Pregled objav javnih naročil

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
05.02.2019JN007739/2018-X01/2019, Blago: Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in Asset Health Insights
08.04.2019JN008503/2018-X01/2019, Blago: Dobava opreme za ozemljevanje končnih kabelskih DV stebrov
08.05.2019JN001481/2019-X01/2019, Blago: Nabava delovne opreme za košnjo za CIPO Maribor, CIPO Podlog in CIPO Ljubljana
16.05.2019JN001629/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje OP Manager sistema
05.06.2019JN001318/2019-X01/2019, Blago: Nabava 110 kV in 220 kV napetostnih merilnih transformatorjev
21.06.2019JN001631/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževalni pregledi naprav za javljanje požara v EE objektih ELES
18.07.2019JN002878/2019-X01/2019, Blago: Konceptualna rešitev ocenjevanja negotovosti dinamičnega termičnega toka kot rezultata DTR procesa
Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe
Datum objave Naziv
03.01.2019JN006066/2018-F01/2019, Blago: Naročilo multimedijske in notranje opreme ter izvedba montažnih del za vzpostavitev Diagnostično analitskega centra v TS Beričevo
09.01.2019JN006005/2018-F01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in vozil družbe Eles
21.01.2019JN008140/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje OTLM sistema
07.02.2019JN007546/2018-F01/2019, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil
11.02.2019JN007580/2018-F01/2019, Storitve: Evidentiranje gospodarske infrastrukture Eles (optika) v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
18.02.2019JN007000/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov - optični kabelski sistem
18.02.2019JN000033/2019-F01/2019, Storitve: Podaljšanje vzdrževalne pogodbe za programski paket za izvajanje sigurnostnih in dinamičnih analiz v elektroenergetskem sistemu NEPLAN
27.02.2019JN008542/2018-F01/2019, Blago: Sklop 1: Dobava in montaža SE in delno NE ter KE opreme
28.02.2019JN003968/2018-F01/2019, Blago: Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 7 sklopov
05.03.2019JN004240/2018-F01/2019, Gradnje: Izgradnja TSE Beričevo 2. faza - okolju prijazno naročilo
12.03.2019JN000945/2019-F01/2019, Storitve: Podpora lastnemu vzdrževanju NG SDH omrežja
13.03.2019JN008541/2018-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko najavo voznih redov, sistema za obračun nenamernih odstopanj in sistema za izdelavo poročil
13.03.2019JN006799/2018-F01/2019, Blago: Vgradnja hranilnikov električne energije VN del za RTP Pekre in RTP Okroglo po sklopih: Sklop 1: RTP 110/20 kV Pekre in Sklop 2: RTP 400/110 kV Okroglo
14.03.2019JN006585/2018-F01/2019, Gradnje: Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah ELES po sklopih
18.03.2019JN008339/2018-F01/2019, Blago: Izdelava, dobava in montaža notranje opreme v GIS stavbi in skladiščno servisnem objektu objekta RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt
27.03.2019JN005997/2018-F01/2019, Blago: Nabava programske rešitve za optimizacijo napetosti - VVS
04.04.2019JN005273/2018-F01/2019, Gradnje: Izvedba gradbenih in obrtniških del za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce in 110 kV kablovode
09.04.2019JN005937/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov razplet DV, nadzemni del
09.04.2019JN005249/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov
17.04.2019JN006063/2018-F01/2019, Gradnje: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov: izdelava, dobava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij portalov in podstavkov VN aparatov
29.04.2019JN001302/2019-F01/2019, Blago: Nakup licenc Matlab
10.05.2019JN000078/2019-F01/2019, Blago: Nakup nadomestnega sistema zaščite zbiralk za RTP Medvode
16.05.2019JN001460/2019-F01/2019, Blago: Dobava medfaznih distančnikov za DV 2X110kV Beričevo - Grosuplje SM40 - SM57
22.05.2019JN000283/2019-F01/2019, Storitve: Odprava okvar na optičnem omrežju Eles-a
24.05.2019JN008643/2018-F01/2019, Blago: Dobava in montaža kompenzacijske naprave - kondenzatorja MSCDN v RTP Divača in dobava primarne in sekundarne opreme za dve 400 kV polji
24.05.2019JN001375/2019-F01/2019, Storitve: Tovarniški servis odklopnikov
28.05.2019JN001014/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje IBM Maximo za 3 leta
07.06.2019JN001212/2019-F01/2019, Storitve: Fizično in tehnično varovanje EEO družbe ELES
12.06.2019JN003122/2019-F01/2019, Storitve: Nadgradnja obstoječega sistema WAProtector. Vzdrževanje sistema WAProtector.
25.06.2019JN008304/2018-F01/2019, Blago: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov elektro-tehnološki del
03.07.2019JN001213/2019-F01/2019, Storitve: Vzdrževanje strežnikov za 3 leta
05.07.2019JN001767/2019-F01/2019, Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del za dve 400 kV polji v RTP Divača, za VSR in MSCDN. Izvedba portalov, temeljev VN naprava, kabelska kanalizacija.
08.07.2019JN002639/2019-F01/2019, Storitve: Dogradnja regulacijskega stikala prečnega transformatorja 400/400 kV in rezervni set kontaktov v RTP Divača.
12.07.2019JN001457/2019-F01/2019, Blago: RTP 400/110 kV Cirkovce dobava VN opreme
18.07.2019JN001534/2019-F01/2019, Gradnje: Gradbena dela v RTP Pekre in RTP Okroglo za postavitev in montažo VN opreme za priklop baterijskih hranilnikov električne energije (BHEE) na omrežje po sklopih 1 in 2
01.08.2019JN002738/2019-F01/2019, Storitve: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si