Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
27.03.2019JN000434/2019-X01/2019, Storitve: Predpisani pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
28.03.2019JN007879/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava IzN za Zamenjavo dilatacij na premostitvenih objektih: most Bolska-D in Bolska-L, viadukt Žepina-D, viadukt Gabrk-D in Gabrk-L, viadukt Bivje-D in Bivje-L in most čez Savo-Karavanke
29.03.2019JN007901/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za izvedbo (IzN): Sanacije viadukta Podmežakla 3 levo, Podmežakla 3 desno, Podmežakla 4 levo, Podmežakla 4 desno in Podmežakla 4a desno na AC A2, odsek 06 02 HrušicaLipce
29.03.2019JN008569/2018-X01/2019, Storitve: IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA) - pododsek krožišče na Kamniški cesti navezava na obstoječo glavno cesto
29.03.2019JN000623/2019-X01/2019, Storitve: HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA ŠTUDIJA ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD, III. RAZVOJNA OS
15.04.2019JN000886/2019-X01/2019, Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS
15.04.2019JN000851/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo elektronski komunikaciji v klicnem centru
15.04.2019JN000980/2019-X01/2019, Storitve: Prevoz in varovanje vinjet
19.04.2019JN008631/2018-X01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za razbremenitev ležišč v območju krajnih podpor viadukta Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
07.05.2019JN000977/2019-X01/2019, Blago: Agregat za visokotlačno napravo za pranje in odstranjevanje talnih oznak
07.05.2019JN001299/2019-X01/2019, Storitve: Popravilo nadgradenj Cappellotto
13.05.2019JN000757/2019-X01/2019, Storitve: Prestavitev DARS-Go Servisa iz lokacije MMP Fernetiči na novo lokacijo BS OMV Fernetiči
15.05.2019JN000990/2019-X01/2019, Storitve: Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana Obrežje priključek Novo mesto - vzhod do priključka Osredek
17.05.2019JN001476/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregled dvižnih naprav
21.05.2019JN001630/2019-X01/2019, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
24.05.2019JN000569/2019-X01/2019, Gradnje: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč, odstranjevanje talne signalizacije
24.05.2019JN000823/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje specialnih, kombiniranih in osebnih vozil Volkswagen in Audi
24.05.2019JN008611/2018-X01/2019, Gradnje: Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih: Sklop 1: VA0336, VA0337, VA1211, VA1280; Sklop 2: VA0104, VA0105, VA0495
24.05.2019JN000796/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava PZI dokumentacije sanacije objektov na ACB Hrušica - 2. faza
07.06.2019JN001658/2019-X01/2019, Blago: Dobava sijalk in žarnic
14.06.2019JN001806/2019-X01/2019, Storitve: Vulkanizerske storitve
26.06.2019JN002358/2019-X01/2019, Storitve: SERVISIRANJE SIGNALNE OPREME
11.07.2019JN002814/2019-X01/2019, Gradnje: Dobava in montaža servisnega dvigala v mehanični delavnici
19.07.2019JN003596/2019-X01/2019, Storitve: Zakup para optičnih vlaken ACB Maribor-PKVMB
19.07.2019JN002624/2019-X01/2019, Blago: Dobava svetlobne signalizacije
19.07.2019JN002811/2019-X01/2019, Storitve: Letni pregled in dobava bremenske ter dvižne tehnike
25.07.2019JN003802/2019-X01/2019, Blago: Dobava hidravličnih in pnevmatskih komponent
02.08.2019JN001540/2019-X01/2019, Storitve: TESTIRANJE POJEMKOV OSEBNEGA VOZILA PRI KONTROLIRANI VOŽNJI V OBMOČJE IZLETNE CONE IN IZVEDBA RAČUNALNIŠKIH SIMULACIJ
06.08.2019JN001362/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija zadrževalnih bazenov na AC A2 0023 Ivančna Gorica-Bič in 0613 Šentvid-Koseze
07.08.2019JN003336/2019-X01/2019, Storitve: Vulkanizerske storitve za ACB Kozina, ACB Novo mesto in ACB Murska Sobota
07.08.2019JN002155/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava Poročila o vplivih na okolje za glavno cesto Markovci - Gorišnica
23.08.2019JN003268/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba hrapavljenja betonskih voznih površin na pasovih za počasni promet na odsekih 0661 in 0662
26.08.2019JN003915/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje cestno-vremenskega informacijskega sistema (CVIS)
03.09.2019JN003605/2019-X01/2019, Storitve: Izdelava IZP in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Šentilj VA0289 in VA0290 v km 1.200 na A1, odsek 0030/0630 MEJA A ŠENTILJ in IZN za izvedbo sanacije viaduktov Kresnica VA0392 in VA0393 v km 2.101
03.09.2019JN003789/2019-X01/2019, Storitve: Hidrološko hidravlična študija za pripravo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
10.09.2019JN003486/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje avtomatskih števcev prometa
16.09.2019JN004691/2019-X01/2019, Blago: Najem sanitarnih kabin
27.09.2019JN005281/2019-X01/2019, Blago: Dobava lesnih sekancev za ACB in CP Hrušica
30.09.2019JN004994/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje stenskih prikazovalnikov BARCO
08.10.2019JN005722/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje, nadgradnja in podpora informacijskega sistema ZAHTEVKI
08.10.2019JN005742/2019-X01/2019, Storitve: Vzdrževanje aplikacije spremljanje voznega parka
10.10.2019JN000539/2019-X01/2019, Storitve: Inicialni zajem dejanske rabe pod cestno infrastrukturo v upravljanju DARS
10.10.2019JN005584/2019-X01/2019, Storitve: Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
01.04.2019JN008500/2018-C01/2019, Storitve: Specialistične svetovalne storitve pri izdelavi projektne dokumentacije in drugih strokovnih gradiv v okviru upravljanja prometa na avtocestah in hitrih cestah
03.04.2019JN000098/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA SEDMIH PORTALOV SPREMENLJIVE PROMETNE-INFORMATIVNE SIGNALIZACIJE
04.04.2019JN007231/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA NADGRADNJE RADIJSKEGA SISTEM ZVEZ TETRA
08.04.2019JN008065/2018-C01/2019, Blago: Dobava varovalne obutve
09.04.2019JN008544/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN DODATKA ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANOV IN POSEGOV NA VAROVANA OBMOČJA ZA GC PTUJ MARKOVCI, VKLJUČNO Z VSEMI POTREBNIMI STROKOVNIMI PODLAGAMI
09.04.2019JN000311/2019-C01/2019, Blago: Dobava in montaža silosov za sol
11.04.2019JN008585/2018-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za izgradnjo državne hitre ceste 3. razvojne osi jug
11.04.2019JN008062/2018-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja predorov na avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS d.d. za obdobje 8 let
29.04.2019JN000183/2019-C01/2019, Blago: NAKUP SPECIALNIH VOZIL CESTNINSKEGA NADZORA
07.05.2019JN000459/2019-C01/2019, Gradnje: Redno in intervencijsko vzdrževanje naprav za odvodnjavanje z objektov in trase na cestah v upravljanju DARS d.d.
15.05.2019JN008783/2018-C01/2019, Gradnje: Obnova sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec Domžale, HC Vipava Šempeter in AC Divača Kozina
20.05.2019JN010423/2017-C01/2019, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voz. konstrukcije na odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3
20.05.2019JN000698/2019-C01/2019, Blago: Univerzalno vozilo in delovni stroji
03.06.2019JN007312/2018-C01/2019, Gradnje: Izgradnja pilotne stene Podgrič na HC H4 Razdrto Vipava; Rebernice
03.06.2019JN000962/2019-C01/2019, Storitve: Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in kolektivnega nezgodnega zavarovanja
04.06.2019JN002740/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje inženirskih storitev v fazi delovanja elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
06.06.2019JN008612/2018-C01/2019, Storitve: Strokovno svetovalne in inženirske storitve; sklop 1: priklj. Dragomer, sklop 2: razširitev AC Koseze - Kozarje
06.06.2019JN000279/2019-C01/2019, Storitve: Spremljanje stanja premostitvenih objektov na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v obdobju 201-2021; sklop 1: Redni pregledi, sklop 2:Glavni pregledi, sklop 3: Izredni pregledi
06.06.2019JN001771/2019-C01/2019, Blago: Diskovni sistem in namenska naprava za varnostno kopiranje podatkov
11.06.2019JN002028/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA DOPOLNITEV PROSTORSKIH DOKUMENTOV V SKLOPU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC-JUG DO DRAVOGRADA Z OBVOZNICAMI
11.06.2019JN001949/2019-C01/2019, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
13.06.2019JN000950/2019-C01/2019, Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
18.06.2019JN001586/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
26.06.2019JN000153/2019-C01/2019, Storitve: IZDELAVA OKOLJSKEGA POROČILA IN ŠTUDIJE VARIANT (UTEMELJITVE REŠITVE)/ PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO MEJE Z REPUBLIKO AVSTRIJO NA HOLMCU
26.06.2019JN008543/2018-C01/2019, Storitve: IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT / PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE ZA GLAVNO CESTO PTUJ - MARKOVCI
26.06.2019JN008824/2018-C01/2019, Storitve: Izdelava PZI za obnovo ceste in objektov na AC A5: ods. 0809/0909 km 7,740-km 8,499, ods. 0810/0910, priklj. 0174, priklj. 0175,ods. 0811/0911, priklj. 0176 ter ods. 0812/0912 km 0,000- 0,725
26.06.2019JN008174/2018-C01/2019, Gradnje: RUŠITEV IN PREUREDITEV CESTNINSKIH POSTAJ VKLJUČNO S PLATOJEM TER SANACIJA VOZ. KONSTRUKCIJE NA PRIKLJUČKIH BLAGOVICA, LUKOVICA, KRTINA, SENOŽEČE, DIVAČA, ŠENTILJ, KOZINA; SKLOP 4, SKLOP 5 IN SKLOP 6
26.06.2019JN004842/2018-C01/2019, Storitve: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji vzhodne (nove) cevi AC predora Karavanke
26.06.2019JN001587/2019-C01/2019, Storitve: Izvajanje varnostne interventne službe
02.07.2019JN003813/2019-C01/2019, Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, PREMOŽENJSKIH INTERESOV IN KOLEKTIVNEGA NEZGODNEGA ZAVAROVANJA
01.08.2019JN003562/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite Hochiki, Ademco Vista, Esser, Detectomat in Summit Companies
14.08.2019JN009841/2017-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: nova prometna povezava priklj. Šentrupert - Velenje jug / Sklop 2: nova prometna povezava priklj. Velenje jug - Slovenj Gradec jug
14.08.2019JN002165/2019-C01/2019, Storitve: Opravljanje strokovno svetovalnih in inženirskih storitev za državno cesto 3. razvojna os sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
26.08.2019JN002477/2019-C01/2019, Storitve: Servisiranje dvižnih garažnih vrat
27.08.2019JN001113/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija ACB Ljubljana na Griču, DARS d.d.
28.08.2019JN008524/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA MONTAŽE OPTIČNEGA KABLA NA ACB LJUBLJANA - ACB POSTOJNA (SKLOP 1) IN ACB LJUBLJANA - ACB HRUŠICA (SKLOP 2)
02.09.2019JN003354/2019-C01/2019, Storitve: Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih
03.09.2019JN000267/2019-C01/2019, Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI za rekonstrukcijo dela odseka na AC A1/0056 in 0656 Postojna Razdrto od km 0,850 do km 1,300 vključno z zamenjavo mostu čez Pivko VA0187 in VA0188
04.09.2019JN002055/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ODSEKA AC A2/0022 GROSUPLJE IVANČNA GORICA OD KM 0,800 DO KM 7,000
05.09.2019JN001817/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VIADUKTOV PODMEŽAKLA 1L VA0310, PODMEŽAKLA 2L VA0312 NA AC A2/0602 HRUŠICA-LIPCE
06.09.2019JN008786/2018-C01/2019, Storitve: ZAJEM DODATNIH PODATKOV IN IZDELAVO DODATNIH GEODETSKIH PODLAG ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD III. RAZVOJNA OS
06.09.2019JN003313/2019-C01/2019, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0379 IN 0779 VOGRSKO ŠEMPETER, OD KM 0,634 DO KM 4,470
06.09.2019JN003528/2019-C01/2019, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0605 Brezje Podtabor, 0606 Podtabor Kranj Z in 0607 Kranj Z Kranj V, 0405 Razcep Podtabor, 0408 Priključek Naklo in 0106 Priključek Kranj Z
09.09.2019JN003323/2019-C01/2019, Blago: Dobava pomožnih materialov
12.09.2019JN004266/2019-C01/2019, Storitve: Zagotavljanje storitev mobilne telefonije in mobilnega prenosa podatkov
12.09.2019JN002644/2019-C01/2019, Blago: Dobava osebne varovalne opreme
24.09.2019JN004806/2019-C01/2019, Blago: Poslovni najem vozil
24.09.2019JN004267/2019-C01/2019, Blago: Dobava materialov za talne označbe
27.09.2019JN003223/2019-C01/2019, Storitve: Dokončna odmera AC Draženci - MMP Gruškovje
03.10.2019JN003310/2019-C01/2019, Blago: DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ
10.10.2019JN003139/2019-C01/2019, Storitve: Obsekavanje rastlinja ob varovalnih ograjah
11.10.2019JN006263/2019-C01/2019, Storitve: Vzdrževanje, razvoj in podpora informacijskega sistema RAMPA 2019-2022
11.10.2019JN003463/2019-C01/2019, Gradnje: Zalivanje reg in razpok
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si