020JN005014/2019-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT
02.03.2020JN000348/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Delovne postaje in vzdrževanje strojne računalniške opreme
05.03.2020JN007140/2019-C01/2020, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav v 7 sklopih
12.03.2020JN003405/2019-C01/2020, Storitve: Najem komunikacijskih povezav in ostalih spremljajočih storitev za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja državnih organov (omrežje HKOM)
20.03.2020JN007579/2019-C01/2020, Storitve: Geodetske storitve na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
06.04.2020JN008730/2019-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev sistema za akreditacije in organizacijo dogodkov
21.04.2020JN008400/2019-C01/2020, Storitve: Izvajanje protivlomnega in požarnega varovanja ter fizičnega varovanja za poslovne prostore na naslovu Tržaška 1, Postojna
29.04.2020JN008989/2019-C01/2020, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU CE in PU MB
05.05.2020JN002194/2020-C01/2020, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov na območju Dravograda in Slovenj Gradca
26.05.2020JN001364/2020-C01/2020, Gradnje: GOI dela za energetsko sanacijo stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki
29.05.2020JN007335/2019-C01/2020, Blago: Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev
10.06.2020JN001049/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja, vzdrževanje in podpora informacijskemu sistemu e-JN
17.07.2020JN003752/2020-C01/2020, Storitve: Storitve avtomobilskega zavarovanja v dveh sklopih
06.08.2020JN008957/2019-C01/2020, Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
07.08.2020JN004311/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT, v treh sklopih
11.08.2020JN004166/2019-C01/2020, Storitve: Raziskave in razvoj semantičnega analizatorja
13.08.2020JN004333/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Pasivna mrežna oprema (PMO)
31.08.2020JN003718/2020-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov (isDVK)
17.09.2020JN003365/2020-C01/2020, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko pooblaščanje s centralnim katalogom storitev (SI-CeP)
18.09.2020JN005408/2020-C01/2020, Storitve: Prenova postopkovnega dela portala SPOT (e-VEM)
05.10.2020JN003759/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
16.10.2020JN005649/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje multifunkcijskih naprav Konica-Minolta za zagotavljanje tiskarniških storitev za potrebe centraliziranih državnih organov
20.10.2020JN002280/2020-C02/2020, Blago: Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v petih sklopih
23.10.2020JN005048/2020-C01/2020, Storitve: Pogarancijsko vzdrž. naprav za neprek. napajanje - UPS, elektr. agregatov - DEA, hitrih preklopnih stikal - STS z inteligentnimi sistemi za distribucijo UPS napetosti - iPCC in nadz. sist. UNUMS II
10.11.2020JN004809/2020-C02/2020, Storitve: Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
12.11.2020JN006326/2020-C01/2020, Storitve: Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh sklopih
17.11.2020JN004686/2020-C01/2020, Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje IKT: Namenska oprema za obravnavanje tajnih podatkov
26.11.2020JN003303/2020-C01/2020, Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja Ljubljane
15.12.2020JN004807/2020-C01/2020, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče dnevno čiščenje javnih sanitarij na mejnih prehodih, v dveh sklopih
15.12.2020JN004806/2020-C01/2020, Storitve: Storitve stacionarne telefonije in najema opreme
15.12.2020JN005109/2020-C01/2020, Storitve: Nakup letalskih vozovnic
15.12.2020JN006149/2020-C01/2020, Storitve: Storitve upravljanja državnega komunikacijskega omrežja HKOM
22.12.2020JN005815/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje in spremljanje projektov GOŠO, tržnega interesa in belih lis ter strokovno tehnična pomoč
23.12.2020JN006155/2020-C01/2020, Blago: Nakup licenc Enterprise Vault in vzdrževanje
23.12.2020JN007768/2020-C01/2020, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje informacijskega sistema MPZT + BLAG ter podpora uporabnikom
28.12.2020JN007733/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle za MJU in DO 2021/2024
07.01.2021JN006150/2020-C01/2021, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje poslovne stavbe Langusova 4 - Tržaška 19a v Ljubljani ter izvajanje hišniško vzdrževalnih storitev za potrebe Ministrstva za javno upravo
07.01.2021JN005616/2020-C01/2021, Storitve: Razvoj in vzdrževanje platforme za vodenje sistema odprtih podatkov
07.01.2021JN003835/2020-C01/2021, Storitve: Najem komunikacijskih povezav in ostalih spremljajočih storitev za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja državnih organov (omrežje HKOM) za področje 2
07.01.2021JN006713/2020-C01/2021, Storitve: Nadgradnja strojne opreme in naročnine za podporo ter sprotne posodobitve obstoječega sistema požarnih pregrad omrežja HKOM
28.01.2021JN006982/2020-C01/2021, Storitve: Storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin mejnih prehodov Republike Slovenije s področja PU Novo mesto in PU Murska Sobota
04.02.2021JN007082/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje sistema gov.si
10.02.2021JN000347/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za elektronsko podpisovanje za obdobje 36 mesecev
15.02.2021JN000316/2021-C01/2021, Storitve: Izvajanje poštnih storitev v sedmih sklopih
23.02.2021JN005021/2020-C02/2021, Blago: Nakup in dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov
25.02.2021JN007607/2020-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme VMware
09.03.2021JN000875/2021-C01/2021, Storitve: Osnovno in dopolnilno vzdrževanje celotnega sistema SPIS
12.03.2021JN001095/2021-C01/2021, Blago: Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme Veeam
02.04.2021JN004083/2020-C01/2021, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
02.04.2021JN008044/2020-C01/2021, Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
06.04.2021JN001521/2021-C01/2021, Gradnje: Ojačitev konstrukcij na stavbi Gregorčičev drevored 3 v Postojni, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
12.04.2021JN007451/2020-C01/2021, Blago: Nakup opreme in storitev za udeležbo na avdio video konferencah
26.04.2021JN000230/2021-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje in nadaljnji razvoj informacijskega sistema JEP
18.05.2021JN006834/2020-C01/2021, Blago: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev
15.06.2021JN001557/2021-C02/2021, Blago: Nakup in podpora licenc IBM Maximo
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
02.03.2015NMV11162015/2015, Storitve: Storitve oglaševanja in trženja
06.05.2015NMV24452015/2015, Storitve: Storitve počitniških domov
12.05.2015NMV25922015/2015, Storitve: Storitve računalniške nadgradnje
09.07.2015NMV41962015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
13.07.2015NMV42592015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
13.07.2015NMV42812015/2015, Storitve: Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
22.07.2015NMV45162015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
03.08.2015NMV47652015/2015, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
04.08.2015NMV48052015/2015, Storitve: Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
10.08.2015NMV49282015/2015, Storitve: Storitve čiščenja
11.08.2015NMV49712015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
11.09.2015NMV57442015/2015, Storitve: Programski paketi in informacijski sistemi
29.10.2015NMV69372015/2015, Blago: Oprema za računalnike
12.11.2015NMV72722015/2015, Blago: Omrežna infrastruktura
17.11.2015NMV73812015/2015, Storitve: Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
19.11.2015NMV74402015/2015, Blago: Reklamni material
27.11.2015NMV76452015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
30.11.2015NMV76582015/2015, Storitve: Telekomunikacijske storitve
03.12.2015NMV77632015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
03.12.2015NMV77652015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
09.12.2015NMV78852015/2015, Blago: Informacijski sistemi in strežniki
10.12.2015NMV79232015/2015, Storitve: Storitve načrtovanja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
06.02.2015JN8072015/2015, Storitve: Poštne storitve
06.02.2015JN8082015/2015, Storitve: Poštne storitve
02.03.2015JN13942015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
27.03.2015JN19782015/2015, Storitve: Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo
16.04.2015JN24012015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
22.04.2015JN25192015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
30.04.2015JN27382015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore
15.05.2015JN30842015/2015, Blago: Programski paket za informacijsko tehnologijo
15.05.2015JN30902015/2015, Blago: Strežniki
19.05.2015JN31652015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
12.06.2015JN39502015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
18.06.2015JN40782015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
03.07.2015JN44682015/2015, Storitve: Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja
07.07.2015JN45462015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
14.07.2015JN47162015/2015, Blago: Programski paketi in informacijski sistemi
16.07.2015JN48062015/2015, Storitve: Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja
05.08.2015JN53122015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme
11.08.2015JN54672015/2015, Blago: Programski paket za omrežja
17.08.2015JN55872015/2015, Blago: Kabli iz optičnih vlaken
03.09.2015JN60462015/2015, Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
03.09.2015JN60712015/2015, Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
10.09.2015JN62522015/2015, Blago: Strežniki
15.09.2015JN63602015/2015, Storitve: Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
15.09.2015JN63672015/2015, Blago: Neprekinjena oskrba z električno energijo
16.09.2015JN63962015/2015, Blago: Strežniki
16.09.2015JN64202015/2015, Blago: Osebni avtomobili
05.10.2015JN69072015/2015, Blago: Zemeljski plin
27.10.2015JN75672015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
27.10.2015JN75722015/2015, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
29.10.2015JN76052015/2015, Blago: Osebni avtomobili
29.10.2015JN76162015/2015, Blago: Osebni avtomobili
09.11.2015JN78732015/2015, Blago: Osebni avtomobili
09.11.2015JN78942015/2015, Storitve: Storitve svetovanja pri strojni opremi
13.11.2015JN80332015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore
17.11.2015JN80972015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
27.11.2015JN83932015/2015, Blago: Goriva
27.11.2015JN83942015/2015, Blago: Goriva
03.12.2015JN85282015/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
03.12.2015JN85352015/2015, Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
03.12.2015JN85412015/2015, Blago: Strežniki
08.12.2015JN86302015/2015, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
10.12.2015JN86942015/2015, Blago: Računalniška oprema in pribor
11.12.2015JN87242015/2015, Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
18.12.2015JN88972015/2015, Storitve: Generatorji
18.12.2015JN89052015/2015, Blago: Programski paketi in informacijski sistemi
08.01.2016JN1322016/2016, Blago: Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev
11.01.2016JN1602016/2016, Storitve: Komunikacijski in multimedijski programski paket
11.01.2016JN1672016/2016, Blago: Strežniki
11.01.2016JN1862016/2016, Storitve: Storitve mobilne telefonije
14.01.2016JN3062016/2016, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
21.01.2016JN4532016/2016, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
21.01.2016JN4592016/2016, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
21.01.2016JN4602016/2016, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
26.01.2016JN5712016/2016, Storitve: Programski paket za risanje in zajem slik
03.02.2016JN7952016/2016, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
01.03.2016JN14512016/2016, Storitve: Storitve mobilne telefonije
14.03.2016JN17532016/2016, Storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti
Datum objave Naziv
09.03.2020JN322020/2020, Storitve: Storitve računalniške podpore in svetovanja
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si