Pregled objav javnih naročil

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
Datum objave Naziv
06.08.2019JN001362/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija zadrževalnih bazenov na AC A2 0023 Ivančna Gorica-Bič in 0613 Šentvid-Koseze
23.08.2019JN003268/2019-X01/2019, Gradnje: Izvedba hrapavljenja betonskih voznih površin na pasovih za počasni promet na odsekih 0661 in 0662
21.10.2019JN005046/2019-X01/2019, Gradnje: Zapornica na jarku pod južno obvoznico na Ilovici
21.10.2019JN006105/2019-X01/2019, Gradnje: Začasna semaforizacija križišč izvoznih krakov A in C avtocestnega priključka Žalec št. A1/0139 (Arja vas)
29.10.2019JN003468/2019-X01/2019, Gradnje: Sanacija plazu "Jožefov hrib" na AC A1/0036 Fram - Slovenska Bistrica
12.11.2019JN005080/2019-X01/2019, Gradnje: Zamenjava in namestitev zaščitnih mrež na vkopnih brežinah na odsekih 0653, 0055 in 0655
02.12.2019JN005925/2019-X01/2019, Gradnje: SANACIJA ACB MURSKA SOBOTA
10.01.2020JN007095/2019-X01/2020, Gradnje: Dograditev tipskih nadstreškov cestninskega nadzora po cestninskih postajah
25.02.2020JN007884/2019-X01/2020, Gradnje: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav - arheoloških izkopavanj na trasi obvoznice Vodice
02.04.2020JN008377/2019-X01/2020, Gradnje: Sanacija vkopne brežine Zajčica na AC A1/0658 Senožeče - Gabrk
13.05.2020JN000240/2020-X01/2020, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČ PO IZREDNIH DOGODKIH
30.06.2020JN001693/2020-X01/2020, Gradnje: DOBAVA IN MONTAŽA AVTODVIGAL
14.07.2020JN001612/2020-X01/2020, Gradnje: Izvedba sanacije odvodnje meteornih voda na zadrževalniku Ravbarkomanda ZB0290 na odseku AC Unec-Postojna
14.07.2020JN000723/2020-X01/2020, Gradnje: Postavitev blažilnikov trkov na priključkih na območju AC baz Hrušica, Vransko in Slovenske konjice
20.10.2020JN003037/2020-X01/2020, Gradnje: Prenova počitniške kapacitete DARS v Termah Čatež
10.11.2020JN004890/2020-X01/2020, Gradnje: Sanacija splazele brežine na AC A1/0037 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice v km 0,500
23.11.2020JN005595/2020-X01/2020, Gradnje: UREDITEV OZEMLJITEV IN ZUNANJIH UREDITEV ACB KOZINA
05.01.2021JN005379/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija PHO in BVO na A1 odsek 0640 Arja vas - Celje
22.01.2021JN004899/2020-X01/2021, Gradnje: Sanacija meteorne kanalizacije na odseku AC A2/0072 in 0672 Bič-Trebnje V in prepusta Podsmreka na odseku AC A2/002 in 0622 Grosuplje-Ivančna Gorica
02.09.2021JN003161/2021-X01/2021, Gradnje: Dobava sistema za avtomatsko soljenje
22.10.2021JN004139/2021-X01/2021, Gradnje: Izvedba arheoloških izkopavanj na arheološkem najdišču Podgorje Arheološko območje Ob Suhadolnici (EŠD 29690) na državni cesti od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug sklop 2
04.11.2021JN004430/2021-X01/2021, Gradnje: Izboljšanje tornih lastnosti vozišč
24.01.2022JN006908/2021-X01/2022, Gradnje: VZDRŽEVANJE BETONSKIH POVRŠIN AC OBJEKTOV
Obvestilo o oddaji naročila
Datum objave Naziv
27.08.2019JN001113/2019-C01/2019, Gradnje: Rekonstrukcija ACB Ljubljana na Griču, DARS d.d.
28.08.2019JN008524/2018-C01/2019, Gradnje: IZVEDBA MONTAŽE OPTIČNEGA KABLA NA ACB LJUBLJANA - ACB POSTOJNA (SKLOP 1) IN ACB LJUBLJANA - ACB HRUŠICA (SKLOP 2)
04.09.2019JN002055/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE ODSEKA AC A2/0022 GROSUPLJE IVANČNA GORICA OD KM 0,800 DO KM 7,000
05.09.2019JN001817/2019-C01/2019, Gradnje: SANACIJA VIADUKTOV PODMEŽAKLA 1L VA0310, PODMEŽAKLA 2L VA0312 NA AC A2/0602 HRUŠICA-LIPCE
06.09.2019JN003313/2019-C01/2019, Gradnje: OBNOVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKIH H4/0379 IN 0779 VOGRSKO ŠEMPETER, OD KM 0,634 DO KM 4,470
06.09.2019JN003528/2019-C01/2019, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0605 Brezje Podtabor, 0606 Podtabor Kranj Z in 0607 Kranj Z Kranj V, 0405 Razcep Podtabor, 0408 Priključek Naklo in 0106 Priključek Kranj Z
11.10.2019JN003463/2019-C01/2019, Gradnje: Zalivanje reg in razpok
06.01.2020JN004984/2019-C01/2020, Gradnje: Postavitev spremenljivih prometnih znakov na AC priključkih Zakl in Podlehnik
06.01.2020JN001339/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja suhega zadrževalnika Malence
20.01.2020JN006328/2019-C01/2020, Gradnje: Predor Markovec - izredno dvosmerno obratovanje
04.02.2020JN008921/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke
19.03.2020JN007685/2019-C01/2020, Gradnje: IZVEDBA PILOTNE STENE NA AC A1/0638 SLOVENSKE KONJICE DRAMLJE OD KM 2,445 DO KM 2,721
25.03.2020JN007999/2019-C01/2020, Gradnje: Obnova ACB Hušica - II. Faza
05.05.2020JN006844/2019-C01/2020, Gradnje: NADGRADNJO HIDRANTNEGA OMREŽJA V PREDORIH KASTELEC, DEKANI IN OBNOVO PROMETNE SIGNALIZACIJE
26.05.2020JN000127/2019-C01/2020, Gradnje: Sanacija voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec ter zamenjava obstoječe razsvetljave v pokritem vkopu Strmec
09.06.2020JN000172/2020-C01/2020, Gradnje: POSTAVITEV IN ZAMENJAVO JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ OB ODSTAVNEM PASU AVTOCESTE A2, OBMOČJE AC BAZE HRUŠICA
10.06.2020JN008456/2019-C01/2020, Gradnje: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži Republike Slovenije v letih 2020 in 2021; Sklop 1, Sklop 2
10.06.2020JN008678/2019-C01/2020, Gradnje: Izvedba obnove prometne signalizacije na predorih Pletovarje, Golo rebro, Debeli hrib, Mali vrh, pokriti vkop Medvedjek 1 in Medvedjek 2
10.06.2020JN001269/2020-C01/2020, Gradnje: Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
03.07.2020JN002310/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na HC H4/0378 in H4/0778 Selo Vogrsko od km 0,650 do km 6,731 in na odseku H4/0379 in 0779 Vogrsko Šempeter od km 0,000 do km 0,634 in na priključku 0444 Vogrsko
13.08.2020JN001010/2020-C01/2020, Gradnje: Montaža, demontaža in prevoz miniguarda
17.08.2020JN002423/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacijska dela v AC bazah; sklop 1: ACB Postojna in izpostava Vipava, sklop 2: ACB Novo mesto in izpostava Drnovo
14.09.2020JN002363/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova ceste in objektov na delih odsekov AC A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci in Lipovci-Turnišče
14.09.2020JN001521/2020-C01/2020, Gradnje: PREPLASTITEV VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC A2 0028 IN 0628 DRNOVO - BREŽICE OD KM 2,700 DO KM10,400
22.09.2020JN002448/2020-C01/2020, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije na AC A2/0005 0006 Brezje Podtabor Kranj Z, 0408 Priključek Naklo ter manjše sanacije premostitvenih objektov
01.10.2020JN005393/2019-C01/2020, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3 razvojni osi sever - sklop D Gaberke
15.10.2020JN002333/2020-C01/2020, Gradnje: Sanacija viaduktov VA0392 Kresnica -D in VA 0393-L na AC1/0031 in 0631 Šentilj-Pesnica
16.10.2020JN004112/2020-C01/2020, Gradnje: Rušitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vključno s platojem
26.11.2020JN000964/2020-C01/2020, Gradnje: Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) in 0186 priključku LJ Črnuče (rondo Tomačevo)
15.12.2020JN002383/2020-C01/2020, Gradnje: Zamenjava dilatacij na premostitvenih objektih: VA0103, VA0729, VA0730, VA0341, VA0368, VA0804, VA0805 in VA0284
09.02.2021JN004627/2020-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Letališka cesta na AC A1 - sklop 2
04.03.2021JN006586/2020-C01/2021, Gradnje: Ureditev jarka za odvodnjavanje na področju ACB Kozina
05.03.2021JN005886/2020-C01/2021, Gradnje: Celovita obnova objektov CP Hrušica
16.03.2021JN006030/2020-C01/2021, Gradnje: Izvedba intervencijskih in sanacijskih del na betonskih voziščnih konstrukcijah v predorih in na odprtih trasah AC in HC v upravljanju DARS d.d.
18.03.2021JN000042/2021-C01/2021, Gradnje: REDNO IN INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE DILATACIJSKIH NAPRAV IN LEŽIŠČ PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
27.05.2021JN001263/2021-C01/2021, Gradnje: Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov
27.07.2021JN004678/2020-C01/2021, Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
27.07.2021JN001160/2021-C01/2021, Gradnje: Izgradnja nove poslovne stavbe DARS
05.08.2021JN000488/2021-C01/2021, Gradnje: Izvedba montaže optičnega kabla: CP Blagovica - ACB Slovenske Konjice
05.08.2021JN000983/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija upravne stavbe nekdanje CP Log z vzpostavitvijo RCCN
09.08.2021JN002076/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitve voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A1 0061/0661 Kozina-Črni Kal in 0062/0662 Črni Kal-Srmin ter priključkov 0159 Kastelec in 0161 Črni Kal
09.08.2021JN002077/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A2 0028 in 0628 Drnovo-Brežice od km 10,350 do km 11,717 ter 0029 in 0629 Brežice-Obrežje od km 0,000 do km 8,150
09.08.2021JN001744/2021-C01/2021, Gradnje: Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
09.08.2021JN001806/2021-C01/2021, Gradnje: Preplastitev in preventivna zaščita voziščne konstrukcije na odsekih AC A3 0068/0668 Gabrk-Sežana V, 0069/0669 Sežana V-Sežana Z, 0670 Sežana Z-Fernetiči in 0165 priključka Sežana V
01.09.2021JN000222/2021-C01/2021, Gradnje: Sanacija sistema Klic v sili (KVS): AC Golovec - priključek Trebnje zahod
09.09.2021JN001918/2021-C01/2021, Gradnje: Rekonstrukcija priključka Leskovškove ceste na hitro cesto H3
11.10.2021JN002911/2021-C01/2021, Gradnje: Vzpostavitev nadzorne točke Hrušica na odseku 0001 - Meja A (predor) - Hrušica od km 3.900 do km 4.700
21.12.2021JN001031/2021-C01/2021, Gradnje: Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema
10.01.2022JN004605/2021-C01/2022, Gradnje: Obnova protihrupnih ograj na AC A1 0644 Blagovica-Krtina, HC H4 0776 Ajdovščina-Selo, ter 0778 Selo-Vogrsko, HC H2 0032 Pesnica-Maribor in AC A2 0602 Hrušica-Lipce
* prikazani podatki se zajemajo iz obvestil o oddaji naročil, ki so jih naročniki objavili na portalu javnih naročil na spletni strani www.enarocanje.si