Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
03.01.2019JN007643/2018-X01/2019, Blago: Dobava posipalnikov za tekoče sredstvo za tekoče posipanje
10.01.2019JN007262/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba raziskave Merjenje zadovoljstva uporabnikov avtocest v Sloveniji za obdobje 2019-2021
11.01.2019JN007332/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava cenitev nepremičnin za namen računovodskega poročanja
14.01.2019JN006233/2018-X01/2019, Storitve: IZDELAVA DOKUMENTACIJE PZI IN IZVLEČKA IZ PZI "PREDOR MARKOVEC - IZREDNO DVOSMERNO OBRATOVANJE"
14.01.2019JN005996/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI in projektne dokumentacije za razpis za zamenjavo sidrnih vijakov obstoječih ventilatorjev v predorih Jasovnik, Trojane, Kastelec in Dekani
21.01.2019JN006295/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji Pilotne stene Podgrič in izvedbi dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto Vipava Ajdovščina; Testna polja
23.01.2019JN006721/2018-X01/2019, Storitve: Monitoring učinkovitosti ukrepov za prehajanje živali v času obratovanja na AC Draženci-Mednarodni mejni prehod Gruškovje
05.02.2019JN008210/2018-X01/2019, Blago: Dobava napitkov
11.02.2019JN008466/2018-X01/2019, Blago: Dobava mobilnih aparatov
11.02.2019JN007211/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava strokovnih podlag za zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na AC odseku Vrhnika-Postojna
12.02.2019JN007399/2018-X01/2019, Storitve: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI ZA ZAMENJAVO KAŽIPOTNE SIGNALIZACIJE NA 16. PRIKLJUČKIH AC A1
14.02.2019JN008059/2018-X01/2019, Storitve: Letalsko snemanje AC in HC za DOF0.5 in LIDAR 2019
15.02.2019JN007846/2018-X01/2019, Blago: Sanacija hidravličnih požarnih vrat v predorih Kastelec, Dekani, Markovec, Šentvid, Trojane, Podmilj
15.02.2019JN008476/2018-X01/2019, Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
20.02.2019JN007054/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projekta PZI za upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane
20.02.2019JN007445/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektno tehnične dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo malih počivališč na omrežju avtocest v upravljanju DARS
22.02.2019JN007488/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko Blagovica
01.03.2019JN007931/2018-X01/2019, Storitve: Študija: Priložnosti za usmerjeno analiziranje in uporabo zbranih podatkov pri naročniku z namenom povečanja poslovnih koristi
01.03.2019JN007989/2018-X01/2019, Storitve: Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo javnemu naročanju
04.03.2019JN008403/2018-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje telefonskega sistema Siemens
06.03.2019JN008436/2018-X01/2019, Storitve: Izvedba odkupov nepremičnin in premoženjskopravnih ureditev nepremičnin za gradnjo GC, AC, HC
27.03.2019JN000434/2019-X01/2019, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
28.03.2019JN007879/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava IzN za Zamenjavo dilatacij na premostitvenih objektih: most Bolska-D in Bolska-L, viadukt Žepina-D, viadukt Gabrk-D in Gabrk-L, viadukt Bivje-D in Bivje-L in most čez Savo-Karavanke
29.03.2019JN007901/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za izvedbo (IzN): Sanacije viadukta Podmežakla 3 levo, Podmežakla 3 desno, Podmežakla 4 levo, Podmežakla 4 desno in Podmežakla 4a desno na AC A2, odsek 06 02 HrušicaLipce
29.03.2019JN008569/2018-X01/2019, Storitve: IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA) - pododsek krožišče na Kamniški cesti navezava na obstoječo glavno cesto
29.03.2019JN000623/2019-X01/2019, Storitve: HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD, III. RAZVOJNA OS
15.04.2019JN000886/2019-X01/2019, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
15.04.2019JN000851/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
15.04.2019JN000980/2019-X01/2019, Storitve: Prevoz in varovanje vinjet
19.04.2019JN008631/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za razbremenitev ležišč v območju krajnih podpor viadukta Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
07.05.2019JN000977/2019-X01/2019, Blago: Agregat za visokotlačno napravo za pranje in odstranjevanje talnih oznak
07.05.2019JN001299/2019-X01/2019, Storitve: Popravilo nadgradenj Cappellotto
13.05.2019JN000757/2019-X01/2019, Storitve: Prestavitev DARS-Go Servisa iz lokacije MMP Fernetiči na novo lokacijo BS OMV Fernetiči
15.05.2019JN000990/2019-X01/2019, Storitve: Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana Obrežje priključek Novo mesto - vzhod do priključka Osredek
17.05.2019JN001476/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregled dvižnih naprav
21.05.2019JN001630/2019-X01/2019, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
24.05.2019JN000569/2019-X01/2019, Gradnje: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč, odstranjevanje talne signalizacije
24.05.2019JN000823/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje specialnih, kombiniranih in osebnih vozil Volkswagen in Audi
24.05.2019JN008611/2018-X01/2019, Gradnje: Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih: Sklop 1: VA0336, VA0337, VA1211, VA1280; Sklop 2: VA0104, VA0105, VA0495
24.05.2019JN000796/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije sanacije objektov na ACB Hrušica - 2. faza
07.06.2019JN001658/2019-X01/2019, Blago: Dobava sijalk in žarnic
14.06.2019JN001806/2019-X01/2019, Storitve: Vulkanizerske storitve
26.06.2019JN002358/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE SIGNALNE OPREME
11.07.2019JN002814/2019-X01/2019, Gradnje: Dobava in montaža servisnega dvigala v mehanični delavnici
19.07.2019JN003596/2019-X01/2019, Storitve: Zakup para optičnih vlaken ACB Maribor-PKVMB
19.07.2019JN002624/2019-X01/2019, Blago: Dobava svetlobne signalizacije
19.07.2019JN002811/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregled in dobava bremenske ter dvižne tehnike
25.07.2019JN003802/2019-X01/2019, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
02.08.2019JN001540/2019-X01/2019, Storitve: TESTIRANJE POJEMKOV OSEBNEGA VOZILA PRI KONTROLIRANI VOŽNJI V OBMOČJE IZLETNE CONE IN IZVEDBA RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ
06.08.2019JN001362/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija zadrževalnih bazenov na AC A2 0023 Ivančna Gorica-Bič in 0613 Šentvid-Koseze
07.08.2019JN003336/2019-X01/2019, Storitve: Vulkanizerske storitve za ACB Kozina, ACB Novo mesto in ACB Murska Sobota
07.08.2019JN002155/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava Poročila o vplivih na okolje za glavno cesto Markovci - Gorišnica
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
16.01.2019JN005015/2018-C01/2019, Gradnje: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov na HC H4 Razdrto Vipava Ajdovščina; Testna polja
13.02.2019JN004581/2018-C01/2019, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVA JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCEST A1 IN A3 TER HITRIH CEST H5 IN H6, OBMOČJE AC BAZ POSTOJNA IN KOZINA
14.02.2019JN004434/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA AKTIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE V SKLADU Z OP HRUP (SKLOP A) 2. DEL
14.02.2019JN005277/2018-C01/2019, Gradnje: IZGRADNJA GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA), PODODSEK KROŽIŠČE NA KAMNIŠKI CESTI (KM 6.680) NAVEZAVA NA OBSTOJEČO GLAVNO CESTO (KM 8.520)
15.02.2019JN004506/2018-C01/2019, Gradnje: REKONSTRUKCIJA CESTE IN OBJEKTOV NA ODSEKIH NA A1/0042 IN 0642 ŠENTRUPERT VRANSKO OD KM 1,470 DO KM 5,500
18.02.2019JN005863/2018-C01/2019, Gradnje: PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA GARAŽ IN NADSTREŠNIC NA AC BAZAH DARS: ACB POSTOJNA IZPOSTAVA LOGATEC, ACB POSTOJNA IZPOSTAVA VIPAVA, ACB KOZINA, ACB VRANSKO, ACB SLOVENSKE KONJICE IN ACB MURSKA SOBOTA
26.02.2019JN000152/2019-C01/2019, Storitve: INTEGRACIJA NOVE SPREMENLJIVE PROMETNO INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE V NADZORNE CENTRE ZA VODENJE PROMETA
06.03.2019JN008419/2018-C01/2019, Storitve: Servisiranje strojev in opreme
01.04.2019JN008500/2018-C01/2019, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na avtocestah in hitrih cestah
03.04.2019JN000098/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA SEDMIH PORTALOV SPREMENLJIVE PROMETNE-INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE
04.04.2019JN007231/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA NADGRADNJE RADIJSKEGA SISTEM ZVEZ TETRA
08.04.2019JN008065/2018-C01/2019, Blago: Dobava varovalne obutve
09.04.2019JN008544/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN DODATKA ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANOV IN POSEGOV NA VAROVANA OBMOČJA ZA GC PTUJ MARKOVCI, VKLJUČNO Z VSEMI POTREBNIMI STROKOVNIMI PODLAGAMI
09.04.2019JN000311/2019-C01/2019, Blago: Dobava in montaža silosov za sol
11.04.2019JN008585/2018-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za izgradnjo državne hitre ceste 3. razvojne osi jug
11.04.2019JN008062/2018-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja predorov na avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS d.d. za obdobje 8 let
29.04.2019JN000183/2019-C01/2019, Blago: NAKUP SPECIALNIH VOZIL CESTNINSKEGA NADZORA
07.05.2019JN000459/2019-C01/2019, Gradnje: Redno in intervencijsko vzdrževanje naprav za odvodnjavanje z objektov in trase na cestah v upravljanju DARS d.d.
15.05.2019JN008783/2018-C01/2019, Gradnje: Obnova sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec Domžale, HC Vipava Šempeter in AC Divača Kozina
20.05.2019JN010423/2017-C01/2019, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
20.05.2019JN000698/2019-C01/2019, Blago: Univerzalno vozilo in delovni stroji
03.06.2019JN007312/2018-C01/2019, Gradnje: Izgradnja pilotne stene Podgrič na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
03.06.2019JN000962/2019-C01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in kolektivnega nezgodnega zavarovanja
04.06.2019JN002740/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v fazi delovanja elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
06.06.2019JN008612/2018-C01/2019, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve; sklop 1: priklj. Dragomer, sklop 2: razširitev AC Koseze - Kozarje
06.06.2019JN000279/2019-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja premostitvenih objektov na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v obdobju 201-2021; sklop 1: Redni pregledi, sklop 2:Glavni pregledi, sklop 3: Izredni pregledi
06.06.2019JN001771/2019-C01/2019, Blago: Diskovni sistem in namenska naprava za varnostno kopiranje podatkov
11.06.2019JN002028/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA DOPOLNITEV PROSTORSKIH DOKUMENTOV V SKLOPU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC-JUG DO DRAVOGRADA Z OBVOZNICAMI
11.06.2019JN001949/2019-C01/2019, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
13.06.2019JN000950/2019-C01/2019, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
18.06.2019JN001586/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
26.06.2019JN000153/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT (UTEMELJITVE REŠITVE)/ PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO MEJE Z REPUBLIKO AVSTRIJO NA HOLMCU
26.06.2019JN008543/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA GLAVNO CESTO PTUJ - MARKOVCI
26.06.2019JN008824/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava PZI za obnovo ceste in objektov na AC A5: ods. 0809/0909 km 7,740-km 8,499, ods. 0810/0910, priklj. 0174, priklj. 0175,ods. 0811/0911, priklj. 0176 ter ods. 0812/0912 km 0,000- 0,725
26.06.2019JN008174/2018-C01/2019, Gradnje: RUŠITEV IN PREUREDITEV CESTNINSKIH POSTAJ VKLJUČNO S PLATOJEM TER SANACIJA VOZ. KONSTRUKCIJE NA PRIKLJUČKIH BLAGOVICA, LUKOVICA, KRTINA, SENOŽEČE, DIVAČA, ŠENTILJ, KOZINA; SKLOP 4, SKLOP 5 IN SKLOP 6
26.06.2019JN004842/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji vzhodne (nove) cevi AC predora Karavanke
26.06.2019JN001587/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje varnostne interventne službe
02.07.2019JN003813/2019-C01/2019, Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, PREMOŽENJSKIH INTERESOV IN KOLEKTIVNEGA NEZGODNEGA ZAVAROVANJA
01.08.2019JN003562/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite Hochiki, Ademco Vista, Esser, Detectomat in Summit Companies
14.08.2019JN009841/2017-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
14.08.2019JN002165/2019-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si