Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
03.01.2019JN007643/2018-X01/2019, Blago: Dobava posipalnikov za tekoče sredstvo za tekoče posipanje
10.01.2019JN007262/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba raziskave Merjenje zadovoljstva uporabnikov avtocest v Sloveniji za obdobje 2019-2021
11.01.2019JN007332/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava cenitev nepremičnin za namen računovodskega poročanja
14.01.2019JN006233/2018-X01/2019, Storitve: IZDELAVA DOKUMENTACIJE PZI IN IZVLEČKA IZ PZI "PREDOR MARKOVEC - IZREDNO DVOSMERNO OBRATOVANJE"
14.01.2019JN005996/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI in projektne dokumentacije za razpis za zamenjavo sidrnih vijakov obstoječih ventilatorjev v predorih Jasovnik, Trojane, Kastelec in Dekani
21.01.2019JN006295/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji Pilotne stene Podgrič in izvedbi dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto Vipava Ajdovščina; Testna polja
23.01.2019JN006721/2018-X01/2019, Storitve: Monitoring učinkovitosti ukrepov za prehajanje živali v času obratovanja na AC Draženci-Mednarodni mejni prehod Gruškovje
05.02.2019JN008210/2018-X01/2019, Blago: Dobava napitkov
11.02.2019JN008466/2018-X01/2019, Blago: Dobava mobilnih aparatov
11.02.2019JN007211/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na AC odseku Vrhnika-Postojna
12.02.2019JN007399/2018-X01/2019, Storitve: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI ZA ZAMENJAVO KAŽIPOTNE SIGNALIZACIJE NA 16. PRIKLJUČKIH AC A1
14.02.2019JN008059/2018-X01/2019, Storitve: Letalsko snemanje AC in HC za DOF0.5 in LIDAR 2019
15.02.2019JN007846/2018-X01/2019, Blago: Sanacija hidravličnih požarnih vrat v predorih Kastelec, Dekani, Markovec, Šentvid, Trojane, Podmilj
15.02.2019JN008476/2018-X01/2019, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
20.02.2019JN007054/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projekta PZI za upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane
20.02.2019JN007445/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS
22.02.2019JN007488/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko Blagovica
01.03.2019JN007931/2018-X01/2019, Storitve: Študija: Priložnosti za usmerjeno analiziranje in uporabo zbranih podatkov pri naročniku z namenom povečanja poslovnih koristi
01.03.2019JN007989/2018-X01/2019, Storitve: Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo javnemu naročanju
04.03.2019JN008403/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje telefonskega sistema Siemens
06.03.2019JN008436/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba odkupov nepremičnin in premoženjskopravnih ureditev nepremičnin za gradnjo GC, AC, HC
27.03.2019JN000434/2019-X01/2019, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
28.03.2019JN007879/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava IzN za Zamenjavo dilatacij na premostitvenih objektih: most Bolska-D in Bolska-L, viadukt Žepina-D, viadukt Gabrk-D in Gabrk-L, viadukt Bivje-D in Bivje-L in most čez Savo-Karavanke
29.03.2019JN007901/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za izvedbo (IzN): Sanacije viadukta Podmežakla 3 levo, Podmežakla 3 desno, Podmežakla 4 levo, Podmežakla 4 desno in Podmežakla 4a desno na AC A2, odsek 06 02 HrušicaLipce
29.03.2019JN008569/2018-X01/2019, Storitve: IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA) - pododsek krožišče na Kamniški cesti navezava na obstoječo glavno cesto
29.03.2019JN000623/2019-X01/2019, Storitve: HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD, III. RAZVOJNA OS
15.04.2019JN000886/2019-X01/2019, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
15.04.2019JN000851/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
15.04.2019JN000980/2019-X01/2019, Storitve: Prevoz in varovanje vinjet
19.04.2019JN008631/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za razbremenitev ležišč v območju krajnih podpor viadukta Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
07.05.2019JN000977/2019-X01/2019, Blago: Agregat za visokotlačno napravo za pranje in odstranjevanje talnih oznak
07.05.2019JN001299/2019-X01/2019, Storitve: Popravilo nadgradenj Cappellotto
13.05.2019JN000757/2019-X01/2019, Storitve: Prestavitev DARS-Go Servisa iz lokacije MMP Fernetiči na novo lokacijo BS OMV Fernetiči
15.05.2019JN000990/2019-X01/2019, Storitve: Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana Obrežje priključek Novo mesto - vzhod do priključka Osredek
17.05.2019JN001476/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregled dvižnih naprav
21.05.2019JN001630/2019-X01/2019, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
24.05.2019JN000569/2019-X01/2019, Gradnje: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč, odstranjevanje talne signalizacije
24.05.2019JN000823/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje specialnih, kombiniranih in osebnih vozil Volkswagen in Audi
24.05.2019JN008611/2018-X01/2019, Gradnje: Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih: Sklop 1: VA0336, VA0337, VA1211, VA1280; Sklop 2: VA0104, VA0105, VA0495
24.05.2019JN000796/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije sanacije objektov na ACB Hrušica - 2. faza
07.06.2019JN001658/2019-X01/2019, Blago: Dobava sijalk in žarnic
14.06.2019JN001806/2019-X01/2019, Storitve: Vulkanizerske storitve
26.06.2019JN002358/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE SIGNALNE OPREME
11.07.2019JN002814/2019-X01/2019, Gradnje: Dobava in montaža servisnega dvigala v mehanični delavnici
19.07.2019JN003596/2019-X01/2019, Storitve: Zakup para optičnih vlaken ACB Maribor-PKVMB
19.07.2019JN002624/2019-X01/2019, Blago: Dobava svetlobne signalizacije
19.07.2019JN002811/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregled in dobava bremenske ter dvižne tehnike
25.07.2019JN003802/2019-X01/2019, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
02.08.2019JN001540/2019-X01/2019, Storitve: TESTIRANJE POJEMKOV OSEBNEGA VOZILA PRI KONTROLIRANI VOŽNJI V OBMOČJE IZLETNE CONE IN IZVEDBA RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ
06.08.2019JN001362/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija zadrževalnih bazenov na AC A2 0023 Ivančna Gorica-Bič in 0613 Šentvid-Koseze
07.08.2019JN003336/2019-X01/2019, Storitve: Vulkanizerske storitve za ACB Kozina, ACB Novo mesto in ACB Murska Sobota
07.08.2019JN002155/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava Poročila o vplivih na okolje za glavno cesto Markovci - Gorišnica
23.08.2019JN003268/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba hrapavljenja betonskih voznih površin na pasovih za počasni promet na odsekih 0661 in 0662
26.08.2019JN003915/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskega informacijskega sistema (CVIS)
03.09.2019JN003605/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava IZP in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Šentilj VA0289 in VA0290 v km 1.200 na A1, odsek 0030/0630 MEJA A ŠENTILJ in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Kresnica VA0392 in VA0393 v km 2.101
03.09.2019JN003789/2019-X01/2019, Storitve: Hidrološko hidravlična študija za pripravo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
10.09.2019JN003486/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje avtomatskih števcev prometa
16.09.2019JN004691/2019-X01/2019, Blago: Najem sanitarnih kabin
27.09.2019JN005281/2019-X01/2019, Blago: Dobava lesnih sekancev za ACB in CP Hrušica
30.09.2019JN004994/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje stenskih prikazovalnikov BARCO
08.10.2019JN005722/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje, nadgradnja in podpora informacijskega sistema ZAHTEVKI
08.10.2019JN005742/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije spremljanje voznega parka
10.10.2019JN000539/2019-X01/2019, Storitve: Inicialni zajem dejanske rabe pod cestno infrastrukturo v upravljanju DARS
10.10.2019JN005584/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
16.10.2019JN005535/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava cenitev nadomestil za škodo zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova poslovanja poslovnega subjekta na nepremičnini in nadomestil za drugo škodo, ki je povezana s poslovanjem posl. subjekta
18.10.2019JN005719/2019-X01/2019, Storitve: VZDRŽEVANJE STROJEV ZA TALNE OZNAČBE
18.10.2019JN003255/2019-X01/2019, Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za izvajanje avtomatskega monitoringa na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
21.10.2019JN005046/2019-X01/2019, Gradnje: Zapornica na jarku pod južno obvoznico na Ilovici
21.10.2019JN006105/2019-X01/2019, Gradnje: Začasna semaforizacija križišč izvoznih krakov A in C avtocestnega priključka Žalec št. A1/0139 (Arja vas)
21.10.2019JN004320/2019-X01/2019, Storitve: Računovodsko in davčno svetovanje
29.10.2019JN003468/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija plazu "Jožefov hrib" na AC A1/0036 Fram - Slovenska Bistrica
08.11.2019JN005624/2019-X01/2019, Storitve: Izvedba hidrogeološkega monitoringa za zavarovanje dokazov pri gradnji vzhodne cevi predora Karavanke
08.11.2019JN006262/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zimske službe
12.11.2019JN005080/2019-X01/2019, Gradnje: Zamenjava in namestitev zaščitnih mrež na vkopnih brežinah na odsekih 0653, 0055 in 0655
12.11.2019JN004849/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava IZP za rekonstrukcijo nadvoza VA 0180 Stara vas, Postojna
14.11.2019JN005844/2019-X01/2019, Storitve: Avtomatski prenos dogodkov iz predorskih nadzorno krmilnih sistemov v sistem Kažipot in v sistem C-ITS
14.11.2019JN005635/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje strojne, komunikacijske in programske opreme GPS
26.11.2019JN004385/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregledi ter vzdrževnaje polnilnih postaj
26.11.2019JN005553/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje usmerjevalnikov in mrežnih stikal
02.12.2019JN005925/2019-X01/2019, Gradnje: SANACIJA ACB MURSKA SOBOTA
05.12.2019JN006335/2019-X01/2019, Blago: DOBAVA 12V AKUMULATORJEV ZA VGRADNJO V VOZILA IN SIGNALIZACIJO
05.12.2019JN006447/2019-X01/2019, Storitve: PREGLEDI GASILNIKOV TER PREGLEDI IN PREIZKUSI HIDRANTNEGA OMREŽJA
10.12.2019JN004058/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za ureditev prostorov Centra za operativno upravljanje cestnega prometa Ljubljana
16.12.2019JN006454/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje video nadzornega sistema
20.12.2019JN007805/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
20.12.2019JN007752/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje zimske službe AC baza Ljubljana (Dob), Postojna, Novo mesto, Slovenske Konjice in Vransko
10.01.2020JN007095/2019-X01/2020, Gradnje: Dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah
10.01.2020JN006358/2019-X01/2020, Storitve: Dobava nadomestnih delov ter vzdrževanje sistema klica v sili: Sklop 1: KVS proizvajalca ITAIA; Sklop 2: KVS proizvajalca ISKRA SISTEMI
10.01.2020JN003483/2019-X01/2020, Blago: Dobava in montaža skladiščnih regalov
17.01.2020JN006334/2019-X01/2020, Blago: DOBAVA POSIPALNIKA
30.01.2020JN007110/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije za celovito obnovo objektov CP Hrušica
03.02.2020JN008352/2019-X01/2020, Storitve: Vzdrževanje telekomunikacijske opreme SDH
07.02.2020JN008236/2019-X01/2020, Blago: Zakup para optičnih vlaken Ptujska Maribor-PKVMB
07.02.2020JN008150/2019-X01/2020, Storitve: Izvajanje deratizacije na lokacijah DARS d.d.
07.02.2020JN008139/2019-X01/2020, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
13.02.2020JN008358/2019-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE KOROZIJSKE KATODNE ZAŠČITE
24.02.2020JN008732/2019-X01/2020, Storitve: Izbira specialistov medicine dela; SKLOP 1 ACB Novo mesto, SKLOP 2 ACB Hrušica
24.02.2020JN008675/2019-X01/2020, Storitve: Dobava nadomestnih delov ter vzdrževanje sistema KVS proizvajalca Iskra Sistemi
25.02.2020JN007030/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0329 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
25.02.2020JN006635/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijske zasnove za hitro cesto Koper - Dragonja
25.02.2020JN007884/2019-X01/2020, Gradnje: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arheoloških izkopavanj na trasi obvoznice Vodice
26.02.2020JN007733/2019-X01/2020, Storitve: IZDELAVA PROJEKTA ZA IZVEDBO PZI ZA SISTEM ZA PREPOZNAVANJE NEVARNIH TOVOROV (ADR)
28.02.2020JN000070/2020-X01/2020, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
28.02.2020JN008053/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za pobudo, pobude in analize smernic za ekodukt na AC odseku Unec - Postojna
28.02.2020JN006329/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za obnovo nadvoza VA0106 Ljubečna na AC A1 odsek 0039/0639 Dramlje Celje v km 5,380
05.03.2020JN008655/2019-X01/2020, Blago: Dobava kuhinjskih pripomočkov in ostale opreme za dom
06.03.2020JN008503/2019-X01/2020, Storitve: Koordinator VZD 2020-2024
20.03.2020JN008901/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZN za preplastitev voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061 in 0661 Kozina - Črni Kal ter 0062 in 0662 Črni Kal - Srmin in priključku 0159 Kastelec in 0161 Črni kal
23.03.2020JN008857/2019-X01/2020, Storitve: Priprava IZN za preplastitev in preventivno zaščito voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
23.03.2020JN006359/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za obnovo protihrupnih ograj na odsekih A1/0644, A1/0636, A1/0048-0648, A1/0049-0649, A1/0050-0650, H4/0776, H4/0778, H2/0032 in A2/0602
02.04.2020JN008377/2019-X01/2020, Gradnje: Sanacija vkopne brežine Zajčica na AC A1/0658 Senožeče - Gabrk
10.04.2020JN000618/2020-X01/2020, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
10.04.2020JN000442/2020-X01/2020, Blago: Dobava pisarniškega materiala
20.04.2020JN000383/2020-X01/2020, Storitve: SERVISIRANJE SIGNALNIH TABEL
21.04.2020JN000177/2020-X01/2020, Storitve: "Izdelava PZI-ja in Izvlečka iz PZI (PZR) za potrebe javnega razpisa za Sanacija sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec priključek Trebnje zahod"
21.04.2020JN000414/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava študije ureditve odtoka vode iz območja med galerijo Šentvid in reko Savo
24.04.2020JN000527/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA TISKOVIN
11.05.2020JN000166/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava investicijske zasnove za odsek 3. razvojne osi od priključka Slovenj Gradec do vključno Dravograda z obvoznicami
13.05.2020JN000240/2020-X01/2020, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČ PO IZREDNIH DOGODKIH
14.05.2020JN000416/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA KURILNEGA OLJA
14.05.2020JN000618/2020-X02/2020, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih vod v ACB Vransko
14.05.2020JN000442/2020-X02/2020, Blago: Dobava pisarniškega materiala
15.05.2020JN000861/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava IzN načrta za 1. fazo dodatnih ukrepov na oporni konstrukciji OZ-05 (VA6007) na odsekih AC A1/0065 Pesnica - Dragučova in A1/0071 Dragučova - Maribor (Ptujska)
15.05.2020JN000726/2020-X01/2020, Storitve: Implementacija VNZ Sever-Jug na VMS Genetec Security center
22.05.2020JN000284/2020-X01/2020, Storitve: Nadgradnja radijskega sistema DMR
25.05.2020JN000738/2020-X01/2020, Storitve: Priprava navodila za obliko in dimenzijo prometne signalizacije
25.05.2020JN000022/2020-X01/2020, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
29.05.2020JN004199/2019-X01/2020, Storitve: Izdelava IZP in PZI načrtov za rekonstrukcijo z zamenjavo nadhodov Gotske ulice VA0226 in Ledarske ulice VA0228, H3, odsek 0090, km 0,450 in 1,040
09.06.2020JN001647/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE SIGNALIZACIJE KROŽIŠČA TOMAČEVO
09.06.2020JN001253/2020-X01/2020, Blago: DOBAVA ABSORPCIJSKEGA SREDSTVA
12.06.2020JN000652/2020-X01/2020, Blago: Nabava biro opreme, pohištvo in ostala oprema za PK
30.06.2020JN001693/2020-X01/2020, Gradnje: DOBAVA IN MONTAŽA AVTODVIGAL
30.06.2020JN002043/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica
02.07.2020JN001809/2020-X01/2020, Blago: Dobava osvežilnih, varstvenih napitkov in izvirske vode
06.07.2020JN000870/2020-X01/2020, Storitve: Vzpostavitev informacijskega sistema za evidenco pravnih spisov in evidenco GDPR pogodb
13.07.2020JN001993/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZN sanacije geotehničnih sider na opornem zidu Sela (VA6175) na AC A2/0020 odsek med Malencami in Šmarjem -Sap v km 1,814 do 1,918
14.07.2020JN002138/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava novelacije projektne dokumentacije za zamenjavo ESO opreme, NKS sistema in NKS SCADA sistema v predorih Pletovarje in Golo Rebro
14.07.2020JN001612/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba sanacije odvodnje meteornih voda na zadrževalniku Ravbarkomanda ZB0290 na odseku AC Unec-Postojna
14.07.2020JN000723/2020-X01/2020, Gradnje: Postavitev blažilnikov trkov na priključkih na območju AC baz Hrušica, Vransko in Slovenske konjice
10.08.2020JN003334/2020-X01/2020, Blago: Dobava čistil in papirne galanterije
31.08.2020JN003055/2020-X01/2020, Blago: Dobava hladne asfaltne mase
04.09.2020JN003707/2020-X01/2020, Storitve: Vzdrževalna dela na optičnem telekomunikacijskem omrežju
25.09.2020JN003973/2020-X01/2020, Storitve: Čiščenje službenih oblek in osebne varovalne opreme
25.09.2020JN003488/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP, DGD in PZI za dozidavo in novogradnje objektov ACB Maribor - izpostava Ptuj
29.09.2020JN001738/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP za rekonstrukcijo odseka na AC A2/0022 Grosuplje -Ivančna Gorica od km 4,134 do 4,1385 z zamenjavo nadvoza VA0266 Peč
20.10.2020JN003037/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova počitniške kapacitete DARS v Termah Čatež
20.10.2020JN004662/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE RADARSKEGA SISTEMA ZA DETEKCIJO PROMETA PREDORA GOLOVEC
02.11.2020JN005340/2020-X01/2020, Storitve: Preiskave posipnih materialov
10.11.2020JN004890/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija splazele brežine na AC A1/0037 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice v km 0,500
16.11.2020JN003442/2020-X01/2020, Storitve: Izvedba geološko-geotehničnih raziskav in izdelava projektne dokumentacije IzN sanacije plazu pod viaduktom Ljubno-D VA1205, na AC A2/0005 Brezje-Podtabor
23.11.2020JN005595/2020-X01/2020, Gradnje: UREDITEV OZEMLJITEV IN ZUNANJIH UREDITEV ACB KOZINA
02.12.2020JN005337/2020-X01/2020, Storitve: Prevzem različnih odpadnih materialov
11.12.2020JN005916/2020-X01/2020, Storitve: VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV ERICSSON (MITEL)
11.12.2020JN004927/2020-X01/2020, Storitve: Izdelava prometne študije, prometno-ekonomskega vrednotenja, gradbeno tehničnih, prostorskih in okoljskih preveritev povezanih s preveritvijo priključka Kranj sever
05.01.2021JN005379/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija PHO in BVO na A1 odsek 0640 Arja vas - Celje
15.01.2021JN005941/2020-X01/2021, Blago: Dobava PVC vreč
19.01.2021JN006040/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava cenitev stavbnih zemljišč in objektov
22.01.2021JN004899/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija meteorne kanalizacije na odseku AC A2/0072 in 0672 Bič-Trebnje V in prepusta Podsmreka na odseku AC A2/002 in 0622 Grosuplje-Ivančna Gorica
25.01.2021JN006083/2020-X01/2021, Storitve: Izdelava PZI za namestitev LED smernikov za vidno vodenje prometa v primeru megle Grosuplje - Bič
26.01.2021JN004665/2020-X01/2021, Storitve: VISOKOTLAČNO ČIŠČENJE KANALIZACIJE IN DRENAŽ NA AC IN HC
05.02.2021JN006674/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite na AC A1, odsek 0054 Logatec Unec in odsek 0056 Postojna Razdrto
05.02.2021JN007203/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
12.02.2021JN007648/2020-X01/2021, Blago: Dobava rezervnih delov ter vzdrževanje senzorjev proizvajalca Sick Maihak
12.02.2021JN007778/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS
12.02.2021JN006466/2020-X01/2021, Storitve: Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite; Sklop 5: A1 odseka 0018, 0017 (LJ Dolenjska-Vič), Sklop 11: H3 odseki 0086, 0088, 0089, 0090 (LJ Šmartinska -Koseze)
22.02.2021JN006699/2020-X01/2021, Storitve: Izvedba odkupov in PP ureditev nepremičnin za gradnjo odseka 3. in 4. etape (2. del) nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
26.02.2021JN007927/2020-X01/2021, Storitve: Servisiranje visokotlačnih čistilcev
01.03.2021JN006412/2020-X01/2021, Blago: Dobava osebne varovalne opreme za zaščito glave in rok
02.03.2021JN004196/2020-X01/2021, Storitve: Razvojni projekt digitalizacije spremljanja stanja premostitvenih objektov na AC in HC v RS
08.03.2021JN004354/2020-X01/2021, Storitve: Vzdrževanje in razvoj aplikacije za digitalno podpisovanje dokumentov
09.03.2021JN007098/2020-X01/2021, Blago: DOBAVA MOBILNIH NAPRAV IN OPREME
09.03.2021JN007748/2020-X01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV NEC (PHILIPS)
12.03.2021JN000065/2021-X01/2021, Storitve: VZDRŽEVANJE SIGNALNIH TABEL KRIŽ PUŠČICA ZA ZAPIRANJE PROMETNIH PASOV
19.03.2021JN006692/2020-X01/2021, Storitve: Dimnikarske storitve v poslovnem sistemu DARS d.d.
23.03.2021JN000297/2021-X01/2021, Storitve: Zavarovanje odgovornosti poslovodstva in članov nadzornega sveta DARS d. d.
08.04.2021JN007921/2020-X01/2021, Storitve: Prevzem odpadnih tunelskih pralnih voda
11.05.2021JN001187/2021-X01/2021, Storitve: Servisiranje UPS naprav
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
16.01.2019JN005015/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto Vipava Ajdovščina; Testna polja
13.02.2019JN004581/2018-C01/2019, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVA JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCEST A1 IN A3 TER HITRIH CEST H5 IN H6, OBMOČJE AC BAZ POSTOJNA IN KOZINA
14.02.2019JN004434/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA AKTIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE V SKLADU Z OP HRUP (SKLOP A) 2. DEL
14.02.2019JN005277/2018-C01/2019, Gradnje: IZGRADNJA GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GLAVNO CESTO (KM 8.520)
15.02.2019JN004506/2018-C01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA CESTE IN OBJEKTOV NA ODSEKIH NA A1/0042 IN 0642 ŠENTRUPERT VRANSKO OD KM 1,470 DO KM 5,500
18.02.2019JN005863/2018-C01/2019, Gradnje: PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA GARAŽ IN NADSTREŠNIC NA AC BAZAH DARS: ACB POSTOJNA IZPOSTAVA LOGATEC, ACB POSTOJNA IZPOSTAVA VIPAVA, ACB KOZINA, ACB VRANSKO, ACB SLOVENSKE KONJICE IN ACB MURSKA SOBOTA
26.02.2019JN000152/2019-C01/2019, Storitve: INTEGRACIJA NOVE SPREMENLJIVE PROMETNO INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE V NADZORNE CENTRE ZA VODENJE PROMETA
06.03.2019JN008419/2018-C01/2019, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
01.04.2019JN008500/2018-C01/2019, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na avtocestah in hitrih cestah
03.04.2019JN000098/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA SEDMIH PORTALOV SPREMENLJIVE PROMETNE-INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE
04.04.2019JN007231/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA NADGRADNJE RADIJSKEGA SISTEM ZVEZ TETRA
08.04.2019JN008065/2018-C01/2019, Blago: Dobava varovalne obutve
09.04.2019JN008544/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN DODATKA ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANOV IN POSEGOV NA VAROVANA OBMOČJA ZA GC PTUJ MARKOVCI, VKLJUČNO Z VSEMI POTREBNIMI STROKOVNIMI PODLAGAMI
09.04.2019JN000311/2019-C01/2019, Blago: Dobava in montaža silosov za sol
11.04.2019JN008585/2018-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za izgradnjo državne hitre ceste 3. razvojne osi jug
11.04.2019JN008062/2018-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja predorov na avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS d.d. za obdobje 8 let
29.04.2019JN000183/2019-C01/2019, Blago: NAKUP SPECIALNIH VOZIL CESTNINSKEGA NADZORA
07.05.2019JN000459/2019-C01/2019, Gradnje: Redno in intervencijsko vzdrževanje naprav za odvodnjavanje z objektov in trase na cestah v upravljanju DARS d.d.
15.05.2019JN008783/2018-C01/2019, Gradnje: Obnova sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec Domžale, HC Vipava Šempeter in AC Divača Kozina
20.05.2019JN010423/2017-C01/2019, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
20.05.2019JN000698/2019-C01/2019, Blago: Univerzalno vozilo in delovni stroji
03.06.2019JN007312/2018-C01/2019, Gradnje: Izgradnja pilotne stene Podgrič na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
03.06.2019JN000962/2019-C01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in kolektivnega nezgodnega zavarovanja
04.06.2019JN002740/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v fazi delovanja elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
06.06.2019JN008612/2018-C01/2019, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve; sklop 1: priklj. Dragomer, sklop 2: razširitev AC Koseze - Kozarje
06.06.2019JN000279/2019-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja premostitvenih objektov na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v obdobju 201-2021; sklop 1: Redni pregledi, sklop 2:Glavni pregledi, sklop 3: Izredni pregledi
06.06.2019JN001771/2019-C01/2019, Blago: Diskovni sistem in namenska naprava za varnostno kopiranje podatkov
11.06.2019JN002028/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA DOPOLNITEV PROSTORSKIH DOKUMENTOV V SKLOPU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC-JUG DO DRAVOGRADA Z OBVOZNICAMI
11.06.2019JN001949/2019-C01/2019, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
13.06.2019JN000950/2019-C01/2019, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
18.06.2019JN001586/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
26.06.2019JN000153/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT (UTEMELJITVE REŠITVE)/ PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO MEJE Z REPUBLIKO AVSTRIJO NA HOLMCU
26.06.2019JN008543/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA GLAVNO CESTO PTUJ - MARKOVCI
26.06.2019JN008824/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava PZI za obnovo ceste in objektov na AC A5: ods. 0809/0909 km 7,740-km 8,499, ods. 0810/0910, priklj. 0174, priklj. 0175,ods. 0811/0911, priklj. 0176 ter ods. 0812/0912 km 0,000- 0,725
26.06.2019JN008174/2018-C01/2019, Gradnje: RUŠITEV IN PREUREDITEV CESTNINSKIH POSTAJ VKLJUČNO S PLATOJEM TER SANACIJA VOZ. KONSTRUKCIJE NA PRIKLJUČKIH BLAGOVICA, LUKOVICA, KRTINA, SENOŽEČE, DIVAČA, ŠENTILJ, KOZINA; SKLOP 4, SKLOP 5 IN SKLOP 6
26.06.2019JN004842/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji vzhodne (nove) cevi AC predora Karavanke
26.06.2019JN001587/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje varnostne interventne službe
02.07.2019JN003813/2019-C01/2019, Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, PREMOŽENJSKIH INTERESOV IN KOLEKTIVNEGA NEZGODNEGA ZAVAROVANJA
01.08.2019JN003562/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite Hochiki, Ademco Vista, Esser, Detectomat in Summit Companies
14.08.2019JN009841/2017-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
14.08.2019JN002165/2019-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
26.08.2019JN002477/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje dvižnih garažnih vrat
27.08.2019JN001113/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija ACB Ljubljana na Griču, DARS d.d.
28.08.2019JN008524/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA MONTAŽE OPTIČNEGA KABLA NA ACB LJUBLJANA - ACB POSTOJNA (SKLOP 1) IN ACB LJUBLJANA - ACB HRUŠICA (SKLOP 2)
02.09.2019JN003354/2019-C01/2019, Storitve: Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih
03.09.2019JN000267/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1/0056 in 0656 Postojna Razdrto od km 0,850 do km 1,300 vključno z zamenjavo mostu čez Pivko VA0187 in VA0188
04.09.2019JN002055/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ODSEKA AC A2/0022 GROSUPLJE IVANČNA GORICA OD KM 0,800 DO KM 7,000
05.09.2019JN001817/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VIADUKTOV PODMEŽAKLA 1L VA0310, PODMEŽAKLA 2L VA0312 NA AC A2/0602 HRUŠICA-LIPCE
06.09.2019JN008786/2018-C01/2019, Storitve: ZAJEM DODATNIH PODATKOV IN IZDELAVO DODATNIH GEODETSKIH PODLAG ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD III. RAZVOJNA OS
06.09.2019JN003313/2019-C01/2019, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0379 IN 0779 VOGRSKO ŠEMPETER, OD KM 0,634 DO KM 4,470
06.09.2019JN003528/2019-C01/2019, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0605 Brezje Podtabor, 0606 Podtabor Kranj Z in 0607 Kranj Z Kranj V, 0405 Razcep Podtabor, 0408 Priključek Naklo in 0106 Priključek Kranj Z
09.09.2019JN003323/2019-C01/2019, Blago: Dobava pomožnih materialov
12.09.2019JN004266/2019-C01/2019, Storitve: Zagotavljanje storitev mobilne telefonije in mobilnega prenosa podatkov
12.09.2019JN002644/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
24.09.2019JN004806/2019-C01/2019, Blago: Poslovni najem vozil
24.09.2019JN004267/2019-C01/2019, Blago: Dobava materialov za talne označbe
27.09.2019JN003223/2019-C01/2019, Storitve: Dokončna odmera AC Draženci - MMP Gruškovje
03.10.2019JN003310/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ
10.10.2019JN003139/2019-C01/2019, Storitve: Obsekavanje rastlinja ob varovalnih ograjah
11.10.2019JN006263/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in podpora informacijskega sistema RAMPA 2019-2022
11.10.2019JN003463/2019-C01/2019, Gradnje: Zalivanje reg in razpok
16.10.2019JN005778/2019-C01/2019, Storitve: Nadgradnja, vzdrževanje in podpora informacijskega sistema KAŽIPOT
16.10.2019JN003904/2019-C01/2019, Storitve: Tiskarske storitve
24.10.2019JN005610/2019-C01/2019, Storitve: Najem Microsoftovih licenc
25.10.2019JN006079/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in svetovanje za sisteme poslovnega obveščanja
31.10.2019JN003822/2019-C01/2019, Storitve: Izvedba nadaljnjih arheoloških raziskav na arheoloških območjih na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
13.11.2019JN007082/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov Registracija delovnega časa (RDČ) in kontrole pristopa (KP)
15.11.2019JN005223/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskih postaj
19.11.2019JN005739/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje UPS naprav
19.11.2019JN006052/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje sistema radijskih zvez
04.12.2019JN005738/2019-C01/2019, Blago: Dobava pnevmatik
11.12.2019JN004426/2019-C01/2019, Blago: Nabava pohištva in ostale opreme 2019
17.12.2019JN008123/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje programa EuroRAP na AC in HC v RS vv letih od 2019 do leta 2023
17.12.2019JN005705/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA ELEKTRO MATERIALA
18.12.2019JN005806/2019-C01/2019, Blago: Izdelava in dobava službenih oblek
19.12.2019JN006476/2019-C01/2019, Storitve: Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih
02.01.2020JN006474/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav
06.01.2020JN004984/2019-C01/2020, Gradnje: Postavitev spremenljivih prometnih znakov na AC priključkih Zakl in Podlehnik
06.01.2020JN001339/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja suhega zadrževalnika Malence
07.01.2020JN002705/2019-C01/2020, Storitve: IZVEDBA REVIZIJE GRADBENIH NAČRTOV PZI DOKUMENTACIJE ZA ZAHTEVNEJŠE VIADUKTE, PREDORE IN POKRITE VKOPE NA NOVI PROMETNI POVEZAVI MED PRIKLJUČKOM VELENJE JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC JUG
13.01.2020JN007376/2019-C01/2020, Storitve: Servisiranje in popravila tovornih in poltovornih vozil Renault
20.01.2020JN006328/2019-C01/2020, Gradnje: Predor Markovec - izredno dvosmerno obratovanje
20.01.2020JN007057/2019-C01/2020, Blago: DOBAVA KURIV
21.01.2020JN004489/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA RAČUNALNIŠKEGA SIMULATORJA ZA USPOSABLJANJE NADZORNIKOV PROMETA V REGIONALNIH NADZORNIH CENTRIH
24.01.2020JN007223/2019-C01/2020, Storitve: Izbira specialistov medicine dela
24.01.2020JN005458/2019-C01/2020, Blago: Dobava priklopnih vozil in signalizacije
03.02.2020JN007342/2019-C01/2020, Blago: Dobava vertikalne signalizacije
04.02.2020JN008921/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
10.02.2020JN007188/2019-C01/2020, Blago: Dobava prometne opreme
12.02.2020JN007516/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne storitve s področja upravljanja in rednega vzdrževanja AC in HC v upravljanju DARS d.d
13.02.2020JN008402/2019-C01/2020, Storitve: Nakup trajnih licenc ESRI programske opreme
17.02.2020JN008325/2019-C01/2020, Storitve: Sanacija linijskega požarnega javljanja v predoru Dekani in Karavanke
25.02.2020JN000294/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskih postaj (CVP), Sklop 1: VAISALA in Sklop 2: LUFFT
26.02.2020JN008088/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje sistema nadzora in vodenje prometa SNVP
05.03.2020JN006732/2019-C01/2020, Storitve: Geološko geotehnična spremljava v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC
18.03.2020JN000534/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih storitev inženirja na HC Razdrto Vipava
19.03.2020JN007685/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA PILOTNE STENE NA AC A1/0638 SLOVENSKE KONJICE DRAMLJE OD KM 2,445 DO KM 2,721
19.03.2020JN007330/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na območju priključka Arja vas
24.03.2020JN007739/2019-C01/2020, Storitve: Prenos lege gradbene parcele 3. in 4. etape nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana Obrežje do priključka Maline
25.03.2020JN007999/2019-C01/2020, Gradnje: Obnova ACB Hušica - II. Faza
27.03.2020JN006584/2019-C01/2020, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1
21.04.2020JN000324/2020-C01/2020, Blago: Nakup računalniške strojne opreme
22.04.2020JN001438/2020-C01/2020, Storitve: IZVEDBA ENERGETSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V STAVBAH DARS
27.04.2020JN008225/2019-C01/2020, Storitve: Arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji na območju Srminske vpadnice
28.04.2020JN008272/2019-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
05.05.2020JN006844/2019-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJO HIDRANTNEGA OMREŽJA V PREDORIH KASTELEC, DEKANI IN OBNOVO PROMETNE SIGNALIZACIJE
05.05.2020JN007642/2019-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC Zadobrova LJ (Šmartinska), LJ (Šmartinska-Tomačevo), priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in delno razcepu Lj Zadobrova
15.05.2020JN000686/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba in vzdrževanje mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja cest v upravljanju DARS d.d.
26.05.2020JN000127/2019-C01/2020, Gradnje: Sanacija voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec ter zamenjava obstoječe razsvetljave v pokritem vkopu Strmec
27.05.2020JN001534/2020-C01/2020, Storitve: Implementacija kooperativnih ITS (C-ITS) preko omrežij 3g/4g/LTE (2.faza) in hibridnih rešitev
27.05.2020JN000650/2020-C01/2020, Storitve: Izvajanje simulacij prometne varnosti projektov Dars d.d.
09.06.2020JN000172/2020-C01/2020, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVO JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE HRUŠICA
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
10.06.2020JN008678/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba obnove prometne signalizacije na predorih Pletovarje, Golo rebro, Debeli hrib, Mali vrh, pokriti vkop Medvedjek 1 in Medvedjek 2
10.06.2020JN001269/2020-C01/2020, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
11.06.2020JN001572/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE IN POPRAVILA TOVORNIH VOZIL
15.06.2020JN000454/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VOZIL ZA NADZOR PROMETA
15.06.2020JN000152/2020-C01/2020, Storitve: Spremljanje stanja zadrževalnih in odvodnih naprav padavinske odpadne vode na obstoječi AC mreži v RS
16.06.2020JN008669/2019-C01/2020, Storitve: Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema
17.06.2020JN001267/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS d.d.
03.07.2020JN002310/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko
13.07.2020JN000742/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA LAHKIH TOVORNIH VOZIL
14.07.2020JN001626/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba geodetskih storitev na območju celotnega avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
16.07.2020JN002212/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje stabilnih gasilnih sistemov TYCO TOTAL WALTER-INERGEN, BONPET in ZARJA ELEKTRONIKA
21.07.2020JN004242/2020-C01/2020, Storitve: Nakup tehničnih specifikacij za vzpostavitev sistema elektronske vinjete in svetovanje pri pripravi javnega razpisa in implementaciji vzpostavitve sistema elektronske vinjete
10.08.2020JN003744/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov za ACB Hrušica
13.08.2020JN001908/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje tehničnih pregledov
13.08.2020JN001010/2020-C01/2020, Gradnje: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
17.08.2020JN002423/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacijska dela v AC bazah; sklop 1: ACB Postojna in izpostava Vipava, sklop 2: ACB Novo mesto in izpostava Drnovo
17.08.2020JN001675/2020-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem avtocestnem kraku
03.09.2020JN002082/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE
08.09.2020JN002879/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA OLJ, MAZIV IN TEKOČIN
10.09.2020JN004750/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Navision
14.09.2020JN002363/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova ceste in objektov na delih odsekov AC A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci in Lipovci-Turnišče
14.09.2020JN001521/2020-C01/2020, Gradnje: PREPLASTITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC A2 0028 IN 0628 DRNOVO - BREŽICE OD KM 2,700 DO KM10,400
14.09.2020JN000571/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI rekonstrukcije avtocestnega odseka Slovenske Konjice - Dramlje od km 7,000 do km 7,600 vključno z viaduktom Slatina; Sklop 1, Sklop 2
15.09.2020JN000927/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo odseka AC A1/0036 in 0636 Fram Slovenska Bistrica od km 6+450 do km 7+150 z zamenjavo viadukta VA0065 in rekonstrukcijo viadukta VA0361
15.09.2020JN008866/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DGD IN PZI ZA IZGRADNJO 3.RAZVOJNE OSI JUG OD PRIKLJUČKA OSREDEK DO PRIKLJUČKA MALINE
15.09.2020JN000737/2019-C01/2020, Storitve: IZDELAVA DOPOLNILNIH GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA FAZO IDP ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD - III. RAZVOJNA OS
15.09.2020JN004420/2020-C01/2020, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
21.09.2020JN001090/2020-C01/2020, Storitve: Integracija nove spremenljive prometno informativne signalizacije v nadzorni center Slovenske Konjice
22.09.2020JN002448/2020-C01/2020, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 0006 Brezje Podtabor Kranj Z, 0408 Priključek Naklo ter manjše sanacije premostitvenih objektov
24.09.2020JN002308/2020-C01/2020, Blago: DOBAVA VAROVALNIH OGRAJ
24.09.2020JN001874/2020-C01/2020, Storitve: NADGRADNJA IN INTEGRACIJA OBSTOJEČIH SISTEMOV NKS - NKS SCADA
24.09.2020JN002566/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje)-Brezovica-Vrhnika-Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika
24.09.2020JN007329/2019-C01/2020, Blago: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC: Sklop 1 in Sklop 2
24.09.2020JN003107/2020-C01/2020, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
01.10.2020JN005393/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3 razvojni osi sever - sklop D Gaberke
01.10.2020JN002395/2020-C01/2020, Storitve: Svetovalne in inženirske storitve za izgradnjo nove poslovne stavbe DARS
05.10.2020JN004410/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri projektu 3. razvojna os sever - Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug - odsek D - Gaberke
09.10.2020JN002823/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč
12.10.2020JN004669/2020-C01/2020, Storitve: SERVISIRANJE STABILNIH GASILNIH SISTEMOV ZARJA ELEKTRONIKA
15.10.2020JN002333/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacija viaduktov VA0392 Kresnica -D in VA 0393-L na AC1/0031 in 0631 Šentilj-Pesnica
15.10.2020JN002362/2020-C01/2020, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoječih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d. v letih 2020-2022
15.10.2020JN002742/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje
15.10.2020JN002847/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev nadzornih točk na AC počivališčih in nova spremenljiva prometno informativna signalizacija na AC-A3
15.10.2020JN003551/2020-C01/2020, Blago: Dobava osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev
16.10.2020JN004112/2020-C01/2020, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
05.11.2020JN006123/2020-C01/2020, Storitve: "Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku - sistem DarsGo" pri pogodbenem partnerju OMV
09.11.2020JN004584/2020-C01/2020, Storitve: Čiščenje sanitarnega objekta na malem počivališču Zima - sever
12.11.2020JN004238/2020-C01/2020, Storitve: ČIŠČENJE ZADRŽEVALNIH BAZENOV IN OBJEKTOV LOVILCEV OLJ
12.11.2020JN002992/2020-C01/2020, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj - Koper do priključka Velenje jug
16.11.2020JN003669/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo delov odsekov na AC A2 0022 in 0622 Grosuplje-Ivančna G., 0410 priključek Ivančna G., 0023 in 0623 Ivančna G.-Bič, 0411 priključek Bič ter 0072 in 0672 Bič-Trebnje V
19.11.2020JN003118/2020-C01/2020, Storitve: Vzdrževanje instalacij
20.11.2020JN005913/2020-C01/2020, Storitve: Nadgradnja sistema NKS v predoru Golovec in pokritem vkopu Strmec
24.11.2020JN003668/2020-C01/2020, Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1/0036 in 0636 Fram - Slovenska Bistrica od km 0+500 do km 9+500 in 0461 priključek Slovenska Bistrica - sever od km 0+000 do km 1+155
26.11.2020JN000964/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priključku LJ Črnuče (rondo Tomačevo)
26.11.2020JN005845/2020-C01/2020, Storitve: "Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku - sistem DarsGo" pri pogodbenem partnerju PETROL
26.11.2020JN005846/2020-C01/2020, Storitve: "Vzpostavitev cestninskih uporabniških točk in izvajanje storitev v elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem toku - sistem DarsGo" pri pogodbenem partnerju MOL
04.12.2020JN005107/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava državnih načrtov za operativno vodenje avtocestnega prometa (TMP)
10.12.2020JN005106/2020-C01/2020, Storitve: Pregledi ter popravilo aparatov za točenje goriva, dodatka ADBLUE ter sistema za spremljanje točenja goriva
15.12.2020JN002383/2020-C01/2020, Gradnje: Zamenjava dilatacij na premostitvenih objektih: VA0103, VA0729, VA0730, VA0341, VA0368, VA0804, VA0805 in VA0284
15.12.2020JN003670/2020-C01/2020, Storitve: Recenzija projektne dokumentacije za investicije na obstoječih AC in HC v upravljanju DARS d.d.
15.12.2020JN005607/2020-C01/2020, Storitve: Strokovno tehnične storitve pri gradnji in obnovah AC in HC v Republiki Sloveniji
17.12.2020JN004562/2020-C01/2020, Storitve: Izdelava PZI za obnovo vozišča na AC A1/0061 Kozina-Črni Kal, A1/0661 Kozina-Črni Kal in 1640 počivališče Ravne
22.12.2020JN006760/2020-C01/2020, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
23.12.2020JN005436/2020-C01/2020, Blago: Dobava električne energije z deležem iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom
15.01.2021JN007569/2020-C01/2021, Storitve: Mesečna naročnina na storitev SLEDAT
19.01.2021JN006651/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje visokonapetostnih naprav in nizkonapetostnih priključkov
19.01.2021JN005614/2020-C01/2021, Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
21.01.2021JN005996/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava strokovnih podlag, študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za avtocesto na odseku Postojna - Jelšane
05.02.2021JN005388/2020-C01/2021, Storitve: Vzdrževanje nadzorno krmilnega sistema v predori Močna, Malečnik, Vodole, Cenkova
08.02.2021JN005437/2020-C01/2021, Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov
09.02.2021JN004627/2020-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Letališka cesta na AC A1 - sklop 2
04.03.2021JN006586/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev jarka za odvodnjavanje na področju ACB Kozina
04.03.2021JN006320/2020-C01/2021, Storitve: TEHTANJE TOVORNIH VOZIL V PROSTEM PROMETNEM TOKU IN VPLIV PROMETNIH OBREMENITEV NA NAPREDOVANJE POŠKODB NA VOZIŠČIH
04.03.2021JN006054/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo ACB Postojna z izpostavama Vipava in Logatec ter enoto Senožeče
04.03.2021JN006654/2020-C01/2021, Storitve: Izvajanje zimske službe
05.03.2021JN005886/2020-C01/2021, Gradnje: Celovita obnova objektov CP Hrušica
09.03.2021JN006251/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na delih odsekov hitre ceste Razdrto-Ajdovščina in Vogrsko-Vrtojba: Sklop 1, Sklop 2
11.03.2021JN006158/2020-C01/2021, Storitve: Obsekavanje rastlinja na težko dostopnih terenih varovalnega območja AC
16.03.2021JN006030/2020-C01/2021, Gradnje: Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.
18.03.2021JN000042/2021-C01/2021, Gradnje: REDNO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE DILATACIJSKIH NAPRAV IN LEŽIŠČ PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
01.04.2021JN007159/2020-C01/2021, Blago: Nakup specialnih vozil cestninskega nadzora
20.04.2021JN003551/2020-C03/2021, Blago: Dobava osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev
22.04.2021JN005299/2020-C01/2021, Blago: NAKUP IN DOBAVA GORIVA
03.05.2021JN006384/2020-C01/2021, Blago: Nabava pisarniškega pohištva, aparatov, biro opreme in ostale
04.05.2021JN005744/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1 vključno z zamenjavo viadukta Dolgi most VA0045 v km 0+295 in VA0046 v km 0+280
04.05.2021JN008030/2020-C01/2021, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo obstoječih portalov sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec-Ankaran
07.05.2021JN000281/2021-C01/2021, Storitve: Čiščenje sanitarnega objekta na malem počivališču Dolinsko - jug in na kontrolni točki Dolinsko - sever
11.05.2021JN000411/2021-C01/2021, Blago: Dobava dizelskega goriva v interne črpalke naročnika
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si