Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
03.05.2016JN000876/2016-X01/2016, Gradnje: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
16.05.2016JN001347/2016-X01/2016, Gradnje: Dela za vgraditev stavbnega pohištva
23.06.2016JN002991/2016-X01/2016, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
18.07.2016JN003857/2016-X01/2016, Gradnje: Sanacijska dela
12.08.2016JN001669/2016-X01/2016, Gradnje: Postavitev nadstreškov ACB Hrušica
30.08.2016JN001666/2016-X01/2016, Gradnje: Izvedba nadstrešnice cestninskega nadzora na CP Pesnica z ureditvijo parkirišča
20.09.2016JN003341/2016-X01/2016, Storitve: Letni pregled polnilnih postaj
20.09.2016JN002283/2016-X01/2016, Gradnje: Izvedba odcejalnika Novo mesto
20.09.2016JN002928/2016-X01/2016, Blago: Vzdrževanje avtomatskih števcev prometa
08.11.2016JN004337/2016-X01/2016, Gradnje: Sanacija – proti-erozijska zaščita brežin na območju obeh krajnih podpor pod viaduktom Lešnica na AC A2 Karavanke – Obrežje; odsek Brezje – Podtabor
08.11.2016JN004535/2016-X01/2016, Storitve: Vzdrževanje stenskih prikazovalnikov BARCO
08.11.2016JN005422/2016-X01/2016, Storitve: Najem opreme za izvajanje zimske službe
25.11.2016JN005595/2016-X01/2016, Gradnje: Zaščita pred nezgodnim padcem
25.11.2016JN006334/2016-X01/2016, Storitve: Najem opreme za izvajanje zimske službe
02.12.2016JN005983/2016-X01/2016, Gradnje: Ureditev sredinskega ločilnega pasu z BVO na A1 0038/0638 od km 7,760 do km 7,130 in od km 7,580 do km 7,700
06.01.2017JN004982/2016-X01/2017, Gradnje: Vzdrževalna dela na optičnem telekomunikacijskem omrežju
06.01.2017JN004431/2016-X01/2017, Gradnje: Izvedba cestne razsvetljave priključkov Višnja gora in Grosuplje
19.06.2017JN006535/2016-X01/2017, Gradnje: Sanacija plazu na vkopne brežine »Pirešica« na avtocestnem odseku št. 0040 Celje – Arja vas
19.06.2017JN001414/2017-X01/2017, Gradnje: Sanacija sistema klic v sili (KVS) na AC Brezovica – Unec, AC Senožeče – Divača in AC Gabrk – Fernetiči
05.09.2017JN005727/2017-X01/2017, Gradnje: ODSTAVNE NIŠE ZA CESTNINSKI NADZOR (CN) NA PRIKLJUČKIH "HC" in "AC"
29.09.2017JN007099/2017-X01/2017, Gradnje: Dobava in vgradnja asfalta v ACB
20.10.2017JN007651/2017-X01/2017, Storitve: Izvajanje zimske službe v sezoni 2017-2018
22.12.2017JN007111/2017-X01/2017, Storitve: Servisiranje dvižnih garažnih vrat
24.01.2018JN006891/2017-X01/2018, Gradnje: POSTAVITEV BLAŽILNIKOV TRKOV NA PRIKLJUČKIH NA OBMOČJU AVTOCESTNIH BAZ POSTOJNA IN KOZINA
24.01.2018JN008624/2017-X01/2018, Gradnje: MENJAVA OGREVALNEGA SISTEMA TER IZGRADNJO NOVE KOTLOVNICE ZA POTREBE OGREVANJA AVTOCESTNE BAZE TER CESTNINSKE POSTAJE HRUŠICA
19.02.2018JN007398/2017-X01/2018, Gradnje: PASIVNA PROTIHRUPNA ZAŠČITA OP HRUP SKLOP A
19.02.2018JN007482/2017-X01/2018, Gradnje: SANACIJA ZAŠČITNIH POKROVOV SIDRNIH GLAV NA TRAJNIH PREDNAPETIH GEOTEHNIČNIH SIDRIH NA AVTOCESTNI MREŽI V REPUBLIKI SLOVENIJI
19.02.2018JN008037/2017-X01/2018, Gradnje: UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA S SKLADIŠČENJEM NEVARNIH SNOVI V ACB POSTOJNA
21.02.2018JN008215/2017-X01/2018, Gradnje: GLAVNA CESTA HAJDINA – ORMOŽ, ODSEK GORIŠNICA – ORMOŽ, DOKONČANJE VSEH DEL NA PRESTAVITVI 110 kV DALJNOVODA
19.03.2018JN009429/2017-X01/2018, Storitve: IZVEDBA PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV (EKSTENZIVNI IN INTENZIVNI ARHEOLOŠKI PREGLED) 3.RAZVOJNA OS-SEVER: SKLOP 1, SKLOP 2
31.05.2018JN000590/2018-X01/2018, Gradnje: Predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišč na arheoloških območjih na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana-Obrežje pri NM do priključka Maline
28.08.2018JN002331/2018-X01/2018, Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoče investicijsko vzdrževanje počitniških kapacitet v Republiki Hrvaški
31.08.2018JN000851/2018-X01/2018, Gradnje: PREUREDITEV OTOKA MED IZVOZOM IN UVOZOM NA AC NA PRIKLJUČKIH: SKLOP 1: DOMŽALE (A1) in SKLOP 2: DOBRUŠKA VAS (A2)
12.10.2018JN005276/2018-X01/2018, Gradnje: SANACIJA PLAZU NA PRIKLJUČKU VOGRSKO
05.11.2018JN006021/2018-X01/2018, Storitve: Izvajanje zimske službe
19.12.2018JN006203/2018-X01/2018, Storitve: Dograditev hladilnega agregata in sanacija obstoječih hladilnih agregatov v objektu nadzornega centra Dragomelj
13.05.2019JN000757/2019-X01/2019, Storitve: Prestavitev DARS-Go Servisa iz lokacije MMP Fernetiči na novo lokacijo BS OMV Fernetiči
24.05.2019JN000569/2019-X01/2019, Gradnje: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč, odstranjevanje talne signalizacije
24.05.2019JN008611/2018-X01/2019, Gradnje: Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih: Sklop 1: VA0336, VA0337, VA1211, VA1280; Sklop 2: VA0104, VA0105, VA0495
11.07.2019JN002814/2019-X01/2019, Gradnje: Dobava in montaža servisnega dvigala v mehanični delavnici
06.08.2019JN001362/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija zadrževalnih bazenov na AC A2 0023 Ivančna Gorica-Bič in 0613 Šentvid-Koseze
23.08.2019JN003268/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba hrapavljenja betonskih voznih površin na pasovih za počasni promet na odsekih 0661 in 0662
21.10.2019JN005046/2019-X01/2019, Gradnje: Zapornica na jarku pod južno obvoznico na Ilovici
21.10.2019JN006105/2019-X01/2019, Gradnje: Začasna semaforizacija križišč izvoznih krakov A in C avtocestnega priključka Žalec št. A1/0139 (Arja vas)
29.10.2019JN003468/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija plazu "Jožefov hrib" na AC A1/0036 Fram - Slovenska Bistrica
12.11.2019JN005080/2019-X01/2019, Gradnje: Zamenjava in namestitev zaščitnih mrež na vkopnih brežinah na odsekih 0653, 0055 in 0655
02.12.2019JN005925/2019-X01/2019, Gradnje: SANACIJA ACB MURSKA SOBOTA
10.01.2020JN007095/2019-X01/2020, Gradnje: Dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah
25.02.2020JN007884/2019-X01/2020, Gradnje: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arheoloških izkopavanj na trasi obvoznice Vodice
02.04.2020JN008377/2019-X01/2020, Gradnje: Sanacija vkopne brežine Zajčica na AC A1/0658 Senožeče - Gabrk
13.05.2020JN000240/2020-X01/2020, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČ PO IZREDNIH DOGODKIH
30.06.2020JN001693/2020-X01/2020, Gradnje: DOBAVA IN MONTAŽA AVTODVIGAL
14.07.2020JN001612/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba sanacije odvodnje meteornih voda na zadrževalniku Ravbarkomanda ZB0290 na odseku AC Unec-Postojna
14.07.2020JN000723/2020-X01/2020, Gradnje: Postavitev blažilnikov trkov na priključkih na območju AC baz Hrušica, Vransko in Slovenske konjice
20.10.2020JN003037/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova počitniške kapacitete DARS v Termah Čatež
10.11.2020JN004890/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija splazele brežine na AC A1/0037 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice v km 0,500
23.11.2020JN005595/2020-X01/2020, Gradnje: UREDITEV OZEMLJITEV IN ZUNANJIH UREDITEV ACB KOZINA
05.01.2021JN005379/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija PHO in BVO na A1 odsek 0640 Arja vas - Celje
22.01.2021JN004899/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija meteorne kanalizacije na odseku AC A2/0072 in 0672 Bič-Trebnje V in prepusta Podsmreka na odseku AC A2/002 in 0622 Grosuplje-Ivančna Gorica
02.09.2021JN003161/2021-X01/2021, Gradnje: Dobava sistema za avtomatsko soljenje
22.10.2021JN004139/2021-X01/2021, Gradnje: Izvedba arheoloških izkopavanj na arheološkem najdišču Podgorje Arheološko območje Ob Suhadolnici (EŠD 29690) na državni cesti od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug sklop 2
04.11.2021JN004430/2021-X01/2021, Gradnje: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč
24.01.2022JN006908/2021-X01/2022, Gradnje: VZDRŽEVANJE BETONSKIH POVRŠIN AC OBJEKTOV
21.02.2022JN006284/2021-X01/2022, Gradnje: Predhodne arheološke raziskave (intenzivni arheološki pregled) na arheoloških najdiščih na novi prometni povezavi med avtocesto A2 LjubljanaObrežje do priključka Maline, 3. in 4. etapa
17.03.2022JN008444/2021-X01/2022, Gradnje: Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravnih stavb na bivši CP Dane in CP Drnovo ter izgradnja dodatnega parkirišča na CP Dane
28.03.2022JN007448/2021-X01/2022, Gradnje: Semaforizacija križišč na priključku A5, št.:0172 priključek Sv. Trojica; regionalna cesta R2-433/1287 in R1-229/1286
16.05.2022JN000089/2022-X01/2022, Gradnje: Preureditev parkirnih prostorov za prodajo vinjet na CUT Gruškovje ob AC Draženci - MMP Gruškovje
17.05.2022JN007321/2021-X01/2022, Gradnje: Projektiranje in izvedba del za odstranitev objektov ob AC in HC
08.06.2022JN001209/2022-X01/2022, Gradnje: Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravne stavbe na bivši CP Drnovo
24.06.2022JN000467/2022-X01/2022, Gradnje: Izvedba zamenjave sidrnih vijakov obstoječih ventilatorjev v predorih Jasovnik, Trojane, Kastelec in Dekani
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
19.05.2016JN000882/2016-C01/2016, Gradnje: aneks št. 2 k pog. DARS št. 247/14: IZVEDBA ELEKTRO IN STROJNE OPREME PREDORA MARKOVEC - dodatna dela
25.05.2016JN001744/2016-C01/2016, Gradnje: Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč
31.05.2016JN001972/2016-C01/2016, Storitve: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
09.06.2016JN001664/2016-C01/2016, Gradnje: aneks št. 1 k pog. DARS št. 103/15:DOKONČANJE DEL NA TRASI HC KOPER - IZOLA-dodatna dela
09.06.2016JN001665/2016-C01/2016, Gradnje: aneks št. 2 k pog. DARS št. 1477/14:IZGRADNJA IZOLSKEGA PRIKLJUČKA, DEVIACIJ IN UREDITVE DEPONIJE ŠARED -dodatna dela
15.06.2016JN002681/2016-C01/2016, Gradnje: Gradbena dela na avtocestah
15.06.2016JN001146/2016-C01/2016, Gradnje: Ureditev kažipotne signalizacije na območju razcepa Nanos
08.07.2016JN003530/2016-C01/2016, Gradnje: ZAVAROVANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV Z USTREZNIM NIVOJEM VARNOSTNE OGRAJE
14.07.2016JN003744/2016-C01/2016, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU PE AC BAZE SLOVENSKE KONJICE IN MARIBOR
14.07.2016JN003745/2016-C01/2016, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST NA OBMOČJU PE AC BAZE VRANSKO
05.08.2016JN004418/2016-C01/2016, Gradnje: IZVEDBA UREDITVE PROMETNE SIGNALIZACIJE Z ZNAKI SPREMENLJIVE VSEBINE NA AC POSTOJNA-SENOŽEČE IN IMPLEMENTACIJA V OBSTOJEČI SNVP
05.08.2016JN004421/2016-C01/2016, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU AC BAZE POSTOJNA IN KOZINA
05.08.2016JN004434/2016-C01/2016, Gradnje: ZALIVANJE REŽ IN RAZPOK (2016-2019)
08.08.2016JN004480/2016-C01/2016, Gradnje: Preplastitev vozišča na AC A2 odseki 0008 in 0009 (Kranj V–Brnik–Vodice); 0608 in 0607 (Brnik–Kranj V–Kranj Z) in 0107 (Priključek Kranj V)
08.08.2016JN004481/2016-C01/2016, Gradnje: Rekonstr. VK in objektov na A1/0041 Arja vas-Šentrupert (km 0,000-6,400) in A1/0641 Arja vas-Šentrupert (km 1,050-6,400) in izvedba ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na A1/0641 (km 0,000-1,050)
05.10.2016JN002075/2016-C01/2016, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2016-2019
21.10.2016JN001257/2016-C01/2016, Gradnje: ZAMENJAVA VAROVALNIH OGRAJ NA ODSEKIH AC NA OBMOČJU AC BAZ LJUBLJANA, SLOVENSKE KONJICE, MARIBOR IN HRUŠICA
31.01.2017JN004648/2016-C01/2017, Gradnje: Izgradnja pilotne stene nad HC Razdrto – Vipava na plazu v km 4,2 na odseku HC Razdrto - Vipava; Rebernice
13.03.2017JN004814/2016-C01/2017, Gradnje: ZAVAROVANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV: SKLOP 1 VA0140 MOST LJUBLJANICA (AC A1), SKLOP 2 VA0384/VA0383 VIADUKT LIJAK (HC H4) IN SKLOP 3 VA0125 MOST DRAVA (HC H2) Z USTREZNIM NIVOJEM VARNOSTNE OGRAJE
13.03.2017JN005399/2016-C01/2017, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU PE AC BAZE LJUBLJANA, HRUŠICA IN NOVO MESTO V LETU 2016 IN 2017
13.03.2017JN005737/2016-C01/2017, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST NA OBMOČJU PE AC BAZE VRANSKO V LETU 2016 IN 2017
13.03.2017JN006470/2016-C01/2017, Gradnje: OBNOVA SISTEMA KLIC V SILI NA AC ARJA VAS - SLIVNICA IN ŠENTILJ - PESNICA
13.03.2017JN006258/2016-C01/2017, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA OBMOČJU PE AC BAZE SLOVENSKE KONJICE IN MARIBOR V LETU 2016 IN 2017
13.03.2017JN001134/2017-C01/2017, Gradnje: Dodatna, več in manj dela pri odpravi napak v garancijski dobi na objektih vzdrževalne AC baze Maribor na AC Slivnica – Pesnica
19.06.2017JN000137/2017-C01/2017, Gradnje: UREDITEV ZUNANJE RAZSVETLJAVE NA AC V RS, SKLADNO Z UREDBO O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA – 3. IN 4. FAZA
19.06.2017JN007183/2016-C01/2017, Gradnje: Sistem za nadzor in vodenje prometa na obalni hitri cesti Koper – Izola
19.06.2017JN000095/2017-C01/2017, Gradnje: NADGRADNJA HIDRANTNEGA OMREŽJA IN ZAMENJAVA LED SMERNIKOV V PREDORU ŠENTVID
19.06.2017JN007595/2016-C01/2017, Gradnje: POSTAVITEV BLAŽILNIKOV TRKOV NA POSAMEZNIH PRIKLJUČKIH NA AC A1 ŠENTILJ – SRMIN, A2 KARAVANKE OBREŽJE IN HC H3 LJ (ZADOBROVA – KOSEZE) – OBMOČJE AVTOCESTNIH BAZ LJ IN NM
20.06.2017JN000326/2017-C01/2017, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0376 IN 0776 AJDOVŠČINA – SELO OD KM 5,095 DO KM 9,170 IN NA H4/0378 IN 0778 SELO – VOGRSKO OD KM 0,000 DO KM 0,650
20.06.2017JN001653/2017-C01/2017, Gradnje: Rekonstrukcija ceste in objektov na AC A1/0055 in 0655 Unec – Postojna od km 0,720 do km 7,030 in rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda VA0174-D in VA0175-L
04.09.2017JN007917/2017-C01/2017, Gradnje: OBNOVA IN OPTIMIZACIJA SISTEMOV V RNC KOZINA ZA VODENJE IN NADZOR PROMETA
04.09.2017JN001989/2017-C01/2017, Gradnje: POSTAVITEV SPREMENLJIVE PROMETNE-INFORMATIVNO SIGNALIZACIJE CELJE, DRAMLJE IN TEPANJE
04.09.2017JN004781/2017-C01/2017, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVA JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE NOVO MESTO
04.09.2017JN005244/2017-C01/2017, Gradnje: OVK na AC A2 0002 Hrušica Lipce od km 0,150 do km 4,850, sanacija viadukta Podmežakla 1D in 2D, Sanacija izvedenih ukrepov zavarovanja AC Hrušica – Lipce pred padajočim kamenjem in snežnimi plazovi
04.09.2017JN007604/2016-C01/2017, Gradnje: Zamenjava kažipotne signalizacije na HC H4 Selo – Vrtojba
27.12.2017JN002664/2017-C01/2017, Gradnje: IZVEDBA DIGITALNEGA RADIJSKEGA SISTEMA ZVEZ DMR
27.12.2017JN006958/2017-C01/2017, Gradnje: PROMETNA UREDITEV ZA VZPOSTAVITEV ELEKTRONSKEGA SISTEMA CESTNINJENJA V PROSTEM PROMETNEM TOKU
28.12.2017JN007488/2017-C01/2017, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na odsekih AC A2 0027/0627 Dobruška vas - Drnovo - od km 1,600 do km 8,730
28.12.2017JN006545/2017-C01/2017, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775 Vipava - Ajdovščina od km 4,139 do km 6,763 in na H4/0376 in 0776 Ajdovščina – Selo od km 0,000 do km 5,096
16.01.2018JN007658/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba prestavitve prekladne konstrukcije viadukta Boršt 1 v izhodiščno lego na odseku HC Razdrto - Vipava; Rebernice
19.04.2018JN001733/2017-C01/2018, Gradnje: IZVEDBA GRADBENO INSTALACIJSKIH DEL IN DIGITALNEGA VIDEO NADZORA NA AC V REPUBLIKI SLOVENIJI
05.06.2018JN009103/2017-C01/2018, Gradnje: Ureditev spremembe prometnega režima in spremenljive prometne signalizacije v razcepu Kozarje
05.06.2018JN010463/2017-C01/2018, Gradnje: GRADNJA IZPOSTAVE AC BAZE KOZINA V BERTOKIH
05.06.2018JN006955/2017-C01/2018, Gradnje: Izvedba aktivne protihrupne zaščite v skladu z Operativnim programom varstva pred hrupom 2012-2017 (sklop A)
05.06.2018JN009659/2017-C01/2018, Gradnje: REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA POSAMEZNIH OBJEKTOV V ACB HRUŠICA IN NADSTREŠNICE V IZPOSTAVI PODTABOR
06.06.2018JN010413/2017-C01/2018, Gradnje: NAMESTITEV LED SMERNIKOV ZA VIDNO VODENJE PROMETA V PRIMERU MEGLE GOLI VRH - RAZCEP NANOS
15.06.2018JN010115/2017-C01/2018, Gradnje: IZVEDBA UKREPOV ZA VEČJO PRETOČNOST PROMETA IN IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI ODSEKA A1/0050 LJ. (LITIJSKA – MALENCE), ODSEKA A1/0019 LJ. (MALENCE – DOLENJSKA C.) IN A1/0118 PRIKLJUČKA LJ-J
06.07.2018JN001665/2018-C01/2018, Gradnje: Redno in intervencijsko vzdrževanje dilatacijskih naprav in ležišč premostitvenih objektov
27.07.2018JN001444/2018-C01/2018, Gradnje: NADGRADNJA HIDRANTNEGA OMREŽJA V PREDORIH TROJANE, JASOVNIK in PODMILJ
28.08.2018JN003286/2018-C01/2018, Storitve: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
20.09.2018JN001065/2018-C01/2018, Gradnje: G 1- 2 HAJDINA ORMOŽ, odsek Gorišnica - Ormož; Dokončanje gradnje premostitvenega objekta viadukta Sejanca
21.09.2018JN003760/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.
25.09.2018JN003669/2018-C01/2018, Gradnje: PREPLASTITEV VOZ. KON. ODSEKA AC A2/0027 IN 0627 DOBRUŠKA VASDRNOVO OD KM 8,730 DO 13,654, 0418 PRIKLJUČEK DRNOVO OD KM 0,000 DO 2,844 TER ODSEKA A2/0028 IN 0628 DRNOVOBREŽICE OD KM 0,000 DO 2,700
27.09.2018JN001448/2018-C01/2018, Gradnje: REKONSTRUKCIJA POČIVALIŠČA DOLINSKO SEVER
27.09.2018JN003465/2018-C01/2018, Gradnje: Vzdrževanje betonskih površin AC objektov
01.10.2018JN003454/2018-C01/2018, Gradnje: Izvedba vzdrževalnih del na konstrukcijah na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
12.10.2018JN003275/2018-C01/2018, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKU AC A2/0602 HRUŠICA LIPCE OD KM 0,130 DO KM 4,910
18.10.2018JN001571/2018-C01/2018, Gradnje: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZIŠČIH AC in HC SKLOP 1: AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica in SKLOP 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko
30.10.2018JN002311/2018-C01/2018, Gradnje: ZAMENJAVA KAŽIPOTNE SIGNALIZACIJE NA AVTOCESTI A1 MED RAZCEPOM SLIVNICA IN PRIKLJUČKOM ARJA VAS
02.11.2018JN002373/2018-C01/2018, Gradnje: IZVEDBA SISTEMA NADZORA IN VODENJA PROMETA (SNVP) NA AC BREZOVICA DIVAČA, SEVERNA, VZHODNA, JUŽNA LJUBLJANSKA OBVOZNICA IN AC ZADOBROVA LUKOVICA PERIFERNA OPREMA
16.01.2019JN005015/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto Vipava Ajdovščina; Testna polja
13.02.2019JN004581/2018-C01/2019, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVA JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCEST A1 IN A3 TER HITRIH CEST H5 IN H6, OBMOČJE AC BAZ POSTOJNA IN KOZINA
14.02.2019JN004434/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA AKTIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE V SKLADU Z OP HRUP (SKLOP A) 2. DEL
14.02.2019JN005277/2018-C01/2019, Gradnje: IZGRADNJA GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GLAVNO CESTO (KM 8.520)
15.02.2019JN004506/2018-C01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA CESTE IN OBJEKTOV NA ODSEKIH NA A1/0042 IN 0642 ŠENTRUPERT VRANSKO OD KM 1,470 DO KM 5,500
18.02.2019JN005863/2018-C01/2019, Gradnje: PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA GARAŽ IN NADSTREŠNIC NA AC BAZAH DARS: ACB POSTOJNA IZPOSTAVA LOGATEC, ACB POSTOJNA IZPOSTAVA VIPAVA, ACB KOZINA, ACB VRANSKO, ACB SLOVENSKE KONJICE IN ACB MURSKA SOBOTA
03.04.2019JN000098/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA SEDMIH PORTALOV SPREMENLJIVE PROMETNE-INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE
04.04.2019JN007231/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA NADGRADNJE RADIJSKEGA SISTEM ZVEZ TETRA
07.05.2019JN000459/2019-C01/2019, Gradnje: Redno in intervencijsko vzdrževanje naprav za odvodnjavanje z objektov in trase na cestah v upravljanju DARS d.d.
15.05.2019JN008783/2018-C01/2019, Gradnje: Obnova sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec Domžale, HC Vipava Šempeter in AC Divača Kozina
20.05.2019JN010423/2017-C01/2019, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
03.06.2019JN007312/2018-C01/2019, Gradnje: Izgradnja pilotne stene Podgrič na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
13.06.2019JN000950/2019-C01/2019, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
26.06.2019JN008174/2018-C01/2019, Gradnje: RUŠITEV IN PREUREDITEV CESTNINSKIH POSTAJ VKLJUČNO S PLATOJEM TER SANACIJA VOZ. KONSTRUKCIJE NA PRIKLJUČKIH BLAGOVICA, LUKOVICA, KRTINA, SENOŽEČE, DIVAČA, ŠENTILJ, KOZINA; SKLOP 4, SKLOP 5 IN SKLOP 6
27.08.2019JN001113/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija ACB Ljubljana na Griču, DARS d.d.
28.08.2019JN008524/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA MONTAŽE OPTIČNEGA KABLA NA ACB LJUBLJANA - ACB POSTOJNA (SKLOP 1) IN ACB LJUBLJANA - ACB HRUŠICA (SKLOP 2)
04.09.2019JN002055/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ODSEKA AC A2/0022 GROSUPLJE IVANČNA GORICA OD KM 0,800 DO KM 7,000
05.09.2019JN001817/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VIADUKTOV PODMEŽAKLA 1L VA0310, PODMEŽAKLA 2L VA0312 NA AC A2/0602 HRUŠICA-LIPCE
06.09.2019JN003313/2019-C01/2019, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0379 IN 0779 VOGRSKO ŠEMPETER, OD KM 0,634 DO KM 4,470
06.09.2019JN003528/2019-C01/2019, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0605 Brezje Podtabor, 0606 Podtabor Kranj Z in 0607 Kranj Z Kranj V, 0405 Razcep Podtabor, 0408 Priključek Naklo in 0106 Priključek Kranj Z
11.10.2019JN003463/2019-C01/2019, Gradnje: Zalivanje reg in razpok
06.01.2020JN004984/2019-C01/2020, Gradnje: Postavitev spremenljivih prometnih znakov na AC priključkih Zakl in Podlehnik
06.01.2020JN001339/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja suhega zadrževalnika Malence
20.01.2020JN006328/2019-C01/2020, Gradnje: Predor Markovec - izredno dvosmerno obratovanje
19.03.2020JN007685/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA PILOTNE STENE NA AC A1/0638 SLOVENSKE KONJICE DRAMLJE OD KM 2,445 DO KM 2,721
25.03.2020JN007999/2019-C01/2020, Gradnje: Obnova ACB Hušica - II. Faza
05.05.2020JN006844/2019-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJO HIDRANTNEGA OMREŽJA V PREDORIH KASTELEC, DEKANI IN OBNOVO PROMETNE SIGNALIZACIJE
26.05.2020JN000127/2019-C01/2020, Gradnje: Sanacija voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec ter zamenjava obstoječe razsvetljave v pokritem vkopu Strmec
09.06.2020JN000172/2020-C01/2020, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVO JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE HRUŠICA
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
10.06.2020JN008678/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba obnove prometne signalizacije na predorih Pletovarje, Golo rebro, Debeli hrib, Mali vrh, pokriti vkop Medvedjek 1 in Medvedjek 2
10.06.2020JN001269/2020-C01/2020, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
03.07.2020JN002310/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko
13.08.2020JN001010/2020-C01/2020, Gradnje: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
17.08.2020JN002423/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacijska dela v AC bazah; sklop 1: ACB Postojna in izpostava Vipava, sklop 2: ACB Novo mesto in izpostava Drnovo
14.09.2020JN002363/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova ceste in objektov na delih odsekov AC A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci in Lipovci-Turnišče
14.09.2020JN001521/2020-C01/2020, Gradnje: PREPLASTITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC A2 0028 IN 0628 DRNOVO - BREŽICE OD KM 2,700 DO KM10,400
22.09.2020JN002448/2020-C01/2020, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 0006 Brezje Podtabor Kranj Z, 0408 Priključek Naklo ter manjše sanacije premostitvenih objektov
01.10.2020JN005393/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3 razvojni osi sever - sklop D Gaberke
15.10.2020JN002333/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacija viaduktov VA0392 Kresnica -D in VA 0393-L na AC1/0031 in 0631 Šentilj-Pesnica
16.10.2020JN004112/2020-C01/2020, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
26.11.2020JN000964/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priključku LJ Črnuče (rondo Tomačevo)
15.12.2020JN002383/2020-C01/2020, Gradnje: Zamenjava dilatacij na premostitvenih objektih: VA0103, VA0729, VA0730, VA0341, VA0368, VA0804, VA0805 in VA0284
09.02.2021JN004627/2020-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Letališka cesta na AC A1 - sklop 2
04.03.2021JN006586/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev jarka za odvodnjavanje na področju ACB Kozina
05.03.2021JN005886/2020-C01/2021, Gradnje: Celovita obnova objektov CP Hrušica
16.03.2021JN006030/2020-C01/2021, Gradnje: Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.
18.03.2021JN000042/2021-C01/2021, Gradnje: REDNO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE DILATACIJSKIH NAPRAV IN LEŽIŠČ PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
27.05.2021JN001263/2021-C01/2021, Gradnje: Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
27.07.2021JN004678/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
27.07.2021JN001160/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja nove poslovne stavbe DARS
05.08.2021JN000488/2021-C01/2021, Gradnje: Izvedba montaže optičnega kabla: CP Blagovica - ACB Slovenske Konjice
05.08.2021JN000983/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija upravne stavbe nekdanje CP Log z vzpostavitvijo RCCN
09.08.2021JN002076/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitve voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061/0661 Kozina-Črni Kal in 0062/0662 Črni Kal-Srmin ter priključkov 0159 Kastelec in 0161 Črni Kal
09.08.2021JN002077/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0629 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
09.08.2021JN001744/2021-C01/2021, Gradnje: Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
09.08.2021JN001806/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev in preventivna zaščita voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
01.09.2021JN000222/2021-C01/2021, Gradnje: Sanacija sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec - priključek Trebnje zahod
09.09.2021JN001918/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Leskovškove ceste na hitro cesto H3
11.10.2021JN002911/2021-C01/2021, Gradnje: Vzpostavitev nadzorne točke Hrušica na odseku 0001 - Meja A (predor) - Hrušica od km 3.900 do km 4.700
21.12.2021JN001031/2021-C01/2021, Gradnje: Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema
10.01.2022JN004605/2021-C01/2022, Gradnje: Obnova protihrupnih ograj na AC A1 0644 Blagovica-Krtina, HC H4 0776 Ajdovščina-Selo, ter 0778 Selo-Vogrsko, HC H2 0032 Pesnica-Maribor in AC A2 0602 Hrušica-Lipce
14.04.2022JN006262/2021-C01/2022, Gradnje: Rekonstrukcija malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS: Sklop 1: ŠTAJERSKI in POMURSKI KRAK; Sklop 2: GORENJSKI KRAK; Sklop 3: PRIMORSKI KRAK
03.05.2022JN007556/2021-C01/2022, Gradnje: Dozidava in novogradnja objektov ACB Maribor - izpostava Ptuj
24.06.2022JN000083/2022-C01/2022, Gradnje: Namestitev LED smernikov za vidno vodenje prometa v primeru megle Grosuplje - Ivančna Gorica
24.06.2022JN007497/2021-C01/2022, Gradnje: Izvedba sistema za prepoznavanje nevarnih tovorov (ADR)
24.06.2022JN000841/2022-C01/2022, Gradnje: Izdelava PZI dokumentacije in izvedba gradbeno inštalacijskih del za vzpostavitev sistema nadzornih točk e-vinjeta na AC in HC omrežju
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si