Pregled objav javnih naročil

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.02.2019JN007739/2018-X01/2019, Blago: Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in Asset Health Insights
08.04.2019JN008503/2018-X01/2019, Blago: Dobava opreme za ozemljevanje končnih kabelskih DV stebrov
08.05.2019JN001481/2019-X01/2019, Blago: Nabava delovne opreme za košnjo za CIPO Maribor, CIPO Podlog in CIPO Ljubljana
16.05.2019JN001629/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje OP Manager sistema
05.06.2019JN001318/2019-X01/2019, Blago: Nabava 110 kV in 220 kV napetostnih merilnih transformatorjev
21.06.2019JN001631/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževalni pregledi naprav za javljanje požara v EE objektih ELES
18.07.2019JN002878/2019-X01/2019, Blago: Konceptualna rešitev ocenjevanja negotovosti dinamičnega termičnega toka kot rezultata DTR procesa
28.08.2019JN002579/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema Advance
04.09.2019JN002279/2019-X01/2019, Blago: Dobava, montaža in zagon polnilnih postaj za električna vozila na lokacijah ELES. Sklop 1: Gradbena dela; Sklop 2: Elektromontažna dela in oprema VN-SN-NN
05.09.2019JN004690/2019-X01/2019, Storitve: Pomoč pri izvajanju projekta slovensko-japonskega partnerstva na Japonskem.
05.09.2019JN004799/2019-X01/2019, Blago: Interventna nabava tokovnih merilnih transformatorjev
20.11.2019JN005848/2019-X01/2019, Storitve: Podaljšanje varnostnih podpisov in vzdrževanja zunanjih FW Paloalto za 3 leta
29.01.2020JN008195/2019-X01/2020, Blago: Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in Asset Health Insights za 1 leto
18.09.2020JN003428/2020-X01/2020, Blago: Nabava tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev
11.12.2020JN005867/2020-X01/2020, Blago: Nabava tokovnih in kombiniranih merilnih transformatorjev 110 kV
31.03.2021JN000344/2021-X01/2021, Storitve: Tovarniški servis odklopnikov
16.04.2021JN001054/2021-X01/2021, Blago: Nakup dodatnih licenc za sistem SIEM
21.04.2021JN006881/2020-X01/2021, Storitve: Registracija, tehnični pregledi in homologacije vozil
06.05.2021JN001214/2021-X01/2021, Storitve: Fizično varovanje RTP Podlog
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
03.01.2019JN006066/2018-F01/2019, Blago: Naročilo multimedijske in notranje opreme ter izvedba montažnih del za vzpostavitev Diagnostično analitskega centra v TS Beričevo
09.01.2019JN006005/2018-F01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in vozil družbe Eles
21.01.2019JN008140/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje OTLM sistema
07.02.2019JN007546/2018-F01/2019, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil
11.02.2019JN007580/2018-F01/2019, Storitve: Evidentiranje gospodarske infrastrukture Eles (optika) v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
18.02.2019JN007000/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov - optični kabelski sistem
18.02.2019JN000033/2019-F01/2019, Storitve: Podaljšanje vzdrževalne pogodbe za programski paket za izvajanje sigurnostnih in dinamičnih analiz v elektroenergetskem sistemu NEPLAN
27.02.2019JN008542/2018-F01/2019, Blago: Sklop 1: Dobava in montaža SE in delno NE ter KE opreme
28.02.2019JN003968/2018-F01/2019, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 7 sklopov
05.03.2019JN004240/2018-F01/2019, Gradnje: Izgradnja TSE Beričevo 2. faza - okolju prijazno naročilo
12.03.2019JN000945/2019-F01/2019, Storitve: Podpora lastnemu vzdrževanju NG SDH omrežja
13.03.2019JN008541/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko najavo voznih redov, sistema za obračun nenamernih odstopanj in sistema za izdelavo poročil
13.03.2019JN006799/2018-F01/2019, Blago: Vgradnja hranilnikov električne energije VN del za RTP Pekre in RTP Okroglo po sklopih: Sklop 1: RTP 110/20 kV Pekre in Sklop 2: RTP 400/110 kV Okroglo
14.03.2019JN006585/2018-F01/2019, Gradnje: Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah ELES po sklopih
18.03.2019JN008339/2018-F01/2019, Blago: Izdelava, dobava in montaža notranje opreme v GIS stavbi in skladiščno servisnem objektu objekta RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt
27.03.2019JN005997/2018-F01/2019, Blago: Nabava programske rešitve za optimizacijo napetosti - VVS
04.04.2019JN005273/2018-F01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih in obrtniških del za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce in 110 kV kablovode
09.04.2019JN005937/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov razplet DV, nadzemni del
09.04.2019JN005249/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov
17.04.2019JN006063/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov: izdelava, dobava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij portalov in podstavkov VN aparatov
29.04.2019JN001302/2019-F01/2019, Blago: Nakup licenc Matlab
10.05.2019JN000078/2019-F01/2019, Blago: Nakup nadomestnega sistema zaščite zbiralk za RTP Medvode
16.05.2019JN001460/2019-F01/2019, Blago: Dobava medfaznih distančnikov za DV 2X110kV Beričevo - Grosuplje SM40 - SM57
22.05.2019JN000283/2019-F01/2019, Storitve: Odprava okvar na optičnem omrežju Eles-a
24.05.2019JN008643/2018-F01/2019, Blago: Dobava in montaža kompenzacijske naprave - kondenzatorja MSCDN v RTP Divača in dobava primarne in sekundarne opreme za dve 400 kV polji
24.05.2019JN001375/2019-F01/2019, Storitve: Tovarniški servis odklopnikov
28.05.2019JN001014/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje IBM Maximo za 3 leta
07.06.2019JN001212/2019-F01/2019, Storitve: Fizično in tehnično varovanje EEO družbe ELES
12.06.2019JN003122/2019-F01/2019, Storitve: Nadgradnja obstoječega sistema WAProtector. Vzdrževanje sistema WAProtector.
25.06.2019JN008304/2018-F01/2019, Blago: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov elektro-tehnološki del
03.07.2019JN001213/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje strežnikov za 3 leta
05.07.2019JN001767/2019-F01/2019, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del za dve 400 kV polji v RTP Divača, za VSR in MSCDN. Izvedba portalov, temeljev VN naprava, kabelska kanalizacija.
08.07.2019JN002639/2019-F01/2019, Storitve: Dogradnja regulacijskega stikala prečnega transformatorja 400/400 kV in rezervni set kontaktov v RTP Divača.
12.07.2019JN001457/2019-F01/2019, Blago: RTP 400/110 kV Cirkovce dobava VN opreme
18.07.2019JN001534/2019-F01/2019, Gradnje: Gradbena dela v RTP Pekre in RTP Okroglo za postavitev in montažo VN opreme za priklop baterijskih hranilnikov električne energije (BHEE) na omrežje po sklopih 1 in 2
01.08.2019JN002738/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
23.08.2019JN003901/2019-F01/2019, Gradnje: Ojačitev JK in montaža medfaznih distančnikov na DV 2x110kV Beričevo Grosuplje
30.08.2019JN001819/2019-F01/2019, Gradnje: Gradbena in jeklo montažna dela RTP Dobruška vas, priključni DV
09.09.2019JN001820/2019-F01/2019, Storitve: Nakup letalskih vozovnic
19.09.2019JN004438/2019-F01/2019, Blago: Dobava OPGW in izvedba OKS za DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
01.10.2019JN003221/2019-F01/2019, Blago: Nabava osebne varovalne opreme
01.10.2019JN000263/2018-F01/2019, Blago: Baterijski hranilniki električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre s priklopom na 20 kV (izvedba na ključ)
01.10.2019JN001900/2019-F01/2019, Blago: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov družbe ELES - 2 sklopa
01.10.2019JN004435/2019-F01/2019, Blago: Nadgradnja licenc Microsoft (Enterprise Agreement)
01.10.2019JN002760/2019-F01/2019, Storitve: Redno vzdrževanje in odprava napak za vse DEA naprave in pripadajočo preklopno avtomatiko
10.10.2019JN004713/2019-F01/2019, Storitve: Montaža OPGW na DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
29.10.2019JN003990/2019-F01/2019, Blago: Nakup in vzdrževanje sistema za upravljanje varnostih informacij in dogodkov (SIEM)
29.10.2019JN004273/2019-F01/2019, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 8 sklopov
31.10.2019JN005501/2019-F01/2019, Storitve: Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovode
08.11.2019JN006129/2019-F01/2019, Blago: Nadgradnja upravljalno nadzornega sistema LightSoft
19.11.2019JN006009/2019-F01/2019, Gradnje: RTP 110/10 kV Kidričevo: Zamenjava naprav LR
22.11.2019JN007456/2019-F01/2019, Storitve: Fizično in tehnično varovanje RTP Kleče in RTP Beričevo
22.11.2019JN006010/2019-F01/2019, Blago: RTP 110/10 kV Kidričevo: Dobava podpornih izolatorjev
12.12.2019JN004433/2019-F01/2019, Blago: Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
24.12.2019JN006545/2019-F01/2019, Blago: RTP 400/110 kV Cirkovce - Dobava spončne opreme in vodnikov
10.01.2020JN006824/2019-F01/2020, Storitve: Rekonstrukcija daljnovoda DV 110 kV Divača - Koper I s prehodom na 2 x 110 kV - izvedba združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja
10.01.2020JN007742/2019-F01/2020, Blago: Nakup in vzdrževanje licenc IBM Maximo
13.01.2020JN007371/2019-F01/2020, Blago: Havarijska nabava 400 kV in 110 kV tokovnih merilnih transformatorjev
23.01.2020JN000001/2020-F01/2020, Blago: Zamenjava strojne in posodobitev programske opreme sistema za vodenje elektroenergetskega sistema Slovenije(SVEES).
27.01.2020JN006471/2019-F01/2020, Gradnje: Izvedba elektromontažnih del v stikališču RTP Divača: montaža VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje, povezovanje, preizkušanje za MSCDN in VSR 400 kV polji ter električne inštalacije
28.01.2020JN006772/2019-F01/2020, Blago: Dobava in montaža opreme za priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik
28.01.2020JN007580/2019-F01/2020, Blago: Nabava 400 kV ločilnikov za DV polji Kainachtal 473 in Kainachtal 474 v RTP Maribor
31.01.2020JN004427/2019-F01/2020, Blago: Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme za obdobje 5 let
03.02.2020JN000197/2020-F01/2020, Storitve: Naročnina za storitve sistema SCALAR
12.02.2020JN000320/2020-F01/2020, Blago: Dobava vzpenjalnih sistemov za daljnovode
14.02.2020JN000907/2019-F01/2020, Blago: Baterijski hranilnik NEDO
25.02.2020JN007292/2019-F01/2020, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 3 sklopi
27.02.2020JN008230/2019-F01/2020, Storitve: Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov ......
05.03.2020JN008417/2019-F01/2020, Blago: Dobava 400 kV spončne opreme za polji VSR in MSCDN v RTP Divača
05.03.2020JN008637/2019-F01/2020, Storitve: Lasersko snemanje RTP
05.03.2020JN006742/2019-F01/2020, Blago: Dobava okoljsko manj obremenjujočega pisarniškega materiala ELES
05.03.2020JN008427/2019-F01/2020, Blago: Dobava OPGW in izvedba OKS RTP Dobruška vas - priključni daljnovod
05.03.2020JN006780/2019-F01/2020, Storitve: Izdelava aplikacije eDogovor
11.03.2020JN000834/2020-F01/2020, Storitve: Nadgradnja GMS in integracija z BC in Maximo
11.03.2020JN006594/2018-F01/2020, Storitve: Izdelava študije HVDC povezave Slovenija - Italija
16.03.2020JN008934/2019-F01/2020, Gradnje: Elektromontažna dela na daljnovodu DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo
09.04.2020JN006664/2019-F01/2020, Blago: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov Dobava močnostnih transformatorjev
05.05.2020JN008841/2019-F01/2020, Blago: Dobava vodnikov, faznih distančnikov in OPGW za DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo, razdeljeno na sklope
11.05.2020JN008638/2019-F01/2020, Blago: Dobava VN opreme v RTP Beričevo
11.05.2020JN002062/2020-F01/2020, Storitve: Nadgradnja BC (Business Connect)
15.05.2020JN002309/2020-F01/2020, Blago: Dobava dodatnih podestov in varovalnega sistema za daljnovode
02.06.2020JN000455/2020-F01/2020, Storitve: Tovarniški servis odklopnikov
09.06.2020JN002920/2020-F01/2020, Storitve: Nadgradnja PSA (Power Service Assistant)
24.06.2020JN007563/2019-F01/2020, Blago: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela za objekt RTP Beričevo
07.07.2020JN002618/2020-F01/2020, Storitve: Revizija PST in nadgradnja monitoring sistema 2020 v RTP Divača
07.07.2020JN007232/2018-F01/2020, Blago: Dobava in montaža kompenzacijske naprave STATCOM 400 kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro.Grid - izvedba na ključ
07.07.2020JN008890/2019-F01/2020, Storitve: Supernadzor izvedbe BHEE v RTP Okroglo in RTP Pekre
07.07.2020JN001942/2020-F01/2020, Blago: Nakup sistema za varnostno kopiranje
07.07.2020JN006663/2019-F01/2020, Gradnje: Gradnja daljnovoda: Sklop A: Izgradnja DV 2x400 kV Cirkovce - izvedba gr. del, dobava in montaža jekl. konstr. ter izvedba elektromont. del, Sklop B: Prestavitev DV 220 kV Cirkovce
13.07.2020JN000228/2020-F01/2020, Blago: Dobava in montaža sekundarne opreme za 2x DV polje in 1x ZV polje v RTP 110/20 kV Vojnik
14.07.2020JN002369/2020-F01/2020, Gradnje: Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas
23.07.2020JN004240/2020-F01/2020, Storitve: Dograditev spletnega GIS pregledovalnika
04.08.2020JN002370/2020-F01/2020, Blago: RTP Krško: Dobava sekundarne opreme in izdelava omar
06.08.2020JN003990/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema SEMART
25.08.2020JN002083/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo: Izdelava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij
25.08.2020JN000768/2020-F01/2020, Gradnje: Gradbena in obrtniška dela RTP110/35/20 kV Tolmin
25.08.2020JN004799/2020-F01/2020, Blago: Nakup OTLM merilnikov
10.09.2020JN003202/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo in RTP Krško: Dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov
17.09.2020JN003498/2020-F01/2020, Gradnje: Dobava in montaža naprav lastne rabe za stikališče RTP Tolmin
18.09.2020JN001133/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje vozil in delovnih pripomočkov avtoparka družbe Eles d.o.o.
02.10.2020JN003102/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo: Dobava in montaža opreme LR
02.10.2020JN001722/2020-F01/2020, Gradnje: RTP Beričevo: Gradbeno obrtniška dela
15.10.2020JN003983/2020-F01/2020, Gradnje: Gradbena in obrtniška dela v sklopu projekta I527-001: RTP 110/20 kV Velenje rekonstrukcija 110 kV stikališča v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov
19.10.2020JN008920/2019-F01/2020, Blago: Dobava in montaža regulacijske dušilke (VSR) za RTP Cirkovce v okviru implementacije kompenzacijskih naprav v EES - Sincro.Grid 2. faza
20.10.2020JN003984/2020-F01/2020, Storitve: Nadgradnja upravljalskega sistema IP MPLS
05.11.2020JN003981/2020-F01/2020, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 6 sklopov
05.11.2020JN004065/2020-F01/2020, Storitve: Čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov, greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih)
06.11.2020JN005302/2020-F01/2020, Storitve: Izvedba arheoloških raziskav na DV 2x400 kV Cirkovce-Pince
19.11.2020JN005968/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje PSA
19.11.2020JN003499/2020-F01/2020, Gradnje: Energetska sanacija toplotne postaje Hajdrihova 2 z regulacijo ogrevanja in hlajenja
30.11.2020JN004951/2020-F01/2020, Blago: Nabava vlečno zaviralnega stroja za razvlačenje vodnikov zaščitne vrvi in OPGW
30.11.2020JN006387/2020-F01/2020, Storitve: Vzdrževanje GMS
07.12.2020JN004162/2020-F01/2020, Blago: Okvirni sporazum za nakup strežnikov za 5 let
14.12.2020JN005646/2020-F01/2020, Blago: I476-001 RTP Beričevo: Dobava spončne opreme in izolatorskih verig
15.12.2020JN005230/2020-F01/2020, Blago: Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in EAM
15.12.2020JN005623/2020-F01/2020, Storitve: Termografski in korona pregledi VN daljnovodov v Elesu do konca leta 2023
22.12.2020JN001137/2020-F01/2020, Blago: Tehnološka nadgradnja Microsoft Dynamics AX2012 na Microsoft Dynamics ERP 365
28.12.2020JN005789/2020-F01/2020, Storitve: Lasersko snemanje DV 2020
28.12.2020JN003833/2020-F01/2020, Storitve: Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za RTP 400/XXX kV, 220/XXX kV in 110/XX kV
31.12.2020JN004677/2020-F01/2020, Storitve: Strokovna storitev svetovanja in supernadzora za dizajniranje, projektiranje, izdelavo, dobavo in montažo SVC-STATCOM postroja za dobavo "na ključ"
08.01.2021JN005835/2020-F01/2021, Blago: Dobava primarne opreme v RTP Tolmin
08.01.2021JN005893/2020-F01/2021, Blago: Dobava in montaža telekomunikacijske opreme RTP Tolmin
28.01.2021JN005701/2020-F01/2021, Gradnje: Tehnološka nadgradnja DEA in RTP za potrebe sistemske rezerve
28.01.2021JN006608/2020-F01/2021, Storitve: Izvajanje rednih periodičnih termografskih pregledov Elesovih RTP in RP za obdobje 2021-2023
29.01.2021JN006605/2020-F01/2021, Blago: Nakup okoljsko manj obremenjujočih osebnih manjših terenskih vozil 4x4, spodnji srednji razred
04.02.2021JN007916/2020-F01/2021, Storitve: Redno in interventno vzdrževanje na sistemih napetostne regulacije in nadzora energetskih transformatorjev v Elesu za obdobje 3 let
11.02.2021JN004722/2020-F01/2021, Blago: DV 2x400 kV Cirkovce Pince: Dobava VN opreme daljnovoda (3 sklopi)
25.02.2021JN005894/2020-F01/2021, Blago: Dobava in montaža naprav sekundarne opreme RTP Tolmin
05.03.2021JN005963/2020-F01/2021, Storitve: Fizično in tehnično varovanje RTP Beričevo in RTP Kleče
05.03.2021JN007788/2020-F01/2021, Blago: Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov
05.03.2021JN007686/2020-F01/2021, Blago: Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH
05.03.2021JN000516/2021-F01/2021, Storitve: Sklenitev pogodbe za vzdrževanje programske rešitve DTRi v sklopu SUMO in glavne značilnosti
29.03.2021JN000955/2021-F01/2021, Storitve: Najem priključitve baterijskega hranilnika na SN omrežje in zagotavljanje primernih pogojev priključitve
29.03.2021JN005895/2020-F01/2021, Gradnje: Eektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin
01.04.2021JN000407/2021-F01/2021, Blago: Havarijska nabava 110 kV, 220 kV in 400 kV merilnih transformatorjev
20.04.2021JN000519/2021-F01/2021, Storitve: Izvedba vzdrževalnih del in preverjanj sistemov sprotnega nadzora (On-Line Monitoring) energetskih transformatorjev v Elesu za obdobje 3 let
20.04.2021JN007893/2020-F01/2021, Blago: Okvirni sporazum za izgradnjo baznih postaj na EE objektih
04.05.2021JN005930/2020-F01/2021, Blago: Dobava in montaža sekundarne opreme in elektromontažna dela v sklopu projekta I527-001: RTP 110/20 kV Velenje rekonstrukcija 110 kV stikališča v GIS izvedbi...
10.05.2021JN001980/2021-F01/2021, Storitve: Najem elektrokabelske kanalizacije Elektra Ljubljane
10.05.2021JN001330/2021-F01/2021, Blago: Dobava in montaža 110 kV GIS stikališča, 110 kV kabelskega sistema in sistema lastne rabe v sklopu projekta I527-001: RTP 110/20 kV Velenje rekonstrukcija 110 kV stikališča v GIS izvedbi z razpletom
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si