Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
27.05.2016JN001858/2016-X01/2016, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
06.07.2016JN003453/2016-X01/2016, Storitve: Pravne storitve
04.08.2016JN001639/2016-X01/2016, Storitve: Izvedba kontrole kakovosti pri obnovi talnih označb in prometne signalizacije
11.08.2016JN002193/2016-X01/2016, Storitve: Prenos lege gradbene parcele zaradi dograditve avtocestnega predora Karavanke
20.09.2016JN003246/2016-X01/2016, Storitve: Prenova načrtov zaščite in reševanja v predorih
23.09.2016JN001396/2016-X01/2016, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IP, PZI in izvleček iz PZI za potrebe javnega razpisa za sistem nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Brezovica – Divača in severna, vzhodna, južna ljubljanska obvoz
29.09.2016JN005828/2016-X01/2016, Storitve: Inženirske storitve
09.02.2017JN007273/2016-X01/2017, Storitve: Pregledi, preizkusi in manjša popravila opreme pod tlakom
10.04.2017JN000351/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava projekta za obnovo ACB Hrušica - idejni projekt in projekt za izvedbo
09.05.2017JN000351/2017-X02/2017, Storitve: Izdelava projekta za obnovo ACB Hrušica - idejni projekt in projekt za izvedbo
26.05.2017JN002552/2017-X01/2017, Storitve: Prenova trasnih načrtov zaščite in reševanja na AC/HC za primer prometnih nesreč z velikim številom poškodovanih
19.06.2017JN000222/2017-X01/2017, Storitve: PRENOS LEGE GRADBENE PARCELE 1. IN 2. ETAPE NOVE PROMETNE POVEZAVE MED AC A2 LJUBLJANA – OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE
14.08.2017JN004719/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje pregledov delovne opreme
04.09.2017JN002535/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA PZI-ZAMENJAVA KAŽIPOTNE SIGNALIZACIJE NA NAKATERIH PRIKLJUČKIH HC H5 ODSEK ŠKOFIJE-KP.ŠKOCJAN
04.09.2017JN002536/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA NAČRTOV IN STATIČNEGA IZRAČUNA POLPORTALNIH KONSTRUKCIJ ZA VODENJE PROMETA NA AC A1
05.09.2017JN005917/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE IN PODLAG ZA PROJEKTNO IN IVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO NOVE CESTNE POVEZAVE PTUJ-MARKOVCI-GORIŠNICA-ORMOŽ
06.09.2017JN006004/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, POBUDE ZA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT IN ANALIZE SMERNIC ZA POVEZOVALNO CESTO PODGORA-LETUŠ (do sprejema sklepa o pripravi načrta)
08.09.2017JN006382/2017-X01/2017, Storitve: Izdelava sferičnega posnetka in oblaka laserskih točk obnovljenih odsekov avtocest v obdobju 2017-2019
22.09.2017JN006223/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA OCENE EKOLOŠKEGA STANJA IN OCENE VPLIVOV GRADNJE IN OBRATOVANJA NA POTOK VERIŽELJ TER ZA IZDELAVO OVREDNOTENJA STANJA IHTIOFAVNE V PAKI IN HUDEM POTOKU
02.10.2017JN005517/2017-X01/2017, Storitve: Izvedba geodetskih storitev na območju celotnega avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
10.10.2017JN007210/2017-X01/2017, Storitve: IZDELAVA PZI ZA REKONSTRUKCIJO CESTE IN OBJEKTOV NA ODSEKIH NA A1/0042 IN 0642 ŠENTRUPERT – VRANSKO OD KM 1,470 DO KM 5,500
24.01.2018JN008198/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PZI PROJEKTA ZA OBČASNO DVOSMERNO VODENJE PROMETA V PREDORIH PLETOVARJE IN GOLO REBRO
24.01.2018JN007633/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PZI IN IZVLEČKA PZI ZA RAZPIS ZA NADGRADNJO ELEKTRO STROJNE OPREME V PREDORU GOLOVEC - 2.FAZA
29.01.2018JN008171/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE PREVERITVE MOŽNOSTI IZVEDBE REKONSTRUKCIJE OBSTOJEČE CESTNE POVEZAVE POSTOJNA-JELŠANE
19.02.2018JN007215/2017-X01/2018, Storitve: RECENZIJSKI PREGLED STROKOVNIH PODLAG - IDEJNEGA PROJEKTA HC KOPER-DRAGONJA
19.03.2018JN009580/2017-X01/2018, Storitve: Izdelava PZI za preureditev otoka med izvozom in uvozom na avtocesto oziroma hitro cesto na priključkih AC A1, A2 ter HC H4, H5, H6; Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3, Sklop 4
04.04.2018JN000422/2018-X01/2018, Storitve: Razvoj nove metodologije določitve stanja premostitvenih objektov
11.04.2018JN000202/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA GRADBENO-TEHNIČNEGA ELABORATA IN PROMETNE ANALIZE ZA 3. RAZVOJNO OS JUG OD AC A2 LJUBLJANA-OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE
11.04.2018JN000086/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN ŠTUDIJE ŠIRŠIH EKONOMSKIH UČINKOV ZA 3.RAZVOJNO OS JUG OD AC A2 LJUBLJANA-OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE
13.04.2018JN008755/2017-X01/2018, Storitve: Strokovne podlage za operativni program varstva pred hrupom ob AC v RS
31.05.2018JN008350/2017-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PZI – ZAVAROVANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV IN PODPORNEGA ZIDU Z USTREZNIM NIVOJEM VARNOSTNE OGRAJE NA AVTOCESTI A1 – 3. SKLOP
10.09.2018JN001978/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA POSTAVITEV BETONSKE VARNOSTNE OGRAJE H4b V LOČILNEM PASU
17.09.2018JN003411/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE IN PROMETNO -EKONOMSKEGA VREDNOTENJA ZA IZGRADNJO HITRE CESTE KOPER-DRAGONJA
20.09.2018JN004095/2018-X01/2018, Storitve: PRENOS LEGE GRADBENE PARCELE AC KOSEZE - KOZARJE
05.10.2018JN005146/2018-X01/2018, Storitve: IZDELAVA PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREUREDITEV OTOKA MED IZVOZOM IN UVOZOM NA AVTOCESTO NA PRIKLJUČKIH AC A1 TER HC H5 in H6 NA OBMOČJU AC BAZE KOZINA IN POČIVALIŠČU STUDENEC
10.10.2018JN003382/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava PZI projektne dokum.za obnovo voziščne konstruk.na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priklj.LJ Črnuče (rondo Tomačevo)
18.10.2018JN005774/2018-X01/2018, Storitve: Odvračanje divjadi iz AC in HC
13.11.2018JN004927/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 2,700 do km 10,400
16.11.2018JN004668/2018-X01/2018, Storitve: Opravljanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe del na HC H4 Razdrto - Ajdovščina
16.11.2018JN006445/2018-X01/2018, Storitve: Izvedba kontrole kakovosti pri obnovi talnih označb in prometne signalizacije
28.12.2018JN005052/2018-X01/2018, Storitve: Izdelava PZI - Preureditev izvoznega kraka Priključka LJ Zahod (krak A) s priključevanjem na Tržaško c. ter preureditev uvoznega kraka Priključka LJ Zahod (krak B) - priključek iz Tržaške c.
14.01.2019JN006233/2018-X01/2019, Storitve: IZDELAVA DOKUMENTACIJE PZI IN IZVLEČKA IZ PZI "PREDOR MARKOVEC - IZREDNO DVOSMERNO OBRATOVANJE"
14.01.2019JN005996/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI in projektne dokumentacije za razpis za zamenjavo sidrnih vijakov obstoječih ventilatorjev v predorih Jasovnik, Trojane, Kastelec in Dekani
21.01.2019JN006295/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji Pilotne stene Podgrič in izvedbi dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto Vipava Ajdovščina; Testna polja
23.01.2019JN006721/2018-X01/2019, Storitve: Monitoring učinkovitosti ukrepov za prehajanje živali v času obratovanja na AC Draženci-Mednarodni mejni prehod Gruškovje
11.02.2019JN007211/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na AC odseku Vrhnika-Postojna
12.02.2019JN007399/2018-X01/2019, Storitve: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI ZA ZAMENJAVO KAŽIPOTNE SIGNALIZACIJE NA 16. PRIKLJUČKIH AC A1
14.02.2019JN008059/2018-X01/2019, Storitve: Letalsko snemanje AC in HC za DOF0.5 in LIDAR 2019
20.02.2019JN007054/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projekta PZI za upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane
20.02.2019JN007445/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS
22.02.2019JN007488/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko Blagovica
01.03.2019JN007931/2018-X01/2019, Storitve: Študija: Priložnosti za usmerjeno analiziranje in uporabo zbranih podatkov pri naročniku z namenom povečanja poslovnih koristi
28.03.2019JN007879/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava IzN za Zamenjavo dilatacij na premostitvenih objektih: most Bolska-D in Bolska-L, viadukt Žepina-D, viadukt Gabrk-D in Gabrk-L, viadukt Bivje-D in Bivje-L in most čez Savo-Karavanke
29.03.2019JN007901/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za izvedbo (IzN): Sanacije viadukta Podmežakla 3 levo, Podmežakla 3 desno, Podmežakla 4 levo, Podmežakla 4 desno in Podmežakla 4a desno na AC A2, odsek 06 02 HrušicaLipce
29.03.2019JN008569/2018-X01/2019, Storitve: IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA) - pododsek krožišče na Kamniški cesti navezava na obstoječo glavno cesto
29.03.2019JN000623/2019-X01/2019, Storitve: HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD, III. RAZVOJNA OS
19.04.2019JN008631/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za razbremenitev ležišč v območju krajnih podpor viadukta Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
15.05.2019JN000990/2019-X01/2019, Storitve: Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana Obrežje priključek Novo mesto - vzhod do priključka Osredek
24.05.2019JN000796/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije sanacije objektov na ACB Hrušica - 2. faza
02.08.2019JN001540/2019-X01/2019, Storitve: TESTIRANJE POJEMKOV OSEBNEGA VOZILA PRI KONTROLIRANI VOŽNJI V OBMOČJE IZLETNE CONE IN IZVEDBA RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ
07.08.2019JN002155/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava Poročila o vplivih na okolje za glavno cesto Markovci - Gorišnica
03.09.2019JN003605/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava IZP in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Šentilj VA0289 in VA0290 v km 1.200 na A1, odsek 0030/0630 MEJA A ŠENTILJ in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Kresnica VA0392 in VA0393 v km 2.101
03.09.2019JN003789/2019-X01/2019, Storitve: Hidrološko hidravlična študija za pripravo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
08.11.2019JN005624/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba hidrogeološkega monitoringa za zavarovanje dokazov pri gradnji vzhodne cevi predora Karavanke
12.11.2019JN004849/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava IZP za rekonstrukcijo nadvoza VA 0180 Stara vas, Postojna
05.12.2019JN006447/2019-X01/2019, Storitve: PREGLEDI GASILNIKOV TER PREGLEDI IN PREIZKUSI HIDRANTNEGA OMREŽJA
10.12.2019JN004058/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za ureditev prostorov Centra za operativno upravljanje cestnega prometa Ljubljana
30.01.2020JN007110/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije za celovito obnovo objektov CP Hrušica
13.02.2020JN008358/2019-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE KOROZIJSKE KATODNE ZAŠČITE
25.02.2020JN007030/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0329 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
25.02.2020JN006635/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijske zasnove za hitro cesto Koper - Dragonja
26.02.2020JN007733/2019-X01/2020, Storitve: IZDELAVA PROJEKTA ZA IZVEDBO PZI ZA SISTEM ZA PREPOZNAVANJE NEVARNIH TOVOROV (ADR)
28.02.2020JN008053/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za pobudo, pobude in analize smernic za ekodukt na AC odseku Unec - Postojna
28.02.2020JN006329/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za obnovo nadvoza VA0106 Ljubečna na AC A1 odsek 0039/0639 Dramlje Celje v km 5,380
06.03.2020JN008503/2019-X01/2020, Storitve: Koordinator VZD 2020-2024
20.03.2020JN008901/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za preplastitev voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061 in 0661 Kozina - Črni Kal ter 0062 in 0662 Črni Kal - Srmin in priključku 0159 Kastelec in 0161 Črni kal
23.03.2020JN008857/2019-X01/2020, Storitve: Priprava IZN za preplastitev in preventivno zaščito voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
23.03.2020JN006359/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za obnovo protihrupnih ograj na odsekih A1/0644, A1/0636, A1/0048-0648, A1/0049-0649, A1/0050-0650, H4/0776, H4/0778, H2/0032 in A2/0602
21.04.2020JN000177/2020-X01/2020, Storitve: "Izdelava PZI-ja in Izvlečka iz PZI (PZR) za potrebe javnega razpisa za Sanacija sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec priključek Trebnje zahod"
21.04.2020JN000414/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava študije ureditve odtoka vode iz območja med galerijo Šentvid in reko Savo
11.05.2020JN000166/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava investicijske zasnove za odsek 3. razvojne osi od priključka Slovenj Gradec do vključno Dravograda z obvoznicami
15.05.2020JN000861/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava IzN načrta za 1. fazo dodatnih ukrepov na oporni konstrukciji OZ-05 (VA6007) na odsekih AC A1/0065 Pesnica - Dragučova in A1/0071 Dragučova - Maribor (Ptujska)
25.05.2020JN000738/2020-X01/2020, Storitve: Priprava navodila za obliko in dimenzijo prometne signalizacije
29.05.2020JN004199/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZP in PZI načrtov za rekonstrukcijo z zamenjavo nadhodov Gotske ulice VA0226 in Ledarske ulice VA0228, H3, odsek 0090, km 0,450 in 1,040
30.06.2020JN002043/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica
13.07.2020JN001993/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZN sanacije geotehničnih sider na opornem zidu Sela (VA6175) na AC A2/0020 odsek med Malencami in Šmarjem -Sap v km 1,814 do 1,918
14.07.2020JN002138/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za zamenjavo ESO opreme, NKS sistema in NKS SCADA sistema v predorih Pletovarje in Golo Rebro
25.09.2020JN003488/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP, DGD in PZI za dozidavo in novogradnje objektov ACB Maribor - izpostava Ptuj
29.09.2020JN001738/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP za rekonstrukcijo odseka na AC A2/0022 Grosuplje -Ivančna Gorica od km 4,134 do 4,1385 z zamenjavo nadvoza VA0266 Peč
02.11.2020JN005340/2020-X01/2020, Storitve: Preiskave posipnih materialov
16.11.2020JN003442/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba geološko-geotehničnih raziskav in izdelava projektne dokumentacije IzN sanacije plazu pod viaduktom Ljubno-D VA1205, na AC A2/0005 Brezje-Podtabor
11.12.2020JN004927/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava prometne študije, prometno-ekonomskega vrednotenja, gradbeno tehničnih, prostorskih in okoljskih preveritev povezanih s preveritvijo priključka Kranj sever
25.01.2021JN006083/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava PZI za namestitev LED smernikov za vidno vodenje prometa v primeru megle Grosuplje - Bič
05.02.2021JN006674/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite na AC A1, odsek 0054 Logatec Unec in odsek 0056 Postojna Razdrto
12.02.2021JN006466/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite; Sklop 5: A1 odseka 0018, 0017 (LJ Dolenjska-Vič), Sklop 11: H3 odseki 0086, 0088, 0089, 0090 (LJ Šmartinska -Koseze)
10.06.2021JN000965/2021-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje podatkov GJI za potrebe DARS d.d.
01.07.2021JN007920/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za pilotno steno Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
05.08.2021JN000978/2021-X01/2021, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri rekonstrukciji priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 in pri rekonstrukciji priključka Letališke ceste na A1
19.08.2021JN003643/2021-X01/2021, Storitve: Najem avtonomne mobilne varnostne nadzorne naprave
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
03.05.2016JN000301/2016-C01/2016, Storitve: aneks št.2 k pog. DARS št. 524/08: ZAJEM PODATKOV Z LIDAR TEHNOLOGIJO IN IZDELAVA GEODETSKIH PODLAG ZA DPN ZA HC KOPER-DRAGONJA-dodatna dela
09.05.2016JN000257/2016-C01/2016, Storitve: aneks 2 k pog. DARS 809/09: IZDELAVA DOPOLNITVE OKOLJSKEGA POROČILA IN PVO ZA PRIPRAVO DPN ZA DC OD RAZC. ŠENTRUPERT DO PRIKLJ. VELENJE JUG - dodatna dela
23.05.2016JN001271/2016-C01/2016, Storitve: aneks št. 1 k pog.DARS št.1341/14:IZDELAVA UTEMELJITVE REŠITVE IN DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DOGRADITEV AVTOCESTNEGA PREDORA KARAVANKE-dodatna j dela
02.06.2016JN002152/2016-C01/2016, Storitve: Dodatne storitve po pogodbi DARS št. 290/2014 »Svetovalne in inženirske storitve za izvedbo gradnje AC Draženci-MMP Gruškovje«
23.06.2016JN002986/2016-C01/2016, Storitve: Storitve tehničnih pregledov
08.08.2016JN003218/2016-C01/2016, Storitve: Poizkopavalna obdelava arhivov najdišč za izvedena zaščitna arheol. izkopavanja na AC ods. in lokacijah, kjer obdelava še ni bila izvedena ter obdelava lončenine pridobljene ob raziskavah ETP in ITP
13.09.2016JN005466/2016-C01/2016, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri gradnji AC odseka Draženci - MMP Gruškovje - 2a.etapa od km 7,26 do km 13,03
14.09.2016JN005498/2016-C01/2016, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
06.10.2016JN002386/2016-C01/2016, Storitve: Recenzije projektov PZI in preverjanje varnosti v prometu
13.10.2016JN006301/2016-C01/2016, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za avtocestni odsek Koseze - Kozarje (razširitev v šestpasovnico)
26.10.2016JN001706/2016-C01/2016, Storitve: Dodatna dela pri izdelavi projektne dokumentacije faze PGD in PZI dodatnih protivetrnih ukrepov na hitri cesti H4 Razdrto — Vipava — Ajdovščina, od km 0+260 do km 21+765
17.11.2016JN004032/2016-C01/2016, Storitve: Strokovne storitve pri planiranju del rednega vzdrževanja, elektrostrojnega vzdrževanja, upravljanja, gospodarjenja s premostitvenimi objekti in prometne varnosti
17.11.2016JN007308/2016-C01/2016, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve za izvedbo vzhodne cevi (nova cev) in obnovo zahodne cevi (stara cev) predora Karavanke
28.02.2017JN007110/2016-C01/2017, Storitve: Izvedba revizije po ZGO-1E za del projektne dokumentacije PGD/PZI za izgradnjo vzhodne cevi in sanacijo zahodne cevi avtocestnega predora Karavanke vključno s pripadajočo infrastrukturo
04.05.2017JN000824/2017-C01/2017, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov, registracije, letne dajatve za uporabo cest in pregledi tahografov
18.05.2017JN001415/2017-C01/2017, Storitve: SODELOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTNEGA NATEČAJA ZA DVA MOSTOVA ČEZ KRKO NA DRŽAVNI CESTI MED AC A2 LJUBLJANA-OBREŽJE PRI NOVEM MESTU DO PRIKLJUČKA MALINE
16.06.2017JN001573/2017-C01/2017, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS d.d.
16.06.2017JN002270/2017-C01/2017, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na AC/HC
19.06.2017JN001774/2017-C01/2017, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE ETAPNOSTI IN FAZNOSTI TER PROUČITVE MOŽNIH OPTIMIZACIJ NAČRTOVANIH UKREPOV VZPOSTAVITVE ŠTIRIPASOVNE CESTNE POVEZAVE ZA NAVEZOVALNO CESTO JEPRCA-STANEŽIČE-BROD
20.06.2017JN008098/2016-C01/2017, Storitve: Izdelava PGD in PZI za izgradnjo 1. in 2. etape nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
27.06.2017JN001975/2017-C01/2017, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo projekta dodatnih protivetrnih ukrepov na HC Razdrto - Vipava - Ajdovščina
20.07.2017JN002940/2017-C01/2017, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov
06.09.2017JN002715/2017-C01/2017, Storitve: IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA POBUDO, POBUDE IN ANALIZE SMERNIC ZA DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA RAZŠIRITEV LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST (DO SPREJEMA SKLEPA O PRIPRAVI DPN)
27.12.2017JN008334/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava strok. podlag/idejne zasnove za pobudo, pobude in analize smernic za državni prost. načrt za ureditev strateškega mejnega prehoda Karavanke (do sprejema sklepa o pripravi držav. prost.načrta)
27.12.2017JN008671/2017-C01/2017, Storitve: NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA GC ŽELODNIK - MENGEŠ - VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ ( 1 . FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) - NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GC ( KM 8.520)
28.12.2017JN008102/2017-C01/2017, Storitve: Izdelava novelacije PZI in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje za glavno cesto HAJDINA-ORMOŽ, odsek Markovci-Gorišnica
26.01.2018JN008944/2017-C01/2018, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoječih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d.
14.03.2018JN000935/2018-C01/2018, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve elektronskega sistema v prostem prometnem toku na informacijskem delu projekta
20.03.2018JN008433/2017-C01/2018, Storitve: PRENOS LEGE GRADBENE PARCELE DRŽAVNE CESTE – 3. RAZVOJNA OS – SEVER, Sklop 1 in Sklop 2
17.05.2018JN009095/2017-C01/2018, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE POSODOBITVE CESTNIH POVEZAV NA ODSEKIH SLOVENJ GRADEC – DRAVOGRAD IN OTIŠKI VRH - HOLMEC
18.05.2018JN001080/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava strokovnih mnenj, preveritve nosilnosti objektov, kontrola gabaritov in osnih pritiskov pri izvajanju izrednih prevozov
23.05.2018JN008054/2017-C01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za traso in objekte na glavni cesti Hajdina – Ormož, odsek Gorišnica – Ormož; Sklop 1 in Sklop 2
29.05.2018JN000889/2018-C01/2018, Storitve: Opravljanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za dograditev avtocestnega predora Karavanke in sanacijo obstoječe cevi predora Karavanke
04.06.2018JN000164/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije PZR, PGD, PZI za glavno cesto Želodnik - Mengeš – Vodice, odsek Žeje – Vodice, pododsek IV. etapa, obvoznica Vodice
06.06.2018JN000799/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava PZI za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na HC H4/ 0378 in 0778 Selo - Vogrsko km 0,650-km 6,731 in H4/0379 in 0779 Vogrsko - Šempeter km 0,000 - km 4,470 in priključku 0444 Vogrsko
07.06.2018JN001295/2018-C01/2018, Storitve: OPRAVLJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV, REGISTRACIJE, LETNE DAJATVE ZA UPORABO CEST IN PREGLEDI TAHOGRAFOV
24.07.2018JN004320/2018-C01/2018, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na tehnološkem delu projekta
24.08.2018JN003836/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava natečajne rešitve in proj. dok. IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 3. razvojni osi jug
13.09.2018JN000934/2018-C01/2018, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Rekonstrukcija priključka Leskoškove ceste; Sklop 2: Rekonstrukcija priključka Letališke ceste
14.09.2018JN010422/2017-C01/2018, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje in na A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje
25.09.2018JN003912/2018-C01/2018, Storitve: IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE ZA REKONSTRUKCIJO CESTNEGA TELESA IN OBJEKTOV NA DELIH ODSEKOV AC KRTINA-DOMŽALE - ŠENTJAKOB -LJ (ZADOBROVA) IN PRIKLJUČKIH DOMŽALE, LJ ŠENTJAKOB IN LJ SNEBERJE
27.09.2018JN004778/2018-C01/2018, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov, registracije, letne dajatve za uporabo cest in pregledi tahografov
09.10.2018JN003373/2018-C01/2018, Storitve: IZDELAVA IDZ ZA REKONSTRUKCIJO CESTNEGA TELESA IN OBJEKTOV NA DELIH ODSEKOV AC LJ (KOZARJE)-BREZOVICA -VRHNIKA LOGATEC IN PRIKLJUČKIH BREZOVICA TER VRHNIKA
01.04.2019JN008500/2018-C01/2019, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na avtocestah in hitrih cestah
09.04.2019JN008544/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN DODATKA ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANOV IN POSEGOV NA VAROVANA OBMOČJA ZA GC PTUJ MARKOVCI, VKLJUČNO Z VSEMI POTREBNIMI STROKOVNIMI PODLAGAMI
11.04.2019JN008585/2018-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za izgradnjo državne hitre ceste 3. razvojne osi jug
11.04.2019JN008062/2018-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja predorov na avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS d.d. za obdobje 8 let
04.06.2019JN002740/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v fazi delovanja elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
06.06.2019JN008612/2018-C01/2019, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve; sklop 1: priklj. Dragomer, sklop 2: razširitev AC Koseze - Kozarje
06.06.2019JN000279/2019-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja premostitvenih objektov na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v obdobju 201-2021; sklop 1: Redni pregledi, sklop 2:Glavni pregledi, sklop 3: Izredni pregledi
11.06.2019JN002028/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA DOPOLNITEV PROSTORSKIH DOKUMENTOV V SKLOPU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC-JUG DO DRAVOGRADA Z OBVOZNICAMI
26.06.2019JN000153/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT (UTEMELJITVE REŠITVE)/ PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO MEJE Z REPUBLIKO AVSTRIJO NA HOLMCU
26.06.2019JN008543/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA GLAVNO CESTO PTUJ - MARKOVCI
26.06.2019JN008824/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava PZI za obnovo ceste in objektov na AC A5: ods. 0809/0909 km 7,740-km 8,499, ods. 0810/0910, priklj. 0174, priklj. 0175,ods. 0811/0911, priklj. 0176 ter ods. 0812/0912 km 0,000- 0,725
26.06.2019JN004842/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji vzhodne (nove) cevi AC predora Karavanke
14.08.2019JN009841/2017-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
14.08.2019JN002165/2019-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
03.09.2019JN000267/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1/0056 in 0656 Postojna Razdrto od km 0,850 do km 1,300 vključno z zamenjavo mostu čez Pivko VA0187 in VA0188
06.09.2019JN008786/2018-C01/2019, Storitve: ZAJEM DODATNIH PODATKOV IN IZDELAVO DODATNIH GEODETSKIH PODLAG ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD III. RAZVOJNA OS
27.09.2019JN003223/2019-C01/2019, Storitve: Dokončna odmera AC Draženci - MMP Gruškovje
31.10.2019JN003822/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba nadaljnjih arheoloških raziskav na arheoloških območjih na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
07.01.2020JN002705/2019-C01/2020, Storitve: IZVEDBA REVIZIJE GRADBENIH NAČRTOV PZI DOKUMENTACIJE ZA ZAHTEVNEJŠE VIADUKTE, PREDORE IN POKRITE VKOPE NA NOVI PROMETNI POVEZAVI MED PRIKLJUČKOM VELENJE JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC JUG
12.02.2020JN007516/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne storitve s področja upravljanja in rednega vzdrževanja AC in HC v upravljanju DARS d.d
05.03.2020JN006732/2019-C01/2020, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC
18.03.2020JN000534/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev inženirja na HC Razdrto Vipava
19.03.2020JN007330/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na območju priključka Arja vas
24.03.2020JN007739/2019-C01/2020, Storitve: Prenos lege gradbene parcele 3. in 4. etape nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana Obrežje do priključka Maline
27.03.2020JN006584/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1
22.04.2020JN001438/2020-C01/2020, Storitve: IZVEDBA ENERGETSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V STAVBAH DARS
27.04.2020JN008225/2019-C01/2020, Storitve: Arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji na območju Srminske vpadnice
05.05.2020JN007642/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC Zadobrova LJ (Šmartinska), LJ (Šmartinska-Tomačevo), priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in delno razcepu Lj Zadobrova
15.05.2020JN000686/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba in vzdrževanje mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja cest v upravljanju DARS d.d.
15.06.2020JN000152/2020-C01/2020, Storitve: Spremljanje stanja zadrževalnih in odvodnih naprav padavinske odpadne vode na obstoječi AC mreži v RS
17.06.2020JN001267/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS d.d.
14.07.2020JN001626/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba geodetskih storitev na območju celotnega avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
21.07.2020JN004242/2020-C01/2020, Storitve: Nakup tehničnih specifikacij za vzpostavitev sistema elektronske vinjete in svetovanje pri pripravi javnega razpisa in implementaciji vzpostavitve sistema elektronske vinjete
10.08.2020JN003744/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Hrušica
13.08.2020JN001908/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov
14.09.2020JN000571/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice - Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vključno z viaduktom Slatina; Sklop 1, Sklop 2
15.09.2020JN000927/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in rekonstrukcijo viadukta VA0361
15.09.2020JN008866/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA IZGRADNJO 3.RAZVOJNE OSI JUG OD PRIKLJUČKA OSREDEK DO PRIKLJUČKA MALINE
15.09.2020JN000737/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DOPOLNILNIH GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA FAZO IDP ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD - III. RAZVOJNA OS
24.09.2020JN002566/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje)-Brezovica-Vrhnika-Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika
01.10.2020JN002395/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve za izgradnjo nove poslovne stavbe DARS
05.10.2020JN004410/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri projektu 3. razvojna os sever - Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug - odsek D - Gaberke
15.10.2020JN002362/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoječih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d. v letih 2020-2022
15.10.2020JN002742/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje
15.10.2020JN002847/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev nadzornih točk na AC počivališčih in nova spremenljiva prometno informativna signalizacija na AC-A3
12.11.2020JN002992/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj - Koper do priključka Velenje jug
16.11.2020JN003669/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo delov odsekov na AC A2 0022 in 0622 Grosuplje-Ivančna G., 0410 priključek Ivančna G., 0023 in 0623 Ivančna G.-Bič, 0411 priključek Bič ter 0072 in 0672 Bič-Trebnje V
24.11.2020JN003668/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1/0036 in 0636 Fram - Slovenska Bistrica od km 0+500 do km 9+500 in 0461 priključek Slovenska Bistrica - sever od km 0+000 do km 1+155
15.12.2020JN003670/2020-C01/2020, Storitve: Recenzija projektne dokumentacije za investicije na obstoječih AC in HC v upravljanju DARS d.d.
15.12.2020JN005607/2020-C01/2020, Storitve: Strokovno tehnične storitve pri gradnji in obnovah AC in HC v Republiki Sloveniji
17.12.2020JN004562/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za obnovo vozišča na AC A1/0061 Kozina-Črni Kal, A1/0661 Kozina-Črni Kal in 1640 počivališče Ravne
21.01.2021JN005996/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za avtocesto na odseku Postojna - Jelšane
04.03.2021JN006054/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo ACB Postojna z izpostavama Vipava in Logatec ter enoto Senožeče
09.03.2021JN006251/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste Razdrto-Ajdovščina in Vogrsko-Vrtojba: Sklop 1, Sklop 2
04.05.2021JN005744/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1 vključno z zamenjavo viadukta Dolgi most VA0045 v km 0+295 in VA0046 v km 0+280
04.05.2021JN008030/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo obstoječih portalov sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec-Ankaran
20.05.2021JN007501/2020-C01/2021, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo razširitve Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru
29.06.2021JN001138/2021-C01/2021, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Ljubljana
02.07.2021JN007841/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP in PZI za obnovo objektov CP Dragotinci, CP Pesnica, CP Tepanje, CP Nanos, CP Videž in CP Krško z izpostavo Drnovo
26.07.2021JN002443/2021-C01/2021, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na AC/HC
03.09.2021JN000225/2021-C01/2021, Storitve: Izvedba revizije gradbenih načrtov PZI dokumentacije za premostitvene objekte in predore na novi prometni povezavi od priključka Šentrupert na A1 ŠentiljKoper do priključka Slovenj Gradec jug
16.09.2021JN004938/2021-C01/2021, Storitve: Izdelava novelacije DGD / PZI projektne dokumentacije za projekt Navezava luke Koper na AC omrežje (Srminska vpadnica)
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
17.01.2013NMV1182013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
21.01.2013NMV1502013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
21.01.2013NMV1512013/2013, Storitve: Razne inženirske storitve
28.01.2013NMV2112013/2013, Storitve: Geodetske storitve
07.02.2013NMV3072013/2013, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
23.04.2013NMV9382013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
25.04.2013NMV9802013/2013, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
07.05.2013NMV10372013/2013, Storitve: Storitve tehničnih pregledov
09.05.2013NMV10732013/2013, Storitve: Storitve urbanističnega planiranja
15.05.2013NMV11312013/2013, Storitve: Storitve urbanističnega planiranja
15.05.2013NMV11332013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
31.05.2013NMV12892013/2013, Storitve: Razne inženirske storitve
26.06.2013NMV15102013/2013, Storitve: Tehnične študije
03.09.2013NMV20892013/2013, Storitve: Storitve na področju gradbene ekonomike
25.10.2013NMV25642013/2013, Storitve: Storitve presoje vplivov na okolje (EIA) za gradbeništvo
03.12.2013NMV28892013/2013, Storitve: Tehnične študije
12.12.2013NMV29522013/2013, Storitve: Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov
29.05.2014NMV13962014/2014, Storitve: Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov
30.06.2014NMV20632014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
09.07.2014NMV23252014/2014, Storitve: Storitve pregledov strojev
21.07.2014NMV25952014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
26.08.2014NMV32382014/2014, Storitve: Storitve na področju gradbene ekonomike
26.09.2014NMV39722014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
20.11.2014NMV51452014/2014, Storitve: Storitve tehničnih pregledov in testiranj
05.01.2015NMV112015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
16.03.2015NMV13802015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
23.03.2015NMV15162015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
08.04.2015NMV18562015/2015, Storitve: Izvedenske storitve
15.04.2015NMV20412015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
15.06.2015NMV35662015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
02.07.2015NMV40072015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
21.07.2015NMV44822015/2015, Storitve: Razne inženirske storitve
23.07.2015NMV45512015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
21.08.2015NMV52152015/2015, Storitve: Geodetske storitve
02.09.2015NMV54942015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
30.11.2015NMV76752015/2015, Storitve: Razne inženirske storitve
10.02.2016NMV7592016/2016, Storitve: Razne inženirske storitve
21.03.2016NMV17392016/2016, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
16.01.2013JN5142013/2013, Storitve: Storitve pregledov strojev
07.02.2013JN14302013/2013, Storitve: Geodetske storitve
29.04.2013JN50652013/2013, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
07.05.2013JN52172013/2013, Storitve: Inženirske storitve
28.05.2013JN63972013/2013, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
12.08.2013JN101582013/2013, Storitve: Inženirske storitve
29.08.2013JN109002013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
29.08.2013JN109022013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
02.09.2013JN110192013/2013, Storitve: Storitve tehničnih pregledov gradbenih inženirskih objektov
18.09.2013JN118372013/2013, Storitve: Geodetske storitve
20.09.2013JN119192013/2013, Storitve: Inženirske storitve
23.09.2013JN120372013/2013, Storitve: Razne inženirske storitve
03.10.2013JN125602013/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
25.10.2013JN136842013/2013, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
12.11.2013JN143922013/2013, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
22.11.2013JN149082013/2013, Storitve: Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov
24.02.2014JN21802014/2014, Storitve: Storitve tehničnih pregledov in testiranj
28.02.2014JN23842014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
14.04.2014JN44612014/2014, Storitve: Nadziranje projekta in dokumentacije
18.04.2014JN46772014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
12.06.2014JN65642014/2014, Storitve: Nadziranje projekta in dokumentacije
16.06.2014JN66552014/2014, Storitve: Arheološke storitve
24.06.2014JN70082014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
18.07.2014JN77292014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
22.07.2014JN78332014/2014, Storitve: Arheološke storitve
03.09.2014JN89122014/2014, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
30.09.2014JN96402014/2014, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
07.10.2014JN98142014/2014, Storitve: Nadziranje projekta in dokumentacije
12.11.2014JN107842014/2014, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
27.11.2014JN111832014/2014, Storitve: Inženirske storitve
17.12.2014JN116642014/2014, Storitve: Razne inženirske storitve
08.04.2015JN21832015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
10.04.2015JN22712015/2015, Storitve: Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov
23.04.2015JN25662015/2015, Storitve: Inženirske storitve
23.04.2015JN25772015/2015, Storitve: Inženirske storitve
13.05.2015JN30242015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
21.07.2015JN49022015/2015, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
11.08.2015JN54492015/2015, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
18.08.2015JN56252015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
04.09.2015JN60862015/2015, Storitve: Storitve svetovanja pri nizkih gradnjah
07.09.2015JN61442015/2015, Storitve: Storitve gradbenega projektiranja
11.09.2015JN63122015/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
12.10.2015JN71042015/2015, Storitve: Inženirske storitve
08.01.2016JN1252016/2016, Storitve: Geološke storitve
04.02.2016JN8062016/2016, Storitve: Inženirske storitve
11.02.2016JN9712016/2016, Storitve: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si