Pregled objav javnih naročil

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
13.08.2021JN003950/2021-X01/2021, Storitve: D-68/21; Študija hrupa za opredelitev območij in obsega potrebnih PHO ob pomembnih c. v upravljanju DRSI na območju Ljubljane z okolico
17.02.2023JN006957/2022-X01/2023, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za izdelavo pobude za povečanje zmogljivosti na železniški postaji Koper tovorna
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
01.03.2021JN007636/2020-C01/2021, Storitve: A-123/20; Dop. dokumentacije za 3 ROsrednji del, Dopolnitev/novelacija strok. podlag za dop./novelacijo ŠV/PIZ po sprejetih stališčih in mnenjih NUP
22.03.2021JN007966/2020-C01/2021, Storitve: A-117/20; Izdelava strokovnih podlag za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1
10.01.2022JN006182/2021-C01/2022, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za preučitev vzpostavitve konkurenčne železniške povezave skozi Slovenijo v smereh TEN-T in RFC koridorjev
24.03.2022JN007328/2021-C01/2022, Storitve: A-197/21; Izdelava DGD in PZI Izvennivojske navezave med R2-448/0220 in R3-652/1457 v Zidanem mostu in IZN preureditve nivojskega prehoda Štefan 2
11.11.2022JN002954/2022-C01/2022, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, pobude/DIIP in analize smernic za državno prostorsko načrtovanje nadgradnje Ljubljanskega železniškega vozlišča
17.11.2022JN006347/2022-C01/2022, Storitve: C-11/22; Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)
17.01.2023JN002646/2022-C01/2023, Storitve: A-22/22; Elaborat pasivne protihrupne zaščite za stavbe predlagane v Študiji obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov OP HRUP-sklop "A" DRSI.
19.01.2023JN005362/2022-C01/2023, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA ŠIŠKA-KAMNIK GRABEN
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si